SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
ORAS NA PARA
MAGING EKONOMISTA!
UPDATED KA BA?
Magsanay Tayo
1-2. Sangay ng Ekonomiks
3-4. Saklaw ng Ekonomiks
5-6. Dibisyon ng ekonomiks
7. Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang-
yaman
upang mapunan ang pangangailangan at
kagustuhan ng tao.
8. Pansamantalang kaganapan kung saan
hindi
kayang mapunan ng dami ng malilikhang
produkto ang dami ng planong pagkonsumo ng
9. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang tao
ay
humaharap sa mga pinagpipiliang mga
produkto o
serbisyo upang matugunan ang kanyang
pangangailangan o kagustuhan.
10. Ang nagsabi na mamatay sa gutom ang tao
dulot ng mabagal na produksyon sa pagkain at
mabilis na paglaki ng populasyon.
VIDEO: JESSICA SOHO
 Tungkol saan ang napanood at
ano ang inyong saloobin hinggil
dito? Maari niyo rin ibahagi ang
inyong damdamin hingil ditto.
Mathew 14:13-21
 16 Jesus replied, “They do not need to go
away. You give them something to eat.”
 17 “We have here only five loaves of bread and
two fish,” they answered.
PAKSA: Kakapusan
2.1 Konsepto ng Kakapusan at ang Kaugnayan
nito
sa Pang- araw- araw na Pamumuhay
2.2 Palatandaan ng Kakapusan sa Pang-araw-
araw
na Buhay
2.3. Kakapusan Bilang Pangunahing Suliranin
sa
Pang- araw-araw na Pamumuhay
2.4. Mga Paraan upang Malabanan ang
PAMANTAYANG PAGKATUTO
 Naibibigay ang kahulugan ng kakapusan at
kakulangan
 Nailalahad ang batas ng kakapusan
 Naitatalakay ang halaga ng pagtitipid bilang
pananagutan sa kapwa mula nuon, ngayon at
hanggang sa susunod na henesyon gayundin sa
panginoong Diyos
 Nasasabi ang sarap sa pakiramdam ng nagbibigay sa
kapwa ng tulong material o di-materyal na bagay man
 Nakapagbibigay ng halimbawa ng sitwasyong may
kakulangan at kakapusan
 Nakalilikha ng isang dalawang minutong musika-rap
ukol sa paglutas ng suliraning kakapusan
ANG KONSEPTO NG
KAKAPUSAN
Tumutukoy ito sa isang
sitwasyon kung saan limitado o hindi
sapat (insufficiency) ang mga
pinagkukunang-yaman upang
matugunan ang walang hanggang
pangangailangan at kagustuhan ng
tao.
Kakapusan (Scarcity)
Kalagayan ng Kakapusan
 Tumutukoy ito sa
limitadong
pinagkukunang-
yaman.
 Tumutukoy naman
ito sa walang
hanggang
pangangailangan
at kagustuhan ng
tao.
Pisikal na Kalagayan Kalagayang Pangkaisipan
Uri ng Kakapusan
 Kapag
nahihirapan ang
kalikasan at tao
na paramihin at
pag-ibayuhin ang
kapakinabangan
ng
pinagkukunang-
yaman. Ito ay
dahil non-
renewable ang
 Kapag ang
pinagkukunang-
yaman ay hindi
makasapat sa
walang hanggang
pangangailangan
at kagustuhan ng
tao.
Absolute Scarcity Relative Scarcity
Palatandaan ng Kakapusan
 Sa Yamang Likas
 Sa Yamang Tao
 Sa Yamang Kapital
Ang hindi wastong
paggamit nito ay
nagdudulot ng
kakapusan. Dahil
ang limitadong
pinagkukunang-
yaman ay hindi
nagiging sapat sa
pag laki ng
populasyon na may
maraming
pangangailangan
Ang pangunahing
indikasyon ng
kakapusan sa yamang
tao ay ang haba ng
kanyang buhay.
Habang malakas at
bata ang tao marami
siyang maaring gawing
trivia
 Mark Salazar sa GMA news 24 Oras
 National Statistics Coordinating Board
(NSCB), La Union 76 (65 karamihan sa
bansa)
 top 5 Cavite (75.8); Misamis Occidental
(75.4); Benguet (74.8) at Bulacan (74.6).
 Samantala, ang mga itinuturing maigsi ang
buhay ay nasa Ifugao (61.7); Lanao del Sur
(59.7); Maguindanao (58.5); Sulu (56.6) at
pinakahuli ang Tawi-Tawi (53.6).
 Metro Manila 72.8, habang 73.4 naman sa
Cebu.
 Unemployment rate hits 27% in Q4
 By Helen Flores (The Philippine
Star) | Updated February 3, 2015 - 12:00am
 12.4 million jobless Filipinos – in the last
quarter of 2014, the latest survey made by the
Social Weather Stations (SWS)
YAMANG KAPITAL
 Ang kawalan ng
teknolohiya o
kaalaman na kailangan
upang itaas ng
productivity ay
nagiging palatandaan
ng kakapusan.
 Malaki ang kinalaman
ng teknolohiya upang
mapigilan ang mabilis
na pagkaubos ng mga
Kakapusan at Kadahilanan
Nito
 maaksayang paggamit ng
pinagkukunang-yaman.
 non-renewability ng ilang pinagkukunang-
yaman
 kawalang-hanggan ng pangangailangan
ng tao
Kakapusan at Kakulangan
KAKAPUSAN (Scarcity)
• Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang-
yaman upang mapunan ang
pangangailangan at kagustuhan ng tao.
KAKULANGAN (Shortage)
• Pansamantalang kaganapan kung saan
hindi kayang mapunan ng dami ng
malilikhang produkto ang dami ng
planong pagkonsumo ng tao.
Teoryang pang-ekonomiks ni
Thomas Malthus
 Magpapatuloy sa mabilis na paglaki ang
populasyon kung hindi ito makokontrol.
Samantala, ang produksyon ng pagkain
ay mabagal at hindi makasasabay sa
mabilis na paglaki ng populasyon.
Kakapusan Bilang Suliraning
Panlipunan
 Nag-iiba ang pag-uugali (behavior) ng tao
kapag hindi niya nakakamit ang kanyang
mga pangangailangan. Ang pag-uugali ng
tao ay nagiging hindi katanggap-tanggap.
Natututo siyang magdamot, mandaya at
manlinlang sa kapwa. Nagiging bunga ng
kakapusan ang kaguluhan at pagtaas ng
presyo ng mga bilihin (inflation).
Mga Kaisipan Tungkol sa
Kakapusan
Trade-off
 Hindi kayang makuha ng tao ang lahat ng
kanyang pangangailangan.
 Upang makuha ang isang bagay,
kailangang isakripisyo ang iba
Opportunity Cost
 Ang halaga ng bagay na handang isuko o
bitawan upang makamit ang isang bagay.
 Nagkakaroon nito dahil sa limitasyon ng
mga pinagkukunang yaman.
Production Possibility Frontier
(PPF)
 Nagtatakda sa hangganan ng lahat ng
kumbinasyon ng kalakal at paglilingkod na
maaring maprodyus kung matalinong
ginagamit ang lahat ng pinagkukunang-
yaman ng isang lipunan.
Pagpili sa Pagitan ng
Produksyon ng Mais at Palay
Produksyonngmais
Produksyon ng palay
800
550
Produksyon ng palay


