Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

marijana pešić - voluntary testing

522 views

Published on

6th Regional Conference in Sarajevo, May 17-18 2012.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

marijana pešić - voluntary testing

 1. 1. „Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV- značaj rane detekcije “ Marijana Pešić Sarajevo, 2012.
 2. 2. Dobrovoljno (poverljivo) savetovanje i testiranjena HIV (DPST) je prema preporukama SZO iUNAIDS-a i dalje najefektivniji i najefikasniji modelprevencije HIV/AIDS-a, a obezbeđuje i brigu ipodršku osobama koje žive sa HIV-om
 3. 3. DPST kao ključna tačka u HIV prevenciji, brizi i podršci Prihvatanje serostatusa Pomaže u Planiranje izmeni budućnosti ponašanja Prihvatanje Smanjuje HIV/AIDS-a transmisiju (smanjenje stigme i sa majke na diskr.) dete DPST Prevencija, Upućivanje skrining i u skladu sa lečenje PPI potrebama Omogućava Upotreba ranu kondoma prevenciju Preventivna terapijaTBC OI i drugih OI
 4. 4. DPST kao ključna tačka u HIV prevenciji, brizi i podršci  Na početku epidemije, rana dijagnostika je imala mali značaj za PLHIV – nedostupna terapija  Sredinom 90-tih dobrobiti rane dijagnostike postaju značajne – razvoj terapije za PLHIV i osobe obolele od AIDS-a
 5. 5. Smanjenje mortaliteta i morbiditeta Prema proceni WHO, skoro 3 miliona ljudi će preživeti zahvaljujući dostupnosti HAART U zemljama sa većom dostupnošću svih lekova za HIV beleži se značajno smanjenje stope mortaliteta i morbiditeta Broj smrtnih slučajeva povezanih sa AIDS-om opao je sa 14,6/100 na 1,5/100 osoba obolelih od AIDS-a, nakon primene HAART (“EuroSIDA” studija u 70 evropskih zemalja)
 6. 6. Smanjenje mortaliteta i morbiditeta Stopa mortaliteta među osobama inficiranim HIV-om koji su na HAART opala je za 85% od početka primene HAART i skoro se približila stopi mortaliteta u populaciji osoba koje nisu inficirane HIV-om. (studija sprovedena u Evropi, Kanadi i Australiji) U brojnim studijama pokazana je korelacija između rane dijagnoze i dostupnosti terapije sa smanjenjem broja smrtnih slučajeva povezanih sa AIDS-om i drugim bolestima povezanih sa HIV-om
 7. 7. Unapređenje kvaliteta života i porast očekivane dužine trajanja života  Smanjenje broja smrti povezanih sa AIDS-om i porast očekivane dužine trajanja života PLHIV direktno je povezano sa dostupnošću HAART  Obradom postojećih podataka dobijeno je, da je očekivana dužina trajanja života za osobe koje terapiju započnu u 20-im godinama života, narednih 20-50 godina  Očekivana dužina trajanja života je kod mladih kojima je dostupna HAART, narednih 35 godina ( studija u Danskoj)
 8. 8. Unapređenje kvaliteta života i porast očekivane dužine trajanja života Faktori koji mogu uzrokovati smanjenje očekivane dužine trajanja života:  Intravensko korišćenje droga  Nepotpuna primena HAART  Drugi imunosupresivni faktori
 9. 9. Unapređenje kvaliteta života i porast očekivane dužine trajanja života  Broj CD4 limfocita u trenutku dijagnostifikovanja HIV infekcije → očekivana dužina trajanja života PLHIV Početak HAART kada su CD4 limfociti<200/mm³ → smanjuju očekivanu dužinu trajanja života za 50%
 10. 10. Unapređenje kvaliteta života i porast očekivane dužine trajanja života  Rana dijagnoza sa mogućnošću primene kompletne HAART je ključna za smanjenje mortaliteta i morbiditeta, kao i dalje HIV transmisije
 11. 11. Efekti primene HAART na HIV transmisijuDostupna kvalitetna HAART → smanjuje incidencuHIV transmisijeje kroz: Smanjenje koncentracije virusa u krvi, semenoj tečnosti ili vaginalnom sekretu Smanjenje vertikalne transmisije
