2º de BAT N’ hi ha dos tipus d’optatives 1  Matèries de Motalitat (cal cursar un mínim de tres d’elles) 2  Matèrie...
Matèries de motalitat de BCNS <ul><li>Matemàtiques II </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Dibuix Tècnic II </li></u...
<ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Resolució de Problemes. </li></ul><ul><li>Geometria analítica en l’espai....
<ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències Experimentals i Ensenyances Tècniques (Físi...
FÍSICA (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproximació al treball científic. <...
<ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències Experimentals i Ensenyances Tècniques (Físi...
DIBUIX TÈCNIC (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Instruments materials i tècn...
DIBUIX TÈCNIC: més coses (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb ...
BIOLOGIA (matèria de modalitat BCNS )
BIOLOGIA : més coses (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les...
QUÍMICA  (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproximació al treball científic....
QUÍMICA  (més coses) (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les ...
CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDIAMBIENTALS (matèria de motalitat BCNS) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproxim...
CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDIAMBIENTALS: més coses (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Recomanable per a: estudis univer...
Matèries optatives Batxillerat de Ciències de la Natura i de la Salut (BCNS) <ul><li>Biologia Humana </li></ul><ul><li>F...
BIOLOGIA HUMANA (Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproximació al treball...
BIOLOGIA HUMANA (Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les C...
FÍSICA APLICADA (Ciències de la natura i la salut) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproximació al treball...
FÍSICA APLICADA: més coses (Ciències de la natura i la salut) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relaciona...
INFORMÀTICA PER A LES CIÈNCIES DE LA NATURA I LA SALUT <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Programes aplicats...
INFORMÀTICA PER A LES CIÈNCIES DE LA NATURA I LA SALUT: més coses <ul><li>Recomanable pel coneixement de les noves tecno...
EDUCACIÓ FÍSICA II (Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Esquema de continguts: </li><...
EDUCACIÓ FÍSICA II (Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Recomanable per a: estudis u...
GEOLOGIA (Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproximació al treball cientí...
GEOLOGIA (Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències...
TÈCNIQUES DE LABORATORI FÍSICOQUÍMIQUES Ciències de la Natura i la Salut <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>...
TÈCNIQUES DE LABORATORI FÍSICOQUÍMIQUES Ciències de la Natura i la Salut <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris...
Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salu...
Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salu...
FRANCÉS segon Idioma II Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salut <ul><li>Esquema de continguts: </l...
FRANCÉS segon idioma II Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salut <ul><li>Recomanable per a: </li>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Optatives Bcns

1,093 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Optatives Bcns

 1. 1. 2º de BAT N’ hi ha dos tipus d’optatives 1 Matèries de Motalitat (cal cursar un mínim de tres d’elles) 2 Matèries optatives (cal cursar una com a màxim ) Per tant: Matèries de Motalitat (>,=3) + Matèries optativas(<,=1) = 4 ASSIGNATURES