A
D
C
B
1,100 1,300
HAMON
NG
KAKAPUSAN
Isulong ang programang
pangkonserbasyon
 Pagtatanim ng mga puno sa mga
nakakalbong kagubatan at kalunsuran.
 Pangangampanya upang ipagbawal ang
paggamit ng mga kemikal na nakakalikha
ng polusyon.
 Pagkordon/ enclosure ng mga piling lugar
na malala.
 Pagbabantay sa kalagayan at
pangangalaga sa mga nauubos na uri ng
hayop.
Wika ni San Agustin!
Add charity to knowledge and
knowledge become useful, not by
itself but because of charity. (On
the Gospel of St.John 27,5)
Pagbubuod
 Nagiging panlipunang suliranin ang
kakapusan kapag hindi nakakamit ng tao
ang kanyang layunin.
 Upang maging responsible ang tao sa
kanyang pagdedesisyon, kailangan niyang
mabatid ang opportunity cost ng kanyang
desisyon.
 Hindi lahat ng pinagkukunang-yaman ay
napapalitan ang ilan ay nauubos, kaya dapat
nating pahalagahan dahil ito ang ginagamit ng
tao sa walang katapusang pangangailangan.
 Gamitin natin ng wasto at tama ang mga
pinagkukunang yaman at iserba ang ilan sa
mga susunod ng henerasyon.
 Ang kakapusan ay likas na kaganapan sa mga
pinagkukunang-yaman. Ito ay nagpapakita na
ang pinagkukunang-yaman ay limitado. Ang
mga palatandaan nito ay makikita sa ating likas
na yaman, yamang tao at yamang kapital.
Samantala ang hamon dito ay kailangan nating
pagmalasakitan ang ating mga pinagkukunang-
yaman, isulong ang konserbasyon at higit sa
lahat ingatan ang ating kalikasan.
OO! HINDI TAYO SI KRISTO!
 PWEDE NATING TULARAN ANG MGA TURO
AT GAWA NIYA
 DAHIL ANG TAWAG SA ATIN AY MGA
KRISTIYANO!
AGUSTINONG EKONOMISTA!
PANGKATING GAWAIN
 MUSIKA-RAP
 Sa loob ng 2-3 minuto ay inaasahang kayo ay
makapagprsenta ng musika-rap ukol sa inyong
saloobin sa pagharap sa mga hamon ng
suliraning KAKAPUSAN. Kasama na sa laang
minuto ang inyong mga paliwanag sa
mensahe ng inyong musika-rap. Ito ay may
kabuuang 15 puntos.
 RUBRIK SA MUSIKA-RAP
BATAYAN CONCERT
ARTISTS 5 puntos
FRONT ACT
3 puntos
AUDIENCE
1 puntos
NILALAMAN Angkop sa paksa
ang tema ng
musika-rap
Paraktikal at
makatotohanan ang
nilalaman
Angkop sa paksa
ang tema ng
musika-rap ngunit
may 1-2 hindi
Paraktikal at
makatotohanan ang
nilalaman
Angkop sa paksa
ang tema ng
musika-rap ngunit
may 3-5 hindi
Paraktikal at
makatotohanan ang
nilalaman
PRESENTASYON Lahat ay nakibahagi
sa presentasyon
Walang kopyang
ginamit sa
presentasyon
Malinaw na nakanta
ang lirikong ipinasa
Hindi lahat ay
nakibahagi sa
presentasyon
Walang kopyang
ginamit sa
presentasyon
Malinaw na nakanta
ang lirikong ipinasa
Hindi lahat ay
nakibahagi sa
presentasyon
May kopyang
ginamit sa
presentasyon
Malinaw na nakanta
ang lirikong ipinasa
KABUUANG
DATING
Lahat ay nanood at
nakinig sa
presentasyon
Nagbigay ng limang
Lahat ay nanood at
nakinig sa
presentasyon
Nagbigay ng tatlong
Lahat ay nanood at
nakinig sa
presentasyon
Nagbigay ng isang
MAIKLING PAGSUSULIT
1-2. Palatandaan ng Kakapusan
3-4 Mga programang pankonserbasyon.
5. Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang-
yaman
upang mapunan ang pangangailangan at
kagustuhan ng tao.
6. Pansamantalang kaganapan kung saan
hindi
kayang mapunan ng dami ng malilikhang
produkto ang dami ng planong pagkonsumo ng
7. Nagtatakda sa hangganan ng lahat ng
kumbinasyon ng kalakal at paglilingkod na
maaring maprodyus kung matalinong
ginagamit
ang lahat ng pinagkukunang-yaman ng isang
lipunan.
8. Ang prinsipyong tumutukoy sa halaga ng
bagay na handang isuko o bitawan upang
makamit ang isang bagay.
9. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang tao
ay
humaharap sa mga pinagpipiliang mga
produkto o
serbisyo upang matugunan ang kanyang
pangangailangan o kagustuhan.
10. Ang nagsabi na mamatay sa gutom ang tao
dulot ng mabagal na produksyon sa pagkain at
mabilis na paglaki ng populasyon.
TAKDANG ARALIN
 Ibigay ang pagkakaiba ng pangangailangan at
kagustuhan
 Sino si Abraham Harold Maslow? Pag-aralan
ang kanyang Baitang ng Pangangailangan.
Kakapusan

