Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aξιοποίηση προηγμένων ΤΠΕ στο σχολείο του 21ου αιώνα: Από το Διδακτικό στο Μαθησιακό σχεδιασμό

1,560 views

Published on

 • Be the first to comment

Aξιοποίηση προηγμένων ΤΠΕ στο σχολείο του 21ου αιώνα: Από το Διδακτικό στο Μαθησιακό σχεδιασμό

 1. 1. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ ΢φολικόρ ΢ύμβοτλορ ΠΕ19, Πεπιυ. Δ/νςη Π/θμιαρ & Δ/θμιαρ Εκπ/ςηρ Δτσ. Ελλάδαρ Καθηγησήρ-΢ύμβοτλορ (΢ΕΠ) Ανοικσού Πανεπιςσημίοτ Κύπποτ 7o Παλειιήλην ΢πλέδξην Εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ΣΠΕ ΢ύξνο, 21/6/2013 This presentations is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
 2. 2. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  σο ζήσημα σηρ διδαςκαλίαρ ςε επίπεδο ακολοτθιών μαθηςιακών δπαςσηπιοσήσψν ποτ αξιοποιούν και ενςψμασώνοτν σιρ ΣΠΕ ςσην εκπαιδετσική διαδικαςία και σο ςφεδιαςμό σηρ  Σο πεδίο ατσό αναυέπεσαι ςη διεθνή βιβλιογπαυία ψρ μαθηςιακόρ ςφεδιαςμόρ (learning design) και είναι ένα από σα αναδτόμενα πεδία ςσην πεπιοφή σηρ ηλεκσπονικήρ μάθηςηρ (e-learning)  Σο LAMS ψρ φαπακσηπιςσικό παπάδειγμα πποηγμένηρ μαθηςιακήρ σεφνολογίαρ ΢κοπόρ [Dalziel, 2003; Laurillard, 2002; Koper & Oliver, 2004]
 3. 3. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ 1. Σι εκπαίδετςη θέλοτμε και ποιο ςφολείο σον 21 αιώνα; 2. Από σο Διδακσικό ςσο Μαθηςιακό ΢φεδιαςμό 3. Πποηγμένερ ΣΠΕ για Τποςσήπιξη σηρ Μάθηςηρ 4. Παπαδείγμασα ευαπμογήρ & Κοινόσησερ Μάθηςηρ και Ππακσικήρ 5. ΢τμπεπάςμασα - Επίλογορ Ασζένσα
 4. 4. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Σι εκπαίδετςη θέλοτμε; Ειςαγψγή - πλαίςιο
 5. 5. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  ψρ πλαίςιο επικοινψνιακήρ σεφνολογίαρ  έναρ δάςκαλορ ςε 22-30 παιδιά με κενσπική θέςη  παποτςίαςη/διάλεξη και επψσήςειρ-απανσήςειρ Η παπαδοςιακή σάξη 5
 6. 6. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  Εκπαιδετσικόρ ςφεδιαςσήρ (ςτν-δημιοτπγόρ) πεπιβαλλόνσψν μάθηςηρ και όφι απλά διαβιβαςσήρ σηρ γνώςηρ.  Αξιοποιεί επγαλεία ςφεδιαςμού και ηλεκσπονικά πεπιβάλλονσα κοινψνικήρ δικσύψςηρ/μάθηςηρ για διαυοποποιημένα μαθηςιακά ςφέδια  ΢τλλογική ετθύνη ςσο φώπο σοτ ςφολείοτ  Βελσίψςη σψν επιδόςεψν σψν μαθησών με μεσπήςιμα αποσελέςμασα Ποιο είναι σο αποσελεςμασικό ςφολείο σον 21ο αιώνα;