 2. 2. Matèries de motalitat de BCNS <ul><li>Matemàtiques II </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Dibuix Tècnic II </li></ul><ul><li>Biologia </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>Ciències de la Terra i Mediambientals </li></ul><ul><li>se han de cursar almenys tres </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Resolució de Problemes. </li></ul><ul><li>Geometria analítica en l’espai. </li></ul><ul><li>Anàlisi: càlcul diferencial i integral. </li></ul><ul><li>Àlgebra lineal: matrius i sistemes d’equacions </li></ul><ul><li>Obligatòria: PAU , via Cientificotecnològica </li></ul><ul><li>Optativa: PAU, via de Ciències de la Salut. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències Experimentals i Ensenyances Tècniques (Física, Matemàtiques, Òptica i Optometria, Arquitecte, Arquitecte tècnic, totes les Enginyeries tècniques i superiors) i alguns CFGS de les famílies professionals de Fabr. Mecànica i Edificació i Obra Civil. </li></ul>
 5. 5. FÍSICA (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproximació al treball científic. </li></ul><ul><li>Física, Tècnica i Societat. </li></ul><ul><li>Interacció gravitatòria. </li></ul><ul><li>Vibracions i ones. </li></ul><ul><li>Òptica. </li></ul><ul><li>Interacció electromagnètica. </li></ul><ul><li>Elements de Física relativista. </li></ul><ul><li>Elements de Física quàntica. </li></ul><ul><li>Algunes aplicacions de la Física moderna . </li></ul><ul><li>Obligatòria : PAU, via Cientificotecnològica </li></ul><ul><li>Optativa : PAU, via de Ciències de la Salut. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències Experimentals i Ensenyances Tècniques (Física, Òptica i Optometria, Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer Aeronàutic, Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer de Mines, Enginyer de Telecomunicacions...) i alguns CFGS de les famílies professionals de Comunicació, Imatge i So; Fabr. Mecànica i Sanitat. </li></ul><ul><li>Prioritària en l’admissió als CFGS de: d’Imatge, Realització d'Audiovisuals i Espectacles, So; Òptica i Pròtesi Ocular; Audiopròtesi. </li></ul><ul><li>A més, els continguts de Física i Química apareixen a la prova d’accés als CFGS de: Anàlisi i Control; Anatomia Patològica i Citologia; Dietètica; Documentació Sanitària; Estètica; Fabr. de Prod. Farmacèutics i Afins; Gestió i Organ. d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organ. dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Higiene Bucodental; Imatge per al Diagnòstic; Labor. de Diagnòstic Clínic; Producció Aqüícola; Química Ambiental; Radioteràpia; Salut Ambiental; Admin. de Sistemes Informàtics; Adobats; Desenv. d'Aplicacions Informàtiques; Desenv. i Fabr. de Prod. Ceràmics; Fabr. i Transf. de Prod. de Vidre; Indústria Alimentària; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Indústries de Procés Químic; Plàstics i Cautxú; Processos d'Ennobliment Tèxtil. </li></ul>
 7. 7. DIBUIX TÈCNIC (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Instruments materials i tècniques. </li></ul><ul><li>Art i Dibuix Tècnic. </li></ul><ul><li>Geometria Plana </li></ul><ul><li>Sistemes de representació: dièdric, perspectives axonomètriques i còniques </li></ul><ul><li>Normalització i croquització. </li></ul><ul><li>PAU : Optativa en les vies de Arts, de Ciències de la Salut i Cientificotecnològica </li></ul>
 8. 8. DIBUIX TÈCNIC: més coses (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ensenyances Tècniques (Arquitecte, Arquitecte tècnic, Engin. Aeronàutic, Engin. de Camins, Canals i Ports, Engin. Industrial, Engin. Naval i Oceànic, Engin. Disseny Industrial...), Belles Arts, estudis superiors de Disseny i alguns CFGS de les famílies professionals de Activitats Marítim Pesqueres; Arts Gràfiques; Edificació i Obra Civil; Fabr. Mecànica; Fusta i Moble; Sanitat; Tèxtil, Confecció i Pell: </li></ul><ul><li>Haver cursat Dibuix Tècnic, dóna prioritat en la admissió als CFGS de: Navegació, Pesca i Transport Marítim; Disseny i Prod. Editorial; Desen. de Proj. Urbanístics i Oper. Topogràfiques, Desen. i Aplic. de Proj. de Construcció, Realització i Plans d'Obra; Construc. Metàl·liques, Desen. de Proj. Mecànics; Desen. de Prod. en Fusteria i Moble; Ortoprotèsica; Patronatge, Processos de Confecció Industrial. </li></ul><ul><li>A més, els continguts de Dibuix Tècnic apareixen a la prova d’accés als CFGS de: Automoció; Desen. de Prod. Electrònics; Desen. de Proj. d'Instal. de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Instal. Electrotèc­niques; Manten. Aeromecànic; Manten. d'Avions; Manten. d'Equip Industrial; Manten. i Muntatge d'Ins­tal. d'Edifici i Procés; Proces. Tèxtils de Filatura i Teixidoria de Calada; Proces. Tèxtils de Teixidoria de Punt; Prod. de Fusta i Moble; Prod. en Indústries d'Arts Gràfiques; Prod. per Fundició i Pulvimetal­·lúrgica; Prod. per Mecanitzat; Pròtesis Dentals; Realització i Plans d'Obra; Sist. de Regulació i Control Automàtics; Sist. de Telecomunic. i Informàtics; Supervisió i Control de Màquines i Instal. del Vaixell. </li></ul>
