Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instruments-types

339 views

Published on

types of instruments with description in two languages

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Instruments-types

 1. 1. Instruments (Instrumenty)
 2. 2. Stringed instruments (Instrumenty strunowe) Harp (Harfa) Guitar (Gitara) Piano (Pianino)
 3. 3. Harp Plucked string instrument in the shape of a stylized triangle whose one side is extending downwardly soundboard. With it comes 46 or 47 strings stretched on wooden pegs, inherent in the upper frame. This is one of the oldest musical instruments, derived from the musical arc. Instrument strunowy szarpany w kształcie stylizowanego trójkąta, którego jeden bok stanowi rozszerzające się ku dołowi pudło rezonansowe. Z niego wychodzi 46 lub 47 strun naciągniętych na drewniane kołki, tkwiące w górnej ramie. Jest to jeden z najstarszych instrumentów muzycznych, wywodzący się z łuku muzycznego
 4. 4. Guitar musical instrument stringed plucked from a group of soundbox, neck and frets on the fingerboard. Usually has six strings, but can also meet a guitar with four, five, seven, eight, ten and twelve strings. This instrument plays an important role in the music of blues, country, flamenco, rock, and many forms of pop. instrument muzyczny z grupy strunowych szarpanych z pudłem rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy. Przeważnie ma sześć strun, lecz można spotkać również gitary z czterema, pięcioma, siedmioma, ośmioma, dziesięcioma oraz dwunastoma strunami. Instrument ten odgrywa ważną rolę w muzyce bluesowej, country, flamenco, rockowej oraz w wielu formach popu.
 5. 5. piano Piano string hammer (Keyboard) musical instrument with strings set vertically. It has many features in common with the piano. strunowy młoteczkowy (klawiszowy) instrument muzyczny ze strunami ustawionymi pionowo. Ma wiele cech wspólnych z fortepianem.
 6. 6. instruments Percussion (instrumenty perkusyjne) Cymbals (talerze) Drums (perkusja) Bongos (bongosy)
 7. 7. Cymbals Cymbals or plates, commonly sheet instruments - idiofonów group of indeterminate pitch, used in various types of orchestras and drum kit. These are usually thin, circular disks, with an emphasis on extending concentrically. Talerze perkusyjne lub talerze, potocznie blachy – instrumenty z grupy idiofonów o nieokreślonej wysokości dźwięku, wykorzystywane w różnych rodzajach orkiestr i zestawie perkusyjnym. Są to zwykle cienkie, okrągłe dyski, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie.
 8. 8. Drums Generic name for a set of percussion instruments, which has different meanings depending on the type of music. In music education and classical music is a group of instruments on which the musician can play using a single instrument, or any of the completed set. Ogólna nazwa zestawu instrumentów perkusyjnych, posiadająca różne znaczenie w zależności od rodzaju muzyki. W szkolnictwie muzycznym oraz muzyce poważnej jest to grupa instrumentów, na których muzyk może grać używając jednego instrumentu, lub dowolnie skompletowanego zestawu.
 9. 9. Bongos Cuban instrument consisting of two non-interconnected rotors of same height and different diameters of the body. The body of the original bongos made of wood staves and unilaterally membrane is stretched goat skin. Instrument kubański składający się z dwóch na stałe połączonych ze sobą bębenków o jednakowej wysokości korpusu i różnych średnicach. Korpus oryginalnych bongosów wykonany jest z klepek drewnianych, a jednostronnie naciągniętą membranę stanowi skóra kozła
 10. 10. Wind instruments (Instrumenty dęte) Trombone (puzon) Saxophone (saksofon) Trumpet (tuba)
 11. 11. Trombone Brass instrument mouthpiece aerophones group or language voice organ placed in the trombone, with a strong spicy color and medium tone. Instrument dęty blaszany z grupy aerofonów ustnikowych lub językowy głos organowy umieszczany w sekcji puzonu, o silnie korzennej barwie i średnim brzmieniu.
 12. 12. Saxaphone Woodwind instrument reed aerophones group. This classification is due to its construction and stroikowi. It comes in seven varieties differing in size and scope of the sounds. Instrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych. Klasyfikację tę zawdzięcza swojej budowie i stroikowi. Występuje w siedmiu odmianach różniących się wielkością i zakresem dźwięków.
 13. 13. Trumpet Brass instrument with a group of aerophones mouthpiece. The largest and lowest outfit from the family of instruments. Full chromatic scale is achieved by pressing the appropriate valves. Instrument dęty blaszany z grupy aerofonów ustnikowych. Największy i o najniższym stroju spośród tej rodziny instrumentów. Pełną skalę chromatyczną uzyskuje się, naciskając odpowiednie wentyle.
 14. 14. THE END. Wiktoria F. – 2d

×