 7. 7. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  Επίλτςη πποβλήμασορ  Ομαδική επγαςία  Αποσελεςμασική επικοινψνία (δεν απκεί να ξέπειρ, αλλά να πείθειρ)  Δημιοτπγικόσησα  Διαπολισιςμική κασανόηςη  Κπισική ςκέχη Δεξιόσησερ 21οτ αιώνα
 8. 8. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ … να διαμοπυώνει μαθησέρ ποτ … ΢κοπόρ σηρ ςύγφπονηρ εκπαίδετςηρ … αναπψσιούνσαι αναλαμβάνοτν ππψσοβοτλίερ πειπαμασίζονσαι ςτνεπγάζονσαι δημιοτπγούν αγκαλιάζοτν σην αποστφία ψρ ετκαιπία μάθηςηρ ςσην ππαγμασικόσησα ςσα ςφολεία εξακολοτθούμε να μεσαυέποτμε κτπίψρ γνώςειρ μέςψ παπαδοςιακήρ διδαςκαλίαρ
 9. 9. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  … διαμόπυψςη ανθπώπψν ικανών να θέσοτν ςσόφοτρ, να κπίνοτν και να επιλέγοτν πληπουοπίερ και να σιρ φπηςιμοποιούν αποσελεςμασικά (Κτνηγόρ, 1995) Η εκπαίδετςη να ςσοφεύει … 9  όφι ανθπώποτρ ποτ ―ξέποτν‖ αλλά  ικανοί να ―μαθαίνοτν‖
 10. 10. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  …. για να είναι ελκτςσική και αποσελεςμασική ουείλει να πεπάςει … Η διδαςκαλία μαρ … από σο «σι ξέπειρ» ςσο «πψρ μαθαίνειρ»
 11. 11. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ η μάθηςη οπίζεσαι και εξαπσάσαι 11 από το πλαίςιο – περιβάλλον, το περιεχόμενο και τη διδακτική μεθοδολογία ΚΑΙ ΟΧΙ από τα μέςα - τεχνολογία, η οποία χρηςιμοποιείται για την μεταφορά (παράδοςη) του εκπαιδευτικού υλικού – γνώςεων και τη διευκόλυνςη μαθηςιακών δραςτηριοτήτων
 12. 12. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  Σίσλορ  Τλη (αναλτσικό ππόγπαμμα/πεπιεφόμενα βιβλίοτ)  Διάλεξη (γπαπσόρ & ππουοπικό λόγορ)  Επψσήςειρ – Απανσήςειρ  Εξέσαςη -Αξιολόγηςη ΑΝΣΙΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ςφεδιαςμού διδαςκαλίαρ μαθήμασορ
 13. 13. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ ΟΙ πεπιςςόσεποι θτμόμαςσε έναν καλό δάςκαλο … 13
 14. 14. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Είναι όλοι μαθησέρ ίδιοι; 14
 15. 15. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Από σο Διδακσικό ςσο Μαθηςιακό ΢φεδιαςμό
 16. 16. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  ―Τπάπφοτν πάπα πολλά ποτ ππέπει να διαβάςεσε» ―There’s too much to read‖  «Δεν μποπείρ να διδάξειρ σοτρ ανθπώποτρ όλα όςα φπειάζονσαι να ξέποτν. The best you can do is position them where they can find what they need to know when they need to know it‖  Σο καλύσεπο ποτ μποπείσε είναι να σοτρ κάνεσε ικανούρ να ξέποτν ποτ μποπούν να βπίςκοτν ό, σι φπειάζονσαι να γνψπίζοτν» Η ανάγκη για αλλαγή Papert S. (1985) (Paul Otlet 1903)
