Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Company LOGO
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31
ยินดีต้อนรับ
EBIT-Offic
คณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในก...
Company LOGO
Evidence-based Integrity
&Transparency Assessment สำหรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ของ
สำ...
ประเด็นคำถำม
กำรให้และเปิ ดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง
(EB1-EB3)
1
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (EB4)2
ควำมเป็ นธรรม/ไม่เลือกปฏิ...
EB1-EB11
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(2)
EB1
กำรเปิ ดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (5)EB2
กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแ...
EB
1
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่ได้รับจัดสรรงบประมา...
EB
1
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
 ไม่มี เนื่องจำกไม่ได้รับงบประมำ...
EB
2
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกาหนด
กำรเปิ ดเผยข้อมูลผลก...
EB
2
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัด
จ้าง แต่ละโครงการ
 ประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในก...
EB
2
3) มีการประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ
 ประกำศเผยแพร่รำคำกลำงและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพำะ TOR
กำรเปิ ดเผยข้อมูล...
EB
2
4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (5
ข...
EB
2
5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจั...
EB
3
1) มีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน กระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง (4...
EB
3
2) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน กระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง (4 ข้อ)...
EB
3
3) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดังนี้
3.1) ร้อยละของจานวนโครงการ จาแนกตามวิธีกา...
EB
3
3) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดังนี้
3.2) ร้อยละของจานวนงบประมาณ จาแนกตามวิธีก...
EB
3
4) มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปี...
EB
4
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภำรกิจหลัก
กำรดำเนินงำนตำมคู่ม...
EB
4
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน/คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภำรกิจ...
EB
5
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตาม
ภำรกิจหลัก ที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัต...
EB
5
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภำรกิจหลัก
อัตราค่าบริการ(ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ...
EB
5
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการป้ องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้ องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภำรกิจหลัก
ควำ...
EB
6
1) ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ หรือการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ...
EB
6
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมภำรกิจหลัก (5 ข้อ)
2) ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงา...
EB
6
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมภำรกิจหลัก (5 ข้อ)
 สพม. 31 ได้นำโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประ...
EB
6
4) ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ หรือ
ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติราชการ...
EB
6
5) ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภำรกิจ
หลัก อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ผู้ม...
EB
7
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำม
ภำรกิจหลัก (4 ข้...
EB
7
2) มีข้อมูลตามภำรกิจหลัก ตามที่กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์ของสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาหรือสื่อสังคม (Social Media)
ช่อง...
EB
7
3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภำรกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ
Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือมีเจ้าหน้...
EB
7
ช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำม
ภำรกิจหลัก (4 ข้อ)
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภำรกิจหลัก ทางสื่อต่อไปนี้
4.1) หนังส...
EB
8
1) มีการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงาน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน ...
EB
8
2) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียน
 หมำยเลขโทรศัพท์เจ้ำหน้ำที่/ผอ.สพม.31
 กล่องแสดงควำมคิดเห็น
กำรดำเนินกำรเรื่องร้อง...
EB
8
3) มีการกาหนดกลุ่มงาน หรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
 กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร สพม.31
กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน (5...
EB
8
4) มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 ไม่มีกำรร้องเรียน
...
EB
8
5) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข
 สรุปข้อร้องเรียน เช่นกำรต...
EB
9
1) มีการประชุม หรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้ องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
กำรดำเนินกำรเรื...
EB
9
2) มีการจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้ องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยช...
EB
9
3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้ องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
กำรดำเนินกำรเรื่องผ...
EB
9
4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (7
...
EB
9
5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจั...
EB
9
6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ
กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (7
ข้อ)
 ...
EB
9
7) มีการนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
ไปปรับปรุงระบบการทางาน
กำรดำเนินกำรเรื่อง...
1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้ องกันและต่อต้านการ
ทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ ...
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการดาเนินการตามแผนการป้ องกันและต่อต้าน
การทุจริตต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
EB
10
กำร...
3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้ องกันและต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
EB
10
กำรดำเนินกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจร...
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารงาน
ที่โปร่งใส
EB
11
กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่...
2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงก...
Company LOGOEBIT-Offic
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นำเสนอ Ebit

