Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pooja book

443 views

Published on

Pooja book

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pooja book

 1. 1. 1 జౖ ాం గణశ ఆ ాహనం ఓం గణ ” గణప’ హ ామ క ం క’ మ ’పమశ’వసమ | జ ష! "ాజం బ$హ%’ణ ం బ$హ%ణస&ద ఆ నః’ శృణ నూ- .’/ీ1ద 2ాద’న || మ3గణపత56 నమః || త ా ాయణ ాల ప త కం. క"ా7 వస ే ల:;%ః కరమ=ే సరస > | కరమ?ల@ /ిB 7C"D ప$EF ే కరదరGన || ప త భ$% కం. సమ ద$ వస H Iే పర త సన మండల@ | షKL ప - నమసుభ ం, Oాదస&రGం Pమస QR || సూ ( దయ కం. బ$హ%స రSప మ ద56 మ= -తK మ శ ర | 2ాహం = 56త1I షKL ం $మ?"Tంచ IV ాకర || *ా+న కం. గం7 చ యమ H Xైవ 7[I వ"D సరస >, నర%Iే /ింధు ]ా H"D జల@/ి%^ స_-=Vం క`రa || భస, -.రణ కం. bకరం చ ప త$ం చ cdక _ ారణ | లe] వbకరం పfం2ాం భస%ం ైghలeక Oావన || 0జన ప1ర2 కం బ$3%ర&ణం బ$హ% హ ః బ$3%7C- బ$హ%ణ హiత | బ$ jk%వ ేన గంతవ ం బ$హ% కర% సమl=Vనః || అహం nౖcా న"[ భ? Oా$ ణo ం Iేహ-మlqతః | Oా$ ణ Oాన సమlయ కః పX మ న-ం చతK"T ధ || త Irయం వసు 7[ ంద తKభ QRవ సమర&56 | గృ3ణ సుమ ఖt భ? ప$/ీద పరQRశ ర || 0జ3.నంతర కం. అగసhం nౖన ేయం చ శuం చ బడబFలన | ఆ3ర ప"Tణ మlరBం స%"ాv చ వృ]wదర || సం-. 45ప దర6న కం. Irపం జt పరబ$హ% Irపం సర తxపహ | Iryzన 2ాధ ే సర ం సం= Irపం నxஉసు ే || 4. కం. "ామం స{ంధం హనుమంతం nౖన ేయం వృ]wదర | శయ H యః స%"_-త దుస ప--సస నశ || ార ారంభ కం. వకతKండ మ3]ాయ సూర ]wట} సమప$భః | _"T ఘ-ం క`రa QR Iేవ సర ]ా" షK సర I || 7ాయ8 మంతం. ఓం భ?రa•వసు1వః | తథ1’ తKర "”ణ ం | భ"[• ’ Iేవస ’ =rమ ‚ | =Vƒ ƒ నః’ ప$X[దయl”„ || హనుమ *;< తం మ …జవం మlరaత తKల Hగం † ేంIV$యం బ IV‡మ ం వ"Tషˆ | ా త%జం ానరయ?ధ మ ఖ ం b"ామదూతం qర2ా నమlv || బ IV‡ర‰లం యcŠ=ైర ం _ర•యత -మ"[గ | అజ‹డ ం ాక&టŒత ం చ హనుమ„-స%రణ •-భ H„ || ామ *;< తం. b "ామ "ామ "ాQR> రQR "ాQR మ …రQR, సహస$ మ తతKల ం "ామ మ వ"ాన H గణశ *;< =.ల Ž]ా• ం బరధరం షKL ం శqవరL చతKరa•జ | ప$సన-వదనం = 56„ సర •-పcాంత56 || అగజ‹నన పI %ర{ం గజ‹నన మహ"T-శ | అ Hకదంతం భ]ా -QRకదంత-మ Oాస% || ఓం గజ‹ననం భ?త గ IV /z తం, కyిత జంభ ఫల X రa భPణం; ఉమl సుతం cdక శ ]ారకం నమlv •–-శ ర Oాద పంకజం ఏక దంతయ ద% , వకతKం˜ య =rమ ™; త …- దం ప$X[దయl„ >వ *;< తం. త$hం’బకం యజ‹మ సుగం=Vం పf’šిˆవర‡’న | ఉ"ా రaకv’వ బంధ’ ^-మృ › ’œ-మ :;య మlஉమృ ”„|| గ@రA కం. గ రaర•ž3% గ రa"T షKL ః గ రa"Ÿ మ శ రః | గ రaః 2ా:¡„ పరబ$3% త/¢ౖ% b గ ర H నమః ||
 2. 2. 2 సరస2B కం సరస > నమసుభ ం వరIే ]ామరSyిణ£ | I రంభం క"T¤ా v /ిIV‡ర•వతK QR సI || యl క`ంIేందు తK¤ార 3ర ధవ¥¦, యl Žభ$ వ2ా§ వృ | యl ణ వరదండ మం˜¨త క"ా, యl c© త పI %స | యl బ$3%చు త శంకర ప$భృ .œ-Iే nౖః సI పª† | 2ా మl OాతK సరస > భగవ> _c©Gషజ‹˜ ప3 | లCD, కం ల:;%ం :;రసమ ద$ "ాజ తనయlం bరంగ = QRశ "D | I /ీభ?త సమస Iేవ వ_ ం లe]«¬క IrOాంక`"ా | bమన%ంధ కటFP లబ‡ భవ బ$ %ంద$ గం7ాధ"ా | ం ైgలeక క`టŒం-®ం సర/ిజ‹ం వంIే మ క`ందyి$యl || EంకటGశ2ర కం. qయః ]ాం య క¥¦ ణ_ధ56 _ధ56உ"TB | b Hంకట _ ా2ాయ b_ ా2ాయ మంగళ || 4ేI కం. సర మంగల మlంగల@ q H స"ా రB 2ా=V] | శరణ° త$hంబ] Iే "ాయణo నxసు ే || దCJణ.మ$ K< కం. గ ర H సర లe]ా ం .షజ భవ"[7Tణ | _ధ56 సర I ం ద:¨ణ మ?ర56 నమః || అప ాధ NమOపణ *;< తం అప"ాధ సహ2ా$ ణo, ]±యం ేஉహ"T-శం మయl | I 2² உయ v మlం మ , Pమస పరQRశ ర || కరచరణ కృతం ా కర% ా]ా{యజం ా, శవణ నయనజం ా మlనసం ాప"ాధ | ‚త మ ‚తం ా సర QRత„ Pమస , qవ qవ కరaణ బ³‡ b మ3Iేవ శంE´ || ]ా56న ాX మన/zంIV$5µ¶"ా , బ I‡ hత% ా ప$కృ ేః స EF ా„ | క"[v యద త1కలం పర/¢ౖ% "ాయణ 56 సమర&యlv || బQదR ారSన. బ ద‡ం శరణం గX ·v, ధర%ం శరణం గX ·v, సంఘం శరణం గX ·v ాం8 మంతం అస ›మl సద•మయl | తమ2² మl జt ర•మయl | మృ › "ా% అమృతంగమయl | ఓం cాం ః cాం ః cాం ః స" భవంతK సు¸నః స" సంతK _"ామయlః | స" భI$ ణo పశ ంతK మl కq¹దుŸ ఃఖ EFగ• H„ || ఓం సహ ’వవతK | స º’ భ నక` | సహ ర ం’ కర ావ jk | ేజ/ి వ=r’తమసు మl ’IV ¤ావ jk” || ఓం cాం ః cాం ః cాం ః’ || T Uష మం=.ః పంX P"T – ఓం నమqG ాయ, అ¤ాˆ P"T – ఓం నx "ాయణ య, I దcాP"T – ఓం నx భగవ ే ాసుIే ాయ ___________________________________________________________________________________
 3. 3. 3 త సం-. వందనం రచన: T ా2%త మహ KY శ Zర [4R అప త$ః ప ›$ ా స"ా వ2ాB ం” గ ›உyి ా | యః స%"„ పfండ"D]ాPం స బF3 భ ంతర ŽG¼ః || పfండ"D]ాP ! పfండ"D]ాP ! పfండ"D]ా:¡య నమః | ఆచమనః ఓం ఆచమ – ఓం ]శ ాయ 2ా 3, ఓం "ాయణ య 2ా 3, ఓం మlధ ాయ 2ా 3, ఓం 7[ ంI య నమః, ఓం షL H నమః, ఓం మధుసూద య నమః, ఓం $ కమlయ నమః, ఓం ామ య నమః, ఓం bధ"ాయ నమః, ఓం హృšీ]cాయ నమః, ఓం పద% EFయ నమః, ఓం I xద"ాయ నమః, ఓం సంకర¾ణ య నమః, ఓం ాసుIే ాయ నమః, ఓం ప$దు మl-య నమః, ఓం అ_రaI‡ య నమః, ఓం పfరa¤² తమlయ నమః, ఓం అ=ోPజ‹య నమః, ఓం ర/ిం3య నమః, ఓం అచు య నమః, ఓం జ ర‡ య నమః, ఓం ఉyzంI$ య నమః, ఓం హర56 నమః, ఓం bకృ¤ాL య నమః, ఓం bకృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః భ$=]^._టన ఉ ష! ంతK | భ?త yిcాX | 56 ే భ?vEFర]ాః | 56 ే¤ా మ "[=ేన | బ$హ%కర% సమlరE³ | ఓం భ?రa•వసు1వః | Iై 7ాయ>$ చందః Oా$ ణ యlQR _ƒగః ాణ.యOమః ఓం భ?ః | ఓం భ వః | ఓ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓ సత | ఓం తథ1’ తKర "”ణ ం భ"[• ’ Iేవస ’ =rమ ‚ | =Vƒ ƒ నః’ ప$X[దయl”„ || ఓమlO² జt > ర2² உమృతం బ$హ% భ?-రa•వ-సు1వ"[ || సంకల`ః మxOాత, దు"Tత PయI "ా, b పరQRశ ర మ IVŸస , b పరQRశ ర yీ$త రBం, ŽE³, cdభ H, అభ దయ మ హÀ", b మ3 ¤²L "ాఙÂయl, ప$వర మlనస , అద బ$హ%ణః, IV >య ప"ా"B, c© తవ"ాహ కల@&, nౖవశ త మన ంత", కÃయ 7, ప$థమ OాIే, (EFరత Iేశః – జంబ? Ir yz, భరత వ"¾, భరత ఖం˜ే, QR"[ః ద:¨ణ/ఉతర IV7ా•7; అQR"T]ా – ]Cంచ Ir yz, రమణక వ"¾, ఐంIV$క ఖం˜ే, సప సమ I$ ంత", కyిలlరణ° ), cdభన గృ , సమస Iేవ బF$ హ%ణ, హ"Tహర గ రaచరణ స_-Çౌ, అ/ి%^, వరమlన, ా వ3"Tక, X ంద$మlన, … సంవత1", … అయ H, … ఋ ే, … మl/z, … ప:, … Çౌ, … ాస", … Žభ నPత$, Žభ ƒగ, Žభ కరణ, ఏవంగ ణ, c©షణ, q¤ా! యlం, Žభ Çౌ, bమl^, … 7[త$ః, … మ=ేయః, … 7[త$స , … మ=ేƒహం◌ః Oా$ తః/మ= ‚-క/2ాయం సం= ఉOా/ిšz || మOరaనః ఓం ఆO² ‚¤ా! మ’ƒభ వః’ | న’ ఊ"Ì ద’= తన | మ రణ ’య చP’/z | ƒ వః’ qవత’x రసః’ | తస ’ EFజయ ే హ నః | ఉష>"T’వ మlతరః’ | త2ా% అర’◌ంగ మlమ వః | యస Pయl’య †’న థ | ఆO² ’ జనయ’Ç చ నః | ాతః ాల మం=.చమనః సూర శ¹, మlమను శ¹, మను పతయ శ¹, మను ’కృ ేభ ః | OాyzE´ ’ రPం | యI$ $ h Oాప’ మ]ార¾ | మన2ా ాX ’ హ2ాEF | పI •h మ ద"’ణ qÍంX | "ా $ సద’వల`ంపతK | య {ంచ’ దు"Tతం మ5’ | ఇదమహం మl మమృ’త ƒ º | సూ" జt šి ÏహÐ ’v 2ా 3” ||
