Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Godność CzłOwieka Paraklet

 • Login to see the comments

Godność CzłOwieka Paraklet

 1. 1. „Godność osoby ludzkiej”<br />„Święty to ten, kto żyje godnie.”<br />Paulo Coelho<br />
 2. 2. Z czym kojarzy się słowo godność?<br />godność<br />
 3. 3. dobre imię<br />wolność<br /> osoby<br />szacunek<br />cześć osoby<br />dobro osoby<br />godność<br />najwyższa wartość<br />człowieka<br />ochrona prawna<br />honor<br />
 4. 4. Pojęcie godność w języku polskim <br />występuje jako rzeczownik, rodzaju żeńskiego<br />i ma następujące znaczenia:<br />1. poczucie własnej wartości, szacunek dla <br /> samego siebie;<br />2. zaszczytne stanowisko, oficjalna funkcja;<br />3. Nazwisko.<br />odmiana - przykłady:<br /><ul><li> Każdy ma poczucie godności.
 5. 5. Mój dziadek piastował wysokie godności.</li></ul>-Jaka pana godność?<br />
 6. 6. I część<br />Gdzie jest źródło godności człowieka?<br />Skąd pochodzi<br />godność ? <br />Skąd człowiek<br />może ją czerpać?<br />Odpowiedź znajdziemy <br />w następującym fragmencie S.T. : <br />
 7. 7. «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego<br />Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad <br />ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią<br />i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi <br />po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój<br /> obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył<br /> mężczyznę i niewiastę.Po czym Bóg im <br />błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni <br />i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię <br />i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad<br /> rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym <br />i nad wszystkimi zwierzętami<br />pełzającymi po ziemi». Rdz 1,26-28<br />
 8. 8. „Godność<br />osoby<br />ludzkiej <br />wynika <br /> wprost <br />z faktu, <br />że człowiek<br />został stworzony na obraz i podobieństwo Boże.<br /> Przez Stwórcę został on ustanowiony panem<br /> wszystkich stworzeń ziemskich. Zatem to Bóg jest<br /> pierwszą przyczyną i źródłem godności<br /> człowieka, który ku Niemu nieustannie zdąża.”<br />
 9. 9. Jakie wnioski wypływają <br />z tego fragmentu? <br /><ul><li>Człowiek jest jednością ciała i duszy, która jest</li></ul> w nim zasadą życia;<br /><ul><li> Człowiek jest osobą, a więc istotą wolną i zdolną do</li></ul> poznania;<br /><ul><li> Człowiek jest kimś a nie czymś;
 10. 10. Człowiek jest świadomym i wolnym podmiotem</li></ul> swoich czynów;<br /><ul><li> Człowiek jest odpowiedzialnym za siebie, </li></ul> za drugiego człowieka i za świat w którym żyje;<br />
 11. 11. <ul><li>Człowiek powinien upodabniać się do Boga poprzez</li></ul> słowa i czyny;<br /><ul><li>Człowiek zawsze jest podmiotem, a nie przedmiotem,</li></ul> celem, a nie środkiem. <br /><ul><li> Człowiek może tworzyć wspólnotę ludzką, opartą </li></ul> na wolności, co wpływa na jego prawidłowy rozwój;<br /><ul><li> Człowiek jest ponad światem przyrody, panuje nad </li></ul> nim i uczestniczy w dziele stworzenia.<br />
 12. 12. II część<br />Dzieje Narodu Wybranego ukazują bolesną prawdę<br />o grzeszności człowieka. Wprowadzenie prawa<br /> moralnego –dekalogu, nie pomogło w zachowaniu<br />ładu moralnego i harmonii ducha. Człowiek okazywał<br /> przewrotność w swym postępowaniu grzesząc wobec<br /> Boga i bliźniego. Bardzo często łamał przykazania<br />i przez to brukał swą godność .<br />Bóg widząc pogarszającą się sytuację człowieka<br />posyła swojego Syna, aby go zbawił i odnowił<br />jego godność.<br />
 13. 13. W chwili, gdy Syn Boży stał się jednym z nas, <br />zmieniła się sytuacja ludzkiego istnienia. <br />Jezus Chrystus stał się naszym bratem(…). <br />Stał się „Bogiem z nami".<br />W Jezusie Chrystusie, i tylko w Nim, <br />człowiek może przezwyciężyć <br />własną niemoc, zło, nieufność innych, <br />własny egoizm i zastane struktury <br />niesprawiedliwości.<br />Dopiero przez uczestnictwo <br />w życiu Chrystusa człowiek <br />może dostrzec w sobie obraz Boży.<br /> To właśnie Chrystus jest doskonałym <br />obrazem Boga i ma moc<br /> upodabniać ludzi do Ojca.<br />(por. Kol 1,15; Flp 2,6)<br />
 14. 14. „…W Chrystusie <br />godność człowieka<br />znajduje swój szczyt.”<br />(KDK 22)<br />Dopełnieniem<br /> wywyższenia godności<br />człowieka jest dzieło<br /> Odkupienia.<br />Człowiek w oczach Boga<br />ma tak wielką wartość,<br />że dla niego<br />"uniżył samego siebie,<br />stawszy się posłusznym<br />aż do śmierci – i to <br />śmierci krzyżowej„<br />(Flp 2, 8).<br />
 15. 15.
