Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PHP Web service - وب سرویس

1,032 views

Published on

ارایه در مورد وبسرویس‌ها در موسسه خیام مشهد

Published in: Education
 • Be the first to comment

PHP Web service - وب سرویس

 1. 1. ‫سرویس‬ ‫وب‬ Web Service ‫استاد‬: ‫مقدم‬ ‫خشخاشی‬ ‫سیما‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬: ‫کافی‬ ‫پارسا‬
 2. 2. ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬1 ‫وبسرویس‬ ‫معرف‬2 ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬3 ‫سرویس‬‫وب‬ ‫معماری‬4 ‫سرویس‬‫وب‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬5 RPC (Remote Procedure Call)6 ‫فراخوانی‬ ‫روشهای‬7 SOAP8 ‫کلی‬ ‫ساختار‬SOAP9 ‫وبسرویس‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫نمونه‬10 ‫تجربی‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬11 ‫منابع‬13 2
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫است‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫کامپوننت‬ ‫نوعی‬ ‫ساده‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫یک‬.‫کامپوننت‬ ‫این‬‫به‬ ‫متد‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫برنامه‬‫های‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫این‬. ‫ها‬‫خصوصیت‬: o‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ o‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ o‫ها‬‫برنامه‬ ‫توزیع‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬ 1
 4. 4. ‫سرویس‬‫وب‬ ‫معرفی‬ ‫ا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شبکه‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫عملیات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫واسطی‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬‫ز‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫هایی‬‫پیام‬ ‫طریق‬XML‫باشند‬‫می‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ،. 2
 5. 5. ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫مشخصات‬‫وب‬‫سرویس‬‫مشخصات‬‫‌افزارهای‬‫م‬‫نر‬‫تحت‬‫وب‬ ‫از‬XML‫برای‬‫انتقال‬‫داده‬‫استفاده‬‫کنن‬‫می‬‫د‬.‫از‬HTML‫برای‬‫انتقال‬‫داده‬‫استفاده‬‫کنند‬‫می‬. ‫به‬‫هیچ‬‫سکو‬‫یا‬‫سیستم‬‫عاملی‬‫وابسته‬‫ن‬‫یست‬.‫وابسته‬‫به‬‫فناوری‬‫است‬(ASP،PHP‫و‬...) ‫توسط‬‫های‬‫برنامه‬‫کاربردی‬‫فراخوانی‬‫شو‬‫می‬‫ند‬.‫توسط‬‫کاربران‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫مرورگر‬‫استفاده‬‫می‬‫شوند‬. 3
 6. 6. ‫سرویس‬‫وب‬ ‫معماری‬ 4
 7. 7. ‫سرویس‬‫وب‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫مزایا‬‫معایب‬ ‫همکاری‬ ‫قابلیت‬‫نبودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫خارجی‬ ‫یکپارچگی‬‫ها‬‫نیازمندی‬ ‫تطبیق‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬‫بودن‬ ‫تغییر‬ ‫غیرقابل‬ ‫استقالل‬‫اجرا‬ ‫ضمانت‬ 5
 8. 8. RPC(Remote Procedure Call) 6
 9. 9. ‫فراخوانی‬ ‫روشهای‬ ‫دنیای‬ ‫در‬XML‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫روال‬ ‫فراخوانی‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫دو‬‫دارد‬ ‫وجود‬. •XML-RPC •SOAP ‫درخواست‬XML-RPC» «‫پاسخ‬‫بر‬ ‫مبتنی‬XML-RPC 7
 10. 10. SOAP(Simple Object Access Protocol) XML-RPC‫سال‬ ‫در‬1998‫پروتک‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫ماکروسافت‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫توسط‬‫ل‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫جدید‬SOAP‫شد‬ ‫معرفی‬.SOAP‫مانند‬XML-RPC‫شامل‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬‫ویژگی‬XML-RPC‫بود‬ ‫نشده‬ ‫ارائه‬. ‫بین‬ ‫های‬‫تفاوت‬ ‫از‬SOAP‫و‬XML-RPC‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬: •XML-RPC‫است‬ ‫تر‬‫ساده‬. •‫از‬ ‫بسیاری‬Web Service‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬XML-RPC‫هستند‬. •SOAP‫کند‬‫می‬ ‫ساده‬ ‫را‬ ‫تر‬‫پیچیده‬ ‫اسناد‬ ‫انتقال‬.‫بیش‬ ‫های‬‫تگ‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫پس‬‫و‬ ‫تر‬ ‫دارد‬ ‫تری‬‫پیچیده‬. •SOAP‫جمله‬ ‫از‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫پرتکل‬ ‫روی‬:HTTP,SMTP,FTP‫و‬... •XML-RPC‫خاصیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬methodName‫کند‬‫می‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫متدها‬ ،‫خود‬ ‫که‬"‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫حروف‬ ‫شامل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬A-Z،‫و‬ ‫کالن‬ ،‫اعداد‬Slash‫باشد‬"‫که‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شی‬ ‫یک‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫شد‬ ‫خواهیم‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ،‫کنیم‬ ‫ارسال‬ ‫آرگمان‬. 8
 11. 11. ‫کلی‬ ‫ساختار‬SOAP 9
 12. 12. ‫وبسرویس‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫نمونه‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫وبسرویس‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سرویسهایی‬: ‫بانکها‬ ‫وبسایت‬:‫وبسر‬ ‫از‬ ‫آنالین‬ ‫پرداخت‬ ‫امکان‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫بانکها‬‫ویس‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬. ‫پستی‬ ‫سرویسهای‬:‫وبس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫ها‬‫فروشگاه‬ ‫پستی‬ ‫خرید‬ ‫عملیات‬ ‫اکثر‬‫است‬ ‫رویس‬. CMS‫تجاری‬ ‫های‬:‫وب‬ ‫تحت‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫دادن‬ 10
 13. 13. ‫تجربی‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ 11
 14. 14. ‫تجربی‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ 12
 15. 15. ‫منابع‬ www.phpsupport.ir/thread1588.html www.docs.joomlafarsi.com www.w3.org/2002/ws/ www.w3schools.com/webservices/default.asp www.phpwebservices.blogspot.com www.php.net/manual/en/book.soap.php 13
 16. 16. ‫شما‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫؟‬

×