Successfully reported this slideshow.
1           แผนการจั ด การเรี ย นรู ้              หน่ ว ยที ่ 10      เรื ่ อ ง การถ่ า ยทอด...
2     4.2  ทั ก ษะ กระบวนการ      1.  ทักษะแสวงหาความรู้      2.  ทักษะสอบถาม      3.  ทักษะการวิเ...
3    8. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุป และส่งแบบรายงานที่นักเรียนได้ไปศึกษา  9. ครูสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรร...
46. สื ่ อ อุ ป กรณ์ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู ้        1. ใบความรู้        2. ใบงาน        3. แผนภาพ   ...
5เป้ า หมายการเรี ย น       วิ ธ ี ก ารวั ด    เครื ่ อ งมื อ วั ด       รู ้สาระสำ า คั ญนาฏศิ ล ป์ เ ป็ ...
6  7.2 เกณฑ์ ก ารวั ด    7.2.1 ข้ อ สอบปรนั ย เลือกคำาตอบได้ถูกข้อละ 1คะแนน    7.2.2 แบบประเมิ น การปฏิ บ ั ต ิ ...
7    2. ความประณีตสวยงาม    3 ความสะอาด    4 ความแข็งแรงคงทน    5. ทำางานเสร็จทันเวลา   7.2.8 การสอบถาม...
8     7.3 เกณฑ์ ก ารผ่ า น      7.3.1 เกณฑ์ ก ารผ่ า นรายบุ ค คล       7.3.1.1 นักเรียนได้คะแนนไม่น้อยกว่...
9............................................................................................................................
10...........................................................................................................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3.แผนการเรียนรู้ backward

2,224 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3.แผนการเรียนรู้ backward

 1. 1. 1 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ หน่ ว ยที ่ 10 เรื ่ อ ง การถ่ า ยทอดเรื ่ อ งราวของละครกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ศ ิ ล ปศึ ก ษา ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 1วิ ช า ศิ ล ปะ เวลาเรี ย น 2 ชั ่ ว โมงหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 1 การถ่ า ยทอดเรื ่ อ งราวของละคร ปี ก ารศึ ก ษา 25521. สาระที ่ 3 นาฏศิ ล ป์2. มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน3. ตั ว ชี ้ ว ั ด ศ 3.1 ม.1/1 อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม4. สาระสำ า คั ญ นาฏศิ ล ป์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของศิ ล ปะสาขาการแสดง อั นประกอบด้ ว ย การรำ า ฟ้ อ น ละคร โขน เป็ น ต้ น จึ ง เป็ น การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมแขนงหนึ ่ ง ซึ ่ ง นอกจากจะแสดงถึ ง ความเป็ นอารยะของประเทศแล้ ว ยั ง เป็ น เอกลั ก ษณะประจำ า ชาติ ไ ด้ทั ก ษะพื ้ น ฐานในการฝึ ก หั ด นาฏศิ ล ป์ แ ละการฝึ ก หั ด นาฏศิ ล ป์ไทยชุ ด ต่ า งๆ 4.1 ความรู ้ 1. ความหมายของนาฏศิลป์ 2. ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ 3. บทของนาฏศิลป์ในชีวิตประจำาวัน 4. ส่วนสำาคัญของนาฏศิลป์ไทย
 2. 2. 2 4.2 ทั ก ษะ กระบวนการ 1. ทักษะแสวงหาความรู้ 2. ทักษะสอบถาม 3. ทักษะการวิเคราะห์ 4. ทักษะสืบค้นข้อมูล 4.3 คุ ณ ลั ก ษณะ 1. ใฝ่เรียนรู้ 2. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3. มุ่งมั่นในการทำางาน 4. รักความเป็นไทย 5. มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ5. กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค รั ้ ง ที ่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ (เวลาเรียน 1 ชั่วโมง ) 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย การแสดง ละครการฟ้อนรำา ประเภทต่างๆ 3. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ ลักษณะของการแสดง ละคร และแยกประเภทของนาฏศิลป์โดยครูให้นักเรียนยกมือตอบ โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 4. ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ อย่างเข้าใจ 5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเท่ากัน แล้วให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยว่ามีลักษณะอย่างไร โดยแต่ละกลุ่มจะได้คำาถามเหมือนกัน โดยให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ 6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาว่านาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างไรจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยว่ามีลักษณะอย่างไร จนรายงานครบทุกกลุ่ม 7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประวัติความเป็นมา และลักษณะของนาฏศิลป์ไทยว่าเป็นอย่างไร ก่อนที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัตินักเรียนควรรู้ที่มาของนาฏศิลป์ไทย อย่างเข้าใจ ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง
 3. 3. 3 8. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุป และส่งแบบรายงานที่นักเรียนได้ไปศึกษา 9. ครูสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและให้คะแนนตามแบบสังเกตพฤติกรรม 10. ครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนและให้คะแนนตามแบบสังเกตกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค รั ้ ง ที ่ 2 เรื่อง ความสำาคัญของนาฏศิลป์ (เวลาเรียน 1 ชั่วโมง ) 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย การแสดง ละครการฟ้อนรำา ประเภทต่างๆ 3. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ ลักษณะของการแสดง ละคร และแยกประเภทของนาฏศิลป์โดยครูให้นักเรียนยกมือตอบ 4. ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ความสำาคัญของนาฏศิลป์ ที่อิทธิพลต่อการดำารงชีวิตของคนในปัจจุบัน 5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเท่ากัน แล้วให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยและอิทธิพลของนาฏศิลป์ไทยที่มีต่อมนุษย์และการแสดงออกเมื่อได้ชมการแสดงของนาฏศิลป์ 6. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาว่านาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างไรจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับอิทธิพลของการแสดงประเภทต่างๆ ว่า โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานจนครบทุกกลุ่ม 7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประวัติความเป็นมา และลักษณะของนาฏศิลป์ไทยว่าเป็นอย่างไร ก่อนที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัตินักเรียนควรรู้ที่มาของนาฏศิลป์ไทย และอิทธิพลของการแสดงที่มีต่อมนุษย์และกิริยาอาการเมื่อได้ชมการแสดง 8. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุป และส่งแบบรายงานที่นักเรียนได้ไปศึกษา 9. ครูสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและให้คะแนนตามแบบสังเกตพฤติกรรม 10. ครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนและให้คะแนนตามแบบสังเกต
 4. 4. 46. สื ่ อ อุ ป กรณ์ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู ้ 1. ใบความรู้ 2. ใบงาน 3. แผนภาพ 4. คำาถาม 5. สถานการณ์/ เหตุการณ์ 6. อุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ 7. อุปกรณ์ในการจัดบอร์ด 8. อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 9. หนังสือเรียน เอกสารความรู้7. การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ 7.1 วิ ธ ี ก ารวั ด และเครื ่ อ งมื อ วั ด
 5. 5. 5เป้ า หมายการเรี ย น วิ ธ ี ก ารวั ด เครื ่ อ งมื อ วั ด รู ้สาระสำ า คั ญนาฏศิ ล ป์ เ ป็ น ส่ ว น 1. ทดสอบประเมิ น 1. แบบทดสอบหนึ ่ ง ของศิ ล ปะ ผลก่ อ นเรี ย น ประเมิ น ผลก่ อ นสาขาการแสดง อั น เรี ย นประกอบด้ ว ย การ 2. ตรวจใบงาน 2. แบบประเมิ น ใบรำ า ฟ้ อ น ละคร 3. การนำ า เสนอผล งานโขน เป็ น ต้ น จึ ง งาน 3. แบบประเมิ นเป็ น การศึ ก ษา การนำ า เสนอผลงานวั ฒ นธรรมแขนงหนึ ่ ง ฯศ 3.1 ม.1/1 อธิบาย 1. ผลการศึกษาจาก – แบบประเมินการอิทธิพลของนักแสดง ใบความรู้ เรื่อง ความ ปฏิบัติงานกลุ่มชื่อดังที่มีผลต่อการ รู้พื้นฐานนาฏศิลป์ – แบบประเมินการนำาโน้มน้าวอารมณ์หรือ 2. การรายงานหน้า เสนอผลงานความคิดของผู้ชม ชั้นเรียนเกี่ยวกับ – แบบประเมิน ประวัติความเป็นมา พฤติกรรม ของนาฏศิลป์ไทย – แบบทดสอบประเมิน 3. ผลการศึกษาจาก ผลหลังเรียน ใบความรู้ เรื่อง ความ สำาคัญของนาฏศิลป์คุ ณ ลั ก ษณะ1. ใฝ่ เ รี ย นรู ้ 1. รายงานการ 1. แบบประเมิ น2. ใฝ่ ร ู ้ ใ ฝ่ เ รี ย น สั ง เกตพฤติ ก รรม พฤติ ก รรมด้ า นการ3. มุ ่ ง มั ่ น ในการ 2. สั ง เกต ปฏิ บ ั ต ิ ต นทำ า งาน พฤติ ก รรมด้ า น 2. แบบประเมิ น4. รั ก ความเป็ น คุ ณ ธรรมพื ้ น ฐาน พฤติ ก รรมด้ า นไทย คุ ณ ธรรมพื ้ น ฐาน5. มี ค ุ ณ ธรรมพื ้ นฐาน 8 ประการ