 17. 17. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  Ο καζεηήο ζην θέληξν αληί ηνπ δαζθάινπ  «Μαζεζηαθόο ΢ρεδηαζκόο» αληί «Δηδαθηηθόο ΢ρεδηαζκόο»  ‘Έκθαζε ζηηο «Μαζεζηαθέο Δξαζηεξηόηεηεο αληί ζηα «Μαζεζηαθά Αληηθείκελα» θαη ην «Εθπαηδεπηηθό Τιηθό» ή/και Άπα σι μποπούμε να κάνοτμε;
 18. 18. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  ςύνολο σψν επγαλείψν, πόπψν, μεθόδψν και ππακσικών ποτ τποςσηπίζοτν ση δτναμική και ςτνεφώρ ανοιφσή διαδικαςία ενοπφήςσπψςηρ σηρ μάθηςηρ, τπολογίζονσαρ ςσον ενεπγησικό πόλο όλψν σψν εμπλεκόμενψν ςση διδακσική- μαθηςιακή διαδικαςία  Η έμυαςη ςσον ςφεδιαςμό σψν εκπαιδετσικών δπαςσηπιοσήσψν δεν ςημαίνει σην απλή πεπιγπαυή-ονομαςία σψν επγαςιών ποτ απαισούνσαι, αλλά ση ςτςσημασική ςκέχη όςον αυοπά σο πώρ οι μαθησέρ εμπλέκονσαι ψρ ενεπγοί ςτμμεσέφονσερ ςε ατσέρ σιρ επγαςίερ. ΢φεδιαςμόρ Μάθηςηρ (Beetham & Sharpe, 2007; Conole, 2010; Conole, 2012).
 19. 19. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  «μάθηςη μέςψ ςφεδιαςμού» - Learning by Design (Kalantzis & Cope, 2008)  «ςφεδιαςμόρ για ση μάθηςη» - Design for Learning (Beetham & Sharpe, 2007)  «μαθηςιακόρ ςφεδιαςμόρ» - learning design (Koper & Tattersall, 2005; Dalziel, 2007; Cross & Conole, 2009) ΢ε ατσή σην κασεύθτνςη:
 20. 20. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  «Απφικά η φπήςη σψν εκπαιδετσικών σεφνολογιών απέβλεπε ςση ςσασική μεσάδοςη σηρ γνώςηρ  ΢ήμεπα έφοτμε «τιοθέσηςη δτναμικών πποσύπψν μάθηςηρ, με πποώθηςη σηρ ενεπγήρ ςτμμεσοφήρ, σηρ επικοινψνίαρ, σοτ διαμοιπαςμού και ση ςτνεπγαςίαρ, με έμυαςη ςσιρ εκπαιδετσικέρ δπαςσηπιόσησερ και ςσιρ αλληλεπιδπάςειρ ςσο πλαίςιο σηρ εκπαιδετσικήρ διαδικαςίαρ» Ανσί ο δάςκαλορ …ππψσαγψνιςσήρ … (Britain, 2004)
 21. 21. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ http://www.larnacadeclaration.org
 22. 22. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ ΢φεδιαςμόρ Μάθηςηρ ψρ όφημα μεσαυοπάρ ιδεών ςε άλλοτρ 22 music notation (Dalziel, 2012) Μια αναλογία με τη σσγγραυή μοσσικής "The purpose of creating musical notation was not simply the abstract concept of music representation; rather, it was a vehicle for conveying great musical ideas to others."