 4. 4. 4 మ-. హ+ ాల మం=.చమనః ఆపః’ పfనంతK పృÇV ం పృ’ÇV పª పf’ తK మl | పfనంతK బ$హ%’ణస& ర•ž3%’ పª పf’ తK మl | యదు¼·’షˆ మE´”జ ం యI ’ దుశ¹"T’తం మమ’ | సర ం’ పfనంతK మl మlO² ’உస ◌ంచ’ ప$ గహ • 2ా 3” || *ాయం ాల మం=.చమనః అ7T- శ¹ మl మను శ¹ మను పతయ శ¹ మను ’కృ ేభ ః | OాyzE´ ’ రPం | యద3- Oాప’ మ]ార¾ | మన2ా ాX ’ హ2ాEF | పI •h మ ద"’ణ qÍంX | అహ సద’వల`ంపతK | య {ంచ’ దు"Tతం మ5’ | ఇద మహం మl మమృ’త ƒ º | స ే జt šి ÏహÐ v 2ా 3 || ఆచమ (ఓం ]శ ాయ 2ా 3, … b కృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః) 42Bయ మOరaనః ద=V ]ావణÒL ’ అ]ా"Tష | †¤²L రశ ’స ా†’నః | సుర. … మ ఖl’కరతÓÔణ ఆయl ’šి "Tష„ || ఓం ఆO² ‚¤ా! మ’ƒభ వః’ | న’ ఊ"Ì ద’= తన | మ రణ ’య చP’/z | ƒ వః’ qవత’x రసః’ | తస ’ EFజయ ే హ నః | ఉష>"T’వ మlతరః’ | త2ా% అర’◌ంగ మlమ వః | యస Pయl’య †’న థ | ఆO² ’ జనయ’Ç చ నః | పbనః మOరaనః ‚ర’ణ వ"ాL ŽGచ’యః Oావ]ాః యl సు’జ‹తః కశ O² యl /ి ంద$ః’ | అ7T-ం యl గర•’^-ద=V" రS’Oా 2ాన ఆపశG • 2² భ’వంతK | యl 2ా ం "ాజ‹ వరa’ణÒ యl మ=ే ’ స నృ ే అ’వపశ ం జ ’ | మధు Ž¹తŽGచ’ƒ యlః Oా’వ]ా 2ాన ఆపశG • 2² భ’వంతK | యl2ాం” Iే ా IV కృణ ం ’ భPం యl అంత"T’: బహiÇ భవ’◌ం | యlః పృ’ÇV ం పయ’2²ందం ’ ŽG]ా2ాన ఆపశ • 2² భ’వంతK | యlః q Hన’ మl చÕ’¤ా పశ పqGవయl’ తను ప’స&ృశత త చ’ QR% | స"ా ’ అ7D- ర’పf1షIో’ హi H మ5 వ"[¹ బల xజt _ధ’త || ాపTcచనం దు$ పI IV’వ మ ంచతK | దు$ పI IV H ను%’మ X నః | /ి న- 2ా1Ö> మలl’ IVవః | పªతం ప ే$’ణ° ాజ ” ఆప’ ŽGందంతK Q׶న’సః || ఆచమ (ఓం ]శ ాయ 2ా 3, … b కృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః) Oా$ ణ యlమమ లఘ@సంకల`ః పª"[ క ఏవంగ ణ c©షణ q¤ా! యlం Žభ Çౌ మxOాత దు"Tత PయI "ా b పరQRశ ర మ IVŸస b పరQRశ ర yీ$త రBం Oా$ తస1ం= ంగ యÇ ]ాలe¼త అరØhప$I నం క"Tšz || ాతః ాలOరef మంతం ఓం భ?రa•వసు1వః తథ1’ తKర "”ణ ం భ"[• ’ Iేవస ’ =rమ ‚ | =Vƒ ƒ నః’ ప$X[దయl”„ || 3 || మ-. g+రef మంతం ఓం హ ం సŽG’¼ష ద సు’రంత"TPస IోŸ ’ HIVషద ’ÇV రaŸ "[ణస„ | నృష ద ’రస దృ’తస Iో h’మ సదబFÌ 7[జ‹ ఋ’తజ‹ అ’IV$జ‹ ఋత -బృహ„ ||
 5. 5. 5 *ాయం ాలOరef మంతం ఓం భ?రa•వసు1వః తథ1’ తKర "”ణ ం భ"[• ’ Iేవస ’ =rమ ‚ | =Vƒ ƒ నః’ ప$X[దయl”„ || ఓం భ?ః | ఓం భ వః | ఓ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓ సత | ఓం తథ1’ తKర "”ణ ం భ"[• ’ Iేవస ’ =rమ ‚ | =Vƒ ƒ నః’ ప$X[దయl”„ || ఓమlO² జt > ర2² உమృతం బ$హ% భ?-రa•వ-సు1వ"[ || సజల పదCJణం ఓం ఉద ంత’మసం యంత’ మlIVత మ’.Ç య ను{ర ^-బF$ ”హ%ణÒ I ^ త1కల’ -భద$మ’Ž- ే అ2ా ా’IV › బ$ % || బ$ jk%వ స^-బ$3%yz య ఏవం Hద || అ2ా ాIV › బ$హ% || ఆచమ (ఓం ]శ ాయ 2ా 3, … b కృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః) సం-. ంగ తర`ణం ాతః ాల తర`ణం సం= ం తర&యlv, 7ాయ>$ం తర&యlv, బF$ ™%ం తర&యlv, _మృÙం తర&యlv || మ-. హ+ తర`ణం సం= ం తర&యlv, 2ా >$ం తర&యlv, "CIr$ం తర&యlv, _మృÙం తర&యlv || *ాయం ాల తర`ణం సం= ం తర&యlv, సరస >ం తర&యlv, nౖషL ం తర&యlv, _మృÙం తర&యlv || 7ాయB అ ాహన ఓv ే ]ాP’రం బ$హ% | అ7T-"Ÿవ బ$హ%’ ఇ ర¾ | 7ాయత$ం ఛందం పరమlత%ం’ సరSప | 2ాయ జ ం ’_ƒగ || ఆయl’తK వర’I Iే అPరం’ బ$హ%సంvత | 7ాయ>$ం” ఛంద’2ాం మl ేదం బ$’హ% Ïషస ’ QR | యద3-”„-క`రa’ ే Oాపం తద3-”„-ప$ మ చ ’ ే | యI$ $యl”„-క`రa’ ే Oాపం తI$ $యl”„-ప$ మ చ ’ ే | సర ’ వ"L మ’3Iే సం= ’Iే సరస ’ || ఓజt’உ/ి సహÐ ’உ/ి బల’మ/ి EF$ జt’உ/ి Iే ా ం = మ మl’/ి శ ’మ/ి cా య -స1ర ’మ/ి స"ా య -ర.భ?"[ | 7ాయ>$-మl ా’హయlv 2ా >$-మl ా’హయlv సరస >-మl ా’హయlv ఛంద"D¾- ా’హయlv qయ-మl ాహ’యlv 7ాయ $యl 7ాయ>$ చ·ంIో cా vత$ఋšి స1 Iేవ உ7T-œ-మ ఖం బ$3% q"[ షKL œ-హృదయ రaద$-qGఖl పృÇV ƒ_ః Oా$ ణ Oాన ా …I న సమl సOా$ ణ c© తవ"ాL 2ాంఖl యన స7[ $ 7ాయ>$ చతK"T శత P"ా $పI ’ షÛ-క`:¨ః పంచ-b"[¾పనయ H ’_ƒగః | ఓం భ?ః | ఓం భ వః | ఓ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓ సత | ఓం తథ1’ తKర "”ణ ం భ"[• ’ Iేవస ’ =rమ ‚ | =Vƒ ƒ నః’ ప$X[దయl”„ || ఓమlO² జt > ర2² உమృతం బ$హ% భ?-రa•వ- సు1వ"[ || ఆచమ (ఓం ]శ ాయ 2ా 3, … b కృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః) జపసంకల`ః పª"[ క ఏవంగ ణ c©షణ q¤ా! యlం Žభ Çౌ మxOాత దు"Tత PయI "ా b పరQRశ ర మ IVŸస b పరQRశ ర yీ$త రBం సం= ంగ యÇ శ]± 7ాయ>$ మ3మంత$ జపం క"Tšz ||
 6. 6. 6 కర3. సః ఓం తథ1’ తKః బ$3%త% H అంగ ¤ాˆ EF ం నమః | వ"”ణ ం షL ాత% H తరÌ®EF ం నమః | భ"[• ’ Iేవస ’ రaI$ త% H మధ మlEF ం నమః | =rమ ‚ స త% H అ v]ాEF ం నమః | =Vƒ ƒ నః’ ఙÜ త% H క_šిˆ]ాEF ం నమః | ప$X[దయl”„ స"ా త% H కరతల కరపృ¤ాˆ EF ం నమః | అంగ3. సః ఓం తథ1’ తKః బ$3%త% H హృదయlయ నమః | వ"”ణ ం షL ాత% H qర/z 2ా 3 | భ"[• ’ Iేవస ’ రaI$ త% H qఖl5µ¶ వషÛ | =rమ ‚ స త% H కవX య హi | =Vƒ ƒ నః’ ఙÜ త% H Hత$త$యlయ ºషÛ | ప$X[దయl”„ స"ా త% H అ2ా§ యఫÛ | ఓం భ?రa•వసు1వ"[v IVగ•ంధః | -. నh మ ]ా దు$ మ మ®ల ధవళX ¹5µ¶œ-మ ఖ«Ý /ీgPణÞౖః | య ]ాvందు_ బద‡ రత- మక`టFం త రB వ"ాL %]ా || 7ాయ>$ం వరI భయlంక`శ కcాŽGభ$ంకOాలంగI | శంఖంచక మ= ర ంద య గళం హ/¢ßర హం>ం భజ || చతi K2ంశ8 మ@4. పదర6నం సుమ ఖం సంపfట}ంXైవ తతం సృతం తÇ | IV మ ఖం $మ ఖంXైవ చతKః పంచ మ ఖం తÇ || షణ %ఖtஉÇో మ ఖం Xైవ ా ప]ాంజÃకం తÇ | శకటం యమOాశం చ గÇVతం సమ %ఖtను%ఖ || ప$లంబం మ šిˆకం Xైవ మత1hః కà"[% వ"ాహక | /ిం3]ాంతం మ3]ాంతం మ ద•రం పల•వం తÇ || చతK"T ంశ మ I$ nౖ 7ాయ $ hం సుప$ šి! ః | ఇ మ I$ న జ‹ 7ాయ>$ _షáలl భ H„ || ƒ Iేవ స1 உ2ా%కం =Vƒ ధ"ా%IV7[చ"ాః | yz$ర56తస యద•ర•స ద "ణ మ Oాస% || 7ాయB మంతం ఓం భ$రAkవసుlవః తథl’Tతiర2 n”ణ ం భ (o ’ 4ేవస ’ -5మpq | -r r నః’ ప^(దయO”s || అషtమ@4. పదర6నం సుర.œ-ఙÜ న చ] చ ƒ_ః కà"[%உథ పంకజ | Ãంగం _"ా ణ మ I$ Xేత షˆ మ I$ ః ప$]â"T ః || ఓం తత1•-బ$3%ర&ణమసు | ఆచమ (ఓం ]శ ాయ 2ా 3, … b కృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః) IV ః ప"Tమ జ | సకృదుప స&ృశ | యత1వ ం Oాణo | Oాద | O²$ P qరః | చÕšీ | /ి] | cd ే$ | హృదయమlలభ | ాతః ాల సూ ( ప*ాS నం ఓం vత$స ’ చర¾ణ£ ధృత శ ’ Iేవస ’ 2ాన /ి | సత ం ¼త$శ’ వసమ | v ›$ జ ^’ యlతయ ప$జ‹న^-v ›$ I ’= ర పృÇV మ తI | vత$ః కృšీˆ ర_’v¤ాஉ. చ’šzˆ స య’ హవ ం ఘృతవ’IV =ేమ | ప$సv’తg మ"[h’ అసు ప$య’2ా న స’ ఆIVత qP’ వ$ ేన’ | న హ’న ే న Ù’య ే › › nౖన మ ంహÐ ’ అcd- త ం ’ › న దూ"ా„ || మ-. హ+ సూ ( ప*ాS నం ఓం ఆ స ే న రజ’2ా వర’మl … _ Hశ’య న-మృతం మరh’◌ంచ | ‚రణ 56’న స రÇే உIే యl’ భ వ’ _పశ ^’ || ఉద య ◌ంతమ’స స&"T పశ ’◌ం › జt రaత’ర | Iేవ^-Iే’వ $ సూర మగ’న% జt ’ రaతమ ||
 7. 7. 7 ఉదుత ం జ‹త H’దసం Iేవం వ’హం ]తవః’ | దృc© cా ’ య సూర ” || ¼త$ం Iే ా మ ద’7ా ద®’కం చÕ’œ-vత$స వరa’ణ 2ా 7-ః | అOా$ I ా’ పృÇV అంత"T’P సూర ’ ఆ % జగ’త ససుB ష’శ¹ || తచ¹Õ’œ-Iేవ ‚’తం పfర2ా”చు¹క మ చ¹ర’„ | పc© ’మ శరద’శGతం Ù H’మ శరద’శGతం నంI ’మ శరద’శGతం xI ’మ శరద’శGతం భ ా’మ శరద’శGత శృణ ా’మ శరద’శGతం పబ$’ ామ శరద’శGతమÙ’ 2ా మ శరద’శGతం జtక¹ సూర ం’ దృšz || య ఉద’7ాన%హ ›உరL ా” IV EF$ జ’మlన స1"Tరస మ= థ1మl’ వృషE´ లe’ ‚ Pసూ"[ ’ పq¹న%న’2ా పf తK|| *ాయం ాల సూ ( ప*ాS నం ఓం ఇమQR%’ వరaణ శృ=r హవ’ మI చ’ మృడయ | మ’వసు "ాచ’] || త ’ యlv బ$హ%’ణ వంద’మlన స I cా”/z యజ’మl … హ "T•ః’ | అ ’డమl … వరaణ°హ బã ధు రa’శ ం సమl’న ఆయ ః ప$x’šీః || య¼¹IV‡ ే cdయÇ ప$Iేవ వరaణవ$త | v®మ/ిద ద | య {ంXేదం వరaణIై H జ Hஉ.Iో$హ మ%ను¤ా శ¹"ామ/ి | అ¼ ే యతవ ధ"ా%య ƒyి మమlన స2ా% Iేన2² Iేవ"D"Tషః | ]±త ా2² యIV$"Tపfర-Ir యI ఘl సత మ తయన- ద% | స"ా ష q=V"వIే ా Ç ే2ా మ వరaణ yి$యlసః || 47nuవ=. నమ*ాvరః ఓం నమః Oా$ Xై ’ IVc© యlశ¹’ Iేవ ’ ఏత2ా ం ప$ ’వసం ే భ ’శ¹ నమః’ | ఓం నమః ద:¨ణ 5µ¶ IVc© యlశ¹’ Iేవ ’ ఏత2ా ం ప$ ’వసం ే భ ’శ¹ నమః’ | ఓం నమః ప$>”Xై IVc© యlశ¹’ Iేవ ’ ఏత2ా ం ప$ ’వసం ే భ ’శ¹ నమః’ | ఓం నమః ఉIr”Xై IVc© యlశ¹’ Iేవ ’ ఏత2ా ం ప$ ’వసం ే భ ’శ¹ నమః’ | ఓం నమః ఊ"ా‡ ä5µ¶’ IVc© యlశ¹’ Iేవ ’ ఏత2ా ం ప$ ’వసం ే భ ’శ¹ నమః’ | ఓం నxஉధ’"ా5µ¶ IVc© యlశ¹’ Iేవ ’ ఏత2ా ం ప$ ’వసం ే భ ’శ¹ నమః’ | ఓం నxஉ ాంత"ా5µ¶’ IVc© యlశ¹’ Iేవ ’ ఏత2ా ం ప$ ’వసం ే భ ’శ¹ నమః’ | మ@ నమ*ాvరః నx గం7ా యమ నƒœ-మ=ే 56’ వసం ే QR ప$స - %న q¹రంÙ తం వ’ర‡యం నx గం7ా యమ నƒœ- మ _’భ శ¹ నx నx గం7ా యమ నƒœ-మ _’భ శ¹ న’మః || సం-. 4ేవ=. నమ*ాvరః సం= ’5µ¶ నమః’ | 2ా ’ ైgh నమః’ | 7ాయ’ ైgh నమః’ | సర’స ై నమః’ | స"ా ’E´ Iేవ ’E´ నమః’ | Iే HE´ నమః’ | ఋšి’E´ నమః’ | మ _’E´ నమః’ | గ రa’E´ నమః’ | yితృ’E´ నమః’ | ]ాxஉ]ా"D¾” ర-x నమః | మను ర]ా"D¾” ర-x నమః | పృÇV ా ప/zజt ాయ ’"ా]ాcా„ నమః | ఓం నx భగవ ే ాసు’Iే ాయ | యl సI ’ సర భ? _ చ"ాణo’ 2ాB వ"ాణo’ చ | 2ాయం Oా$ త ర-’మస ం 2ా మl సం= ’உ.రPతK || q ాయ షKL రSOాయ qవరSOాయ షL H | qవస హృదయం షKL "T ¤²L శ¹ హృదయం qవః || యÇ qవమƒ షKL "వం షKL మయః qవః | యÇ உ◌ంతరం న పcా v తÇ QR స /ి"ాయ šి || నx బ$హ%ణ Iే ాయ 7[ బF$ హ%ణ ‚ య చ | జగIV‡ య కృ¤ాL య 7[ ంI య నx నమః || 7ాయB ఉ4.2సన (ప*ాS నం) ఉతQR’ qఖ’" జ‹ ే భ?మl ం ప’ర తమ?రB’_ | బF$ హ%ణ°”E´ உభ ’ను ఙÜ గచ¹Iే’ యÇ సు’ఖ | సు › మయl వరI H’దమl ప$X[దయం> పవ H” IV జ‹ | ఆయ ః పృÇV ా ం ద$ ణం బ$’హ%వర¹సం మహ ం ద ప$జ‹తKం బ$’హ%లeక ||
