สารบัญ
ก
•  กกรังกา     • กระพี้เครือ  • การเวก
•  กระชาย     • กระพี้นางนว
•  กระดังงาไทย    ล
•  กระดุมทองเลื...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้  7-50150-
  001-001/7
  ชือพื้นเมือง
   ่
  คำามอกหลวง
  ชือวิทยาศาสตร์ Gardenia
 ...
หางนกยูงฝรั่ง
  รหัสพรรณไม้   7-50150-001-
  002/4

  ชือพื้นเมือง
   ่       หางนกยูงฝรั่ง
  ชือวิทยาศาสตร์...
เก็ด(เขาควาย)
  รหัสพรรณไม้  7-50150-001-
  003/5
  ชือพื้นเมือง
   ่       เก็ด(เขาควาย)


  ชือวิทยาศาสตร์...
มะค่าโมง
 รหัสพรรณไม้   7-50150-001-
 004/2
 ชือพื้นเมือง
  ่       มะค่าโมง
 ชือวิทยาศาสตร์ Afzelia
  ่
 ...
ขี้เหล็กอเมริกัน
รหัสพรรณไม้    7-50150-001-
005/6
ชือพื้นเมือง
 ่        ขีเหล็กอเมริกัน
          ้...
นนทรี
รหัสพรรณไม้   7-50150-001-
006/1
ชือพื้นเมือง
 ่        นนทรี
ชือวิทยาศาสตร์ Peltophorum
 ่
pterocarpum
(...
เสี้ยวดอกขาว
รหัสพรรณไม้   7-50150-001-
007/2
ชือพื้นเมือง
 ่       เสี้ยวดอกขาว


ชือวิทยาศาสตร์ Bauhinia sp.
 ...
รักใหญ่
รหัสพรรณไม้   7-50150-
001-008/4
ชือพื้นเมือง
 ่        รักใหญ่
ชือวิทยาศาสตร์ Gluta sp.
 ่
ชือวงศ์
 ่...
ขี้เหล็กบ้าน
รหัสพรรณไม้   7-50150-
001-009/5
ชือพื้นเมือง
 ่       ขีเหล็กบ้าน
         ้
ชือวิทยาศาสตร...
กระพี้เครือ
รหัสพรรณไม้   7-50150-
001-010/4
ชือพื้นเมือง กระพี้เครือ
 ่
ชือวิทยาศาสตร์ Dalbergia
 ่
foliacea Wall.
ช...
สะเดาช้าง
 รหัสพรรณไม้   7-50150-
 001-011/4
 ชือพื้นเมือง
  ่       สะเดาช้าง
 ชือวิทยาศาสตร์
  ่    ...
บ่าแตกเครือ
   รหัสพรรณไม้   7-50150-
   001-012/1
   ชือพื้นเมือง
    ่       บ่าแตกเครือ


   ชือวิท...
ประดู่(ใบกลม)
   รหัสพรรณไม้   7-50150-001-
   013/1
   ชือพื้นเมือง
    ่
   ประดู(ใบกลม)
      ่
  ...
สมอพิเภก
  รหัสพรรณไม้  7-50150-
  001-014/2
  ชือพื้นเมือง
   ่      สมอพิเภก
  ชือวิทยาศาสตร์ Terminalia
 ...
เหียง
 รหัสพรรณไม้  7-50150-
 001-015/15
 ชือพื้นเมือง
  ่       เหียง
 ชือวิทยาศาสตร์
  ่
 Dipterocarpu...
เต็งหนาม
  รหัสพรรณไม้    7-50150-
  001-016/1
  ชือพื้นเมือง
   ่      เต็งหนาม
  ชือวิทยาศาสตร์ Bridelia
...
เสลา(ดอกขาว)
   รหัสพรรณไม้    7-50150-
   001-017/1
   ชือพื้นเมือง
    ่
   เสลา(ดอกขาว)
   ชือวิทยาศาสต...
กวาวเครือ
  รหัสพรรณไม้   7-50150-001-
  018/1
  ชือพื้นเมือง
   ่      กวาวเครือ
  ชือวิทยาศาสตร์ Butea
  ...
รกฟ้า
 รหัสพรรณไม้  7-50150-
 001-019/2
 ชือพื้นเมือง
  ่       รกฟ้า
 ชือวิทยาศาสตร์ Terminalia
  ่
 ala...
สัก
 รหัสพรรณไม้
 ชือพื้นเมือง
  ่        สัก
 ชือวิทยาศาสตร์ Tectona
  ่
 grandis L.f.
 ชือวงศ์
  ่      ...
ฝาง
รหัสพรรณไม้   7-50150-001-
021/2
ชือพื้นเมือง
 ่       ฝาง
ชือวิทยาศาสตร์ Caesalpinia
 ่
sappan ศ.
ชือวงศ์...
ราชพฤกษ์/ต้นลมแล้ง
   รหัสพรรณไม้   7-50150-
   001-022/3
   ชือพื้นเมือง
    ่
   ราชพฤกษ์/ต้นลมแล้ง
 ...
บุนนาค
 รหัสพรรณไม้  7-50150-
 001-023/4
 ชือพื้นเมือง
  ่      บุนนาค