 23. 23. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  Απφικά μάθαινερ δια σοτ παπαδείγμασορ  Μεσά εξελίφθηκε η μοτςική γπαυή  Η γπαυή ψρ αυαίπεςη [μοτςική ςημείψςη (notes) δεν πεπιγπάυει σα πάνσα, δεν τπάπφει μία εκσέλεςη]  Σο «ςενάπιο» (Ο γπαπσόρ λόγορ, μια αυαίπεςη από σον ππουοπικό) Για πολλά φπόνια οι άνθπψποι έπαιζαν μοτςική …
 24. 24. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  Γλώςςα πεπιγπαυήρ απκεσά πεπιγπαυική για να πεπιγπάυει με ςαυήνεια ένα εκπαιδετσικό ςενάπιο (λιγόσεπο πεπιγπαυική αλλά ατςσηπή)  Εκσελέςιμο; (π.φ. θέλψ μία γπαπσή ςτζήσηςη)  Παιδαγψγικά οτδέσεπη – κασά σο δτνασό Πψρ πεπιγπάυψ (κασαςκετάζψ) ένα εκπαιδετσικό ςενάπιο;
 25. 25. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  Πολλέρ και διαυοπεσικέρ εκσελέςειρ  Από διαυοπεσικούρ δαςκάλοτρ  Από διαυοπεσικούρ μαθησέρ Η εκσέλεςη Μπορεί ο σχεδιασμός μαζί με τα επιμέρους δομικά στοιχεία (περιεχόμενο, εργαλεία, υπηρεσίες - πόρους), και η εκτέλεση των φάσεων μιας πορείας της μαθησιακής εμπειρίας μπορεί να αποτυπωθεί ψηφιακά; Παξάδεηγκα: Παίδνληαο έλα ξόιν
 26. 26. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Ποικιλία τπαπφόνσψν πποςεγγίςεψν αναπαπάςσαςηρ 26 /
 27. 27. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Παπάδειγμα από σο παπαδοςιακό πλαίςιο διδαςκαλίαρ 27 Πεγή: Πξνζαξκνγή από Prof. Rob Koper, LORNET Conf., Vancouver, Nov 2005 Ρόλοσ: Καθηγήτρια Ρόλοσ: Μαθήτρια Δπαςσηπιόσησερ: - Λέει για ηο Χ - Γράθει ζηον πίνακα - Θέηει ερωηήμαηα - Οργανώνει ομάδες Δπαςσηπιόσησερ: - Ακούει πληροθορίες - Κραηά ζημειώζεις - Ρωηάει απορίες - Απανηά ζε ερωηήζεις Επγαλεία: o Χαρτί-Μολύβι, o Πίνακας-κιμωλία Τπηπεςίερ: -Διαπροσωπική επικοινωνία -Προβολή Πληρουοριών --E-mail, e-yliko, www.sch.gr Πεξηβάιινλ Τάμε
 28. 28. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Οι εξελίξειρ ςσο πεδίο σηρ μαθηςιακήρ σεφνολογίαρ όπψρ ατσέρ ςσον σομέαρ σηρ μαθηςιακήρ ςφεδίαςηρ παπέφοτν νέα πλαίςια και μέςα ποτ επισπέποτν σην χηυιακή, αναπαπάςσαςη, αποθήκετςη και διαφείπιςη οποιαδήποσε εκπαιδετσικήρ διαδικαςίαρ. Σα άσομα οπγανψμένα ςε εκπαιδετσικέρ ομάδερ ςτνεπγάζονσαι, παίζοτν πόλοτρ και εμπλέκονσαι ςε ασομικέρ και ομαδικέρ μαθηςιακέρ δπαςσηπιόσησερ με σην τποςσήπιξη ενόρ πεπιβάλλονσορ σο οποίο παπέφει κασάλληλοτρ πόποτρ και τπηπεςίερ Επομένψρ …
 29. 29. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Ππόστπο IMS-LD Ρόλορ Δπαςσηπιόσησερ Μαθηςιακό Πεπιβάλλον εθηειεί κέζα ζε
 30. 30. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ
 31. 31. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ ΣΙ ΕIΝΑΙ ΣΟ LAMS; Learning Activity Management System 31 Υιλικό-«οπτικό» περιβάλλον ςχεδίαςησ- ςυγγραφήσ, διαχείριςησ, ανάθεςησ– διεξαγωγήσ «εκτέλεςησ», εποπτείασ, υποςτήριξησ και αξιολόγηςησ ακολουθιών μαθηςιακών δραςτηριοτήτων …
 32. 32. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Σι μποπώ να κάνψ …  «Σπέξψ» ένα έσοιμο μάθημα  «Πποςαπμόςψ» ένα μάθημα  «΢τγγπάχψ» ένα ολόκληπο ππόγπαμμα, μάθημα ή μέπορ σοτ  «Αναθεψπήςψ» ένα μάθημα άλλοτ και να εσοιμάςψ μια νέα έκδοςη σοτ  «Να αναθέςψ ςσοτρ μαθησέρ μοτ για να σο «σπέξοτν»  Να βλέπψ ποτ βπίςκονσαι και πώρ ςτμβάλλοτν  Να σοτρ αξιολογήςψ - δώςψ ανασπουοδόσηςη  Να αποθηκεύςψ σοπικά σοτρ υακέλοτρ επγαςιών (portfolio) 32
 33. 33. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Ποτ και ςε ποιο πλαίςιο;  ΢ε σάξη ή ςε επγαςσήπιο  Δια ζώςηρ ή από απόςσαςη  Με video projector  Με διαδπαςσικό πίνακα  Με netbook;  ΢σο ςπίσι για επανάληχη;  ΢σο ςπίσι για εξάςκηςη;  ΢σο ςπίσι για ςτμπλήπψςη σηρ δια ζώςηρ διδαςκαλίαρ 33
 34. 34. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Επιςκόπηςη Σψν 4 βαςικών πεπιβαλλόνσψν σοτ LAMS
 35. 35. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ LAMS: 4 Βαςικά πεπιβάλλονσα 35 1. Μάθηςηρ / Εκπαιδετόμενοτ (Learner) 2. ΢τγγπαυήρ / Δημιοτπγού -΢τγγπαυέα (Author) 3. Εποπσείαρ/ Καθηγησή-΢τμβούλοτ (Monitor) 4. Διαφειπιςσή ΢τςσήμασορ (Administrator)
 36. 36. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ 36 Περιβάλλον Μάθηςησ /Εκπαιδευμένου 1/2
 37. 37. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ 3715/7/2013 Περιβάλλον Μάθηςησ /Εκπαιδευμένου 2/2
 38. 38. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Εναλλακσικέρ ποπείερ μάθηςηρ – ςτνεπγασικέρ δπαςσηπιόσησερ
 39. 39. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢: •Πίλαθαο Αλαθνηλώζεωλ •Δηακνίξαζε Πόξωλ •Λίζηα εξγαζηώλ •Επεμεξγαζία Εηθόλαο •Τπνινγηζηηθό θύιιν •Έθζεζεο εηθόλωλ Εργαλεία ροής •Οκαδνπνίεζε •Πύιε •Δηαθιάδωζε •Πξναηξεηηθή δξαζηεξηόηεηα •Πξναηξεηηθέο αθνινπζίεο •Δξαζηεξηόηεηα Τπνζηήξημεο Εργαλεία δραστηριοτήτων ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η΢ •Αμηνιόγεζε •Πνιιαπιή επηινγή •Αληηζηνίρεζεο •΢ύληνκεο απάληεζεο •Αξηζκεηηθή •΢ωζηνύ ιάζνπο •Έθζεζεο •Δηάηαμεο •Πνιιαπιώλ Επηινγώλ •Τπνβνιή αξρείνπ ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗ΢Η΢ •Εξωηήζεηο θαη Απαληήζεηο •Έξεπλα •Φεθνθνξία •΢πιινγή δεδνκέλωλ •΢εκεηωκαηάξην •Ννεηηθόο Υάξηεο •Εγγξαθή Video ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ – ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ •Επηζθόπεζε •Ιζηόηνπνο Wiki •Σπδήηεζε forum •Τειεδηάζθεςε •Σπλνκηιία/Chat •Φάξηεο Google •Πόξνη & Σπδήηεζε •Σπδήηεζε & Επηζθόπεζε •Σπλνκηιία & Επηζθόπεζε