 8. 8. 8 నxஉసäనం య సహస$మ?ర56 సహస$ OాI :¨ q"[రa బFహ H | సహస$ QR- పfరa¤ాయ cాశ ే సహస$]wటå య గ = "Tణ° నమః || ఇదం I ’ ా పృÇV సత మ’సు | yితœ-మlతర IV హÐ ప’ బృ H ా” | భ?తం Iే ా ’ మవQR అ ’.ః | I QRషం వృ†నం’ ÙరI ’ను || ఆ]ాcా„-ప తం ›యం యÇ గచ· 2ాగర | సర Iేవ నమ2ా{రః ]శవం ప$ గచ· || b ]శవం ప$ గచ· › న-మ ఇ | సర HIేషK యతK&ణ | సర >"BషK యతáల | తతáలం పfరaష ఆO² - సు Iేవం జ ర‡న || సు Iేవం జ ర‡న ఓం నమ ఇ || ాస •- ాసుIేవస ా/ితం ే జయత$య | సర భ?త _ ా2² உ/ి b ాసుIేవ నxஉసు ే || b ాసుIేవ నxஉసు ే ఓం నమ ఇ | అz ాదః (పవర) చతK2ా1గర పర ంతం 7[ బF$ హ%ణ°భ ః Žభం భవతK | … ప$వ"ా_ త … 7[త$ః … సూత$ః … Hద cాఖl= 5¦ … అహం E´ అ. ాద56 || (for Ayyalaraju sect) (చతK2ా1గర పర ంతం 7[ బF$ హ%ణ°భ ః Žభం భవతK | వqష! Q׶ $ వరణ ]Cం˜¨న స త$యl ఋšzయ, ]Cం˜¨న స 7[త$ః, ఆపసB౦బ సూత$ః, యÏ"ాGఖl= 5, అయ ల"ాÏ ( మ౦) శ"ా%ః అహం E´ అ. ాద56 || ఈశ2 ార`ణం ]ా56న ాX మన/zంIV$5µ¶"ా | బ I‡ hஉஉత% ా ప$కృ ే స1äEF ా„ | క"[v యద „-సకలం పర/¢ౖ% bమ -"ాయణ 56 సమర&యlv || హ"Tః ఓం తత1„ | తత1ర ం b పరQRశ "ార&ణమసు | ___________________________________________________________________________________
 9. 9. 9 |ంకటGశ2ర సుప తం ||ఓం|| ]Cసలl సుప$జ‹ "ామ పª"ా సం= ప$వర ే, ఉ ష! నర2ారSŸ ల కరవ ం Iైవ మl_çకం. ||1||(2 times) ఉ ¤²! ఉ ష! 7[ ంద ఉ ష! గరaడధ జ, ఉ ష! కమలl ]ాంత ైgలeక ం మంగళం క`రS. ||2|| (2 times) మlతస1మస జగ ం మధు]«¬టEF", వ:é 3"Tణo మ …హర IVవ మ?" b 2ా v _qత జనyి$య I నbల@, b nంకటêశ ద5 ే తవ సుప$EFతం. ||3|| (2 times) తవ సుప$EFత మర ందలeచ H, భవతK ప$సన- మ ఖచంద$మండల@ =V శంక"నŸ§ వ_ .ర"T¹ ే, వృషcë¬ల థ5 ే దయl_=ే. ||4|| అ $ hIV సపఋషయస1 మ Oా స సం= ం, ఆ]ాశ /ిందు కమలl_ మ …హ"ాణo ఆI య Oాదయ గ మర¹య తKం ప$ప -ః, c©¤ాIV$ c©ఖర E´ తవ సుప$EFతం. ||5|| పంX న బÌభవ షణ %ఖ ాస ా= ః, ైg కమlIV చ"Tతం భ = ః సువం EF¤ాప ః పఠం ాసరŽIV‡మl"ా„, c©¤ాIV$ c©ఖర E´ తవ సుప$EFతం. ||6|| (ఈషతÓÔఫfల• సర/ీరaహ "T]ళ పªగదు$ మlIV సుమ …హర Oాî]ా ం) ఆ ా మందమ_ల స1హ IVవ గం=ైః, c©¤ాIV$ c©ఖర E´ తవ సుప$EFతం. ||7|| ఉ®%ల Hత$య గమ తమ పంజర2ా! ః, Oా $ వqషˆ కదïఫల Oాయ2ా_ భ ]ాä సïలమథ ]îŽ]ాః పఠం , c©¤ాIV$ c©ఖర E´ తవ సుప$EFతం. ||8|| తం>$ప$కర¾ మధురస నయl పంX , 7ాయత నంతచ"Tతం తవ రIోyి EF¤ాసమగమసకృత{ర X రaరమ ం, c©¤ాIV$ c©ఖర E´ తవ సుప$EFతం. ||9|| (భ$ ం7ావðచ మకరంద ర2ాను ధ ఝం]ార7Dత _నIైః సహ /zవ య) _"ా తK Oాంత సర/ీకమలeద"భ ః, c©¤ాIV$ c©ఖర E´ తవ సుప$EFతం. ||10|| ƒ¤ాగణ°న వరద=V- మథ మl H, •¤ాల56షK ద=Vమంథన >వ$ •¤ాః "[¤ాత{Ãం దధ ే కక`భశ¹ క`ంEFః, c©¤ాIV$ c©ఖర E´ తవ సుప$EFతం. ||11|| పIే%శvత$శతపత$ గ îవ"ా• ః, హరaం qయం క`వలయస _జ‹ంగ ల:¡ ం E³"D_ దvవ -భ$ >వ$ దం, c©¤ాIV$ c©ఖర E´ తవ సుప$EFతం. ||12|| b మన-òషˆ వరద¸లలeక బం=ో, b b_ ాస జగIేక ద5µ¶క /ిం=ో b Iేవ గృహ భ జ‹ంతర IVవ మ?", b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||13||(2 times) b 2ా v పfష{"Tణo ]ాప•వ _ర%లlం7ాః, c©ƒ"TB … హర "Tం¼ సనంద I ః I " వసం వర Hత$హ ›తమlం7ాః, b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||14|| (b c©షcë¬ల గరa˜ చల HంకటFIV$ "ాయణ IV$ వృషEFIV$ వృ¤ాIV$ మ ఖl ం) ఆఖl ం త Irయవస ే ర_శం వదం , b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||15|| (/z ాప"ాః qవసు"శ క`2ానుధర%, ర:éంబ థ పవమlన ధ =V Ç ః) బIŸ ంజà ప$ లస_-జbరG Iేcాః, b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||16|| (= టåషK ే హగ"ాజ మృ7ా=V"ాజ‹ః 7ా=V"ాజ గజ"ాజ హయlIV"ాజ‹ః) స 2ా =V]ార మ ‚మl=Vక మlరBయం ే, b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||17||
 10. 10. 10 (సూ" ందు Eóమబ ధ ాక& ]ావ 2ô"T స "ా•ను ]తKIV షత&"TషతÓÔ= ః) త IŸ స I స చరమlవIVI స I 2ాః, b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||18|| త &దధూîభ"Tత సుá"T ›తమlం7ాః, స "ా• పవర•_రyzP _జ‹ంతరం7ా కలl&గమlకలనయl క`ల ం లభం ే, b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||19|| త Iో• పf"ాగqఖ"ాణo _"DPమlణ ః, స "ా• పవర•పద ం పరమlంశయంతః మ"ాh మనుష భ వ H మ మlశయ H, b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||20|| b భ?v యక దయlIV గ ణ మృ బ³‡, Iే ా=VIేవ జగIేక శరణ మ?" b మన-నంత గరaI IV.ర"T¹ ం•–õ, b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||21|| b పద% భ పfరa¤² తమ ాసుIేవ, nౖక`ంఠ మlధవ జ ర‡న చకOాణ° bవత1¼హ- శర గతOా"Tజ‹త, b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||22|| కందర&దర&హర సుందర IVవ మ?", ]ాం క`X ంబ రaహ క`ట%లలeలదృšzˆ క¥¦ ణ _ర%ల గ ణ కర IVవ ]â", b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||23|| u కృ ే కమఠ ]wల నృ/ింహ వ"TL^, 2ా v^ పరశ థ తO² ధన "ామచంద$ c©¤ాంశ "ామ యదునందన కÃ{రSప, b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||24|| ఏలlలవంగ ఘన2ార సుగం=V >రBం, IVవ ం యత1ర/ి మఘటêషK పªరLం ధృ ద nౖIVకqఖlమణయః ప$హృ¤ాˆ ః, ష! ం Hంకటప ే తవ సుప$EFతం ||25|| EF2ా నుIే కX _ స"[రa3ణo, సంపªరయం _నIైః కక`E´ హం7ాః b nౖషL ాః సతత మ"T¹త మంగ¥¦/z, = మlశయం తవ Hంకట సుప$EFతం ||26|| బ$3%దయసు1రవ"ాస1 మహర¾య/z, సంతస1నందన మ ఖlసäథ ƒ7Tవ"ా ః = మlం ] తవ ‚ మంగళవసు హ2ాః, b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||27|| ల:;%_ ాస _రవద గ ణÞౖక /ిం=ో, సం2ార2ాగర సమ తరణÞౖక /z › HI ంత Hద _జ nౖభవ భకE´గ , b nంకటF చలప ే తవ సుప$EFతం ||28|| (2 times) ఇతBం వృ¤ాచలప ే "Tవ సుప$EFతం, 56 మlన ాః ప$ IVనం పöTంతKం ప$వృ ః, ే¤ాం ప$EFతసమ56 స%ృ రంగ EFజ‹ం, ప$జ‹Â ం ప"ారBసులEFం పరమlం ప$సూ ే ||29|| (2 times) ___________________________________________________________________________________ కమలlక`చచూచుక క`ంక`మ › _య రaణo తKల ®లత …, కమలlయతలeచన లeకప ే, జ5¦భవ nంకటcë¬లప ే (2) సచతKరa%ఖ షణ %ఖ పంచమ ఖ ప$మ ఖl¸లIైవతమ÷îమణ°, శరణ గతవత1ల 2ార_Iే ప"TOాలయ మlం వృషcë¬లప ే అ Hలతయl తవ దు"T ష jk రను Hలకృ ై రప"ాధశ ైః, భ"Tతం త "Tతం వృషcë¬లప ే పరయl కృపయl ప"TOా ‚ హ" అ=V Hంకటcë¬ల మ I రమ ే రÌన .మ =VకI నర „, పరIేవతయl గIV _-గQ׶ః కమలlద5 న- పరం కల56 కల Hణ ర ావశ7[పవధూ శత]w వృ త1øర]wట}సమl„, ప$ వల• ]ా.మ తK1ఖI „ వసుIేవసు న- పరం కల56 అ."ామగ ణ కర I సరÇే జగIేకధనుర‡ర =rరమ ే, రఘ యక "ామ "ాQRశ E´ వరIో భవ Iేవ దయlజల=ే అవ®తనయlకమ®యకరం రజ®కరX రaమ ఖlంబ రaహ , రజ®చర"ాజతxv ‚రం మహ®యమహం రఘ "ామమ56 సుమ ఖం సుహృదం సులభం సుఖదం స నుజం చ సు]ాయమxఘశర , అప3య రఘ?ద హ మన మహం న కథంచన కంచన జ‹తK భజ