 16. 16. Definicja:<br />Godność człowieka - to cecha<br /> osobowa, którą zawdzięcza się<br />temu, że jest się człowiekiem, <br />niezależnie od pochodzenia, <br />pozycji społecznej, zasług<br />czy w ogóle czegokolwiek.<br />Ks. Remigiusz Sobański<br />http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/GN/2001-51-4.html<br />
 17. 17. III część<br />Podział godności <br />Naturalna<br />Nadprzyrodzona<br />to wartość, którą posiada <br />każdy człowiek z tej racji, <br />iż jest podmiotem i osobą, <br />czyli bytem <br />samo-świadomym,<br />wolnym, zdolnym do <br />poznania prawdy, górującym<br />nad otaczającym go światem. <br />rodzi się z bezpośredniego <br />związku osoby ludzkiej<br /> z Bogiem<br />od sakramentu chrztu<br />jesteśmy obdarowani łaską<br /> i darem dziecięctwa <br />Bożego.<br />
 18. 18. Rodzaje godności:<br />1.<br />Godność<br />osobowa<br />3.<br />Godność <br />osobista<br />2.<br />Godność <br />osobowościowa<br />
 19. 19. 1. Godnośćosobowa<br />To wartość człowieka, która jest stała, <br />niezniszczalna, zobowiązująca, wrodzona.<br /> Nie można się jej pozbyć, tak jak nie może<br /> się pozbyć własnej natury.<br /> Godność ta przysługuje każdemu tylko <br />z tej racji, że jest człowiekiem i to <br />niezależnie jakim człowiekiem.<br />
 20. 20. 2. Godność osobowościowa<br />jest nabytymi przez człowieka cechami, <br />Talentami, umiejętnościami i cnotami. <br />Im ktoś w większym stopniu rozwija<br />swą dobroć, tym posiada większą <br />godność osobowościową. <br />3. Godność osobista<br />to poczucie bycia kimś ważnym,<br />zajmowanie ważnej pozycji<br />społecznej, stanowiska, <br />urzędu itp. <br />
 21. 21. IV część<br />Zagrożenia przeciw godności.<br />Wymień zagrożenia godności człowieka:<br />- <br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />
 22. 22. Oto zagrożenia godności człowieka:<br />totalitarne i nieludzkie systemy polityczne,<br />fałszywe ideologie oraz sekty,<br />przesadna tolerancja lub brak tolerancji,<br />jawne i niesprawiedliwe prawodawstwo<br /> pozbawiające człowieka podstawowych praw,<br />5. agresywność środków społecznego przekazu,<br />6. brak sprawiedliwości,<br />7. rasizm,<br />8. terroryzm,<br />ubóstwo, <br />10. nałogi: narkomania, alkoholizm, seksoholizm, <br />11. korupcja,<br />12. analfabetyzm,<br />
 23. 23. 13. kryzys mieszkaniowy, <br />14. bezrobocie,<br />15. brak sprawiedliwej wypłaty,<br />16. niesłuszne zatrzymywanie wypłaty,<br />17. manipulacja innymi dla osiągnięcia celów,<br />18. składanie fałszywych świadectw,<br />19. oszczerstwa, szyderstwa i pomówienia,<br />20. prześladowania dla ideologii lub przeciw<br /> wierze,<br />21. porwania, niewolnictwo i handel ludźmi,<br />22. zmuszanie do prostytucji,<br />23. dobrowolna prostytucja dla zysku,<br />24. celowe poniżanie, agresja i przemoc,<br />25. zabójstwa,<br />26. nacisk i wymuszanie…<br />
 24. 24. Wymienione zagrożenia<br />występują zarówno <br />w życiu politycznym,<br />gospodarczym, społecznym<br />i kulturalnym. <br />
 25. 25. Okazywanie braku godności<br />wobec siebie i innych niszczy,<br />zniekształca, albo rani<br /> prawdziwe oblicze<br />człowieka<br />