 9. 9. BIOLOGIA (matèria de modalitat BCNS )
 10. 10. BIOLOGIA : més coses (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències de la Salut, Ciències Experimentals i Ensenyances Tècniques (Farmàcia, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Biologia, Bioquímica -2n cicle-, Enologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Geologia, Química, Enginyer Agrònom, Enginyer Forestal...) i alguns CFGS de les famílies professionals d’Activitats Marítim Pesqueres; Imatge Personal; Manten. i Servicis a la Producció; Sanitat: </li></ul><ul><li>Prioritària en l’admissió als CFGS de: Produc. Aqüícola; Estètica; Prevenció de Riscos Professionals; Anatomia Patològica i Citologia, Dietètica, Higiene Bucodental, Lab. de Diagnòstic Clínic. </li></ul><ul><li>A més, els continguts de Biologia apareixen a la prova d’accés als CFGS de: Anàlisi i Control; Documentació Sanitària; Fabr. de Prod. Farmacèutics i Afins; Gestió i Organ. d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organ. dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Imatge per al Diagnòstic; Química Ambiental; Radioteràpia; Salut Ambiental. </li></ul>
 11. 11. QUÍMICA (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproximació al treball científic. </li></ul><ul><li>Naturalesa de la Biologia i les seues relacions amb la Tecnologia i amb la societat. </li></ul><ul><li>La cèl·lula i la base fisicoquímica de la vida. </li></ul><ul><li>Fisiologia cel·lular. </li></ul><ul><li>L'herència biològica: Genètica clàssica i molecular. </li></ul><ul><li>Microbiologia i biotecnologia. </li></ul><ul><li>Immunologia. </li></ul><ul><li>PAU : obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la via Cientificotecnològica </li></ul>
 12. 12. QUÍMICA (més coses) (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències de la Salut, Ciències Experimentals i Ensenyances Tècniques (Farmàcia, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Biologia, Bioquímica -2n cicle-, Enologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Geologia, Química, Enginyer Agrònom, Enginyer Forestal...) i alguns CFGS de les famílies professionals d’Activitats Marítim Pesqueres; Imatge Personal; Manten. i Servicis a la Producció; Sanitat: </li></ul><ul><li>Prioritària en l’admissió als CFGS de: Produc. Aqüícola; Estètica; Prevenció de Riscos Professionals; Anatomia Patològica i Citologia, Dietètica, Higiene Bucodental, Lab. de Diagnòstic Clínic. </li></ul><ul><li>A més, els continguts de Biologia apareixen a la prova d’accés als CFGS de: Anàlisi i Control; Documentació Sanitària; Fabr. de Prod. Farmacèutics i Afins; Gestió i Organ. d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organ. dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Imatge per al Diagnòstic; Química Ambiental; Radioteràpia; Salut Ambiental. </li></ul>
 13. 13. CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDIAMBIENTALS (matèria de motalitat BCNS) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproximació al treball científic. </li></ul><ul><li>El medi ambient i la teoria de sistemes. </li></ul><ul><li>Els sistemes terrestres. </li></ul><ul><li>Les relacions entre la humanitat i la naturalesa. </li></ul><ul><li>Medi ambient i desenrotllament sostenible. </li></ul><ul><li>PAU : Optativa en les vies de Ciències de la Salut i Cientificotecnològica. </li></ul>