 11. 11. 3 త సం-. వందనం రచన: T ా2%త మహ KY శ Zర [4R అప త$ః ప ›$ ా స"ా వ2ాB ం” గ ›உyి ా | యః స%"„ పfండ"D]ాPం స బF3 భ ంతర ŽG¼ః || పfండ"D]ాP ! పfండ"D]ాP ! పfండ"D]ా:¡య నమః | ఆచమనః ఓం ఆచమ – ఓం ]శ ాయ 2ా 3, ఓం "ాయణ య 2ా 3, ఓం మlధ ాయ 2ా 3, ఓం 7[ ంI య నమః, ఓం షL H నమః, ఓం మధుసూద య నమః, ఓం $ కమlయ నమః, ఓం ామ య నమః, ఓం bధ"ాయ నమః, ఓం హృšీ]cాయ నమః, ఓం పద% EFయ నమః, ఓం I xద"ాయ నమః, ఓం సంకర¾ణ య నమః, ఓం ాసుIే ాయ నమః, ఓం ప$దు మl-య నమః, ఓం అ_రaI‡ య నమః, ఓం పfరa¤² తమlయ నమః, ఓం అ=ోPజ‹య నమః, ఓం ర/ిం3య నమః, ఓం అచు య నమః, ఓం జ ర‡ య నమః, ఓం ఉyzంI$ య నమః, ఓం హర56 నమః, ఓం bకృ¤ాL య నమః, ఓం bకృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః భ$=]^._టన ఉ ష! ంతK | భ?త yిcాX | 56 ే భ?vEFర]ాః | 56 ే¤ా మ "[=ేన | బ$హ%కర% సమlరE³ | ఓం భ?రa•వసు1వః | Iై 7ాయ>$ చందః Oా$ ణ యlQR _ƒగః ాణ.యOమః ఓం భ?ః | ఓం భ వః | ఓ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓ సత | ఓం తథ1’ తKర "”ణ ం భ"[• ’ Iేవస ’ =rమ ‚ | =Vƒ ƒ నః’ ప$X[దయl”„ || ఓమlO² జt > ర2² உమృతం బ$హ% భ?-రa•వ-సు1వ"[ || సంకల`ః మxOాత, దు"Tత PయI "ా, b పరQRశ ర మ IVŸస , b పరQRశ ర yీ$త రBం, ŽE³, cdభ H, అభ దయ మ హÀ", b మ3 ¤²L "ాఙÂయl, ప$వర మlనస , అద బ$హ%ణః, IV >య ప"ా"B, c© తవ"ాహ కల@&, nౖవశ త మన ంత", కÃయ 7, ప$థమ OాIే, (EFరత Iేశః – జంబ? Ir yz, భరత వ"¾, భరత ఖం˜ే, QR"[ః ద:¨ణ/ఉతర IV7ా•7; అQR"T]ా – ]Cంచ Ir yz, రమణక వ"¾, ఐంIV$క ఖం˜ే, సప సమ I$ ంత", కyిలlరణ° ), cdభన గృ , సమస Iేవ బF$ హ%ణ, హ"Tహర గ రaచరణ స_-Çౌ, అ/ి%^, వరమlన, ా వ3"Tక, X ంద$మlన, … సంవత1", … అయ H, … ఋ ే, … మl/z, … ప:, … Çౌ, … ాస", … Žభ నPత$, Žభ ƒగ, Žభ కరణ, ఏవంగ ణ, c©షణ, q¤ా! యlం, Žభ Çౌ, bమl^, … 7[త$ః, … మ=ేయః, … 7[త$స , … మ=ేƒహం◌ః Oా$ తః/మ= ‚-క/2ాయం సం= ఉOా/ిšz || మOరaనః ఓం ఆO² ‚¤ా! మ’ƒభ వః’ | న’ ఊ"Ì ద’= తన | మ రణ ’య చP’/z | ƒ వః’ qవత’x రసః’ | తస ’ EFజయ ే హ నః | ఉష>"T’వ మlతరః’ | త2ా% అర’◌ంగ మlమ వః | యస Pయl’య †’న థ | ఆO² ’ జనయ’Ç చ నః | ాతః ాల మం=.చమనః సూర శ¹, మlమను శ¹, మను పతయ శ¹, మను ’కృ ేభ ః | OాyzE´ ’ రPం | యI$ $ h Oాప’ మ]ార¾ | మన2ా ాX ’ హ2ాEF | పI •h మ ద"’ణ qÍంX | "ా $ సద’వల`ంపతK | య {ంచ’ దు"Tతం మ5’ | ఇదమహం మl మమృ’త ƒ º | సూ" జt šి ÏహÐ ’v 2ా 3” ||
 12. 12. 12 స ›äత"«¬ý సతత /zవ పI ంబ జన, సం2ార రక దయlరŸþ దృగంచల@న; 2ôx పయంతృ మ _ మమ ద"TG ౌ ే, b Hంకటêశ చరణù శరణం ప$పIే . ||15|| (2 times) bశ qయl ఘట}కయl త దుOాయEF H, Oా$ yz త 5 స య మ yzతతయl సుáరం ; _ q య _రవద గ ణ య తKభ ం, 2ా ం ]±ంక"[ వృష7T"Dశ న జ‹తK మహ . ||16|| (2 times) ||b nంకటêశ ర ప$ప సమlపం|| ___________________________________________________________________________________ |ంకటGశ2ర మంగ}~ ాసనం qయ ]ాం య క¥¦ ణ_ధ56 _ధ56"TB , b Hంకట_ ా2ాయ b_ ా2ాయ మంగళ .||1|| ల:;%త భ$మl లeక సుభ?$ భ$మచÕšz, చÕšz సర లe]ా ం Hంకటêcాయ మంగళ .||2|| b HంకటFIV$ శృం7ాగ మంగ¥¦భరణ ంఘõ56, మంగ¥¦ ం _ ా2ాయ b_ ా2ాయ మంగళ .||3|| స"ా వయవ 2ôందర సంపI సర Xేత2ా , సI సంx%హ యlసు Hంకటêcాయ మంగళ .||4|| _ య _రవI య స నంద ¼I త% H, స"ా ంత"ాత% H bమIే ంకటêcాయ మంగళ .||5|| స తస1ర Iే సర శక56 సర c©šి H, సులEFయ సుbలlయ Hంకటêcాయ మంగళ .||6|| పరసø బF$ హ%ణ° పªరL]ామlయ పరమlత% H, ప$య ంజ పరత äయ Hంకటêcాయ మంగళ .||7|| ఆ]ాలతత మcాంత మlత% మనుపశ ం, అతృపhమృతరSOాయ Hంకటêcాయ మంగళ .||8|| Oా$ యః స చరణù పfం2ాం శరణ ే న, కృపయlIVశ ే bమIే ంకటêcాయ మంగళ .||9|| దయlమృతతరం7Tణù సరం7«¬"Tవ bతలౖః, అOాం7«¬ /ి1ంచ ే శ ం Hంకటêcాయ మంగళ .||10|| స$గ?•¤ాంబర > ం సుషమlవహ మ?ర56, స"ా "T శమ యlసు Hంకటêcాయ మంగళ .||11|| b nౖక`ంఠ ర]ాయ 2ా v పfష{"Tణ£తటê, రమయl రమమlణ య Hంకటêcాయ మంగళ .||12|| (2 times) bమతK1ందరజ‹మlతృమ _ మlనస ా/ి H, సర లeక _ ా2ాయ b_ ా2ాయ మంగళ .||13|| మంగ¥¦cాసన ప"«¬ర%I X ర పf"[గQ׶ః, స"«¬ శ¹ పª"«¬ "ాX "«¬ ః సత{ృ యlసూ మంగళ .||14||
 13. 13. 13 Tషi• సహస3.మ*;< తం ప1ర2€ీ‚Kక Ž]ా• ంబరధరం షKL ం శqవరLం చతKరa•జ |ప$సన-వదనం = 56„ సర •-పcాంత56 || 1 || యస IV రదవ]ాûI ః Oా"TషI ః పరః శత | ఘ-ం _ఘ-ం సతతం ష క/zనం తమlశ56 || 2 || ా సం వ/ిష! నOారం శ]ః Oôత$మకల%ష |ప"ాశ"ాత%జం వంIే Žక తం తO² _=V || 3 || ా 2ాయ షKL రSOాయ ా సరSOాయ షL H |నx nౖ బ$హ%_ధ56 ా/ి¤ా! య నx నమః || 4 || అ ]ా"ాయ ŽI‡ య _ య పరమlత% H |సIైకరSపరSOాయ షL H సర †షL H || 5 || యస స%రణమl ే$ణ జన%సం2ారబంధ „ | మ చ ే నమస/¢ౖ% షL H ప$భ షL H || 6 || ఓ నx షL H ప$భ షL H | |ౖశం ాయన ఉ ాచ Ž ధ"ా%నc©šzణ Oావ _ చ సర శః |య =Všి! రః cాంతనవం పfన" ాభ EFషత || 7 || య@-ƒి… ర ఉ ాచ ]±QRకం Iైవతం లe] ]±ం ాyz కం ప"ాయణ |సువంతః కం కమర¹ంతః Oా$ పf-య "ా%న ాః Žభ || 8 || ]w ధర%ః సర ధ"ా%ణ ం భవతః పరx మతః |]±ం జపను%చ ే జంతKరÌన%సం2ారబంధ „ || 9 || †ష, ఉ ాచ జగతÓÔభ ం IేవIేవమనంతం పfరa¤² తమ |సువ -మసహ/z$ణ పfరaషః సత › Bతః || 10 || తQRవ X ర¹య_-త ం భ]ాh పfరaషమవ య |= యను వన-మస ంశ¹ యజమlనసQRవ చ || 11 || అ IV_ధనం షKL ం సర లeకమ శ ర |లe]ాధ Pం సువ_-త ం సర దుఃఖl 7[ భ H„ || 12 || బ$హ%ణ ం సర ధర%జÂం లe]ా ం ]â"Tవర‡న |లeక థం మహదూ•తం సర భ?తభ ద•వ || 13 || ఏష QR సర ధ"ా%ణ ం ధ"[%z=Vకతx మతః |యద•]ాh పfండ"D]ాPం స nౖర"¹న-రః సI || 14 || పరమం ƒ మహ ేజః పరమం ƒ మహతపః |పరమం ƒ మహద•Ôహ% పరమం యః ప"ాయణ || 15 || ప $ ణ ం ప త$ం ƒ మంగ¥¦ ం చ మంగళ |Iైవతం Iైవ ం చ భ? ం ƒzవ యః yి || 16 || యతః స"ా ణo భ? _ భవ hIVయ 7ాగQR |య/ి%ంశ¹ ప$ళయం యlం పfన"వ య గP56 || 17 || తస లeకప$= నస జగ -థస భ?ప ే | ¤²L "ా-మసహస$ం QR శృణ Oాపభయlపహ || 18 || యl_ మl_ 7Cణ _ ఖl _ మ3త%నః |ఋšి.ః ప"T7D _ _ వ:¡ v భ?త56 || 19 || ఋšి"ా-మl-ం సహస$స Hద ా 2² మ3మ _ః |ఛంIోzనుషKˆ తÇ Iే భగ ా HŸవ]âసుతః || 20 || అమృ ం ద• జం శ]±"Ÿవ]±నందనః | $2ామl హృదయం తస cాంత "B _ƒజ ే || 21 || అ HకరSప Iై ంతం నమlv పfరa¤² తమ || 22 || షKL ం †షKL ం మ3 షKL ం ప$భ షKL ం మ శ ర | Eద ా స ఉ ాచ ఓ అస b ¤²L "TŸవ సహస$ మ2² త$మ3మంత$స || b Hద ా 2² భగ ానృšిః | అనుషKˆ ఛందః | bమ3 షKL ః పరమl % bమ -"ాయణÒ Iేవ |అమృ ం ద• EFను"T జ |Iేవ]âనందనః స$šzˆ శ]±ః | ఉద•వః :éభణÒ Iేవ ఇ పరx మంత$ః |శంఖభృన-ంద]â చ]â ]âలక |cాœంగధ గI ధర ఇత సg |
 14. 14. 14 రÇ ంగOాణoర:éభ ఇ Hత$ | $2ామl 2ామగః 2ాQR కవచ |ఆనందం పరబ$ % ƒ_ః | ఋతKః సుదరGనః ]ాల ఇ IVగ‰ంధః || b శ రSప ఇ = న |bమ3 షKL yీ$త రBం సహస$ మజyz _ƒగః || || అథ -. నh | :;"[దన తÓÔIేc© Ž¼మణo లస ై1క ే"C%]±]ా ం, మlలlక` OాసనసBః సáట}కమణo_Eౖ"C%]±]«¬ర%ం˜¨ ంగః | ŽEౖgరEౖgరదEౖgరaప"T ర¼ ైరa%కyీయ?ష వ"«¾ః, ఆనంIr నః పf®యlద"TనÃనగI శంఖOాణoరa%క`ందః || 1 || భ?ః OాIౌ యస ."T యదసుర_లశ¹ంద$ సూ"C చ H ే$, క"ాL ాcాః q"[ Iౌ రa%ఖమyి దహ … యస ా/zయమ-‡ః | అంతఃసBం యస శ ం సురనరఖగ7[E´7Tగంధర Iై ై ః, ¼త$ం రంరమ ే తం $భ వన వపfషం షKL uశం నమlv || 2 || ఓ cాం ]ారం భ జగశయనం పద% భం సు"శం, cా = రం గగనసదృశం QRఘవరLం ŽEFంగ | ల:;%]ాంతం కమలనయనం ƒ7T."ా‡ hనగమ ం, వంIే షKL ం భవభయహరం సర లe]«¬క థ || 3 || QRఘcా మం yీత]Cc©య ాసం, bవ 1ంకం ]CసుE´I •/ి ంగ | పfణÒ yzతం పfండ"D]ాయ Pం, షKL ం వంIే సర లe]«¬క థ || 4 || నమః సమసభ? మlIVభ? య భ?భృ ే |అ HకరSపరSOాయ షL H ప$భ షL H || 5 || సశంఖచకం స]±"Dటక`ండలం, సyీతవసgం సర/ీరa Pణ | స3రవPఃసBల]Cసుభqయం, నమlv షKL ం qర2ా చతKరa•జ || 6 || యlయlం Oా"Tజ‹తస మ/ిం3స …ప"T, ఆ/ీనమంబ దcా మమlయ Pమలంకృత | చంI$ ననం చతK"ా‰హiం bవ 1ం]±త వPసం, రa]±%ణ£ సత EFమlEF ం స ‚తం కృషLమlశ56 || 7 || Tషi• సహస3.