 40. 40. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Περιβάλλον ΢χεδίαςησ - ΢υγγραφέα (Author) 40
 41. 41. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Ιςτορία, Ερεύνα & Ανάπτυξη LAMS Best Learning Design System 2oo9 41
 42. 42. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Έρευνα, ανάπτυξη & εφαρμογή LAMS HellenicOpen University, Greece e-CoMeT Lab Spyros Papadakis • Localization in Greek • Greek LAMS Community • Extended LAMS • Macquarie University, SYDNEY • Macquarie E-Learning Centre Of Excellence (MELCOE) www.melcoe.mq.edu.au • James Dalziel, Professor & Director • Ernie Ghiglione, LAMS project manager 42 Γτμνάςιο Μεσαμόπυψςηρ – Ηπακλείοτ ΢τνσονιςσήρ: Γ. Υακιολάκηρ 8 ΓΕΛ & Πειπ. Γτμ ΑΠΘ ΢τνσ.: Ε. Ρώςιοτ 3ο Δημοσικό Φανίψν, ΢τνσ.: Ν. Δόβπορ
 43. 43. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ LAMS –Σεχνικά Θέματα & Απαιτήςεισ • Ανοικτό – Δωρεάν διαθέςιμο λογιςμικό (GNU GPL) – Αυτόνομο – Ολοκληρωμένο με άλλα ςυςτήματα (Moodle, Sakai, Blackboard,WebCT,) • Σι χρειάζεται για να το χρηςιμοποιήςω; Λογαριαςμόσ ςε ένα LAMS Server • http://demo.lamscommunity.org/lams • http://testlams.eap.gr/lams Λογαριαςμό ςτο Lesson LAMS • http://lessonlams.com/lams/ 43
 44. 44. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Απφισεκσονική LAMS – Σεφνολογία  Απθπψσή ςφεδίαςη (Πτπήναρ και Επγαλεία)  Πτπήναρ: Διαφείπιςη, ΢τγγπαυή, Εκπαιδετόμενορ, Εποπσεία  Επγαλεία: Διαμοίπαςη Τλικού, Επψσήςειρ-Απανσήςειρ, … Java 5, MySQL, JBoss Application Server J2EE Compliant Web Application
 45. 45. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ LAMS – ΦΡΗ΢ΙΜΕ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢ΕΙ΢ • Δημοφιλέςτερο λογιςμικό Learning Design – http://www.lamsfoundation.org/ – Μετάφραςη ςε 30 γλώςςεσ – Διεθνήσ Κοινότητα – http://www.lamscommunity.org 2000 Εκπαιδευτικοί & Ερευνητέσ, 82 Xώρεσ, – Ελληνική κοινότητα (http://blogs.sch.gr/groups/lams • Αποθετήριο ελεύθερων μαθημάτων ςε LAMS – http:// lamscommunity.org/lamscentral – 3000 μέλη, 86 χώρεσ, 500 ακολουθίεσ-μαθήματα, 4400 θέματα 45
 46. 46. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ LAMS http://blogs.sch.gr/groups/lams/ Αλεβάδνπκε αξρεία γηα ην LAMS Σπδεηάκε γηα ην LAMS Μέιε ηεο Κνηλόηεηαο 46
 47. 47. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ ΔΙΕΘΝΗ΢ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ LAMS http://www.lamscommunity.org Αλνίγνπκε Λνγαξηαζκό 47
 48. 48. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  lamscommunity.org/lamscentral/  Creative Commons / Ελεύθεπερ: ◦ για Διανομή: για αναπαπαγψγή, διανομή, παποτςίαςη ςσο κοινό σοτ Έπγοτ ◦ για διαςκετή —για να σποποποιήςεσε σο έπγο  ΔΙΕΘΝΕ΢ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟ
 49. 49. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Μεσαδεδομένα - Πποεπιςκόπηςη 49 Πξνεπηζθόπεζε σο καζεηήο
 50. 50. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ
 51. 51. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ 1. Ιςσοπία Πληπουοπικήρ, Α Γτμναςίοτ Ν. Ετθτμίοτ 2. Αναπαπάςσαςη πληπουοπίαρ, Β Γτμναςίοτ Β. Γκοτπνέλοτ 3. Micro Worlds Pro 3 νγψνο κύκλορ Γ Γτμναςίοτ, Α. Πούλοτ 4. Greeklish: Έκυπαςη Έκθεςη & Πληπουοπική (Διαθεμασική) Γ Γτμναςίοτ Ε. Κοτυού 5. Δομέρ Δεδομένψν-Πίνακερ ΑΕΠΠ Γ’ ΓΕΛ Υ. Σςασςούληρ 6. Δομημένορ ππογπαμμασιςμόρ- While Γ ΕΠΑΛ Κ. Πευάνηρ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
 52. 52. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ…  Πνηεο είλαη νη ΠΡΟΤΠΟΘΕ΢ΕΙ΢ εθαξκνγήο; Μαζεηέο Καζεγεηέο Σρνιείν - Υπνδνκή  Θα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηελ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ; Τν Μαζεηή Τνλ Καζεγεηή Τν Μάζεκα  Πνηα ε εκπεηξία από ΕΦΑΡΜΟΓΗ ζην ζρνιείν; Μαζεηέο – Εθπαηδεπηηθνύο – Γνλείο – Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο
 53. 53. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  Ο εκπαιδετσικόρ ςε ένα νέο ςφολείο καλείσαι να είναι ςφεδιαςσήρ πεπιβαλλόνσψν μάθηςηρ για σοτρ μαθησέρ ποτ θα επγάζονσαι ςε ατσά, θα αναπψσιούνσαι, αναλαμβάνοτν ππψσοβοτλίερ, πειπαμασίζονσαι, ςτνεπγάζονσαι και δημιοτπγούν ανσί να αναπαπαγάγοτν όσι λέει σο ένα και μοναδικό βιβλίο. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ 1/4 (Σο όπαμα)
 54. 54. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  Οι μαθησέρ επγάζονσαι με πολλούρ και διαυοπεσικούρ σπόποτρ και αγκαλιάζοτν ακόμη και σην αποστφία ψρ ετκαιπία μάθηςηρ.  Οι μαθησέρ πποεσοιμάζονσαι ψρ οι ατπιανοί πολίσερ ποτ θα αναζησούν και αξιοποιούν πληπουοπίερ από πολλαπλέρ πηγέρ γνώςειρ, αναλύοτν σα πποβλήμασα ποτ απαισούν κπισική ςκέχη από διαυοπεσικέρ οπσικέρ γψνίερ επγαζόμενοι ομαδικά αλλά και με ασομικούρ πτθμούρ αξιοποιώνσαρ σο Διαδίκστο και όσι άλλο νεόσεπο έφει αναδτθεί από σιρ εξελίξειρ σηρ επιςσήμηρ και σηρ σεφνολογίαρ. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ 2/4 (Σο όπαμα)
 55. 55. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  Η χηυιακή μοπυή σόςο σψν μαθηςιακών ςφεδίψν όςο και σψν αποσελεςμάσψν από σην εκπόνηςη σοτρ παπέφοτν ση δτνασόσησα ςσον εκπαιδετσικό να αναςσοφαςσεί, ςε ένα βαθύσεπο και δημιοτπγικό επίπεδο (κπισικά).  Σα πιο αποσελεςμασικά ςφέδια, ψρ καλέρ ππακσικέρ, μποπούν να αναθεψπηθούν, να διαμοιπαςσούν και να επαναφπηςιμοποιηθούν ςε μελλονσικέρ διδακσικέρ πεπιςσάςειρ πποςαπμόζονσάρ σα ςσιρ εκάςσοσε διαυοπεσικέρ ανάγκερ κάθε ομάδαρ μαθησών. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ 3/4 (Η ππόσαςη)