More Related Content

What's hot

Aralin Panlipunan 9 - Price elasticity ng demand
Aralin Panlipunan 9 - Price elasticity ng demandAralin Panlipunan 9 - Price elasticity ng demand
Aralin Panlipunan 9 - Price elasticity ng demandCharles Banaag
 
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiyaAralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiyaRivera Arnel
 
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng MamimiliMELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng MamimiliRivera Arnel
 
PAGKONSUMO (ARALIN 5)
PAGKONSUMO (ARALIN 5)PAGKONSUMO (ARALIN 5)
PAGKONSUMO (ARALIN 5)John Labrador
 
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Aralin 1  kahulugan at kahalagahan ng ekonomiksAralin 1  kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiksjcreyes3278
 
Alokasyon at Sistemang Pang - Ekonomiya - Araling Panlipunan 9
Alokasyon at Sistemang Pang - Ekonomiya - Araling Panlipunan 9Alokasyon at Sistemang Pang - Ekonomiya - Araling Panlipunan 9
Alokasyon at Sistemang Pang - Ekonomiya - Araling Panlipunan 9rosschristian
 
Konsepto ng Kakapusan
 Konsepto ng Kakapusan Konsepto ng Kakapusan
Konsepto ng KakapusanDonna Mae Tan
 
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at BatasPagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at BatasAntonio Delgado
 
ARALIN 4 ALOKASYON
ARALIN 4 ALOKASYONARALIN 4 ALOKASYON
ARALIN 4 ALOKASYONhome
 
Ekwilibriyo sa Pamilihan
Ekwilibriyo sa PamilihanEkwilibriyo sa Pamilihan
Ekwilibriyo sa PamilihanPaulene Gacusan
 
Pambansang Kita: GDP at GNP
Pambansang Kita: GDP at GNPPambansang Kita: GDP at GNP
Pambansang Kita: GDP at GNPAntonio Delgado
 
Ekonomiks - isang batayang pag-aaral
Ekonomiks - isang batayang pag-aaralEkonomiks - isang batayang pag-aaral
Ekonomiks - isang batayang pag-aaraljohndeluna26
 
Elastisidad ng Suplay
Elastisidad ng SuplayElastisidad ng Suplay
Elastisidad ng SuplayApril Lane
 

What's hot (20)

Aralin Panlipunan 9 - Price elasticity ng demand
Aralin Panlipunan 9 - Price elasticity ng demandAralin Panlipunan 9 - Price elasticity ng demand
Aralin Panlipunan 9 - Price elasticity ng demand
 
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiyaAralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya
Aralin 4 alokasyon at sistemang pang-ekonomiya
 
Konsepto ng demand
Konsepto ng demandKonsepto ng demand
Konsepto ng demand
 
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng MamimiliMELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
 
PAGKONSUMO (ARALIN 5)
PAGKONSUMO (ARALIN 5)PAGKONSUMO (ARALIN 5)
PAGKONSUMO (ARALIN 5)
 
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Aralin 1  kahulugan at kahalagahan ng ekonomiksAralin 1  kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
 
Ekonomiks
EkonomiksEkonomiks
Ekonomiks
 
Aralin 1 - Demand
Aralin 1 - DemandAralin 1 - Demand
Aralin 1 - Demand
 
Produksyon
ProduksyonProduksyon
Produksyon
 
Produksiyon
ProduksiyonProduksiyon
Produksiyon
 
Alokasyon at Sistemang Pang - Ekonomiya - Araling Panlipunan 9
Alokasyon at Sistemang Pang - Ekonomiya - Araling Panlipunan 9Alokasyon at Sistemang Pang - Ekonomiya - Araling Panlipunan 9
Alokasyon at Sistemang Pang - Ekonomiya - Araling Panlipunan 9
 
Konsepto ng Kakapusan
 Konsepto ng Kakapusan Konsepto ng Kakapusan
Konsepto ng Kakapusan
 
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at BatasPagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
 
ARALIN 4 ALOKASYON
ARALIN 4 ALOKASYONARALIN 4 ALOKASYON
ARALIN 4 ALOKASYON
 
Ekwilibriyo sa Pamilihan
Ekwilibriyo sa PamilihanEkwilibriyo sa Pamilihan
Ekwilibriyo sa Pamilihan
 
Pambansang Kita: GDP at GNP
Pambansang Kita: GDP at GNPPambansang Kita: GDP at GNP
Pambansang Kita: GDP at GNP
 
Kakapusan at kakulangan
Kakapusan at kakulanganKakapusan at kakulangan
Kakapusan at kakulangan
 
Mga sistemang pang ekonomiya
Mga sistemang pang ekonomiyaMga sistemang pang ekonomiya
Mga sistemang pang ekonomiya
 
