Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Normy i zasady moralne chrześcijanina

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Normy i zasady moralne chrześcijanina

 1. 1. Normy i zasady moralne chrześcijanina<br />K 5<br />
 2. 2. Nikt z nas nie jest samotną wyspą i nie może sam<br />decydować o tym co jest dobre a co złe.<br />Żyjąc we wspólnocie ludzkiej musimy kierować się <br />określonymi normami, zasadami, i przepisami prawa,<br />aby nasze życie <br />było bardziej <br />sprawiedliwe <br />i w miarę <br />znośne. W.P.<br />
 3. 3. Na każdym kroku napotykamy się na jakieś ograniczenia, <br />nakazy, zakazy i przepisy prawa. W każdej dziedzinie życia<br />obowiązują reguły i przepisy, których zadaniem jest <br />wprowadzenie ładu i porządku oraz egzekwowania prawa.<br />One są potrzebne po to, by ułatwić nam wszystkim <br />funkcjonowanie w społeczeństwie, w którym żyjemy.<br />
 4. 4. Dziś zastanowimy się nad następującymi <br />zagadnieniami: <br /><ul><li> Co to jest prawo moralne ?
 5. 5. Jaki jest podział prawa moralnego ?
 6. 6. Jak realizować to prawo w naszym życiu ?</li></li></ul><li>1. Prawo moralne<br />Prawo moralne (norma moralna) nakazuje<br />działać zgodnie z porządkiem moralnym, zawartym<br />w naturze człowieka i w jego osobowej godności. <br />Jeśli prawo to nakłada Bóg, zwie się ono prawem<br />Boskim, jeśli nakłada je autorytet ludzki - zwie się<br />prawem ludzkim.<br />
 7. 7. Prawo moralne wyraża wolę Bożą, która<br />porządkuje wolne działanie człowieka, <br />nakazując szanować porządek ogólny, <br />czyli ład świata, i szczegółowy, czyli ład<br />w ludzkiej istocie.<br />
 8. 8. Co w naszym życiu podlega ocenie moralnej ?<br />Odpowiedź znajdziemy w nauczaniu Jezusa i św. Pawła:<br />Część 1: <br />„ A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz<br /> ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo<br /> złe były ich uczynki.” – Jezus; J 3,19 <br /> „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem <br />Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki <br />dokonane w ciele, złe lub dobre”. - św. Paweł; 2 Kor 5,10<br />Odpowiedź:<br />Ocenie moralnej podlegają ludzkie czyny.<br />
 9. 9. Część 2: <br />„Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, <br />cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe<br /> świadectwa, przekleństwa.” – Jezus; Mt 15,19<br />„Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy<br /> według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała <br />i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury <br />zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.” - św. Paweł; Ef 2,3<br />Odpowiedź:<br />Ocenie moralnej podlegają także ludzkie<br />myśli, z których rodzą się czyny. <br />
 10. 10. Zapamiętaj !<br />Ocenie moralnej podlega tylko świadome<br /> i dobrowolne działanie (czyny) człowieka<br />oraz zamiary i pragnienia (myśli), z których wypływają dobre lub złe czyny.<br />Ważne!<br />Nigdy nie oceniamy uczuć, emocji i wrażeń <br />estetycznych, które nie można poddać żadnej <br />ocenie moralnej – nie możemy określić, czy są<br />dobre, czy złe.<br />
 11. 11. 2. Działanie człowieka<br />K 6<br />Działaniem moralnym jest każde działanie<br /> człowieka, jeżeli jest świadome ( wiem co czynię<br />i wiem jakie to przyniesie skutki) i wolne<br />( bez przymusu).<br />Godziwość lub niegodziwość moralna tegoż<br /> działania zależy od tego, czy jest ono zgodne <br />lub niezgodne z obiektywną miarą dobra, <br />a więc określonym kryterium, z którym <br />zestawiamy i porównujemy to działanie. <br />
 12. 12. Kryterium określające miarę dobra !<br />Najważniejszym kryterium, które określa<br /> moralną jakość działania (dobrą lub <br />złą), jest godność ludzkiej osoby.<br /><ul><li>Działanie jest moralnie dobre, </li></ul> gdy sprzyja rozwojowi ludzkiej osoby<br /> (wzbogaca ją duchowo, intelektualnie,<br /> osobowościowo).<br /><ul><li>Działanie jest moralnie złe jeżeli </li></ul> ogranicza ten rozwój osobowy człowieka.<br />
 13. 13. Zasadnicze pytania:<br /><ul><li>W jaki sposób człowiek poznaje moralne </li></ul> obowiązki? <br /><ul><li>Skąd czerpie wskazówki do działania moralnie dobrego?
 14. 14. Co pozwala mu odczytać Boski porządek moralny wpisany w świat i w niego samego? </li></ul>Odpowiedź na nie daje nauka o prawie<br />moralnym (normie obiektywnej) <br />i o sumieniu (normie subiektywnej). <br />
