38295209 penulisan-ilmiah

3,097 views

Published on

38295209 penulisan-ilmiah

 1. 1. TOPIK 4PENULISAN ILMIAH
 2. 2. PENGENALANPenulisan Ilmiah‡ Penulisan yang dijalankan secara saintifik.‡ Ilmiah=Akademik‡ Penulisan bermaklumat, penulisan saintifik, penulisan akademik dan penulisan deskriptif.Penulisan Bukan Ilmiah‡ Penulisan yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai sumber, kaedah dan pendekatan.‡ Contoh: Karya sastera‡ Penulis bebas menyampaikan ideanya sendiri.
 3. 3. PENULISAN ILMIAH Esei Ilmiah Jenis-jenisBuku Ilmiah penulisan Tesis Ilmiah Disertasi
 4. 4. CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAHFakta secara sistematikTidak memenuhi kehendak golongantertentuBersifat sistematikTidak bersifat emosionalTidak bersifat persuasif
 5. 5. Sumber mestilah bersifat sahihSatu laporan bertulis danditerbitkanMesti merujuk karya terbitansebelumnyaMempunyai format yangstandardTersedia kepada komunitiilmiah tanpa sekatan
 6. 6. American Psychological Assosiation(APA) Modern GAYA LanguageGaya Dewan PENULISAN Assosiation of ILMIAH America(MLA) Chicago
 7. 7. MEMBINA KERANGKA PENULISAN Kertas kerja projek atauKertas kerja persidangan kajian atau seminar Tajuk Rasional tajuk Objektif Nama peceramah Jangka masa diperlukan abstrak Kumpulan sasaran pengenalan perkaedaha Andaian masalah yang n dihadapi semasa menjalanakan kajian keputusan AJK Perbincangan Kewangan Bahan rujukan Jadual tugas lampiran perlaksanaan
 8. 8. laporan Tesis atau latihan ilmiah Pengakuan Pengenalan Penghargaan -Tugas menyediakan Abstrak laporan Kandungan -Tujuan skop Senarai jadual -Batasan Senarai rajah -Latar belakang sejarah Senarai singkatan -Sumber dan Pendahuluankaedah mengumpul Tinjauan terhadap data kajianBadan laporan Metodologi Hasil kajian dan Penutup perbincangan Bahagian sesudah Penutup laporan Rujukan Lampiran jika ada
 9. 9. MENGUNGKAP IDEA MELALUI PENENTUAN TOPIK Skop / ruang lingkup Batasan perkataan dan ayat Golongan sasaran
 10. 10. MENGUNGKAP IDEA MELALUI PENENTUAN TAJUK
 11. 11. MENGUNGKAP IDEA MELALUI KERANGKA ASAS KERTAS CADANGANPengenalan‡Menerangkan secara umumTajuk‡Ringkas dan jelasRasional‡Ditulis untuk menunjukkan kewajaran projekini dihasilkanObjektif‡Menunjukkan sesuatu yang akan dicapaisetelah tamatnya projek
 12. 12. ‡ Jangka masa yang diperlukanTempoh menjalankan projekKumpulan sasaran‡ Hendaklah bersesuaian dengan golongan sasaranAndaian masalah yang akan dihadapi‡ Penulis akan mengandaikan permasalahan yang akan dihadapiSumber kewangan‡ Penting bagi penyelidik yang hendak menjalankan projek ilmiahnya
 13. 13. CONTOH MENGUNGKAP IDEA DALAM LAPORAN KAJIANUngkapan penemuan‡ Menyatakan penemuan menyatakan apa yang ditemui oleh pengkaji yang menjalankan kajian.Ungkapan perakuan‡ Biasanya digunakan dalam bahasa laporan kajian
 14. 14. CONTOH MENGUNGKAP IDEA DALAM PENULISAN SAINTIFIK‡ Pendekatan / kaedahMenggunakan ayat berikut :͞menurut Thomas Jefferson, pengolongan yang menggunakan ciri-ciri fizikal itu merupakan golongan ras͟‡ Menjelaskan makna / tujuanContoh :Kawasan bukan tradisional pula ialah kawasan yang wujud akibat migrasi orang dari kawasan tradisional terletak di kota
 15. 15. ‡ MengandaikanContoh:͞Saya percaya bahawa teori ini boleh digunakan sebagai bahan analisis͟‡ Kepastian / keyakinanContoh:͞kajian ini dijalankan untuk melihat kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan penutur bukan melayu͟