Ekonomiks - isang batayang pag-aaral
Ekonomiks - isang batayang pag-aaralEkonomiks - isang batayang pag-aaral
Ekonomiks - isang batayang pag-aaral
 
Elastisidad ng Suplay
Elastisidad ng SuplayElastisidad ng Suplay
Elastisidad ng Suplay
 

Viewers also liked

Pagsasanay(kakapusan)
Pagsasanay(kakapusan)Pagsasanay(kakapusan)
Pagsasanay(kakapusan)ApHUB2013
 
Constructing Test Questions and the Table of Specifications (TOS)
Constructing Test Questions and the Table of Specifications (TOS)Constructing Test Questions and the Table of Specifications (TOS)
Constructing Test Questions and the Table of Specifications (TOS)Mr. Ronald Quileste, PhD
 
Modyul 3 kakulangan at kakapusan sa pagtugon sa pangangaila
Modyul 3 kakulangan at kakapusan sa pagtugon sa pangangailaModyul 3 kakulangan at kakapusan sa pagtugon sa pangangaila
Modyul 3 kakulangan at kakapusan sa pagtugon sa pangangaila南 睿
 
Kaibahan ng Kakulangan sa Kakapusan
Kaibahan ng Kakulangan sa KakapusanKaibahan ng Kakulangan sa Kakapusan
Kaibahan ng Kakulangan sa KakapusanMarchie Gonzales
 
Kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Kahulugan at kahalagahan ng ekonomiksKahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Kahulugan at kahalagahan ng ekonomiksLarah Mae Palapal
 
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMark Anthony Bartolome
 
Preparing The Table of Specification
Preparing The Table of SpecificationPreparing The Table of Specification
Preparing The Table of SpecificationMary Eunice Quijano
 

Viewers also liked (10)

Pagsasanay(kakapusan)
Pagsasanay(kakapusan)Pagsasanay(kakapusan)
Pagsasanay(kakapusan)
 
mga halimbawa ng paglinang ng ideya
mga halimbawa ng paglinang ng ideyamga halimbawa ng paglinang ng ideya
mga halimbawa ng paglinang ng ideya
 
Kakapusan at kakulangan
Kakapusan at kakulanganKakapusan at kakulangan
Kakapusan at kakulangan
 
Constructing Test Questions and the Table of Specifications (TOS)
Constructing Test Questions and the Table of Specifications (TOS)Constructing Test Questions and the Table of Specifications (TOS)
Constructing Test Questions and the Table of Specifications (TOS)
 
Modyul 3 kakulangan at kakapusan sa pagtugon sa pangangaila
Modyul 3 kakulangan at kakapusan sa pagtugon sa pangangailaModyul 3 kakulangan at kakapusan sa pagtugon sa pangangaila
Modyul 3 kakulangan at kakapusan sa pagtugon sa pangangaila
 
Kaibahan ng Kakulangan sa Kakapusan
Kaibahan ng Kakulangan sa KakapusanKaibahan ng Kakulangan sa Kakapusan
Kaibahan ng Kakulangan sa Kakapusan
 
Kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Kahulugan at kahalagahan ng ekonomiksKahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
 
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
 
hekasi
 hekasi hekasi
hekasi
 
Preparing The Table of Specification
Preparing The Table of SpecificationPreparing The Table of Specification
Preparing The Table of Specification
 

Similar to Kakapusan (20)

Aralin 5 AP 10
Aralin 5 AP 10Aralin 5 AP 10
Aralin 5 AP 10
 
Kakapusan
KakapusanKakapusan
Kakapusan
 
ang konsepto ng kakapusan
ang konsepto ng kakapusanang konsepto ng kakapusan
ang konsepto ng kakapusan
 
AP 9-Kahulugan ng Ekonomiks-Part-22.pptx
AP 9-Kahulugan ng Ekonomiks-Part-22.pptxAP 9-Kahulugan ng Ekonomiks-Part-22.pptx
AP 9-Kahulugan ng Ekonomiks-Part-22.pptx
 
Kakapusan
KakapusanKakapusan
Kakapusan
 
ESP.pptx
ESP.pptxESP.pptx
ESP.pptx
 
ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;
ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;
ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;
 
Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptxAralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
 
Dahilan ng kakapusan
Dahilan ng kakapusanDahilan ng kakapusan
Dahilan ng kakapusan
 