 56. 56. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ  Ευικσή η τποςσήπιξη «διαυοποποιημένηρ διδαςκαλίαρ»  Ένα από σα πιο ώπιμα και δημουιλή επγαλεία ποτ τλοποιούν σιρ απφέρ σοτ ςφεδιαςμού μάθηςηρ είναι σο πποηγμένο ΢ύςσημα Διαφείπιςηρ Μαθηςιακών Δπαςσηπιοσήσψν – LAMS (http://lamsfoundation.org). ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ 4/4 (Η ππόσαςη)
 57. 57. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Σο LAMS ψρ ΢ύςσημα Τποςσήπιξηρ σηρ Μάθηςηρ • όφι ψρ ένα ακόμη ΢ύςσημα Διαφείπιςηρ Μαθημάσψν/Πεπιεφομένοτ όπψρ σα Moodle, Blackboard, Sakai, .LRN κ.α (ποτ ήδη κάνοτν απκεσά καλά) ση διαφείπιςη σψν φπηςσών, μαθημάσψν και πεπιεφομένοτ • η ατσόνομη φπήςη σοτ απκεί για σην τποςσήπιξη σηρ δια ζώςηρ διδακσικήρ ππάξηρ και εξ αποςσάςεψρ εκπαίδετςη
 58. 58. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Για ολοκληπψμένη λύςη εξ αποςσάςεψρ εκπαίδετςηρ ή μικσήρ μάθηςηρ πποσείνεσαι: • ςτνδταςμόρ σοτ LAMS (κοπτυαίο ςσον σομέα ςφεδιαςμού, ανάπστξηρ, εποπσείαρ και τποςσήπιξηρ σηρ μαθηςιακήρ διεπγαςίαρ) • με ένα LCMS όπψρ σο Moodle (ή άλλο) ποτ τποςσηπίζει πολύ καλά σα θέμασα οπγάνψςηρ και διαφείπιςηρ φπηςσών, εκπαιδετσικού τλικού και μαθημάσψν. • και με ένα SSS (Synchronous Software System) όπψρ σο Big Blue Button για Slide presentation, Audio and video conferencing, Application sharing, Shared whiteboard
 59. 59. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ ΕΠΙΛΟΓΟ΢
 60. 60. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Η παιδεία ψρ δικαίψμα και όφι ψρ επένδτςη  Η ςτνεπγαςία πποκαλεί μεγαλύσεπη ικανοποίηςη από σον ανσαγψνιςμό.  Πποςπάθηςε να είςαι ο κασάλληλορ ανσί να είςαι ανσαγψνιςσικόρ  Μην πποςπαθείρ να είςαι ο καλύσεπορ αλλά καλύσεπορ  Δεν είναι ςημανσικά μόνο σα φπήμασα αλλά και σα βπαβεία και οι διακπίςειρ, η ικανοποίηςη να μποπούμε να κάνοτμε ατσό ποτ μαρ ικανοποιεί, ποτ μαρ απέςει, ποτ μαρ κάνει να αιςθανόμαςσε φπήςιμοι και ςημανσικοί
 61. 61. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Δεν νιώθψ νσποπή επειδή …  Είμαι δάςκαλορ ή δημόςιορ τπάλληλορ, σο ανσίθεσο, αιςθάνομαι τπεπήυανορ  Σο μεγαλύσεπο ππονόμιο ενόρ δαςκάλοτ είναι ποτ επικοινψνεί με σοτρ μαθησέρ σοτ, σοτρ μεσαυέπει σον πολισιςμό σοτ, σοτρ δίνει σο καλύσεπο εατσό σοτ, τπηπεσεί με ενσιμόσησα ένα από σα φπηςιμόσεπα επαγγέλμασα σοτ κόςμοτ.
 62. 62. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Επψσήςειρ - ΢τζήσηςη ? ? ? ?
 63. 63. Δπ. ΢. Παπαδάκηρ Ετφαπιςσώ

×