 16. 16. KAEDAH PENULISAN KUTIPAN(QUOTATION) ‡ Petikan yang diambil sepenuhnya daripadaPetikan/Kutipan sesuatu rujukan tanpa Langsung perubahan ‡ Idea orang yang terlebih dahulu diolahPetikan/Kutipan mengikut perkataanTidak Langsung sendiri
 17. 17. PETIKAN LANGSUNGPetikan Panjang‡ Sebagai kesimpulan, kata kerja majmuk dieja terpisah antara kata-kata dasarnya kecuali beberapa kata kerja majmuk yang telah mantap. (Zaaba, 1950: 12)Nama Pengarang Sebahagian daripada ayat‡ Jacobson (1993) menjelaskan bahawa «Nama Pengarang bukan sebahagian daripada ayat‡ Dalam penyelidikan yang lalu (Rokiah, 1990) digambarkan penyelidikan yang pertama itu sebagai «
 18. 18. Karya yang ditulis oleh dua orang ‡ Imran Mohamad (1973) dan Zulkifli Ismail (1993) mencadangkan supaya «Karya yang ditulis oleh tiga orang atau lebih ‡ Fadzlina Amran et al. (2004) mendapati bahawa tujuan analisis laras bahasa undang-undang «Pengarang yang sama menerbitkan dua karya atau lebihpada tahun yang sama‡ Norhanum (1990a:90) menyatakan bahawa «‡ Norhanum (1990b:25) mendapati bahawa 50% buruh asing di negara kita «
 19. 19. CONTOH DALAM PENDOKUMENTASIAN ‡ Penyelidikan seperti ini banyak sekali terdapat , antaranya termasuklah penyelidikan olehMembincangkan Gumperz (1964) « penulisan oleh ‡ Noraishah Noraihan (1998) telah menulis « penulis lain ‡ Perkara ini jelas timbul, misalnya dalam penulisan-penulisan Mills (1939) dan Hertzler (1953), dan juga dalam perbincangan mengenai Petikan yang konsep linguistik relativity oleh Whorf dan Sapir. ‡ Definisi tersebut diperincikan lagi oleh Hymesmenambahkan (1966: 121) dengan menyatakan bahawa,maklumat yang Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji perlakuan bahasa dari segi hubungan antara sedia ada latar, peserta , tajuk perbincangan, funsi sesuatu interaksi, bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri.
 20. 20. Terdapat ‡ Lee Yock Fee (1989) sependapat « persetujuan ‡ Kasih Azura (1999) yang sama menyokong penyelidikan dalam Hanum Al Biruni (1982) «beberapa karya Terdapat ‡ Walau bagaimanapun, bukan semua penyelidik percanggahan sependapat dengan Dr. pendapat Farish (1997) menyatakan « dalam ‡ Penemuan Dr. Farish (1985) bertentangan dengan «beberapa karya
 21. 21. KAEDAH MENYISIPKAN PETIKAN LANGSUNG KE DALAM TEKS ‡ µ « bagi punca tetap pula Jika pelepasan asap industri ialah sumber utama. Bilangan ini petikan bertambah daripada 6200 pada pendek 1990 «¶ (Laporan Tahunan Jabatan Alam Sekitar , 1998) ‡ Petikan dimulakan dengan baris baharu dan diinden satu cm, ke tengah dari birai kiri dan birai kanan ‡ Taip dengan langkau satu Jika ‡ Tidak memerlukan tanda petikan ‡ Sumber petikan perlu dinyatakan jika sumber tersebut tidakpetikan dijelaskan sebelum petikanpanjang ‡ Mulakan petikan dengan ayat baharu jika petikan dikutip pada bahagian tengah ayat maka petikan itu perlu dimulai dengan tanda tiga titik («) sebelum perktaan pertama petikan
 22. 22. Petikan tidak langsung‡ Menurut Menteri Sains dan Teknologi (2006: 54), pasukan petugas ATMK menggariskan beberapa langkah untuk membangunkan komputer peribadi buatan Malaysia. Antara langkah«
 23. 23. KAEDAH PENULISAN NOTA KAKI Apa itu Nota Kaki??‡ Diperlukan untuk memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang boleh dirujuk.