Ecosystem ng Asya
Ecosystem ng AsyaEcosystem ng Asya
Ecosystem ng Asya
 
Report sa VE (Magandang Bukas, Handog Sa Iyo)
Report sa VE (Magandang Bukas, Handog Sa Iyo)Report sa VE (Magandang Bukas, Handog Sa Iyo)
Report sa VE (Magandang Bukas, Handog Sa Iyo)
 
Report sa ve (magandang bukas, handog sa iyo) with story
Report sa ve (magandang bukas, handog sa iyo) with storyReport sa ve (magandang bukas, handog sa iyo) with story
Report sa ve (magandang bukas, handog sa iyo) with story
 
Aralin 2 - Konsepto ng kakapusan
Aralin 2 - Konsepto ng kakapusanAralin 2 - Konsepto ng kakapusan
Aralin 2 - Konsepto ng kakapusan
 
Kakapusan.pptx
Kakapusan.pptxKakapusan.pptx
Kakapusan.pptx
 
Ang Kakapusan.pptx
Ang Kakapusan.pptxAng Kakapusan.pptx
Ang Kakapusan.pptx
 
Aralin 2 likas na yaman ng asya
Aralin 2  likas na yaman ng asyaAralin 2  likas na yaman ng asya
Aralin 2 likas na yaman ng asya
 