 26. 26. Zapamiętaj !<br />Godności nie można utracić, ale można<br /> ją zbrukać, okryć hańbą, zbezcześcić...<br />2. Człowiek ma zachowywać się godnie,<br /> we wszystkich okolicznościach <br /> i sytuacjach. <br />Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza gdy znalazł<br /> się w warunkach "niegodnych" człowieka. <br />A ludzi o niegodnych warunkach bytowania <br />nietrudno spotkać. Chodzi nie tylko o kondycję<br />materialną, mieszkaniową, codziennej<br />egzystencji fizycznej. Chodzi także <br />o "sytuację duchową", atmosferę moralną,<br />środowisko kulturalne. <br />
 27. 27. V część<br />Jak bronić godności człowieka ?<br />Rolę obiektywnego poszanowania osobowej<br />godności w życiu społecznym pełnią prawa<br />zwane prawami człowieka. <br />Stanowią one podstawowe kryterium oceny systemu<br /> politycznego i programu działania państwa.<br />Wszędzie tam, gdzie prawa człowieka<br /> są przestrzegane, chroniona jest także <br />godność. I odwrotnie, tam gdzie prawa te są <br />naruszane, nieposzanowana zostaje również <br />ludzka godność. <br />
 28. 28.
 29. 29. Obrona godności w prawodawstwie:<br />1. W polskiej Konstytucji,<br />2. W polskim Kodeksie cywilnym <br />i Kodeksie karnym,<br />4. W prawie międzynarodowym,<br />3. W prawie Unii Europejskiej,<br />
 30. 30. Godność w polskiej Konstytucji<br />Polska Konstytucja już preambule <br />stwierdza istnienie przyrodzonej <br />godności człowieka. <br />Art. 30 rozdziału II charakteryzuje <br />godność jako przyrodzone, <br />niezbywalne i nienaruszalne <br />źródło wolności i praw człowieka <br />i obywatela.Jest jedyną <br />konstytucyjną wartością, która <br />nie może być ograniczona… <br />Rozdział II Art. 30.<br />Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło <br />wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, <br />a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.<br />
 31. 31. Godność w polskim Kodeksie<br />cywilnym i Kodeksie karnym<br />W polskim Kodeksie <br />cywilnym i karnym Godność<br />jest dobrem osobistym<br />chronionym przez prawo.<br />Razem z dobrym imieniem<br />składa się na zdefiniowane<br /> w art. 23 Kodeksu cywilnego<br />pojęcie czci. <br />Z punktu widzenia kodeksu<br />karnego naruszenie czyjejś<br />godności jest przestępstwem<br />znieważenia. <br />
 32. 32. Sąd Najwyższy RP w wyroku z 21 marca 2007<br />(I CSK 292/06) stwierdził, iż godnością osobistą jest <br />własne wewnętrzne przekonanie danego człowieka<br />o jego etycznym i moralnym nieposzlakowaniu oraz <br />oczekiwanie czci wobec siebie rozumianej jako <br />pozytywne nastawienia innych osób wobec niego<br />ze względu na społeczne i osobiste wartości, które<br />reprezentuje. Tak rozumiana godność nie podlega<br />wartościowaniu, a jej naruszenie występuje, gdy bez<br />uzasadnionych podstaw, zwłaszcza w obecności <br />osób trzecich, traktuje się kogoś negatywnie i wyraża<br />się o nim w sposób poniżający. <br />
 33. 33. Godność w prawie Unii Europejskiej<br />Karta Praw Podstawowych U.E.<br />Rozpoczyna się od Tytułu I „Godność”. Pierwszy Artykuł<br />mówi wprost że Godność człowieka jest nienaruszalna.<br />Musi być szanowana i chroniona.<br />W pozostałych rozdziałach I Tytułu Karta wymienia:<br /><ul><li> prawo do życia oraz prawo do integralności </li></ul> fizycznej i psychicznej <br /><ul><li> zakaz wykonywania </li></ul> tortur oraz nieludzkiego<br /> lub poniżającego <br /> traktowania, <br /><ul><li> zakaz karania oraz
 34. 34. zakaz niewolnictwa</li></ul> i pracy przymusowej.<br />