మ *;< తం ఓం శ ం షKL ర షటF{"[ భ?తభవ భవతÓÔభ ః |భ?తకృదూ•తభృI • భ? % భ?తEFవనః || 1 || పª % పరమl % చ మ ]ా ంపరమlగ ః |అవ యః పfరaషః 2ా:; :త$జt zPర ఏవ చ || 2 || ƒ7[ ƒగ I ం H ప$= నపfరašzశ రః | ర/ింహవపfః bమl^ ]శవః పfరa¤² తమః || 3 || సర ః శర ః qవః 2ాB ణ రS• IV"T-=Vరవ యః |సంభ EFవ … భ"ా ప$భవః ప$భ "Dశ రః || 4 || స యంభ?ః శంభ "ాIVత ః పfష{"ా:é మ3స నః |అ IV_ధ … = = = తKరaతమః || 5 || అప$QRƒ హృšీ]శః పద% E´zమరప$భ ః | శ క"ా% మనుసä¤ాˆ సB ష! ః సB "[ ధు$ వః || 6 || అ7ాహ ః cాశ తః కృ¤²L లe ‚ Pః ప$తరŸనః |ప$భ?త/ిgకక`బF‡ మ ప త$ం మంగళం పర || 7 || ఈcానః Oా$ ణదః Oా$ ణÒ జ ష! ః c©ష! ః ప$జ‹ప ః | ‚రణ గ"[• భ?గ"[• మlధ మధుసూదనః || 8 || ఈశ "[ కu ధ® QR= కమః కమః |అనుతx దు"ాధర¾ః కృతజÂః కృ "ాత% ా^ || 9 || సు"శః శరణం శర% శ " ః ప$జ‹భవః |అహః సంవత1"[ ా లః ప$త యః సర దరGనః || 10 || అజః స" శ రః /ిద‡ః /ిIV‡ః స"ా IVరచు తః |వృ¤ాకyిరQRయl % సర ƒగ _ఃసృతః || 11 || వసుర సుమ ః సత ః సమl %zసv%తః సమః |అxఘః పfండ"D]ా:é వృషక"ా% వృ¤ాకృ ః || 12 || రaIో$ బహiq"ా బభ$ "T శ ƒ_ః Ž¼శ ాః |అమృతః cాశ త 2ాB ణ ర "ా"[హÐ మ3తOాః || 13 || సర గః సర I •ను"T ష ]1 … జ రŸనః | HIో Hద దవ ం7[ HI ం7[ Hద „ క ః || 14 || లe]ాధ Pః సు"ాధ :é ధ"ా%ధ Pః కృ కృతః |చతK"ా % చతKరS hహశ¹తKరŸంషˆ§శ¹తKరa•జః || 15 || EF$ †షKL "[•జనం E´]ా స ‚షKL రÌగI IVజః |అన• జƒ జ శ ƒ_ః పfనర సుః || 16 ||
 15. 15. 15 ఉyzంIో$ ామనః Oా$ ంŽరxఘః Ž¼రS"TÌతః |అ>ంద$ః సంగహః స"[• ధృ % _యx యమః || 17 || HIో nౖద ః సI ƒ7D ర3 మlధ మధుః |అ>ంIV$ƒ మ3మlƒ మహÐ 1హÐ మ3బలః || 18 || మ3బ IV‡ర%3 "[ మ3శ]±ర%3దు ః |అ_"Ÿశ వపfః bమlనQRయl % మ3IV$ధృ || 19 || మ ¤ా 2² మ ™భ"ా b_ ాసః స ం గ ః |అ_రaద‡ః సు"ానంIో 7[ ంIో 7[ I ం ప ః || 20 || మ"D¼రŸమ … హంసః సుప"[L భ జ7[తమః | ‚రణ భః సుతOాః పద% భః ప$జ‹ప ః || 21 || అమృతK ః సర దృ /ింహః సం= సం=Vమl^ /ిBరః |అజt దుర%ర¾ణః cా2ా Ž % సు"ా"T3 || 22 || గ రaరa• రaతx = మ సత ః సత ప"ాకమః |_v¤² z_vషః స$7D ాచస& రaI ర=rః || 23 || అగణ£"ా•þ మణ£ః bమl^ ƒ H సuరణః |సహస$మ?"ా‡ cా % సహ2ా$ Pః సహస$Oా„ || 24 || ఆవర … _వృ % సంవృతః సంప$మరŸనః |అహః సంవర]w వ ‚-ర_లe ధరణ£ధరః || 25 || సుప$2ాదః ప$స - % శ ధృ7T శ భ 7T భ ః |సత{"ా సత{ృతః 2ాధురÌహi-"ా-"ాయణÒ నరః || 26 || అసంఖ ƒzప$QRయl % qషˆః qషˆకృచు·¼ః |/ిI‡ రBః /ిద‡సంకల&ః /ిIV‡దః /ిIV‡2ాధనః || 27 || వృ¤ా ™ వృషE´ షKL ర ృషప"ా వృ¤² దరః |వర‡ … వర‡మlనశ¹ కః Ž 2ాగరః || 28 || సుభ జt దుర‡"[ ా7D% మ ంIో$ వసుIో వసుః | nౖకరSO² బృహదూ$ పః qyి షˆః ప$]ాశనః || 29 || ఓజ/zజtదు ధరః ప$]ాcా % ప$ పనః |ఋద‡ః స&¤ాˆ P"[ మంత$శ¹ంI$ ంŽ"ా•స{రదు ః || 30 || అమృ ం ద• EFనుః శశ-ందుః సు"శ రః |ఔషధం జగతః /zతKః సత ధర%ప"ాకమః || 31 || భ?తభవ భవ -థః పవనః Oావ …zనలః |]ామ3 ]ామకృ {ంతః ]ామః ]ామప$దః ప$భ ః || 32 || య 7ాIVకృదు 7ావ"[ nౖకమlƒ మ3శనః |అదృcd వ కరSపశ¹ సహస$†దనంత†„ || 33 || ఇ¤²ˆ z qషˆః qšzˆషˆః qఖం˜; నహi¤² వృషః |]wధ3 ]wధకృత{"ా శ బFహiర% ™ధరః || 34 || అచు తః ప$ÇVతః Oా$ ణః Oా$ ణIో ాస ానుజః |అOాం_=Vర=V¤ా! నమప$మతః ప$ šి! తః || 35 || స{ందః స{ందధ"[ ధు"[ వరIో ాయ ాహనః | ాసుIే బృహI •ను"ాIVIేవః పfరందరః || 36 || అcdక2ారణ2ారః రః cú"TరÌ Hశ రః |అనుకàలః శ వరః పIr% పద%_E³Pణః || 37 || పద% E´zర ంI Pః పద%గర•ః శ"Dరభృ„ |మహ"TరృIో‡ వృI‡ % మ3:é గరaడధ జః || 38 || అతKలః శరE´ òమః సమయజt హ రç"Tః |సర లPణలPణÒ ల:;% ా^ సv ంజయః || 39 || P"[ "[ ‚ › మl"[• తK"ాŸ xదరః సహః |మ ™ధ"[ మ3EF7[ Hగ ానv శనః || 40 || ఉద•వః :éభణÒ Iేవః bగర•ః పరQRశ రః |కరణం ]ారణం క"ా క"ా గహ … గ హః || 41 || వ వ2ాƒ వ వ2ాB నః సం2ాB నః 2ాB నIో ధు$ వః |పర"Tః పరమస&షˆసుషˆః పfషˆః ŽE³Pణః || 42 || "ాx "ాx రజt మl"[• Hƒ నƒzనయః | రః శ]±మ ం c©¤²! ధ"[% ధర% దుతమః || 43 || nౖక`ంఠః పfరaషః Oా$ ణః Oా$ ణదః ప$ణవః పృథుః | ‚రణ గర•ః శతK$ •- ా O² ాయ ర=ోPజః || 44 || ఋతKః సుదరGనః ]ాలః పరQRšీ! ప"Tగహః |ఉగః సంవత1"[ ద:é cాx శ ద:¨ణః || 45 || 2ారః 2ాB వర2ాB ణ ః ప$మlణం జమవ య |అ"[B zన"[B మ3]wcd మ3E´7[ మ3ధనః || 46 || అ_"T ణLః సB ¤²! zభ?ర‡ర%య?O² మ3మఖః |నPత$ Hvర-P>$ Pమః :¡మః సuహనః || 47 || యజ ఇజt మ జ శ¹ కతKః సత$ం స ం గ ః |సర ద"DG మ ]ా % సర జt జ‹Â నమ తమ || 48 || సువ$తః సుమ ఖః సూP%ః సు•షః సుఖదః సుహృ„ |మ …హ"[ †త]w=ో రబFహi"T I రణః || 49 || 2ా పనః స వcd ా yీ nౖ]ా % nౖకకర%కృ„ |వత1"[ వత1లe వ>1 రత-గ"[• ధ Hశ రః || 50 ||
 16. 16. 4 మ-. హ+ ాల మం=.చమనః ఆపః’ పfనంతK పృÇV ం పృ’ÇV పª పf’ తK మl | పfనంతK బ$హ%’ణస& ర•ž3%’ పª పf’ తK మl | యదు¼·’షˆ మE´”జ ం యI ’ దుశ¹"T’తం మమ’ | సర ం’ పfనంతK మl మlO² ’உస ◌ంచ’ ప$ గహ • 2ా 3” || *ాయం ాల మం=.చమనః అ7T- శ¹ మl మను శ¹ మను పతయ శ¹ మను ’కృ ేభ ః | OాyzE´ ’ రPం | యద3- Oాప’ మ]ార¾ | మన2ా ాX ’ హ2ాEF | పI •h మ ద"’ణ qÍంX | అహ సద’వల`ంపతK | య {ంచ’ దు"Tతం మ5’ | ఇద మహం మl మమృ’త ƒ º | స ే జt šి ÏహÐ v 2ా 3 || ఆచమ (ఓం ]శ ాయ 2ా 3, … b కృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః) 42Bయ మOరaనః ద=V ]ావణÒL ’ అ]ా"Tష | †¤²L రశ ’స ా†’నః | సుర. … మ ఖl’కరతÓÔణ ఆయl ’šి "Tష„ || ఓం ఆO² ‚¤ా! మ’ƒభ వః’ | న’ ఊ"Ì ద’= తన | మ రణ ’య చP’/z | ƒ వః’ qవత’x రసః’ | తస ’ EFజయ ే హ నః | ఉష>"T’వ మlతరః’ | త2ా% అర’◌ంగ మlమ వః | యస Pయl’య †’న థ | ఆO² ’ జనయ’Ç చ నః | పbనః మOరaనః ‚ర’ణ వ"ాL ŽGచ’యః Oావ]ాః యl సు’జ‹తః కశ O² యl /ి ంద$ః’ | అ7T-ం యl గర•’^-ద=V" రS’Oా 2ాన ఆపశG • 2² భ’వంతK | యl 2ా ం "ాజ‹ వరa’ణÒ యl మ=ే ’ స నృ ే అ’వపశ ం జ ’ | మధు Ž¹తŽGచ’ƒ యlః Oా’వ]ా 2ాన ఆపశG • 2² భ’వంతK | యl2ాం” Iే ా IV కృణ ం ’ భPం యl అంత"T’: బహiÇ భవ’◌ం | యlః పృ’ÇV ం పయ’2²ందం ’ ŽG]ా2ాన ఆపశ • 2² భ’వంతK | యlః q Hన’ మl చÕ’¤ా పశ పqGవయl’ తను ప’స&ృశత త చ’ QR% | స"ా ’ అ7D- ర’పf1షIో’ హi H మ5 వ"[¹ బల xజt _ధ’త || ాపTcచనం దు$ పI IV’వ మ ంచతK | దు$ పI IV H ను%’మ X నః | /ి న- 2ా1Ö> మలl’ IVవః | పªతం ప ే$’ణ° ాజ ” ఆప’ ŽGందంతK Q׶న’సః || ఆచమ (ఓం ]శ ాయ 2ా 3, … b కృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః) Oా$ ణ యlమమ లఘ@సంకల`ః పª"[ క ఏవంగ ణ c©షణ q¤ా! యlం Žభ Çౌ మxOాత దు"Tత PయI "ా b పరQRశ ర మ IVŸస b పరQRశ ర yీ$త రBం Oా$ తస1ం= ంగ యÇ ]ాలe¼త అరØhప$I నం క"Tšz || ాతః ాలOరef మంతం ఓం భ?రa•వసు1వః తథ1’ తKర "”ణ ం భ"[• ’ Iేవస ’ =rమ ‚ | =Vƒ ƒ నః’ ప$X[దయl”„ || 3 || మ-. g+రef మంతం ఓం హ ం సŽG’¼ష ద సు’రంత"TPస IోŸ ’ HIVషద ’ÇV రaŸ "[ణస„ | నృష ద ’రస దృ’తస Iో h’మ సదబFÌ 7[జ‹ ఋ’తజ‹ అ’IV$జ‹ ఋత -బృహ„ ||