 24. 24. Memberikan Maklumat lengkap tentang sumber yang Sebagai dirujuk penghargaan Memberikankepada penulis dan rujukan tambahan sumber yang tentang isu yang dirujuk dibincangkan dalam teks Memindahkan Fungsi petikan langsung Nota Memberi komendaripada bahagian teks kepada Kaki atau cadanganbahagian kaki nota Memberikan rujukan tambahan tentang Membuat rujukan isu yang silang (cross dibincangkan dalam reference). teks
 25. 25. KAEDAH PENULISAN NOTA KAKI Gaya Chicagoͻ Notaͻ Bibliografiͻ Contoh Penulisan Nota Kaki Gaya Kaki: Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian dan mereka biasanya menjalankan perdagangan di Semenanjung Tanah Melayu, dalam persisiran Selat Melaka. Antara pedagang negeri yang mahsyur pada tahun-tahun 1511 ialah Sir Ferrot Miles, Sir Thomas Atkinson dan Lady Guillmard ² yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal dagang. ------------------------------------------ D.K. Basnet, ³ Malay Merchant ´ . Journal of Malayan Branch Royal Society (JMBRAS), 33,3, (1945), 17 ² Basset, 18
 26. 26. Contoh Nota Kaki Gaya Chicago daripada Bahan Internet: Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian dan mereka biasanya menjalankan perdagangan di Semenanjung Tanah Melayu, dalam persisiran Selat Melaka. Antara pedagang negeri yang mahsyur pada tahun-tahun 1511 ialah Sir Ferrot Miles, Sir Thomas Atkinson dan Lady Guillmard ² yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal dagang. ----------------------------------² Lady Guillmard, ³In the Beginning Was The World´, Kertas Kerja Elbira, 10 Mac 1997. http://www.shef.ac.uk/~is/tomas/publication/elbira.html (23 Mei 1998)
 27. 27. Nota Kaki America Psychological Association (APA) Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian dan misi mereka biasanya menjalankan perdagangan di Semenanjung Tanah Melayu, dalam persisiran Selat Melaka. Antara pedagang negeri yang mahsyur pada tahun-tahun 1511 Sir Ferrot Miles, Sir Thomas Atkinson dan Lady Guillmard ² yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal dagang.----------------------------- Misi pedagang negeri di Kepulauan Melayu ialah mengadakan hubungan perdagangan dengan negeri Terengganu. Pada tahun 1772, misi yang diketuai oleh Sir Ferrot Miles dihantar ke Aceh pada tahun yang sama Edward Molesa pergi ke Perlis. Pada tahun 1786, Miles dihantar pula ke Annam untuk menguasai pangkalan Cochin- China.
 28. 28. Nota Kaki Modern Language Association of America (MLA)Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian5dan misi mereka biasanya menjalankan perdagangan di Semenanjung Tanah Melayu, dalam persisiran Selat Melaka. Antara pedagang negeri yang mahsyur pada tahun-tahun 1511 ialah Sir Ferrot Miles, Sir Thomas Atkinson dan Lady Guillmard yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal dagang.------------------------------------------- 5 Untuk penjelasan lebih lanjut tentang interprestasi pedagang persendirian dalam sejarah, rujuk Benzann dan Geophrey (34-40) dan Simon (12-15).
 29. 29. Nota Kaki Gaya Dewan Pedagang negeri dikenali sebagai pedagang persendirian5dan misi mereka biasanya menjalankan perdagangan di Semanjung Tanah Melayu, dalam pesisiran Selat Melaka. Antara pedagang negeri yang mahsyur pada tahun-tahun 1511 ialah Sir Ferrot Miles, Sir Thomas Atkinson dan Lady Guillmard yang datang ke Tanah Melayu melalui kapal dagang.----------------------------------------------5 Lihat perbincangan tentang hal ini pada bahagian akhir.
