Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rasool zare

213 views

Published on

یکی از موارد زود بازده که میتواند به افزایش فروش کسب و کارها و استارتاپ ها کمک کند اجرای اصولی کمپین های تبلیغات آنلاین است اگر کمپین خود را با استفاده از ابزارهای و سنجه های این حوزه بهینه سازی کنید با مبالغ متوسط که در دسترس همه ی ما هست، حتی در این شرایط اقتصادی نیز می توانید نرخ بازگشت سرمایه خوب را ایجاد کرده و آنرا به یک چرخه درآمدی پولساز تبدیل کنید.
در همایش استارتاپ باکس از سایت ساز سی فایو پیرامون طراحی کمپین های تبلیغاتی کلیکی، اندازه گیری نتایج، مراقبت از بودجه و بهینه سازی نرخ تبدیل ارائه داشتم.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Rasool zare

 1. 1. ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫طراحی‬ ‫فرآیند‬‫موفق‬ ‫بهینه‬ ‫و‬‫نرخ‬ ‫سازی‬‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫در‬ ‫تبدیل‬
 2. 2. ‫؟‬ ‫دیجیتال‬ ‫تبلیغات‬ •‫دهید؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫فروش‬ ‫فردا‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫بخواهید‬ ‫اگه‬ •‫ارگانیک‬ ‫روشهای‬ ‫برخالف‬ ‫دیجیتال‬ ‫تبلیغات‬‫زود‬‫بازده‬‫است‬ •‫رشد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬40%‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬3‫دنیا‬ ‫در‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ •‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫دارید‬ ‫هم‬ ‫خوبی‬ ‫سئو‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬‫بازار‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫سهم‬‫کنیم‬ ‫تبلیغات‬ ‫باید‬
 3. 3. «‫است‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫نیست‬ ‫هزینه‬ ‫تبلیغات‬!»‫؟‬ ‫اتفاقا‬‫تبلیغات‬‫هزینه‬‫است‬،‫نباشـد‬‫هدفمند‬‫اگر‬‫و‬‫رفته‬‫باد‬‫بر‬‫ی‬‫هزینه‬‫است‬ ‫وومود‬ ‫رسممی‬ ‫غیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آماری‬ ‫طبق‬ ‫مال‬‫سم‬ ‫در‬ ‫مراد‬‫ایم‬ ‫در‬ ،‫دارد‬۲۰۱۷‫مه‬‫بم‬ ‫مب‬‫نزدیم‬ ۱۰۰‫تبلیغات‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫ناموت‬ ‫میلیارد‬‫بنری‬ ‫شده‬ ‫هزینه‬‫است‬
 4. 4. •‫چه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫تبلیغات‬ ‫شروع‬ ‫برای‬‫ای‬ ‫بودجه‬‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫شروع‬ •‫؟‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫؟‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫تبلیغ‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مصرف‬ ‫سرمایه‬ROI •‫؟‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫های‬ ‫سنجه‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫کمپین‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬KPI •‫؟‬ ‫تلفن‬ ‫بودن‬ ‫خور‬ ‫زنگ‬ ‫مثال‬ ‫نیستند‬ ‫دقیق‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫سنجه‬ •‫؟‬ ‫داد‬ ‫کاهش‬ ‫آنرا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چطور‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫چقدر‬ ‫تبلیغ‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫هر‬ ‫جذب‬ ‫هزینه‬CAC
 5. 5. ‫رزرو‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬:‫کنترل‬ ‫امکان‬ ‫بدون‬ ‫زیاد‬ ‫هزینه‬ ‫مستلزم‬ ‫قدیمی‬ ‫متداول‬ ‫روش‬ ‫کلیک‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬:‫بین‬ ‫کلیک‬ ‫هر‬ ‫از‬200‫حدود‬ ‫تا‬800‫ناموت‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬1000‫نمایش‬ ‫بار‬:‫تلگرام‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫تبلیغات‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬-->>‫ادنگاه‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫اکشن‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ ‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫ای‬ ‫بودوه‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫محدود‬ ‫های‬ ‫بودوه‬ ‫با‬ ‫اولیه‬ ‫تست‬ ‫تبلیغات‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫مخلتف‬ ‫های‬ ‫مدل‬
 6. 6. ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یب‬ ‫نمونه‬ ‫ویکس‬ ‫تبلیغات‬
 7. 7. ‫صفمر‬ ‫گام‬:‫پرسونا‬ ‫و‬ ‫هدف‬ •‫اورنس‬ ‫برند‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫هدف‬ ‫تعیین‬ •‫مشتری‬ ‫پرسونای‬ ‫انتخاب‬ ‫مخماطب‬ ‫نوع‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫تبلیغی‬ ‫میش‬ ‫تبدیل‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫بشه‬ ‫طراحی‬‫ه‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫برای‬ ‫تبلیغی‬ ‫به‬ ‫زاده‬ ‫غانم‬ ‫ناصر‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬
 8. 8. ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫کمی‬ ‫شفاف‬ ‫شاخص‬ ‫یب‬ ‫تعیین‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫فرم‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ ‫مثل‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اقدام‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تعداد‬.