 17. 17. 17 ఉద•వః సుందరః సుంIో రత- భః సులeచనః |అ"[{ ాజసనః శృం7D జయంతః సర జÌ5¦ || 85 || సువరL-ందుర:éభ ః సర ా7Dశ "శ రః |మ3హIో మ3గ"[ మ3భ? › మ3_=Vః || 86 || క`మ దః క`ందరః క`ందః పరÌన ః Oావ …z_లః |అమృ ంcdzమృతవపfః సర జÂః సర ›మ ఖః || 87 || సులభః సువ$తః /ిద‡ః శతK$ †చ·తK$ పనః |న 7[=ోzదుంబ"[zశ తBcా¹ణ?"ాంధ$_ష దనః || 88 || సహ2ా$ "T¹ః సప†హ ః సy¢ß= ః సప ాహనః |అమ?"Tరన•z¼ …h భయకృద•య శనః || 89 || అణ ర‰ృహత{ృశః సూB లe గ ణభృ_-రa• ణÒ మ3^ |అధృతః స ధృతః 2ా స ః Oా$ గ ంcd వంశవర‡నః || 90 || EFరభృ„ కÇV › ƒ7D ƒ7Dశః సర ]ామదః |ఆశమః శమణః :¡మః సుప"[L ాయ ాహనః || 91 || ధనుర‡"[ ధను" Iో దం˜ో దమ5 దమః |అప"ా†తః సర సహÐ _యం z_యxzయమః || 92 || సతä ా^ 2ా äకః సత ః సత ధర%ప"ాయణః |అ.Oా$ యః yి$యl"[çzరçః yి$యకృ„ yీ$ వర‡నః || 93 || 3యసగ "[Ì h ః సురa¼రaç తభ 7T భ ః |ర "T "[చనః సూర ః స ర లeచనః || 94 || అనం › హiతభ 7[•]ా సుఖIో nౖకజtzగజః |అ_"T ణLః సI మ"D¾ లe]ా=V¤ా! నమదు•తః || 95 || స త1 తనతమః కyిలః కyిరవ యః |స /ిదః స /ికృత1ä/ి స /ిభ క1ä/ిద:¨ణః || 96 || అ"Cద$ః క`ండï చ]â కమ? "TÌతcాసనః |శబFŸ గః శబŸసహః qqరః శర "Dకరః || 97 || అకàరః yzశలe ద:é ద:¨ణః Pvణ ంవరః | ద తx తభయః పfణ శవణ]âరనః || 98 || ఉ రణÒ దుష{ృ 3 పfణÒ దుఃస ప- శనః | ర3 రPణః సం › Ùవనః పర వ/ిBతః || 99 || అనంతరSO² zనంతb"TÌతమను ర•యlపహః |చతKరcd గò"ా % IVcd ా IVcd IVశః || 100 || అ IVరS•రa• ల:;%ః సు "[ రa¼"ాంగదః |జన … జనజ %IV"D•x òమప"ాకమః || 101 || ఆ= ర_లƒz= పfష&3సః ప$జ‹గరః |ఊర‡äగః సత&Ç X రః Oా$ ణదః ప$ణవః పణః || 102 || ప$మlణం Oా$ ణ_లయః Oా$ ణభృ ÓణÙవనః |తతäం తతä Iే]ా % జన%మృతK జ"ా గః || 103 || భ?రa•వఃస సరa2ారః స ప$yి మహః |యజt యజÂప ర జ‹ యజ‹Â ం7[ యజ ాహనః || 104 || యజÂభృ• యజÂకృ• యÙ యజÂభ యజÂ2ాధనః |యజ‹Â ంతకృ• యజÂగ హ మన-మ -ద ఏవ చ || 106 || ఆత%ƒ_ః స యంజ‹ › nౖఖlనః 2ామ7ాయనః |Iేవ]âనందనః స$¤ాˆ :¨>శః Oాప శనః || 107 || శంఖభృన-ంద]â చ]â cారతధ గI ధరః |రÇ ంగOాణoర:éభ ః సర ప$హరణ య ధః || 108 || సర ప$హరణ య ధ ఓ నమ ఇ |వనమlï గIr cా"Dన శం చ]â చ నంద]â | bమl^ "ాయణÒ షKL "ా సుIే z.రPతK |b ాసుIే z.రPతK ఓ నమ ఇ | Tషi• సహస3.మ*;< తం - ఉత<ర€ీ‚Kక || ఉత<ర3. సః || †ష, ఉ ాచ ఇ>దం ]âర®యస ]శవస మ3త%నః | మl-ం సహస$ం IV ా మc©šzణ ప$]â"Tత || 1 || య ఇదం శృణ యl_-త ం యcా¹yి ప"T]âర56„ | Žభం Oా$ పf-యl {ం¼ ›1zమ ే$హ చ మlనవః || 2 || HI ంత7[ బF$ హ%ణః 2ా „P $ƒ జ5¦ భ H„ | nౖcd ధనసమృద‡ః 2ా చూ·ద$ః సుఖమ ాపf-యl„ || 3 || ధ"ా%"DB Oా$ పf-యlద‡ర%మ"ాB "DB X రBమlపf-యl„ |]ామlన ాపf-యl {u ప$జ‹"DB X పf-యlతÓÔజ‹ || 4 || భ]±మl^ యః సIో B య Ž¼సద•తమlనసః |సహస$ం ాసుIేవస మl-QRతతÓÔ]âర56„ || 5 || యశః Oా$ O² - పfలం జ‹Â Oా$ = న QRవ చ |అచలlం qయమlO² - c©యః Oా$ O² -త నుతమ || 6 ||
 18. 18. 18 న భయం క ¼I O² - ర ం ేజశ¹ ంద |భవత "[7[ దు మlన‰లరSపగ ణ _ తః || 7 || "[7ా"[ మ చ ే "[7ాద‰Iో‡ మ Xే త బంధ „ |భయlను%Xే త òతసు మ Xే పన- ఆపదః || 8 || దు"ా• ణ తర Ž పfరaషః పfరa¤² తమ |సువ -మసహ/z$ణ _త ం భ]±సమ_ తః || 9 || ాసుIే ాశƒ మ"[h ాసుIేవప"ాయణః |సర Oాప ŽI‡ % యl బ$హ% స తన || 10 || న ాసుIేవభ]ా మŽభం ద ే క ¼„ |జన%మృతK జ"ా ా =Vభయం nౖ పజ‹య ే || 11 || ఇమం సవమ=rయlనః శI‡ భ]±సమ_ తః |య జ త%సుఖ:¡ం bధృ స%ృ ]â"T.ః || 12 || న ]w=ో న చ మlత1ర ం న లeE´ ŽEF మ ః |భవం కృత పfణ ం భ]ా ం పfరa¤² తQR || 13 || Iౌ ః సచంI$ ర{నP $ ఖం IVcd భ?ర%హÐ ద=Vః | ాసుIేవస " ణ ధృ _ మ3త%నః || 14 || ససు"ాసురగంధర ం సయ:éరగ"ాPస |జగద c© వర ేదం కృషLస సచ"ాచర || 15 || ఇంIV$యlణo మ … బ IV‡ః సతäం ేజt బలం ధృ ః | ాసుIే ాత%]ా హiః :త$ం :త$జ ఏవ చ || 16 || స"ా గమl మlX రః ప$థమం ప"Tకల& ే |ఆX రప$భ ధ"[% ధర%స ప$భ రచు తః || 17 || ఋషయః yిత"[ Iే ా మ3భ? _ = తవః |జంగమlజంగమం Xేదం జగ -"ాయణÒద•వ || 18 || ƒ7[ జ‹Â నం తÇ 2ాంఖ ం I ః qలl&IV కర% చ | HI ః cా2ా§ ణo జ‹Â నQRతత1ర ం జ రŸ „ || 19 || ఏ]w షKL ర%హదూ•తం పృథగ?• న Hకశః |>$ంలe• ]ా hప భ? % భ ం] శ భ గవ యః || 20 || ఇమం సవం భగవ › ¤²L "ా h/zన ]â"Tత |పöద ఇXే·తK&రaషః c©యః Oా$ పfం సుఖl_ చ || 21 || c© శ రమజం Iేవం జగతః ప$భ మవ య |భజం 56 పfష{"ాPం న ే యlం ప"ాభవ || 22 || న ే యlం ప"ాభవ ఓ నమ ఇ | అరAa న ఉ ాచ పద%పత$ cాలlP పద% భ సు"[తమ |భ]ా మనుర]ా ం $ భవ జ రŸన || 23 || భగ ాను ాచ ƒ మlం మసహ/z$ణ 2² తKvచ· Oాండవ |2² హzQR]న cd• ]న సుత ఏవ న సంశయః || 24 || సుత ఏవ న సంశయ ఓ నమ ఇ | ా స ఉ ాచ ాస I సుIేవస ా/ితం భ వనత$య |సర భ?త_ ా2² z/ి ాసుIేవ నxzసు ే || 25 || b ాసుIేవ నxzసుత ఓ నమ ఇ | ార2తi ాచ ] …Oా56న లఘ ¤²L "ా-మసహస$క |పఠ ే పం˜¨ ై"T-త ం cdతKvX ·మ హం ప$E´ || 26 || ఈశ2ర ఉ ాచ b"ామ "ామ "ాQR రQR "ాQR మ …రQR |సహస$ మ తతKల ం "ామ మ వ"ాన H || 27 || b"ామ మ వ"ానన ఓ నమ ఇ | బహˆ , ాచ నxzసäనం య సహస$మ?ర56 సహస$OాI :¨q"[రaబFహ H | సహస$ QR- పfరa¤ాయ cాశ ే సహస$]wటå య గ= "Tణ° నమః || 28 || సహస$]wటå య గ= "Tణ° ఓ నమ ఇ |
 19. 19. 19 సంజయ ఉ ాచ యత$ ƒ7శ రః కృ¤²L యత$ Oా"[B ధనుర‡రః |తత$ b"T జƒ భ? రa‡þ ా ® ర% ర%మ || 29 || భగ ాను ాచ అన q¹ంతయం › మlం 56 జ ః పరa Oాస ే | ే¤ాం _ .య ]ా ం ƒగ:మం వ3మ హ || 30 || ప"T $ ణ య 2ాధూ ం cాయ చ దుష{ృ |ధర%సం2ాB ప "ాB య సంభ ాv య 7 య 7 || 31 || ఆ"ాః షణL ః qÇVలlశ¹ ò ః •"షK చ ా =VషK వరమl ః | సం]âరh "ాయణశబŸమlత$ం మ కదుఃఖlః సు¸ … భవంతK || 32 || ]ా56న ాX మన/zంIV$5µ¶"ా బ I‡ hత% ా ప$కృ స EF ా„ | క"[v యద „ సకలం పర/¢ౖ% "ాయణ 56 సమర&యlv || 33 || || ఇ b ¤²L "TŸవ సహస$ మ2² త$ం సంపªరL || _______________________________________________ 7(Tంద 3.మOల b_ ాస 7[ ంI , b Hంకటêcా 7[ ంI , భకవత1ల 7[ ంI , EFగవతyి$యl 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||1|| _త _ర%ల 7[ ంI , ®లQRఘcా మl 7[ ంI , పf"ాణపfరaష 7[ ంI , పfండ"T]ాP 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||2|| నందనందన 7[ ంI , నవ®త X[ర 7[ ంI , పŽOాలక b 7[ ంI , Oాప xచన 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||3|| qషˆOాలక 7[ ంI , కషˆ_ ారణ 7[ ంI , దుషˆసం3ర 7[ ంI , దు"Tత _ ారణ 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||4|| వజ$మక`టధర 7[ ంI , వ"ాహమ?"T 7[ ంI , 7[yీజనyి$య 7[ ంI , 7[వర‡ …I‡ ర 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||5|| దశరధనందన 7[ ంI , దశమ ఖ మరŸన 7[ ంI , 7[yీజనyి$య 7[ ంI , 7[వర‡ …I‡ ర 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||6|| మత1hకà"ా% 7[ ంI , మధుసూదనహ"T 7[ ంI , వ"ాహ నృ/ింహ 7[ ంI , ామన భృగ "ామ 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||7|| బల"ామlనుజ 7[ ంI , Eóద‡కÃ{ 7[ ంI , Hణ 7ానలeల 7[ ంI , Hంకటరమణ 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||8|| /ీ యక 7[ ంI , qతప"TOాలక 7[ ంI , ఆద$ O² షక 7[ ంI , ఆIV పfరaష 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||9|| అ ధ రPక 7[ ంI , ఆపI •ంధవ 7[ ంI , కరaణ 2ాగర 7[ ంI , శరణ గత _Iే 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||10|| కమలద¥¦P 7[ ంI , ]ాvత ఫలI 7[ ంI ; Oాప శక 7[ ంI , Oా ‚మ "ా" 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||11||