 6. 6. 6 7.2 เกณฑ์ ก ารวั ด 7.2.1 ข้ อ สอบปรนั ย เลือกคำาตอบได้ถูกข้อละ 1คะแนน 7.2.2 แบบประเมิ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านกลุ ่ ม 1. การกำาหนด / เป้าหมายร่วมกัน 2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 3. การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. การประเมินและปรับปรุงผลงาน 7.2.3 แบบประเมิ น การนำ า เสนอผลงาน 1. เนื้อหา 2. กลวิธีการนำาเสนอ 3. ขันตอนการนำาเสนอ ้ 4. การใช้ภาษา 5. ตอบคำาถาม/เวลา 7.2.4 แบบตรวจผลงานเขี ย นแผนผั ง ความคิ ด 1. ความคิดรวบยอด 2. ความคิดรอง 3. ความคิดย่อย 4. การเชื่อมโยงความคิด 5. ความสวยงาม 7.2.5 แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมรายบุ ค คล 1. ความตั้งใจ 2. ความร่วมมือ 3. ความมีวินัย 4. คุณภาพของผลงาน 5. การนำาเสนอผลงาน 7.2.6 แบบประเมิ น ใบงาน 1. การสรุปเป็นองค์ความรู้ 2. เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน 3. การบันทึกข้อมูล 4. การอภิปราย 5. การสนทนาซักถาม 7.2.7 แบบประเมิ น ผลงาน/ชิ ้ น งาน 1. ความคิดสร้างสรรค์
 7. 7. 7 2. ความประณีตสวยงาม 3 ความสะอาด 4 ความแข็งแรงคงทน 5. ทำางานเสร็จทันเวลา 7.2.8 การสอบถามนั ก เรี ย นเกี ่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์แผนภาพ 1. คำาตอบเป็นคำาตอบในเชิงบวกได้ 1 คะแนน 2. คำาตอบเป็นคำาตอบในเชิงลบได้ 0 คะแนน 7.2.9 แบบประเมิ น พฤติ ก รรมด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ต น 1. ความกระตือรือร้น 2. ความร่วมมือ 3. ความรับผิดชอบ 4. การเคารพกติกา 5. ความกล้าแสดงออก 7.2.10 แบบประเมิ น พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมพื ้ น ฐาน 1. ความขยัน 2. ความประหยัด 3. ความซื่อสัตย์ 4. ความมีวินัย 5. ความสุภาพ 6. ความสะอาด 7. ความสามัคคี 8. ความมีนำ้าใจ
 8. 8. 8 7.3 เกณฑ์ ก ารผ่ า น 7.3.1 เกณฑ์ ก ารผ่ า นรายบุ ค คล 7.3.1.1 นักเรียนได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 7.3.1.2 นักเรียนได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 2 ขึนไป ้จาก 3 ระดับคุณภาพของการประเมินหรือ ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปจาก 5 ระดับคุณภาพของการประเมิน 7.3.2 เกณฑ์ ก ารผ่ า นรายกลุ ่ ม 7.3.2.1 จำานวนนักเรียนร้อยละ 80 ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 7.3.2.2 จำานวนนักเรียนร้อยละ 80 ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 2 ขึนไปจาก 3 ระดับคุณภาพของการประเมินหรือ ได้ ้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปจาก 5 ระดับคุณภาพของการประเมิน8. บั น ทึ ก ผลหลั ง การจั ด การเรี ย นรู ้ 8..1 ผลการจั ด การเรี ย นรู ้ ( นักเรียนทั้งหมด 40 คน ) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี........คน คิดเป็นร้อยละ........... นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง.......คน คิดเป็นร้อยละ................. นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คนคิดเป็นร้อยละ............. 8.2 ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมระหว่ า งเรี ย น.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8.3 ปั ญ หาและอุ ป สรรคระหว่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8.4 การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
 9. 9. 9.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ…………………………………………… (นางปาริชาติ ปร๋อกระโทก) พนั ก งานราชการ9 ความเห็ น ของหั ว หน้ า กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ศ ิ ล ปะ..................……………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ................................................ผูตรวจสอบ ้ (นางปรางค์ทิพย์ วัชรคุปต์) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ10. ความเห็ น ของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น..................………………………………………………………………………....................
 10. 10. 10..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ.................................................. ผูตรวจสอบ ้ (นายนิริมิตร ดวดกระโทก) ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

×