 14. 14. CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDIAMBIENTALS: més coses (matèria de modalitat BCNS ) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències Experimentals i Ensenyances Tècniques (Biologia, Bioquímica -2n cicle-, Biotecnologia Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Geologia, Enginyer Agrònom, Enginyer Forestal, Enginyer de Monts, Enginyer Geòleg ...) i alguns CFGS de les famílies professionals Activitats Agràries i Sanitat: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Prioritària en l’admissió als CFGS de: Gestió i Organ. d'Empreses Agropecuàries, Gestió i Organ. dels Recursos Naturals i Paisatgístics (Activitats Agràries); Salut Ambiental (Sanitat). </li></ul>
 15. 15. Matèries optatives Batxillerat de Ciències de la Natura i de la Salut (BCNS) <ul><li>Biologia Humana </li></ul><ul><li>Física Aplicada </li></ul><ul><li>Informàtica per a les Ciències de la Natura i la Salut </li></ul><ul><li>Educació Física II </li></ul><ul><li>Geologia </li></ul><ul><li>Tècniques de laboratori Físicoquímiques </li></ul><ul><li>Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes </li></ul><ul><li>Francés segon Idioma II </li></ul>Es pot cursrar UNA com a màxim
 16. 16. BIOLOGIA HUMANA (Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproximació al treball científic </li></ul><ul><li>Naturalesa de la biologia de l'ésser humà i les seues relacions amb la tecnologia i la societat </li></ul><ul><li>L'ésser humà, organisme animal. El seu origen i evolució </li></ul><ul><li>El manteniment de l'ésser humà: alimentació i nutrició </li></ul><ul><li>El manteniment de l'ésser humà: relació i coordinació </li></ul><ul><li>La perpetuació de l'ésser humà: reproducció i desenvolupament </li></ul><ul><li>Salut i consum </li></ul>
 17. 17. BIOLOGIA HUMANA (Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències de la Salut i les Ciències Experimentals (Infermeria, Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia, Farmàcia, Medicina, Odontologia, Nutrició Humana i Dietètica, Biologia, Química, Bioquímica -2n cicle-...) i alguns CFGS de les famílies professionals d’Imatge Personal; Manteniment i Servicis a la Producció; Sanitat. </li></ul>
 18. 18. FÍSICA APLICADA (Ciències de la natura i la salut) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproximació al treball científic </li></ul><ul><li>Relacions física-tecnologia-societat </li></ul><ul><li>Sòlid rígid </li></ul><ul><li>Fluids </li></ul><ul><li>Termodinàmica </li></ul><ul><li>L'òptica geomètrica i les seues aplicacions </li></ul><ul><li>Corrent altern </li></ul><ul><li>Electrònica </li></ul>
 19. 19. FÍSICA APLICADA: més coses (Ciències de la natura i la salut) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències Experimentals i Ensenyances Tècniques (Física, Òptica i Optometria, Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer Aeronàutic, Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer de Mines, Enginyer de Telecomunicacions...) i alguns CFGS de les famílies professionals de Comunicació, Imatge i So; Fabr. Mecànica i Sanitat. </li></ul>
 20. 20. INFORMÀTICA PER A LES CIÈNCIES DE LA NATURA I LA SALUT <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Programes aplicats al càlcul i al tractament quantitatiu de la infor­ma­ció. </li></ul><ul><li>Llenguatges de programació i control de processos. </li></ul><ul><li>Disseny web. </li></ul><ul><li>Bases de dades. </li></ul>
 21. 21. INFORMÀTICA PER A LES CIÈNCIES DE LA NATURA I LA SALUT: més coses <ul><li>Recomanable pel coneixement de les noves tecnologies informàtiques aplicades a estudis universitaris relacionats amb les Ciències de la Natura i la Salut: Biologia, Geologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Física, Química, Farmàcia, Medicina, Odontologia, Veterinària, Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia, Nutrició Humana i Dietètica... </li></ul><ul><li>En general, l'exercici acadèmic i laboral valora (o en altres casos, exigeix) el coneixement de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. </li></ul>