 20. 20. 20 b మ I$ ం]±త 7[ ంI , b వ 1ం]±త 7[ ంI ; ధరణ£ యక 7[ ంI , IVనకర ేజ‹ 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||12|| పI %వ yి$య 7[ ంI , ప$సన-మ?"D 7[ ంI , అభయమ?"T 7[ ంI , ఆqత వరద 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||13|| శంఖచకధర 7[ ంI , cాoగగI ధర 7[ ంI , రజ‹>రసB 7[ ంI , "[=Vమర‡న 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||14|| 2ాల7ామ 7[ ంI , సహస$ మl 7[ ంI , ల:;%వల•భ 7[ ంI , లP%ణ గజ 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||15|| కసూ"T లక 7[ ంI , ]ాంచ ంబర 7[ ంI , గరaడ ాహన 7[ ంI ; 7ానలeల 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||16|| ానర/z త 7[ ంI , ార=Vబంధన 7[ ంI ; అన- I న yి$య 7[ ంI , అన-మయ నుత 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||17|| ఆqత రP 7[ ంI , అనంత నుత 7[ ంI , HI ంత _లయ 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||18|| ధర% 2ాB పక 7[ ంI , ధన ల:¨% yి$య 7[ ంI , /ీg పfం రSప 7[ ంI , శ"ా ణ£ నుత 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||19|| ఏకస రSప 7[ ంI , లeక రPక 7[ ంI , Hంగమlంబనుత 7[ ంI , HI చల /ిBత 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||20|| వజ$ కవచ ధర 7[ ంI , వసుIేవ తనయ 7[ ంI , nౖజయం ధర 7[ ంI , Hంకట యక 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||21|| -ల ప $ "T¹త 7[ ంI , -Õక సంసుB త 7[ ంI , బ$3%ండ రSప 7[ ంI , భక రPక 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||22|| _త క¥¦ ణ 7[ ంI , ®ర జ EF 7[ ంI , హ> "ామ yి$య 7[ ంI , హ"T స"[ తమ 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||23|| జ రBన మ?"T 7[ ంI , జగ„ ప> హ"T 7[ ంI , అ.šzక yి$య 7[ ంI , ఆప_- ారణ 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||24|| రత- ]±"Dట 7[ ంI , "ామlనుజనుత 7[ ంI , స యం ప$]ాశ 7[ ంI , సర ]ారణ 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||25|| _త Žభ ప$ద 7[ ంI , _త క¥¦ ణ 7[ ంI , ఆనంద రSప 7[ ంI , ఆద ంత ర ‚త 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||26|| ఇహ పర I యక 7[ ంI , ఇభ "ాజ రPక 7[ ంI , పరమ దయlలe 7[ ంI , పద% భ హ"T 7[ ంI ; 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||27|| గరa˜ IV$ ాస 7[ ంI , ®లlIV$ _లయl 7[ ంI , అనÌ Ir$స 7[ ంI , వృషEFIr$2ా 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||28||
 21. 21. 5 *ాయం ాలOరef మంతం ఓం భ?రa•వసు1వః తథ1’ తKర "”ణ ం భ"[• ’ Iేవస ’ =rమ ‚ | =Vƒ ƒ నః’ ప$X[దయl”„ || ఓం భ?ః | ఓం భ వః | ఓ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓ సత | ఓం తథ1’ తKర "”ణ ం భ"[• ’ Iేవస ’ =rమ ‚ | =Vƒ ƒ నః’ ప$X[దయl”„ || ఓమlO² జt > ర2² உమృతం బ$హ% భ?-రa•వ-సు1వ"[ || సజల పదCJణం ఓం ఉద ంత’మసం యంత’ మlIVత మ’.Ç య ను{ర ^-బF$ ”హ%ణÒ I ^ త1కల’ -భద$మ’Ž- ే అ2ా ా’IV › బ$ % || బ$ jk%వ స^-బ$3%yz య ఏవం Hద || అ2ా ాIV › బ$హ% || ఆచమ (ఓం ]శ ాయ 2ా 3, … b కృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః) సం-. ంగ తర`ణం ాతః ాల తర`ణం సం= ం తర&యlv, 7ాయ>$ం తర&యlv, బF$ ™%ం తర&యlv, _మృÙం తర&యlv || మ-. హ+ తర`ణం సం= ం తర&యlv, 2ా >$ం తర&యlv, "CIr$ం తర&యlv, _మృÙం తర&యlv || *ాయం ాల తర`ణం సం= ం తర&యlv, సరస >ం తర&యlv, nౖషL ం తర&యlv, _మృÙం తర&యlv || 7ాయB అ ాహన ఓv ే ]ాP’రం బ$హ% | అ7T-"Ÿవ బ$హ%’ ఇ ర¾ | 7ాయత$ం ఛందం పరమlత%ం’ సరSప | 2ాయ జ ం ’_ƒగ || ఆయl’తK వర’I Iే అPరం’ బ$హ%సంvత | 7ాయ>$ం” ఛంద’2ాం మl ేదం బ$’హ% Ïషస ’ QR | యద3-”„-క`రa’ ే Oాపం తద3-”„-ప$ మ చ ’ ే | యI$ $యl”„-క`రa’ ే Oాపం తI$ $యl”„-ప$ మ చ ’ ే | సర ’ వ"L మ’3Iే సం= ’Iే సరస ’ || ఓజt’உ/ి సహÐ ’உ/ి బల’మ/ి EF$ జt’உ/ి Iే ా ం = మ మl’/ి శ ’మ/ి cా య -స1ర ’మ/ి స"ా య -ర.భ?"[ | 7ాయ>$-మl ా’హయlv 2ా >$-మl ా’హయlv సరస >-మl ా’హయlv ఛంద"D¾- ా’హయlv qయ-మl ాహ’యlv 7ాయ $యl 7ాయ>$ చ·ంIో cా vత$ఋšి స1 Iేవ உ7T-œ-మ ఖం బ$3% q"[ షKL œ-హృదయ రaద$-qGఖl పృÇV ƒ_ః Oా$ ణ Oాన ా …I న సమl సOా$ ణ c© తవ"ాL 2ాంఖl యన స7[ $ 7ాయ>$ చతK"T శత P"ా $పI ’ షÛ-క`:¨ః పంచ-b"[¾పనయ H ’_ƒగః | ఓం భ?ః | ఓం భ వః | ఓ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓ సత | ఓం తథ1’ తKర "”ణ ం భ"[• ’ Iేవస ’ =rమ ‚ | =Vƒ ƒ నః’ ప$X[దయl”„ || ఓమlO² జt > ర2² உమృతం బ$హ% భ?-రa•వ- సు1వ"[ || ఆచమ (ఓం ]శ ాయ 2ా 3, … b కృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః) జపసంకల`ః పª"[ క ఏవంగ ణ c©షణ q¤ా! యlం Žభ Çౌ మxOాత దు"Tత PయI "ా b పరQRశ ర మ IVŸస b పరQRశ ర yీ$త రBం సం= ంగ యÇ శ]± 7ాయ>$ మ3మంత$ జపం క"Tšz ||
 22. 22. 22 అంజ Ir$స 7[ ంI , గరa˜ IV$ ాస 7[ ంI , ®లlIV$ _లయ 7[ ంI , b nంకటêశ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI , ఏడ ] ండల ా˜ nంకటరమణ 7[ ంI 7[ ంI , వ˜;]ాసుల ా˜ nంకటరమణ 7[ ంI 7[ ంI , ఆపద క`{ల ా˜ అ ధ రP]ా 7[ ంI 7[ ంI , ఆపద క`{ల ా˜ అడ గడ గ దం˜ ల ా˜ 7[ ంI 7[ ంI , 7[ ంI హ"T 7[ ంI , Hంకట రమణ 7[ ంI . ||45|| ______________________________________________________________________________________ 3. ాయణ సూక<ం ఓం సహ ’వవతK | సహ º’ భ నక` | సహ ర ం’ కర ావ jk | ేజ/ి వ=r’తమసు మl ’IV ¤ావ jk” || ఓం cాం ః cాం ః cాం ః’ || ఓం || సహస$bœ’షం Iేవం cా Pం’ శ శం’భ వ | శ ం’ "ాయ’ణం IేవమPరం’ పరమం పద | శ తః పర’మl_-త ం శ ం ’"ాయణ హ’"T | శ ’QR Hదం పfరa’ష-సIV శ -మ ప’Ùవ | ప ం శ ’2ా ే%శ ’ర ం cాశ ’త qవ- మచు త | "ాయణం మ’3ఙÂయం cా %’నం ప"ాయ’ణ | "ాయణప’"[ జt "ా % ’"ాయణః ప’రః | "ాయణపరం’ బ$హ% తతäం ’"ాయణః ప’రః | "ాయణప’"[ = = నం ’"ాయణః ప’రః | యచ¹’ ]±ం¼జÌగత1ర ం దృశ ే” య ేஉyి’ ా || అంత’ర‰ ‚శ¹’ తత1ర ం ా ప ’"ాయణః /ిB’తః | అనంతమవ యం’ క స’మ Iే$உ◌ంతం’ శ శం’భ వ | పద%]wశ- ప$’>]ాశ ం హృదయం’ X ప =ోమ ’ఖ | అ=ో’ _¤ాˆ h ’త2ా ం ే EF మ ’ప"T ష! ’ | జ‹ లమlలlక`’లం EF> శ 2ా య’తనం మ’హ„ | సంతత’ qలl.’సు లంబ ]wశస_-’భ | త2ా ం ే’ సుšిర సూP%ం త/ి%^” సర ం ప$ ’šి! త | తస మ=ే ’ మ3న’7T-œ- cా "T¹’œ- శ ›’మ ఖః | 2² உగ’భ 7T భ’జం ష! - -3’రమజరః క ః | ర గ?ర‡äమ’ధcాG5¦ రశ%య’సస సంత’ | సం పయ’ స ం IేహమlOా’దతలమస’కః | తస మ=ే వ ‚-’qఖl అణ£ƒ”"ా‡ ä వ వ/ిB’తః | ®ల ›’-యద’మధ 2ాB •- ధు ల@• ’ఖవ EFస ’"ా | ® ార క’వత® yీ EF”స త ణ?ప’మl | త2ా ”◌ః qఖlయl మ’=ే పరమl” % వ వ/ిB’తః | స బ$హ% స qవః స హ"Tః /zంద$ః 2² உP’రః పరమః స "ాÛ || ఋత సత ం ప’రం బ$హ% పfరaషం’ కృషLyింగ’ల | ఊర‡ä"’తం ’రSOా’Pం శ రS’Oాయ nౖ నx నమః’ || ఓం "ాయణ య’ ద% ’ ాసుIే ాయ’ =rమ ‚ | త …-’ షKL ః ప$X[దయl”„ || ఓం cాం ః cాం ః cాం ః’ || ________________________________________________________ ామ రC‰ *;< తం రచన: బ ధ ]Cqక ఋšి ఓం అస b "ామర:¡ 2² త$మంత$స బ ధ]Cqక ఋšిః, b /ీ "ామ చంIో$Iేవ , అనుషKˆ ఛందః, /ీ శ]±ః bమl^ హనుమl^ ]âలకం, b"ామచంద$ yీ$త "B "ామర:¡ 2² త$జyz _ƒగః -. నh = 56I జ‹నుబFహiం ధృతశర ధనుషం బద‡ పI %సనసBం, yీతం ా2² వ2ానం నవకమల దళస&"TB Hత$ం ప$సన- ామlం]ారSఢ /ీ మ ఖ కమల vలలe• చనం ®రI భం, లం]ార Irపం దధతమ రa జటFమండలం "ామచంద$ *;< తh చ"Tతం రఘ థస శత]wట} ప$ సర , ఏ]«¬కమPరం పfం2ాం మ3Oాతక శన