830 views

Published on

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

Published in: Education
 • Be the first to comment

นำเสนอ Ebit

 1. 1. Company LOGO สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 ยินดีต้อนรับ EBIT-Offic คณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำงเยำวลักษณ์ คงพูล ผอ. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 นำงศิริพร จินดำพงษ์ นักวิชำกำรศึกษำ สพป. สระแก้ว เขต 1 นำยธนกฤติ พรมบุตร ผอ. โรงเรียนบ้ำนโคกเฟือง
 2. 2. Company LOGO Evidence-based Integrity &Transparency Assessment สำหรับกำร ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปี พ.ศ. 2558 EBIT-Offic
 3. 3. ประเด็นคำถำม กำรให้และเปิ ดเผยข้อมูลในกำรจัดซื้อจัด จ้ำง (EB1-EB3) 1 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (EB4)2 ควำมเป็ นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ (EB5)3 กำรมีส่วนร่วม (EB6)4 กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลัก (EB7)5 กำรตอบสนองข้อร้องเรียน (EB8)6 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร (EB9- EB11) 7
 4. 4. EB1-EB11 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (2) EB1 กำรเปิ ดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (5)EB2 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (4) EB3 กำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำหนดมำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก (2) EB4 ควำมเป็ นธรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก (3) EB5 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมภำรกิจหลัก (5) EB6 ช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำม ภำรกิจหลัก (4) EB7 กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน (5)EB8 กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (7) EB9 กำรดำเนินกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต (3) EB10 กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำร บริหำรงำนที่โปร่งใส (2) EB11
 5. 5. EB 1 1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (2 ข้อ)  มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปี งบประมำณ 2558  มีประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติ กำรจัดซื้อจ้ำงสำหรับครุภัณฑ์ที่มีรำคำเกิน 100,000 บำท ให้แล้ว เสร็จภำยใน 31 มีนำคม ของทุกปี  ปี งบประมำณ 2558 สพม. 31 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ จึงไม่ได้ ดำเนินกำรจัดทำแผน
 6. 6. EB 1 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไม่มี เนื่องจำกไม่ได้รับงบประมำณ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (2 ข้อ)
 7. 7. EB 2 1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ระยะเวลา ตามที่กฎหมายกาหนด กำรเปิ ดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (5 ข้อ)  มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำ  ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเว็บไซต์กรมบัญชีกลำง www.gprocurement.go.th
 8. 8. EB 2 2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัด จ้าง แต่ละโครงการ  ประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตัดสินผลกำร จัดซื้อ จัดจ้ำงในเว็บไซต์กรมบัญชีกลำง www.gprocurement.go.th กำรเปิ ดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (5 ข้อ)
 9. 9. EB 2 3) มีการประกาศวิธีการคานวณราคากลางของแต่ละโครงการ  ประกำศเผยแพร่รำคำกลำงและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพำะ TOR กำรเปิ ดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (5 ข้อ)
 10. 10. EB 2 4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ กำรเปิ ดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (5 ข้อ)  ประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ/งำนที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.gprocurement.go.th
 11. 11. EB 2 5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง กำรเปิ ดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (5 ข้อ)  จัดทำรำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรจัดซื้อระบบปฏิบัติกำรพร้อม application สำมำรถตรวจสอบได้ใน www.gprocurement.go.th
 12. 12. EB 3 1) มีการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน กระบวนกำร จัดซื้อจัดจ้ำง (4 ข้อ)  สพม. 31 ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จึงได้ติดตำมเร่งรัดกำรใช้ จ่ำยงบประมำณของโรงเรียน
 13. 13. EB 3 2) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน กระบวนกำร จัดซื้อจัดจ้ำง (4 ข้อ)  มีกำรรำยงำนวิเครำะห์ผลจัดซื้อจัดจ้ำง หมวดรำยจ่ำยงบ ลงทุน 23 โครงกำร มีงบประมำณคงเหลือ 1,121,246.02 บำท
 14. 14. EB 3 3) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 3.1) ร้อยละของจานวนโครงการ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน กระบวนกำร จัดซื้อจัดจ้ำง (4 ข้อ) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 วิธีประกวดราคา 3 โครงการ วิธีสอบราคา 80 โครงการ วิธีตกลงราคา 24 โครงการ 2.8 74.77 22.43 ร้อยละของจานวนโครงการ