Aralin 3.pptx
Aralin 3.pptxAralin 3.pptx
Aralin 3.pptx
 
kakapusan
kakapusankakapusan
kakapusan
 
Likas na Yaman
Likas na YamanLikas na Yaman
Likas na Yaman
 
Aralin 3.pptx
Aralin 3.pptxAralin 3.pptx
Aralin 3.pptx
 

Kakapusan

 • 1. ORAS NA PARA MAGING EKONOMISTA! UPDATED KA BA?
 • 2. Magsanay Tayo 1-2. Sangay ng Ekonomiks 3-4. Saklaw ng Ekonomiks 5-6. Dibisyon ng ekonomiks 7. Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang- yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. 8. Pansamantalang kaganapan kung saan hindi kayang mapunan ng dami ng malilikhang produkto ang dami ng planong pagkonsumo ng
 • 3. 9. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang tao ay humaharap sa mga pinagpipiliang mga produkto o serbisyo upang matugunan ang kanyang pangangailangan o kagustuhan. 10. Ang nagsabi na mamatay sa gutom ang tao dulot ng mabagal na produksyon sa pagkain at mabilis na paglaki ng populasyon.
 • 4. VIDEO: JESSICA SOHO  Tungkol saan ang napanood at ano ang inyong saloobin hinggil dito? Maari niyo rin ibahagi ang inyong damdamin hingil ditto.
 • 5. Mathew 14:13-21  16 Jesus replied, “They do not need to go away. You give them something to eat.”  17 “We have here only five loaves of bread and two fish,” they answered.
 • 6. PAKSA: Kakapusan 2.1 Konsepto ng Kakapusan at ang Kaugnayan nito sa Pang- araw- araw na Pamumuhay 2.2 Palatandaan ng Kakapusan sa Pang-araw- araw na Buhay 2.3. Kakapusan Bilang Pangunahing Suliranin sa Pang- araw-araw na Pamumuhay 2.4. Mga Paraan upang Malabanan ang
 • 7. PAMANTAYANG PAGKATUTO  Naibibigay ang kahulugan ng kakapusan at kakulangan  Nailalahad ang batas ng kakapusan  Naitatalakay ang halaga ng pagtitipid bilang pananagutan sa kapwa mula nuon, ngayon at hanggang sa susunod na henesyon gayundin sa panginoong Diyos  Nasasabi ang sarap sa pakiramdam ng nagbibigay sa kapwa ng tulong material o di-materyal na bagay man  Nakapagbibigay ng halimbawa ng sitwasyong may kakulangan at kakapusan  Nakalilikha ng isang dalawang minutong musika-rap ukol sa paglutas ng suliraning kakapusan
 • 9. Tumutukoy ito sa isang sitwasyon kung saan limitado o hindi sapat (insufficiency) ang mga pinagkukunang-yaman upang matugunan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Kakapusan (Scarcity)
 • 10. Kalagayan ng Kakapusan  Tumutukoy ito sa limitadong pinagkukunang- yaman.  Tumutukoy naman ito sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Pisikal na Kalagayan Kalagayang Pangkaisipan
 • 11. Uri ng Kakapusan  Kapag nahihirapan ang kalikasan at tao na paramihin at pag-ibayuhin ang kapakinabangan ng pinagkukunang- yaman. Ito ay dahil non- renewable ang  Kapag ang pinagkukunang- yaman ay hindi makasapat sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Absolute Scarcity Relative Scarcity
 • 13.  Sa Yamang Likas  Sa Yamang Tao  Sa Yamang Kapital
 • 14. Ang hindi wastong paggamit nito ay nagdudulot ng kakapusan. Dahil ang limitadong pinagkukunang- yaman ay hindi nagiging sapat sa pag laki ng populasyon na may maraming pangangailangan
 • 15. Ang pangunahing indikasyon ng kakapusan sa yamang tao ay ang haba ng kanyang buhay. Habang malakas at bata ang tao marami siyang maaring gawing