 23. 23. 23 = ®లeత&ల cా మం "ామం "ాÙవలeచన , జ‹న]â లP%ణÒyzతం జటFమ క`ట మం˜¨త 2ా/ిత ణ ధను"ా‰ణ Oాణoం నకం చ"ాంతక , స ïలయl జగ $ తK మl రS•తమజం భ "ామర:¡ం పö ÓఙÂః Oాప•™-ం సర ]ామI , q"[ QR "ాఘవః OాతK ాలం దశరÇ త%జః ]Cసల@ ƒ దృcúOాతK cా vత$ yి$యః శృ>, ఘlõ ణం OాతK మఖ $ మ ఖం 2ôv $వత1లః †3 ం I _=Vః OాతK కంఠం భరత వంIVతః, స{ం=ౌ IV ా య ధః OాతK భ జC భ7-శ]ారa%కః క"C /ీ ప ః OాతK హృదయం జ‹మదగ-h†„, మధ ం OాతK ఖరధ ం/ీ .ం జ‹ంబవI శయః సు7D Hశః కటåOాతK స]±B® హనుమ„-ప$భ ః, ఊరS రఘ?తమః OాతK రPక`ల శకృ„ జ‹ను® /zతKకృ„ OాతK జం•– దశమ ఖlంతకః, OాIౌ òషణ bదఃOాతK "ాxஉ¸లం వపfః ఏ ం "ామబలeyz ం ర:¡ం యః సుకృ> పö„, స¼"ాయ ః సు పf>$ జ5¦ న5¦ భ H„ Oా ళ భ?తల మ X "TణÍ-చద% X "Tణః, న ద$షKˆ మyి శ]ా/z ర:¨తం "ామ మ.ః "ాQR "ామభIే$ "ామచంIే$ ాస%ర^, న"[ నÃప ే Oాy¢ౖరa•]±ం మ ]±ం చ ంద జగజ«Ì ైgక మం ే$ణ "ామ మl-. ర:¨త , యః కంö = ర56తస కర2ాB ః సర /ిద‡యః వజ$పంజర QRదం ƒ "ామకవచం స%"„, అ ా హ ఙÂః సర త$ లభ ే జయ మంగళ ఆIVషˆ ా^ యÇ స yz- "ామ ర:¡ vమlం హరః, తÇ Ã¸త ా^ Oా$ తః ప$బ Iౌ‡ బ ధ]Cqకః ఆ"ామః కల&వృ:¡ణ ం "ామః సకలlపI , అ."ామ /ిgలe]ా ం "ామః bమlన1నః ప$భ ః తరaణù రSపసంప º- సుక`మl"C మ3బలü, పfండ"Dక cాలl:C రకృ¤ాL † ంబ"C ఫలమ?లl/ి º I ం ౌ ప2ô బ$హ%X "Tణù, పf ౌ$ దశరథ/¢ౖ ౌ EF$ త"C "ామలP%ణù శరణù సర స ం c©¤ాˆ సర ధనుష% ం, రPఃక`ల _హం "C $ 56 ం … రఘ?తమ÷ ఆత సజ ధను¤ా షKస&ృcా వPయlŽగ _షంగ సం7T º, రPణ య మమ "ామలPణ వగతః పÇVసIైవ గచ· ం సన-ద‡ః కవ ఖ˜;• X పబFణధ"[ య ా, గచ·^ మ …రÇ న-శ¹ "ామః OాతK స లP%ణః "ాx I శరÇV G"[ లP%ణ నుచ"[ బï, ]ాక`త1ః పfరaషః పªరLః ]Cసల@ ƒ రఘ?తమః HI ంత HIో యఙÂశః పf"ాణ పfరa¤² తమః, జ‹న]âవల•భః bమlనప$QRయ ప"ాకమః ఇ ే _ జyz_-త ం మద•కః శద‡యl_ తః, అశ QRÇ =Vకం పfణ ం సంOా$ O² - నసంశయః "ామం దూ"ా దళ cా మం పI %Pం yీ ాససం, సువం .œ-IV nౖ œ-న ే సం2ా"TణÒ న"ాః "ామం లP%ణ పªర జం రఘ వరం /ీ ప ం సుందరం, ]ాక`త1ం కరaణ రLవం గ ణ_=Vం ప$yి$యం = "T%కం "ాజంద$ం సత సంధం దశరథతనయం cా మలం cాంతమ?"Tం, వంIేలe]ా."ామం రఘ క`ల లకం "ాఘవం "ావణ "T "ామlయ "ామభI$ య "ామచంI$ య Hథ/z, రఘ Ç య Ç య /ీ యlః పత56 నమః b"ామ "ామ రఘ నందన "ామ "ామ, b"ామ "ామ భర గజ "ామ "ామ b"ామ "ామ రణకర{శ "ామ "ామ, b"ామ "ామ శరణం భవ "ామ "ామ b"ామ చంద$ చరణù మన2ా స%"ాv, b"ామ చంద$ చరణù వచ2ా గృ3L v b"ామ చంద$ చరణù qర2ా నమlv, b"ామ చంద$ చరణù శరణం ప$పIే మl "ాx మ„-yి "ామచంద$ః, 2ా u "ాx మ„-సఖl "ామచంద$ః సర స ం QR "ామచంIో$ దయlళ ః, న ం జ‹ H nౖవ న జ‹ H ద:¨ణ°లP%ణÒ యస ాQR చ జన]ాత%జ‹, పfర ›మlరa œ-యస తం వంIే రఘ వందన
 24. 24. 24 లe]ా."ామం రణరంగ=rరం, "ాÙవ Hత$ం రఘ వంశ థం ]ారaణ రSపం కరaణ కరం తం, b"ామచంద$ం శరణ ం ప$పIే మ …జవం మlరaత తKల Hగం, † ేంIV$యం బ IV‡మ ం వ"Tషˆం ా త%జం ానరయ?ధ మ ఖ ం, b"ామదూతం శరణం ప$పIే కàజంతం "ామ"ాQR మధురం మధు"ాPరం, ఆరaహ క cాఖlం వంIే ాï%]± ]w]±ల ఆపI మపహ"ారం I రం సర సంపI ం, లe]ా."ామం b"ామం భ?ƒభ?ƒ నమlమ హం భరÌనం భవ జ‹ మరÌనం సుఖసంపI ం, తరÌనం యమదూ ం "ామ "ాQR గరÌన "ాx "ాజమణoః సI జయ ే "ామం రQRశం భజ, "ాQRణ .హ _cాచరచమ? "ామlయ త/¢ౖ% నమః "ామl -/ి ప"ాయణం పరతరం "ామస I 2² స%hహం, "ాQR ¼తలయః సI భవతK QR E´ "ామ మlమ ద‡ర ామ ామ ాŠ‹8 రŠ‹ ాŠ‹ మ3ŒరŠ‹, సహస3.మ తతi< ల ం ామ 3.మ వ ాన3E ఇ bబ ధ]Cqకమ _ ర¼తం b"ామ ర:¡2² త$ం సంపªరLం b"ామ జయ"ామ జయజయ"ామ కృ•ా• ష… కం వసుIేవ సుతం Iేవం కంస X ణ?ర మరŸన | Iేవ]â పరమlనందం కృషLం వంIే జగదు• రa || అత/ీ పfష& సం]ాశం 3ర నూపfర cd.త | రత- కంకణ ]య?రం కృషLం వంIే జగదు• రa || క`ట}లlలక సంయ కం పªరLచంద$ _EFనన | లస„ క`ండలధరం కృషLం వంIే జగదు• ర || మంI ర గంధ సంయ కం X రa3సం చతKరa•జ | బ"Tç yిం వ చూ˜ ంగం కృషLం వంIే జగదు• రa || ఉతKáల• పద%ప $ Pం ®ల Ùమ?త స_-భ | యlద ా ం q"[రత-ం కృషLం వంIే జగదు• రa || రa]±%ణ£ ]î సంయ కం yీ ంబర సుcd.త | అ ాప తKల/ీ గంధం కృషLం వంIే జగదు• రa || 7[yి]ా ం క`చద ంద క`ంక`మlం]±త వPస | b_]తం మ ¤ా సం కృషLం వంIే జగదు• రa || bవ 1ంకం మహÐ రస{ం వనమlలl "ా†త | శంఖచక ధరం Iేవం కృషLం వంIే జగదు• రa || కృ¤ాL షˆక vదం పfణ ం Oా$ తరa B య యః పö„ | ]wట}జన% కృతం Oాపం స%రణ°న నశ || అన+మయ •ర<నల అంత ా % అల‘ి8 "ాగం: qవ రంజ_ అంత"ా v అల/ి 2! ల/ి | ఇంతట ® శరణoIె జ"¼¹ _ || ]w"Tన ]wరa{ల` ]wయ_ కటŒ• | >రవf ®వ ెంచక | EFరపf బ7ా• ల` Oాప పfణ మ ల` | Hరaపfల బã ®వf ®వf వదŸనక || జనుల సంగమ ల జక{ "[గమ ల` | ను డ వవf ®వf ˜¨yించక | నయపf Iైన మ డ వ_ కర%మ | చనదIV ® టŒ cాంతపరచక || మIVలe ¼ంతల` Q׶లల` మణ గ ల` | వదలవf ®వ వదŸనక | ఎదుట n b nంకటêశ ర ®వIె | అదన 7ా¼ అట}ˆటˆనక ||
 25. 25. 25 ఏ“ ” •గ@రAటధరమ@న ఏ ]w ¼గ రaటధరమ న ఎడ nడకసూ"T _ం˜ెను | EFv_ భ నక` ా$ /ిన ప $క ]ాదు కI || కÃ]± చ]w"ా:¨]± కడకను-ల` ]«ంy¢ౖ ›¼న | Xెల`వం-పf&˜¨Iేx ¼ం ంప"Xెల`ల` | నల`వfన Oా$ ణ°శ రa_y¢ౖ ట}నయl] నచూపfల` | _ల`వfనy¢రaకగనంట}న nతKరa]ాదుకI || పడ ]± చనుగవQ×రaగ ల` y¢ౖy¢ౖ ప5µ ద nల`పల | కడ vం¼న ధQRx కను7$న" Xెల`ల` | వfడ గ_ Hడ క › yి$య ˜ొ న నఖశq"ఖల` | nడలగ Hస ]ాలపf n n-ల]ాదుకI || మ IVŸయ Xెక`{ల ]«లక`ల మ త పf జల`• ల Xేరa&ల | &IVŸకలlగ à Hx ఊ ‚ంప" Xెల`ల` || గదŸ"T రa Hంకటప ] 7Tట}యధ"ామృతమ ల | అIVŸన సురతపf Xెమటల అందమ ]ాదు కI || అ4 – అల4 – "ాగం: మధ మlవ అIV అల•IV b హ"T ాసమ | పIV Hల c©షKల పడగల మయమ || అIె HంకటFచల మ¸లeన-తమ , అIV బ$3%దుల కపfరSపమ | అIV _త _ ాస మ¸ల మ నులక`, అIె చూడ డIె క`{ ˜ నందమయమ || Xెంగట నIV c©¤ాచలమ?, _ం7T నున- Iేవతల _జ ాసమ | మ ం7Tట నల•IV మ?లనున- ధనమ , బం7ారa qఖ"ాల బహi బ$హ%మయమ || ]«¬వల పదమ Hంకట నగ మIV , b Hంకటప ]± /ిరaలౖనIV | EF ంప సకల సంపద రSపమIV , Oావనమ ల ]«ల• Oావన మయమ? || —ండలల™ 3|ల —న+ ] ండలలe nల] న- ]w Hట} "ాయడ ాడ | ] ండలంత వరమ ల` గ y¢&డ ాడ || క`మ%ర I సు˜ైన క`రaవర నం-, ఇమ%న- వరమ లల• ఇ¼¹న ాడ | Iొమ %ల` /z/ిన యట}ˆ 'ండమl^ చక`{రవ"T, రమ%న- X[ట}]± వ¼¹ నv%న ాడ || అచ¹పf Hడ క ›డ ననం ¥¦ రa]±, మ ¼¹Ã nట}ˆ]± మ_- x/ిన ాడ | మ¼¹క Iొలక రaనం- ›డ త, _చ¹ _చ¹ మlటలl˜¨ (¼¹న ాడ || కం¼లeన నుండ IVరaక¼¹నం- uద గరa-ణoం¼ తన 5µడక` రyి&ం¼న ాడ | 5µం¼ ఎక`{˜ైన HంకటêŽడ మనలక`, మం¼ ా˜ై కరaణ బFÃం¼న ాడ || రAద నమకం b రaద$ ప$శ-ః కృషL యÏ" Irయ ై "Dయ సం ‚ , చతKరBం nౖశ Iేవం ]ాండ పంచమః ప$Oాఠకః ఓం నc భగవ=ే’ రA4.య ||
 26. 26. 6 కర3. సః ఓం తథ1’ తKః బ$3%త% H అంగ ¤ాˆ EF ం నమః | వ"”ణ ం షL ాత% H తరÌ®EF ం నమః | భ"[• ’ Iేవస ’ రaI$ త% H మధ మlEF ం నమః | =rమ ‚ స త% H అ v]ాEF ం నమః | =Vƒ ƒ నః’ ఙÜ త% H క_šిˆ]ాEF ం నమః | ప$X[దయl”„ స"ా త% H కరతల కరపృ¤ాˆ EF ం నమః | అంగ3. సః ఓం తథ1’ తKః బ$3%త% H హృదయlయ నమః | వ"”ణ ం షL ాత% H qర/z 2ా 3 | భ"[• ’ Iేవస ’ రaI$ త% H qఖl5µ¶ వషÛ | =rమ ‚ స త% H కవX య హi | =Vƒ ƒ నః’ ఙÜ త% H Hత$త$యlయ ºషÛ | ప$X[దయl”„ స"ా త% H అ2ా§ యఫÛ | ఓం భ?రa•వసు1వ"[v IVగ•ంధః | -. నh మ ]ా దు$ మ మ®ల ధవళX ¹5µ¶œ-మ ఖ«Ý /ీgPణÞౖః | య ]ాvందు_ బద‡ రత- మక`టFం త రB వ"ాL %]ా || 7ాయ>$ం వరI భయlంక`శ కcాŽGభ$ంకOాలంగI | శంఖంచక మ= ర ంద య గళం హ/¢ßర హం>ం భజ || చతi K2ంశ8 మ@4. పదర6నం సుమ ఖం సంపfట}ంXైవ తతం సృతం తÇ | IV మ ఖం $మ ఖంXైవ చతKః పంచ మ ఖం తÇ || షణ %ఖtஉÇో మ ఖం Xైవ ా ప]ాంజÃకం తÇ | శకటం యమOాశం చ గÇVతం సమ %ఖtను%ఖ || ప$లంబం మ šిˆకం Xైవ మత1hః కà"[% వ"ాహక | /ిం3]ాంతం మ3]ాంతం మ ద•రం పల•వం తÇ || చతK"T ంశ మ I$ nౖ 7ాయ $ hం సుప$ šి! ః | ఇ మ I$ న జ‹ 7ాయ>$ _షáలl భ H„ || ƒ Iేవ స1 உ2ా%కం =Vƒ ధ"ా%IV7[చ"ాః | yz$ర56తస యద•ర•స ద "ణ మ Oాస% || 7ాయB మంతం ఓం భ$రAkవసుlవః తథl’Tతiర2 n”ణ ం భ (o ’ 4ేవస ’ -5మpq | -r r నః’ ప^(దయO”s || అషtమ@4. పదర6నం సుర.œ-ఙÜ న చ] చ ƒ_ః కà"[%உథ పంకజ | Ãంగం _"ా ణ మ I$ Xేత షˆ మ I$ ః ప$]â"T ః || ఓం తత1•-బ$3%ర&ణమసు | ఆచమ (ఓం ]శ ాయ 2ా 3, … b కృషL పరబ$హ%ణ° నx నమః) IV ః ప"Tమ జ | సకృదుప స&ృశ | యత1వ ం Oాణo | Oాద | O²$ P qరః | చÕšీ | /ి] | cd ే$ | హృదయమlలభ | ాతః ాల సూ ( ప*ాS నం ఓం vత$స ’ చర¾ణ£ ధృత శ ’ Iేవస ’ 2ాన /ి | సత ం ¼త$శ’ వసమ | v ›$ జ ^’ యlతయ ప$జ‹న^-v ›$ I ’= ర పృÇV మ తI | vత$ః కృšీˆ ర_’v¤ాஉ. చ’šzˆ స య’ హవ ం ఘృతవ’IV =ేమ | ప$సv’తg మ"[h’ అసు ప$య’2ా న స’ ఆIVత qP’ వ$ ేన’ | న హ’న ే న Ù’య ే › › nౖన మ ంహÐ ’ అcd- త ం ’ › న దూ"ా„ || మ-. హ+ సూ ( ప*ాS నం ఓం ఆ స ే న రజ’2ా వర’మl … _ Hశ’య న-మృతం మరh’◌ంచ | ‚రణ 56’న స రÇే உIే యl’ భ వ’ _పశ ^’ || ఉద య ◌ంతమ’స స&"T పశ ’◌ం › జt రaత’ర | Iేవ^-Iే’వ $ సూర మగ’న% జt ’ రaతమ ||

×