Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA

9,759 views

Published on

 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA

 1. 1. Sakrament Małżeństwa W nauczaniu Kościoła
 2. 2. Miłość  Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje…  1 Kor 13, 4-8
 3. 3. Czym jest MAŁŻEŃSTWO?  KKK 1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego (Por. Sobór Trydencki: DS 1799).
 4. 4.  KKK 1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48; KPK, kan. 1055, § 1).
 5. 5. WARTOŚĆ PRZYSIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ
 6. 6. „I ślubuję Ci…”
 7. 7. „… Miłość…”  Prawdziwie kochać oznacza przebaczać na podobieństwo Chrystusa: nie raz, nie dwa, a „siedemdziesiąt siedem razy”. W małżeństwie powinniśmy się uczyć przebaczać bez pielęgnowania w sercu urazy przez dłuższy czas „niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce”.  Prawdziwie kochać, to obdarowywać , ale również umieć przyjąć dar drugiej osoby z jej wszystkimi słabościami i ułomnościami.
 8. 8. „…Wierność…”  Małżonek powinien być pierwszy i najważniejszy w  Wypełnienie ślubu hierarchii bliskich nam osób. W wierności ma miejsce sytuacjach konfliktowych z wtedy, gdy małżonkowie są innymi ludźmi, choćby lojalni wobec siebie w rodzicami, stawać ze odniesieniu do świata współmałżonkiem po tej samej zewnętrznego. Pierwsza stronie . skojarzenie dotyczące złamania ślubu wierności, to myśl o zdradzie fizycznej – związana z aspektem seksualności. Tak rozumiana zdrada, to najbardziej oczywisty sposób złamania ślubowania.
 9. 9. „…Uczciwość Małżeńską…”  Uczciwość to lojalność małżonków względem siebie.  Uczciwość względem współmałżonka powinna gwarantować: po pierwsze szczerość – nie tylko w znaczeniu mówienia prawdy, ale otwartego mówienia o problemach, o tym co cieszy i co boli, bez niepotrzebnych niedomówień i przemilczeń. Po drugie to ukazywanie prawdziwego “ja” przy współmałżonku, pozwolenie drugiej osobie na poznawanie siebie, to również gotowość rozmawiania z drugą osobą zawsze i o wszystkim.
 10. 10. „… że Cię nie opuszczę aż do śmierci …”  Wydaje się, że te słowa przysięgi są zrozumiałe. „Nie opuścić” znaczy: nie pozostawić w potrzebie, biedzie, chorobie, nawet jeśli trudno będzie wytrzymać ze współmałżonkiem, nawet jeśli pojawi się zdrada.  Można również opuścić małżonka duchowo – uciekając w swój własny świat zainteresowań, pracy czy marzeń, nie interesując się potrzebami i problemami współmałżonka, żyć tak jakby “obok” niego, zamiast “z” nim.
 11. 11. „…Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci …”  Przysięga małżeńska jest bardzo bogata w treści a jej realizacja na pewno trudna. Dlatego właśnie jej ostatnia część jest prośbą o pomoc zwróconą do Boga i świętych. Warto jak najczęściej we wspólnej modlitwie sięgać po taką nadprzyrodzoną pomoc z nieba...  Przysięga małżeńska jest dla nas zadaniem, z którego zdajemy egzamin każdego dnia.
 12. 12. Nauczanie Pisma Świętego o Małżeństwie
 13. 13. Stary Testament  Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga (Por. Rdz 1, 27). który sam jest Miłością (Por. 1 J 4, 8. 16). Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka.  quot;Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2,18). I stworzył kobietę…  Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).  quot;Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną»quot; (Rdz 1, 28).