 • 16. trivia  Mark Salazar sa GMA news 24 Oras  National Statistics Coordinating Board (NSCB), La Union 76 (65 karamihan sa bansa)  top 5 Cavite (75.8); Misamis Occidental (75.4); Benguet (74.8) at Bulacan (74.6).  Samantala, ang mga itinuturing maigsi ang buhay ay nasa Ifugao (61.7); Lanao del Sur (59.7); Maguindanao (58.5); Sulu (56.6) at pinakahuli ang Tawi-Tawi (53.6).  Metro Manila 72.8, habang 73.4 naman sa Cebu.
 • 17.  Unemployment rate hits 27% in Q4  By Helen Flores (The Philippine Star) | Updated February 3, 2015 - 12:00am  12.4 million jobless Filipinos – in the last quarter of 2014, the latest survey made by the Social Weather Stations (SWS)
 • 18. YAMANG KAPITAL  Ang kawalan ng teknolohiya o kaalaman na kailangan upang itaas ng productivity ay nagiging palatandaan ng kakapusan.  Malaki ang kinalaman ng teknolohiya upang mapigilan ang mabilis na pagkaubos ng mga
 • 20.  maaksayang paggamit ng pinagkukunang-yaman.  non-renewability ng ilang pinagkukunang- yaman  kawalang-hanggan ng pangangailangan ng tao
 • 22. KAKAPUSAN (Scarcity) • Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang- yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. KAKULANGAN (Shortage) • Pansamantalang kaganapan kung saan hindi kayang mapunan ng dami ng malilikhang produkto ang dami ng planong pagkonsumo ng tao.
 • 23. Teoryang pang-ekonomiks ni Thomas Malthus  Magpapatuloy sa mabilis na paglaki ang populasyon kung hindi ito makokontrol. Samantala, ang produksyon ng pagkain ay mabagal at hindi makasasabay sa mabilis na paglaki ng populasyon.
 • 24. Kakapusan Bilang Suliraning Panlipunan  Nag-iiba ang pag-uugali (behavior) ng tao kapag hindi niya nakakamit ang kanyang mga pangangailangan. Ang pag-uugali ng tao ay nagiging hindi katanggap-tanggap. Natututo siyang magdamot, mandaya at manlinlang sa kapwa. Nagiging bunga ng kakapusan ang kaguluhan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin (inflation).
 • 25. Mga Kaisipan Tungkol sa Kakapusan
 • 26. Trade-off  Hindi kayang makuha ng tao ang lahat ng kanyang pangangailangan.  Upang makuha ang isang bagay, kailangang isakripisyo ang iba
 • 27. Opportunity Cost  Ang halaga ng bagay na handang isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay.  Nagkakaroon nito dahil sa limitasyon ng mga pinagkukunang yaman.
 • 28.
 • 29. Production Possibility Frontier (PPF)  Nagtatakda sa hangganan ng lahat ng kumbinasyon ng kalakal at paglilingkod na maaring maprodyus kung matalinong ginagamit ang lahat ng pinagkukunang- yaman ng isang lipunan.
 • 30. Pagpili sa Pagitan ng Produksyon ng Mais at Palay Produksyonngmais Produksyon ng palay 800 550 Produksyon ng palay   A D C B 1,100 1,300
 • 32. Isulong ang programang pangkonserbasyon  Pagtatanim ng mga puno sa mga nakakalbong kagubatan at kalunsuran.  Pangangampanya upang ipagbawal ang paggamit ng mga kemikal na nakakalikha ng polusyon.  Pagkordon/ enclosure ng mga piling lugar na malala.  Pagbabantay sa kalagayan at pangangalaga sa mga nauubos na uri ng hayop.
 • 33. Wika ni San Agustin! Add charity to knowledge and knowledge become useful, not by itself but because of charity. (On the Gospel of St.John 27,5)
 • 34.
 • 35. Pagbubuod  Nagiging panlipunang suliranin ang kakapusan kapag hindi nakakamit ng tao ang kanyang layunin.  Upang maging responsible ang tao sa kanyang pagdedesisyon, kailangan niyang mabatid ang opportunity cost ng kanyang desisyon.