 22. 22. EDUCACIÓ FÍSICA II (Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Fonaments de la motricitat humana </li></ul><ul><li>Fonaments de l'aprenentatge i del desenvolupament motor </li></ul><ul><li>Motricitat i comportament no verbal </li></ul><ul><li>Evolució històrica de les activitats físiques i esportives </li></ul><ul><li>Les activitats físiques i la recreació </li></ul><ul><li>Prevenció i tractament de les lesions més freqüents en la pràctica d'activitats físiques i esportives. </li></ul><ul><li>Condicionament físic específic </li></ul><ul><li>Habilitat motriu específica </li></ul>
 23. 23. EDUCACIÓ FÍSICA II (Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències Socials i les Ciències de la Salut com Mestre especialitat Educació Física, Ciències d'Act. Física i de l'Esport, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Psicologia, Infermeria, Medicina, el CFGS d’Activitats Físiques i Esportives i alguns CFGS de Sanitat (Dietètica, Imatge per al Diagnòstic, Laboratori de Diagnòstic Clínic, Radioteràpia) </li></ul>
 24. 24. GEOLOGIA (Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Aproximació al treball científic </li></ul><ul><li>Naturalesa de la geologia i les seues relacions amb la tecnologia i amb la societat </li></ul><ul><li>Matèria i energia de la terra </li></ul><ul><li>Processos geològics interns </li></ul><ul><li>Processos geològics externs </li></ul><ul><li>Història de la terra i de la vida </li></ul><ul><li>Geologia d'Espanya i de l'entorn regional </li></ul>
 25. 25. GEOLOGIA (Ciències de la Natura i la Salut) <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències Experimentals i Ensenyances Tècniques com Biologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Geologia, Enginyer de Mines, Enginyer de Monts, Enginyer Geòleg,... </li></ul>
 26. 26. TÈCNIQUES DE LABORATORI FÍSICOQUÍMIQUES Ciències de la Natura i la Salut <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>Tècniques de càlcul i representació gràfica </li></ul><ul><li>Tècniques de mecànica </li></ul><ul><li>Tècniques d'ones </li></ul><ul><li>Tècniques d'electricitat i magnetisme </li></ul><ul><li>Tècniques de valoració àcid-base </li></ul><ul><li>Tècniques de calors de dissolució </li></ul>
 27. 27. TÈCNIQUES DE LABORATORI FÍSICOQUÍMIQUES Ciències de la Natura i la Salut <ul><li>Recomanable per a: estudis universitaris relacionats amb les Ciències de la Salut, Ciències Experimentals i Ensenyances Tècniques (Infermeria, Farmàcia, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Veterinària, Biologia, Física, Química, Enginyer Químic...) i alguns CFGS de les famílies professionals de Indústries Alimentàries; Química; Vidre i Ceràmica; Sanitat.. </li></ul>
 28. 28. Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salut <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>El marc geogràfico-històric de la cultura clàssica </li></ul><ul><li>El pensament, la ciència i la tècnica al món antic: precedents de les realitzacions actuals. </li></ul><ul><li>Les belles arts. </li></ul><ul><li>Els models literaris. </li></ul><ul><li>Els referents polítics i jurídics. </li></ul>
 29. 29. Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salut <ul><li>Recomanable per al estudis universitaris d’Humanitats, Filologia Clàssica, Història de l’Art, Belles Arts, Història (2n cicle), Ciències de la Música (2n cicle), i alguns CFGS d’Arts Plàstiques i Disseny </li></ul>
 30. 30. FRANCÉS segon Idioma II Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salut <ul><li>Esquema de continguts: </li></ul><ul><li>La llengua com a instrument de comunicació </li></ul><ul><li>La reflexió sobre la llengua </li></ul><ul><li>La llengua com a instrument d'autonomització </li></ul><ul><li>La llengua en la seua dimensió sòcio-cultural </li></ul>
 31. 31. FRANCÉS segon idioma II Humanitats i Ciències Socials; Ciències de la Natura i la Salut <ul><li>Recomanable per a: </li></ul><ul><li>estudis universitaris de Filologia (especialment Francesa) i d’altres com Mestre especialitat Llengua Estrangera, Turisme i Traducció i Interpretació i alguns CFGS de Hoteleria i Turisme. </li></ul><ul><li>En general els idiomes són importants per aconseguir un currículum a nivell europeu (dues llengües estrangeres), per al futur professional. </li></ul><ul><li>Segon Idioma Estranger és prioritària en l’admissió al CFGS de: Animació Turística (Hoteleria I Turisme). </li></ul>

×