 30. 30. KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Chicago Manual StyleAbelard, Petera. The History of Malay MerchantResponsibility: A Study in English Values Oxford: Clarendon Press, 1946. Wilson, Tom. ³In The Beginning was The Word: Social and economic Factors in Scholarly ElectricCommunication ´, Kertas Kerja Elbira, 10 April 1996.<http:/www.shef.ac.uk/~is/Wilsom/publication/elbira. html.(23 Mei 2003)
 31. 31. AMERICAN PSYCHOLOGY ASSOCIATION (APA)BUKUSeorang penulis:‡ Asmah Haji Omar (2002). Setia dan Santun bahasa. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Idris.Dua penulis‡ Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). Komunikasi Kewartawanan. Kuala Lumpur: Utusan Publication.Buku yang diedit‡ Davis, S. (Ed). (1991). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
 32. 32. Buku yang diterjemah‡ Palmer, F.R., (1089). Semantik (Abdullah Hassan, Terjemah). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. (Karya asli diterbitkan 1976).Buku keluaran Institusi atau organisasi‡ Kemeneterian Pendidikan Malaysia (2003). Huraian sukatanp pelajaran Bahasa Tingkatan V. Kuala Lumpur dan Dewan Bahasa dan Pustaka.Artikel dalam jurnal‡ Hassan Ahmad (1999). Dasar bahasa dan pembangunan negara di Malaysia . Dalam Dewan Bahasa, 43(9), 783-797.
 33. 33. Artikel dalam jurnal elektronik‡ Kerin, J (2000). Doctors from teen novel approach [Electronic version]. The Australian, 4. Diperoleh pada November 20, 2001 daripada http//www.theaustralian.com.auArtikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik‡ Sinclair, J.M. (1996). Preliminary Recommendations on Corpus Typology. Diperoleh pada Ogos 18, 2004 daripada http://www.ilc/cnr.it/EAGLE96/texttyp/texttyp.html‡ Jika tiada penulis:Creative thinking (2004). Diperoleh pada Ogos 20, 2004 daripada http://www.virtualsalt.comcrebook2.html
 34. 34. Artikel dalam akhbar‡ Fazli Abdullah (2005, April 5). Boleh ambil pekerja asing. Berita Harian, 1 & 8.‡ Jika tiada penulis: Boleh ambil pekerja asing (2005, April 5). Berita Harian, 1 & 8.Artikel dalam majalah bulanan‡ Zaidi Mohamad (2001, Jun). Kecemerlangan Akademik. Dunia Pendidikan, 17-20.Artikel dalam majalah mingguan‡ Vygotsky, L. (2002, Ogos 4). Mind in Society. Newsweek, 100, 76-80.
 35. 35. Tesis atau Disertasi‡ Mohd. Ra¶in Shaari (2003). Perilaku morfo- sintaksis imbuhan meN-kan: Analisis data korpus berkomputer. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan, Bangi: Universiti Kebangsaan MalaysiaProsiding Persidangan‡ Seri Lanang Jaya Hj Rohani (2004) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Dalam prosiding Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Tafsiran Sukatan Pelajaran Baharu Universiti Pendidikan Sultan Idris (m.s. 69-78). Tanjung Malim : Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 36. 36. MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA (MLA)‡ Cooperman, Stanly. The Major Works of John Steinbeck. New York : Monarch, 1966.‡ Bagi pengarang yang sama.----. The Novel of Violence in America. Dallas : South Methodist UP, 1955.Harnack, Andrew dan Eugene, Kleppinger : Online! A Reference Guide to using Internet Sources. New York.1997 .26 April. ³http://www.indiana.edu/- letrs/vwwp/nesbit/Balsoc.html.´
 37. 37. GAYA DEWAN‡ A. Karya Penulis Ramlah Adam, 1994. Ahmad Boestamam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.‡ B. Karya Penyusun/Editor Anwar Ridhwan (ed.), 1967. Di Sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.‡ C. Latihan Ilmiah Zulkarnain Abdul Rahman, 19954. ³ Ekonomi Sungai Ujung 1800- 1895´ . Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya.‡ Kertas Kerja Suffian Mansor, Julai 2000. ³ Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur ³. Kertas Kerja yang dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Universiti Malaya

×