 • 36.  Hindi lahat ng pinagkukunang-yaman ay napapalitan ang ilan ay nauubos, kaya dapat nating pahalagahan dahil ito ang ginagamit ng tao sa walang katapusang pangangailangan.  Gamitin natin ng wasto at tama ang mga pinagkukunang yaman at iserba ang ilan sa mga susunod ng henerasyon.
 • 37.  Ang kakapusan ay likas na kaganapan sa mga pinagkukunang-yaman. Ito ay nagpapakita na ang pinagkukunang-yaman ay limitado. Ang mga palatandaan nito ay makikita sa ating likas na yaman, yamang tao at yamang kapital. Samantala ang hamon dito ay kailangan nating pagmalasakitan ang ating mga pinagkukunang- yaman, isulong ang konserbasyon at higit sa lahat ingatan ang ating kalikasan.
 • 38. OO! HINDI TAYO SI KRISTO!  PWEDE NATING TULARAN ANG MGA TURO AT GAWA NIYA  DAHIL ANG TAWAG SA ATIN AY MGA KRISTIYANO!
 • 40. PANGKATING GAWAIN  MUSIKA-RAP  Sa loob ng 2-3 minuto ay inaasahang kayo ay makapagprsenta ng musika-rap ukol sa inyong saloobin sa pagharap sa mga hamon ng suliraning KAKAPUSAN. Kasama na sa laang minuto ang inyong mga paliwanag sa mensahe ng inyong musika-rap. Ito ay may kabuuang 15 puntos.
 • 41.  RUBRIK SA MUSIKA-RAP
 • 42. BATAYAN CONCERT ARTISTS 5 puntos FRONT ACT 3 puntos AUDIENCE 1 puntos NILALAMAN Angkop sa paksa ang tema ng musika-rap Paraktikal at makatotohanan ang nilalaman Angkop sa paksa ang tema ng musika-rap ngunit may 1-2 hindi Paraktikal at makatotohanan ang nilalaman Angkop sa paksa ang tema ng musika-rap ngunit may 3-5 hindi Paraktikal at makatotohanan ang nilalaman PRESENTASYON Lahat ay nakibahagi sa presentasyon Walang kopyang ginamit sa presentasyon Malinaw na nakanta ang lirikong ipinasa Hindi lahat ay nakibahagi sa presentasyon Walang kopyang ginamit sa presentasyon Malinaw na nakanta ang lirikong ipinasa Hindi lahat ay nakibahagi sa presentasyon May kopyang ginamit sa presentasyon Malinaw na nakanta ang lirikong ipinasa KABUUANG DATING Lahat ay nanood at nakinig sa presentasyon Nagbigay ng limang Lahat ay nanood at nakinig sa presentasyon Nagbigay ng tatlong Lahat ay nanood at nakinig sa presentasyon Nagbigay ng isang
 • 43. MAIKLING PAGSUSULIT 1-2. Palatandaan ng Kakapusan 3-4 Mga programang pankonserbasyon. 5. Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang- yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. 6. Pansamantalang kaganapan kung saan hindi kayang mapunan ng dami ng malilikhang produkto ang dami ng planong pagkonsumo ng
 • 44. 7. Nagtatakda sa hangganan ng lahat ng kumbinasyon ng kalakal at paglilingkod na maaring maprodyus kung matalinong ginagamit ang lahat ng pinagkukunang-yaman ng isang lipunan. 8. Ang prinsipyong tumutukoy sa halaga ng bagay na handang isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay.
 • 45. 9. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang tao ay humaharap sa mga pinagpipiliang mga produkto o serbisyo upang matugunan ang kanyang pangangailangan o kagustuhan. 10. Ang nagsabi na mamatay sa gutom ang tao dulot ng mabagal na produksyon sa pagkain at mabilis na paglaki ng populasyon.
 • 46. TAKDANG ARALIN  Ibigay ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan  Sino si Abraham Harold Maslow? Pag-aralan ang kanyang Baitang ng Pangangailangan.