 15. 15. EB 3 3) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 3.2) ร้อยละของจานวนงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน กระบวนกำร จัดซื้อจัดจ้ำง (4 ข้อ) 0 10 20 30 40 50 60 70 วิธีประกวดราคา มูลค่า 14,388,000 บาท วิธีสอบราคา มูลค่า 65,524,749.91 บาท วิธีตกลงราคา มูลค่า 2,397,090 บาท 18.02 69.53 3 ร้อยละของจานวนงบประมาณ
 16. 16. EB 3 4) มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่าน มา กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำแผน กระบวนกำร จัดซื้อจัดจ้ำง (4 ข้อ)  ให้ควำมรู้กับเจ้ำหน้ำที่พัสดุ อบรมฝึกปฏิบัติกำร  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย  ออกติดตำมกำรเบิกจ่ำย
 17. 17. EB 4 1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือกาหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภำรกิจหลัก กำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำหนดมำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก (2 ข้อ)  ให้ควำมรู้กับเจ้ำหน้ำที่พัสดุ อบรมฝึกปฏิบัติกำร  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย  ออกติดตำมกำรเบิกจ่ำย
 18. 18. EB 4 2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ ปฏิบัติงาน/คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภำรกิจหลัก  รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรของกลุ่มงำนภำยใน สพม. 31 ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน/กำรอบรมสัมมนำ/กำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ ได้รับมอบหมำย กำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำหนดมำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก (2 ข้อ)
 19. 19. EB 5 1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตาม ภำรกิจหลัก ที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และ มีประสิทธิภาพ ควำมเป็ นธรรมในกำรปฏิบัติงำน ตำมภำรกิจหลัก (3 ข้อ)  มี แนวทำง/ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนเช่น กำรทำบัตรประจำตัว ข้ำรำชกำร กำรยืม ก.พ.7
 20. 20. EB 5 2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภำรกิจหลัก อัตราค่าบริการ(ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มี ส่วน ได้เสียทราบอย่างชัดเจน ควำมเป็ นธรรมในกำรปฏิบัติงำน ตำมภำรกิจหลัก (3 ข้อ)  มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนชัดเจนเช่น คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอจัด กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว ขั้นตอนกำรให้บริกำรรับข้อร้องเรียน  คู่มือสำหรับประชำชน : พรบ. อำนวยควำมสะดวก บนเว็บไซต์ของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 (www.mattayom31.go.th)
 21. 21. EB 5 3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการป้ องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้ องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภำรกิจหลัก ควำมเป็ นธรรมในกำรปฏิบัติงำน ตำมภำรกิจหลัก (3 ข้อ)  ระเบียบกำรอยู่เวรยำม คำสั่ง กำรประชุมติดตำมงำน  กล้องวงจรปิ ดรอบสำนักงำน  กำรควบคุมภำยใน
 22. 22. EB 6 1) ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการ หรือการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภำรกิจหลัก ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ รำชกำรตำมภำรกิจหลัก (5 ข้อ)  ผู้มีส่วนได้เสีย (คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (ก.พ.ท.), คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก. ต.ป.น.), คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ. ก.ค.ศ.), ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด ประธานและเลขานุการศูนย์วิชการ/ศูนย์ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้)
 23. 23. EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ รำชกำรตำมภำรกิจหลัก (5 ข้อ) 2) ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ หรือปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติราชการในภำรกิจหลัก ประชุมคณะทางาน แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนานโยบาย ประชุม คณะกรรมการฯ จัดทาโครงการ กลั่นกรอง/จัดสรร งบประมาณ เสนอ ผอ. อนุมัติ นาเสนอขอความ เห็นชอบ กพท. ปฏิบัติ
 24. 24. EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ รำชกำรตำมภำรกิจหลัก (5 ข้อ)  สพม. 31 ได้นำโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อควำมเห็นชอบ และดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ และนำสู่ กำรปฏิบัติ 3) ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ หรือปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติราชการในภำรกิจหลัก
 25. 25. EB 6 4) ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ หรือ ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติราชการในภำรกิจหลัก ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ รำชกำรตำมภำรกิจหลัก (5 ข้อ)  กำรประชุมคณะกรรมกำร กตปน.  กำรร่วมนิเทศของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรโรงเรียนเช่นกลุ่มโรงเรียนสุร นำรี  ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม นิเทศ ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