 9. 9. ‫اول‬ ‫گام‬:‫ملزومات‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫مناسب‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫و‬ ‫بنر‬|‫فرود‬ ‫صفحه‬‫سریع‬‫و‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫پرش‬ ‫نرخ‬‫تبدیل‬ ‫نرخ‬‫را‬‫افزایش‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫امتحان‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫چیزی‬ ‫همیشه‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫واقعا‬ ‫آزمایش‬‫شود‬ ‫خوب‬ ‫بازخورد‬ ‫به‬ ‫منجر‬TEST A | B Smart Insights ‫تبدی‬ ‫نرخ‬ ‫استاندارد‬‫ل‬ ‫حدود‬0.5‫تا‬1.5%
 10. 10. ‫دوم‬ ‫گام‬.‫الف‬:‫تبلیغاتی‬ ‫شبکه‬ ‫کدام‬‫؟‬ •‫مستق‬ ‫مذاکره‬ ‫بجای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫یم‬ •‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫کسر‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ •‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫تبلیغات‬ ‫نمایش‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ •‫تبلیغاتی‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ناشر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کیفیت‬ ‫بررسی‬ •‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫هدفمندی‬–‫دهنده‬ ‫نمایش‬ ‫دستگاه‬-‫ساعت‬ •‫های‬ ‫کلیک‬ ‫بررسی‬‫تقبلی‬
 11. 11. ‫دوم‬ ‫گام‬.‫ب‬:‫مدیوم‬ ‫کدام‬(‫بنر‬ ‫نوع‬) Native‫همساد‬Html-RSSBanner ‫پرهزینه‬ ‫بازده‬ ‫کم‬ ‫تعاملی‬ ‫موثر‬ ‫بازدهی‬ ‫باال‬
 12. 12. •‫جاری‬ ‫صفحه‬ ‫تکسی‬ ‫و‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫نیتیو‬ ‫تبلیغات‬ ‫شدن‬ ‫همسان‬ ‫و‬ ‫هماهنگی‬ •‫تصویر‬ ‫زیر‬ ‫متن‬ ‫نوع‬(‫نویسی‬ ‫تبلیغ‬)‫در‬Native‫داره‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ‫مزیت‬ ‫مهمترین‬Native
 13. 13. ‫بودن‬ ‫تعاملی‬HTML‫شود‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫هم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫اکشن‬ ‫ری‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مزیت‬ ‫مهمترین‬Html
 14. 14. ‫سوم‬ ‫گام‬:‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫ابزارهای‬ ‫تنظیم‬ UTM:‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫رهگیری‬
 15. 15. •‫آنالیتیکز‬ ‫گوگل‬ •‫لوک‬ ‫اسمارت‬ •‫هاتجار‬ •‫کاویمو‬ ‫یا‬ ‫ویستیا‬
 16. 16. smartlook ‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫ویدئو‬ ‫ضبط‬(‫موس‬ ‫حرکت‬–‫ها‬ ‫کلیک‬–‫ماندگاری‬ ‫میزان‬)
 17. 17. Hotjar •‫موس‬ ‫حرکت‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫های‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫حرارتی‬ ‫نقشه‬ •‫کاربران‬ ‫از‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬
 18. 18. wistia •‫ویدئو‬ ‫وسط‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫درخواست‬
 19. 19. ‫چهارم‬ ‫گام‬:‫گیری‬ ‫اندازه‬! ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫سنجه‬ Time On Site Bounce Rate Page per session ‫کمپین‬ ‫شروع‬
 20. 20. ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫کردد‬ ‫مشخص‬ ‫برای‬ ‫هدف‬ ‫تعریف‬ ‫ثانویه‬ ‫های‬ ‫سنجه‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫فرم‬ ‫یک‬ ‫پرکردن‬ ‫گوئال‬ ‫تعریف‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گوئال‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬:‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫سرنخ‬ ‫یا‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫هزینه‬ ‫نرخ‬ ‫محاسبه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 21. 21. ‫ترکیبی‬ ‫های‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫وانبی‬ ‫های‬ ‫سنجه‬ ‫کمپین‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫های‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ Conversion Assisted ‫فروش‬ ‫قیف‬ ‫یا‬ ‫فانل‬ ‫بررسی‬ ‫توسعه‬
 22. 22. ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫تکنیب‬ •‫میکنند‬ ‫وارد‬ ‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫یا‬ ‫تقلبی‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫سایتهایی‬ ‫وب‬ ‫پول‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ •‫احتمالی‬ ‫مشتری‬ ‫یا‬ ‫مخاطب‬ ‫حضور‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫تبلیغ‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫پرسونا‬ ‫دقیق‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ •‫هاتجار‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫های‬ ‫نظرسنجی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬ •‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫سازی‬ ‫ساده‬|‫فرم‬ ‫پرکردن‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ •‫خطا‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫تست‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫انتخاب‬ •‫آنالین‬ ‫چت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 23. 23. ‫کن‬ ‫تلگرام‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫اسمتود‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمیپن‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وبینار‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬‫ید‬ 09157678903 - 05138554460 Spad.pro@gmail.com

×