 35. 35. Godność w prawie międzynarodowym<br />Powszechna Deklaracja Praw<br /> Człowieka<br />proklamowana przez <br />Zgromadzenie Ogólne Narodów <br />Zjednoczonych ( ONZ) w Rezolucji <br />217 A (III) z 10 grudnia 1948 r., <br />stwierdza w preambule, iż „uznanie<br />przyrodzonej godności oraz równych<br /> i niezbywalnych praw wszystkich <br />członków wspólnoty ludzkiej jest <br />podstawą wolności, sprawiedliwości <br />i pokoju świata”, zaś w artykule 1, <br />że „wszyscy ludzie rodzą się równi<br /> pod względem swej godności i swych<br /> praw. Są oni obdarzeni rozumem<br /> i sumieniem i powinni postępować<br /> wobec innych w duchu braterstwa”.<br />
 36. 36. Rezolucja ONZ z 10 grudnia 1948 r.<br />W dalszej części Deklaracji Praw<br /> Człowieka dowiadujemy się <br />że człowiek ma prawo do:<br />życia, <br />wolności, <br />bezpieczeństwa,<br />wolności sumienia i wyznania. <br />
 37. 37. VI część<br />Godność w nauczaniu Kościoła <br />1. Katechizm Kościoła Katolickiego<br />2. Nauczanie Papieży<br />3. Nauczanie Soboru Watykańskiego II<br />
 38. 38. 1. Katechizm Kościoła Katolickiego<br />KKK 1934 Wszyscy ludzie, stworzeni na<br /> obraz Jedynego Boga, obdarzeni taką samą<br /> rozumną duszą, mają tę samą naturę i to samo<br /> pochodzenie. Wszyscy, odkupieni przez ofiarę<br /> Chrystusa, są wezwani do uczestniczenia<br />w tym samym Boskim szczęściu; wszyscy więc<br /> cieszą się równą godnością.<br />
 39. 39. 2. KKK 1935Równość między ludźmi <br />w sposób istotny dotyczy ich godności<br /> osobistej i praw z niej wypływających:<br />„Należy... przezwyciężać... wszelką formę<br /> dyskryminacji odnośnie do podstawowych<br /> praw osoby ludzkiej, czy to... ze względu na<br /> płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną,<br /> język lub religię, ponieważ sprzeciwia się<br /> ona zamysłowi Bożemu .”<br />
 40. 40. 3. KKK 1938 Istnieją także krzywdzące <br />nierówności, które godzą w miliony mężczyzn <br />i kobiet. Pozostają one w wyraźnej sprzeczności<br />z Ewangelią: Równa godność osób wymaga, <br />by zostały wprowadzone bardziej ludzkie <br />i sprawiedliwe warunki życia. <br />Albowiem zbytnie nierówności gospodarcze <br />i społeczne wśród członków czy ludów jednej <br />rodziny ludzkiej wywołują zgorszenie <br />i sprzeciwiają się sprawiedliwości społecznej <br />równości, godności osoby ludzkiej oraz pokojowi<br />społecznemu i międzynarodowemu.<br />
 41. 41. 2. Nauczanie papieży:<br />http://www.kns.gower.pl/stolica/osoba.htm<br />W czasach współczesnych, Magisterium Kościoła<br />rzymskokatolickiego często i z mocą występuje w obronie godności osoby ludzkiej i praw człowieka. Oto nauczanie rzymskich pasterzy:<br />Encyklika Leona XIII <br />„Rerum Novarum” -15 V 1891 r.<br />– o kwestii robotniczej; <br />W encyklice papież podejmuje kwestię <br />położenia materialnego robotników. <br />Pisze o niebezpieczeństwach wynikających<br />z realizacji postulatów myśli socjalistycznej.<br />Przeciwstawia im program reform społecznych. <br />
 42. 42. Encyklika Jana XXIII „Paceminterris” <br /><ul><li>11 IV 1963 r. – o pokoju na świecie;</li></ul>Papież przedstawia prawa i obowiązki <br />człowieka, charakteryzuje współczesny świat: <br />życie polityczne, stosunki międzynarodowe<br />i wzajemne zależności państw i społeczności.<br />Wzywa do budowania pokoju opartego na <br />prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności.<br />Encyklika Pawła VI „Populorum<br />progressio” - 26 III 1967 – o rozwoju<br />ludów;<br />Papież omawia aktualną problematykę<br />społeczną w całej jej globalnej<br />różnorodności. <br />
 43. 43.