 14. 14. NOWY TESTAMENT  Chrystus powiedział, że w małżeństwie „już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mk 10, 8; Mt 19, 6).  Święty Paweł Apostoł napisał: quot;Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówięquot; w odniesieniu do Chrystusa i do Kościołaquot; (Ef 5, 25.32).  Jezus zobowiązuje małżonków do bezwarunkowej i nierozerwalnej jedności14. „Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10, 9).  „mężowie, miłujcie żony wasze, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie” (Ef 5, 25).
 15. 15. Razem to znaczy…  Miłość małżonków ze swej natury wymaga jedności i nierozerwalności ich osobowej wspólnoty. Ona potwierdza się, oczyszcza i dopełnia przez jedność w Jezusie Chrystusie, udzielona przez sakrament małżeństwa. Pogłębia się ona przez życie wspólną wiarą i przez wspólne przyjmowanie Eucharystii. „IM BLIŻEJ DO BOGA TYM BLIŻEJ DO SIEBIE”
 16. 16. ŻONA…  W jaki sposób żony powinny traktować swoich mężów? Biblia mówi: „Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim.” Ef. 5,22-24  Czy oznacza to, że tylko żony powinny być ugodowe i uległe? Nie! Muszą wraz z mężem szukać kompromisów.
 17. 17. MĄŻ…  Mężowie powinni szanować swoje żony. Biblia mówi: „Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody.” 1 P 3,7
 18. 18. Małżeństwo to odpowiedzialność  Małżeństwo to nie tylko radość i nieustające szczęście ale także wielka odpowiedzialność za rodzinę, wychowanie dzieci, oraz za podejmowane decyzje. Małżeństwo jest sztuką kompromisów : „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!” Ef 5,21  Para wstępując w związek małżeński musi nauczyć się rozumieć siebie nawzajem, okazywać sobie czułość i spędzać wspólnie czas, ale przede wszystkim muszą się nauczyć akceptować wady ukochanej osoby.
 19. 19. „Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności” (KPK, kan. 1134).
 20. 20. OWOCE MIŁOŚCI
 21. 21. Dzieci  „I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię” (1 Moj. 1, 28).  Rodzenie dzieci jest jednym z celów małżeńskiego życia.
 22. 22. … jako Dar Boży…  KKK 1653 Płodność miłości małżeńskiej obejmuje także owoce życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego, jakie przez wychowanie rodzice przekazują swoim dzieciom. Rodzice są głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich dzieci (Por. Sobór Watykański II, dekl. Gravissimum educationis, 3)
 23. 23. A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. (List do Efezjan 4:1-2)
 24. 24. MAŁŻEŃSTWO NA ZAKRĘCIE
 25. 25. Problemy małżeńskie • Małżonkowie są niedoskonali i grzeszni. Różnią się od siebie poziomem intelektualnym, strukturą emocjonalną oraz wychowaniem. Niekiedy mają odmienne zdanie w sprawie pieniędzy, dzieci czy teściów. Ważne jest jednak to by zdać sobie sprawę, że wszystkie problemy, nawet te największe- można przezwyciężyć • WSPÓLNIE
 26. 26.  „Bóg nie odejmuje cierpień, On wzmacnia tylko plecy.”  „Modlitwa pomaga przetrwać kryzys, bo pomaga zobaczyć, że w gruncie rzeczy nikt nie obiecywał, że w życiu będzie lekko, tylko mnie się tak wydawało.” Małżeństwo to wspólne pokonywanie problemów.
 27. 27. Co niesie ze sobą małżeństwo?  Łaskę miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół.  Udoskonala ludzką miłość małżonków,  Umacnia ich nierozerwalną jedność  Uświęca ich na drodze do życia wiecznego  Łaskę przebaczania
 28. 28. FUNDAMENTY MAŁŻEŃSTWA  Czym byłaby miłość, bez solidnych fundamentów? Małżeństwo, to wspólne układanie cegiełek w celu zbudowania domu.
 29. 29. Prezentację przygotowała Ewelina Jarnot kl. IIIc LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu katecheta: ks. Wacław Pelczar

×