 12. 12. Efekti primene HAART na HIV transmisiju Procenat HIV transmisije među osobama koje nisu na terapiji je 5,6 /100 osoba Procenat HIV transmisije među osobama koje su na HAART je samo 0,5/100 po godini Procenat vertikalne transmisije se uz primenu HAART smanjuje sa 30% na 2%Smanjenje stope HIV transmisije je dokaz značaja, rane dijagnoze i antiretroviralne terapije
 13. 13. Povezanost DPST-a i izmene rizičnih oblika ponašanja Brojne studije pokazuju povezanost smanjenja rizičnih oblika ponašanja nakon saznanja HIV reaktivnog rezultata u procesu DPST-a Pokazan je značajan porast upotrebe kondoma i smanjenje broja seksualnih partnera kod HIV + rezultata u odnosu na negativan rezultat i nepoznavanje HIV statusa
 14. 14. Povezanost DPST-a i izmene rizičnih oblika ponašanja Smanjenje nezaštićenih seksualnih odnosa za 53% (Meta analiza 8 studija USA) 13-19% HIV + osoba ima isti nivo ili porast rizičnih oblika ponašanja (MSM populacija u Evropi) U populaciji IDU nema značajne izmene rizičnih oblika ponašanja
 15. 15. Odnos troškova i efekata Terapija za HIV infekciju i obole od AIDS- je veoma skupa Mesečna terapija za osobu sa CD4 Ly <100/mm³ je 2,5 x skuplja nego za osobu sa CD4 Ly oko 200/mm³( studija u Kanadi)
 16. 16. Odnos troškova i efekata Brojne studije pokazuju dobrobiti DPST-a posebno u populacijama sa povećanim rizikom za HIV (cost-efektivne studije Francuska i USA)
 17. 17. Zaključak Procene su da je krajem 2007. godine u svetu živelo 9,7 miliona ljudi koji su imali potrebe za ART-om, od toga je za 2,9 miliona (31%) terapija bila dostupna Stopa testiranih u regionu je niska, u Srbiji je (6,5 na 1000 )
 18. 18. ZaključakZaštitnici prava građana, aktivisti za ljudskaprava i javno zdravstveni profesionalci se slažuu stavu da je DPST najefektivnija metoda kojaohrabruje testiranje, a bazirana je na poštovanjuljudskih prava
 19. 19. Predlog mera Raditi na porastu stope testiranih Promovisati dobrobiti saznanja HIV statusa (rana dijagnostika) Obezbediti dostupnu kvalitetnu HAART Podrška stalnom razvoju DPST Savetovališta
 20. 20. Primer dobre prakse – Centar za prevencijuside i PPI, ZZZZ Studenata Beograd Podaci ukupno od 1988 do 2011. Godina Br.klijenata/Br. savetovanja Učešće MSM popul Novootkriveni HIV+ 2011. 2.169 / 4.820 # 48 % 26 2010. 2.382 / 5.200 # 36 % 29 2009. 2.649 / 5.700 # 33 % 26 2008. 2.851 / 5.900 # 30 % 27 2007. 2.752 / 6.014 # 25 % 24 2006. 2.814 / 6.183 # 17 % 18 2005. 3.236 / 6.310 # 9% 16 1988-2004. 27.890 / 59.340 193 Ukupno 1988 - 2011 46.743 / 99.467 359
 21. 21. Primer dobre prakse – Centar za prevencijuside i PPI, ZZZZ Studenata Beograd  Prvi kvartal 2012, savetovanje i testiranje na HIV obavilo je 314 korisnika , kod 8 dijagnostikovana HIV infekcija  Prvi kvartal 2011, savetovanje i testiranje na HIV obavilo je 543 korisnika , kod 9 dijagnostikovana HIV infekcija
 22. 22. “ U svetlu savremnih saznanja o važnosti rane dijagnoze hroničnihinfekcija, kao što su HIV, HBV i HCV, za njihov dalji ishod,gotovo da je izlišno isticati da je rana dijagnoza ponajpre moguća uSavetovalištima ovoga tipa. Rana dijagnoza omogućavapravovremenu procenu optimalnog vremena za otpočinjanjeantivirusne tearpije, koja nesumnjivo utiče na ishod i prognozu ovihinfekcija. Ujedno, rana dijagnoza, savetoavnje i lečenje imaju i velikiepidemiološki značaj u smislu prekidanja lanca horizontlnog ivertikalnog širenja ovih infekcija. “ Prof. Dr Đorđe Jevtović, infektolog
 23. 23. HVALA NAPAŽNJI !

×