 15. 15. 3. Ogólny podział prawa<br />Prawo moralne<br />Prawo ludzkie<br />Prawo Boskie<br />Prawo <br />Kanoniczne<br /> ( kościelne )<br />Prawo<br />naturalne<br />Prawo<br />państwowe<br />Prawo pozytywne<br />( objawione )<br />
 16. 16. 4. Prawo Boskie<br /><ul><li> Cały wszechświat stwarza</li></ul>i określa Bóg. Jest On <br />wiecznym prawem <br />wszelkiego istniejącego <br />bytu (lexaeterna). <br /><ul><li>Bóg nadaje człowiekowi</li></ul> swoje odwieczne prawo<br />i ujawnia mu swoją wolę <br />jako powinność poprzez <br /><ul><li> sam akt stworzenia
 17. 17. i objawienie w ludzkiej</li></ul> historii. <br />
 18. 18. Podział Prawa Bożego<br />K 7<br />a) Prawo naturalne<br />b) Prawo pozytywne <br />( objawione )<br />ogłoszone zostało <br />poprzez stworzenie<br />ludzkiej natury.<br />ogłoszone zostało poprzez<br />objawienie woli Bożej <br />w historii zbawienia<br />( na Synaju – Dekalog i na<br />Golgocie – Prawo Miłości ).<br />Prawo moralne <br />nie jest prawem<br />sformułowanym<br />literalnie!<br />
 19. 19. a) Prawo naturalne<br /><ul><li> Naturalne prawo moralne to sama ludzka natura, która</li></ul> jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga. <br /><ul><li> Cały porządek natury określony jest i ustalony przez</li></ul> prawo wieczne. <br />
 20. 20. <ul><li> Prawo ludzkiej natury jest prawem obiektywnym,</li></ul>bo wyraża stworzony przez Boga porządek istnienia<br />i działania, czyli porządek naturalny. <br />Nauczanie Katechizmu:<br />Prawo <br />naturalne (…)<br />pozwala człowiekowi <br />rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło, <br />prawda i kłamstwo. Jest zapisane i wyryte <br />w duszy każdego człowieka, ponieważ jest ono<br />rozumem ludzkim nakazującym czynić dobro, <br />a zakazującym grzechu… KKK 1954<br />
 21. 21. Osoba ludzka jest stworzona przez Boga <br />i stanowi Jego „obraz i podobieństwo". <br />Praźródłem i Prawzorem wszelkiego dobra<br />jest więc Bóg. <br />Działanie moralnie dobre polega więc<br />na zaakceptowaniu Bożego porządku, <br />wyrażonego w naturze świata i człowieka.<br />
 22. 22. Porządek wszelkiego<br />stworzenia - świata<br />i człowieka <br /><ul><li> jest odwzorowaniem</li></ul> wiecznego porządku<br />Istoty Boskiej. <br />Bóg wyraził go w akcie <br />stwórczym <br />i w akcie <br />zbawczym.<br />
 23. 23. Naturalne prawo moralne<br /> występuje w dwojakiej <br />postaci: <br />jako <br />pewien <br />Porządek<br />działania<br /> tkwiący <br />w ludzkiej<br />istocie .<br />jako zespół zasad<br /> wyprowadzonych<br />na drodze refleksji<br />nad ludzką istotą.<br />
 24. 24. Zarówno sama treść tego prawa, jak <br />i jego sformułowane zasady odnoszą<br />się jednak do konkretnie istniejącego<br />człowieka. <br />To on jest wezwany - ze względu na<br />podobieństwo do Boga - aby działał <br />i był takim, jakim go Bóg ukształtował <br />przez swoje stwórcze i zbawcze Słowo.<br />Oznacza to, że normy tego Boskiego <br />prawa powinien stosować do swojego<br />konkretnego życia i postępowania. <br />
 25. 25. b) Prawo pozytywne <br />( objawione )<br />Bóg objawia swą wolę <br />przez swego Syna,<br /> Jezusa Chrystusa <br />(Prawo Nowego<br />Testamentu; <br />Hbr 1,1-2). <br />za pośrednictwem „Prawa i Proroków„<br />(Prawo Starego<br /> Testamentu)<br />Oba Prawa łączą się w Boskiej Osobie Chrystusa.<br />
 26. 26. Jezus głosi podwójne przykazanie miłości Boga<br /> i bliźniego (Mt 7,12; Mt 22,37-40; Mk 12, 28-34; <br />Łk 10,25-29) jako podstawową wolę Bożą <br />i ono jest miarą wiążącą dla prawa <br />Starego Testamentu (… ).<br />
 27. 27. Chrystus jako<br />Nowy Prawodawca<br />nadaje przykazaniu<br /> miłości Boga<br />i bliźniego oraz<br /> dekalogowi<br />radykalizm <br />ewangeliczny, <br />właściwy czasom<br />zbawczym.<br />
 28. 28. Jezus zobowiązuje swoich<br /> uczniów do zasady:<br />„Bądźcie więc wy doskonali, <br />jak doskonały jest Ojciec <br />wasz niebieski" (Mt 5,48).<br />Wierni tej zasadzie <br />wypełnimy Prawo Miłości.<br />
 29. 29. Nie można zrozumieć Dekalogu bez Ewangelii <br />i Krzyża Chrystusowego. W.P.<br />Katechezę przygotował <br />Ks. Wacław Pelczar , katecheta<br />PZ Nr 1 Szkół Ogólnokształcących <br />im St. Konarskiego w Oświęcimiu.<br />Rok szkolny 2010/2011<br />Literatura:<br />„Być chrześcijaninem dziś” –<br /> Teologia dla szkół średnich .<br />Wydawnictwo KUL<br />

×