 26. 26. EB 6 5) ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภำรกิจ หลัก อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ รำชกำรตำมภำรกิจหลัก (5 ข้อ)  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร  ข้อเสนอแนะผู้บริหำรโรงเรียน
 27. 27. EB 7 1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำม ภำรกิจหลัก (4 ข้อ)  -โครงสร้ำงหน่วยงำน  -แผนผังกำรปฏิบัติงำน  -คำสั่งปฏิบัติงำน
 28. 28. EB 7 2) มีข้อมูลตามภำรกิจหลัก ตามที่กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์ของสานักงานเขต พื้นที่ การศึกษาหรือสื่อสังคม (Social Media) ช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำม ภำรกิจหลัก (4 ข้อ) www.mattayom31.go.th
 29. 29. EB 7 3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภำรกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือมีเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทาการ ช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำม ภำรกิจหลัก (4 ข้อ)  มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูล  หมำยเลขโทรศัพท์เจ้ำหน้ำที่
 30. 30. EB 7 ช่องทำงที่ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลตำม ภำรกิจหลัก (4 ข้อ) 4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภำรกิจหลัก ทางสื่อต่อไปนี้ 4.1) หนังสือพิมพ์ 4.2) วำรสำร 4.3) จุลสำร 4.4) แผ่นพับ
 31. 31. EB 8 1) มีการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงาน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน (5 ข้อ) ขั้นตอนกำรร้องเรียน
 32. 32. EB 8 2) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียน  หมำยเลขโทรศัพท์เจ้ำหน้ำที่/ผอ.สพม.31  กล่องแสดงควำมคิดเห็น กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน (5 ข้อ)
 33. 33. EB 8 3) มีการกาหนดกลุ่มงาน หรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร สพม.31 กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน (5 ข้อ)
 34. 34. EB 8 4) มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  ไม่มีกำรร้องเรียน กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน (5 ข้อ)
 35. 35. EB 8 5) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  สรุปข้อร้องเรียน เช่นกำรตรวจสอบผลกำรเรียน กำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน (5 ข้อ)
 36. 36. EB 9 1) มีการประชุม หรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (7 ข้อ)  ไม่มี
 37. 37. EB 9 2) มีการจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้ องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (7 ข้อ)  ประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 เรื่อง มำตรกำรป้ องกันกำรทุจริตในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 38. 38. EB 9 3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (7 ข้อ)  ไม่มี
 39. 39. EB 9 4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (7 ข้อ)  ไม่มี
 40. 40. EB 9 5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (7 ข้อ)  ไม่มี
 41. 41. EB 9 6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (7 ข้อ)  ไม่มี
 42. 42. EB 9 7) มีการนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน ไปปรับปรุงระบบการทางาน กำรดำเนินกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (7 ข้อ)  ไม่มี
 43. 43. 1) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้ องกันและต่อต้านการ ทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 EB 10 กำรดำเนินกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต (3 ข้อ)  รำยงำนผลโครงกำรตรวจสอบภำยในปี งบประมำณ 2558
 44. 44. 2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการดาเนินการตามแผนการป้ องกันและต่อต้าน การทุจริตต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 EB 10 กำรดำเนินกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต (3 ข้อ)  รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี  ประกำศป้ องกันกำรทุจริต เช่นกำรสอบบรรจุครูผู้ช่วย
 45. 45. 3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้ องกันและต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 EB 10 กำรดำเนินกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต (3 ข้อ)  แผนกำรตรวจสอบภำยในปี 2559
 46. 46. 1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารงาน ที่โปร่งใส EB 11 กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำน ที่โปร่งใส (2 ข้อ)  กำรรวมกลุ่มไม่เป็ นทำงกำร ทำง Line ร่วมกับบุคคลภำยนอก (เครือข่ำย ปปช.จังหวัด 184 คน)  กลุ่มช่อสะอำด
 47. 47. 2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมี กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น EB 11 กำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำน ที่โปร่งใส (2 ข้อ)  นิติกรและผู้บริหำรโรงเรียน ร่วมกิจกรรม
 48. 48. Company LOGOEBIT-Offic

×