 44. 44. Encykliki Jana Pawła II:<br /><ul><li>„Redemptorhominis”
 45. 45. 4 III 1979 </li></ul>– Odkupiciel człowieka;<br />Papież pisze o odkupieniu<br />i godności rodzaju ludzkiego. <br />Chrystus przez swoje wcielenie <br />zjednoczył się jakoś z każdym <br />człowiekiem, przez co podkreślił <br />godność natury ludzkiej. <br /><ul><li>„Divesinmisericordia” </li></ul>– 30 XI 1980<br />– O Bożym miłosierdziu;<br />
 46. 46. <ul><li>„Laboremexercens” - 14 IX 1981 r. – o pracy</li></ul> ludzkiej;<br />Papież przedstawia teologiczne aspekty pracy i wzajemne<br />odniesienia pracy i kapitału. Przedstawia uprawnienia <br />ludzi pracy, nakreśla elementy <br />duchowości pracy. <br />Adhortacja<br />„Christifideleslaici” - 30 XII 1988 r.<br />– O powołaniu i misji świeckich <br />w Kościele iw świecie;<br />Papież omawia zadania i misję <br />świeckich w Kościele. Wskazuje <br />na liczne sposoby zaangażowania <br />świeckich w życie Kościoła. <br />
 47. 47. Jan Paweł II o godności pracy człowieka<br />
 48. 48. 3. Nauczanie Soboru Watykańskiego II<br />KONSTYTUCJA DUSZPASTERSKA O KOŚCIELE <br />W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM <br />„Gaudium et spes” ( KDK ) <br />poświęca rozdział I „Godność osoby ludzkiej” zwracając<br />uwagę na:<br /><ul><li>jej pochodzenie i źródło,
 49. 49. grzech, który rani obraz Boga w człowieku,
 50. 50. naturę człowieka jako dzieło Stwórcy,
 51. 51. dar rozumu, prawdy i mądrości, wolności,
 52. 52. tajemnicę śmierci,
 53. 53. zagrożenia ze strony ateizmu,
 54. 54. Chrystusa, który odradza nowego człowieka.</li></ul>Natomiast w rozdziale IV w pkt. 41 szczegółowo<br />omawia prawa człowieka. <br />
 55. 55. „Zachować godność <br />człowieka to pozostać<br />wewnętrznie wolnym,<br />nawet przy <br />zewnętrznym <br />zniewoleniu.”<br />ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) <br />dn. 29 stycznia 1984 roku<br />„Życie trzeba godnie<br />przeżyć, bo jest<br />tylko jedno”.<br />ks. Jerzy Popiełuszko <br />
 56. 56. Godność<br />człowieka jest<br />tak wielka, <br />że powinien<br />służyć tylko <br />Bogu. <br />Kardynał<br />Stefan Wyszyński<br />
 57. 57. „Nie mam prawa robić <br />ani mówić czegokolwiek,<br />co pomniejsza człowieka<br />w jego własnych oczach. <br />Liczy się nie to, co ja <br />myślę o nim, lecz to, <br />co on myśli o sobie <br />samym. <br />Uwłaczanie godności <br />człowieka jest <br />przestępstwem.” <br />Antoine de Saint-Exupery<br />
 58. 58. Życie pojedynczego <br />człowieka znaczy <br />coś tylko wtedy, <br />jeśli dzięki niemu <br />życie każdej żywej<br /> istoty staje się <br />bardziej godne <br />i piękne. <br />Życie stanowi <br />świętość, to znaczy <br />jest wartością <br />nadrzędną, której <br />wszelkie inne wartości<br /> są podporządkowane. <br />Albert Einstein <br />
 59. 59. Katechezę przygotował <br />ks. Wacław Pelczar<br />Katecheta klas I L.O.<br />im. Stanisława Konarskiego <br />w Oświęcimiu.<br />www.paraklet.pl<br />Literatura:<br />http://pl.wikipedia.org/;<br />http://sjp.pwn.pl/ - „Słownik języka polskiego”;<br />„ Być chrześcijaninem dziś – Teologia dla szkół średnich” - praca <br /> zbiorowa pod redakcją ks. Mariana Rusieckiego;<br />4. „ Godność człowieka i jej współczesne uzasadnienia” –W. Granat;<br />5. „ O godności człowieka” - Ks. Remigiusz Sobański;<br />6. „ Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka” - F.J. Mazurek;<br />7. „ Godność człowieka” – Grzegorz Kulig.<br />

×