 ชือวิทยาศาสตร์ Mesua
  ่
 ferre...
อินทนินนำ้า
   รหัสพรรณไม้    7-50150-
   001-024/4
   ชือพื้นเมือง
    ่        อินทนินนำ้า
   ชือ...
อินทนินบก
  รหัสพรรณไม้  7-50150-
  001-025/10
  ชือพื้นเมือง
   ่       อินทนินบก
  ชือวิทยาศาสตร์
  ...
มะขามป้อม
  รหัสพรรณไม้  7-50150-
  001-026/2
  ชือพื้นเมือง
   ่       มะขามป้อม


  ชือวิทยาศาสตร์
 ...
สารภี
 รหัสพรรณไม้    7-50150-
 001-027/2
 ชือพื้นเมือง
  ่        สารภี
 ชือวิทยาศาสตร์
  ่     ...
ยางนา
 รหัสพรรณไม้   7-50150-
 001-028/4
 ชือพื้นเมือง
  ่       ยางนา
 ชือวิทยาศาสตร์.
  ่
 Dipterocarpu...
มะกอกป่า
  รหัสพรรณไม้   7-50150-
  001-029/3
  ชือพื้นเมือง
   ่       มะกอกป่า
  ชือวิทยาศาสตร์ Spondias
 ...
พืชวงค์ยาง
  รหัสพรรณไม้  7-50150-
  001-030/2
  ชือพื้นเมือง
   ่        พืชวงค์ยาง
  ชือวิทยาศาสตร์....
เปล้าหลวง
  รหัสพรรณไม้   7-50150-
  001-031/4
  ชือพื้นเมือง
   ่        เปล้าหลวง
  ชือวิทยาศาสตร์...
เอื้องหมายนา
   รหัสพรรณไม้   7-50150-
   001-032/4
   ชือพื้นเมือง
    ่
   เอื้องหมายนา
   ชือวิทยาศาสตร...
แสลงใจ
 รหัสพรรณไม้  7-50150-
 001-033/2
 ชือพื้นเมือง
  ่       แสลงใจ
 ชือวิทยาศาสตร์ Strycnos
  ่
 sp....
ไผ่รวก
 รหัสพรรณไม้    7-50150-
 001-034/4
 ชือพื้นเมือง
  ่        ไผ่รวก
 ชือวิทยาศาสตร์
  ่
 Thyrs...
ตีนนก 1
  รหัสพรรณไม้    7-50150-
  001-035/3
  ชือพื้นเมือง
   ่        ตีนนก 1
  ชือวิทยาศาสตร์ Vitex s...
ตีนนก 2
  รหัสพรรณไม้  7-50150-
  001-036/4
  ชือพื้นเมือง
   ่       ตีนนก 2
  ชือวิทยาศาสตร์ Vitex sp.
 ...
ซ้อ
 รหัสพรรณไม้    7-50150-
 001-037/2
 ชือพื้นเมือง
  ่        ซ้อ
 ชือวิทยาศาสตร์ Gmelina
  ่
 arborea ro...
หมี่เหม็น
  รหัสพรรณไม้   7-50150-
  001-038/2
  ชือพื้นเมือง
   ่       หมี่เหม็น
  ชือวิทยาศาสตร์ L...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
คำามอกหลวง
  รหัสพรรณไม้
  ชือพื้นเมือง
   ่
  ชือวิทยาศาสตร์
   ่
  ชือวงศ์
   ่
  ลักษณะวิสัย
  ลัก...
varieties of plant record
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

varieties of plant record

1,448 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

varieties of plant record

 1. 1. สารบัญ
 2. 2. ก • กกรังกา • กระพี้เครือ • การเวก • กระชาย • กระพี้นางนว • กระดังงาไทย ล • กระดุมทองเลื้ • กฤษณา อย • กล้วยนำ้าว้า • กระดุมทองเลื้ • กล้วยบัว อย • กล้วยบัวชม • กระโดน พู • กระถินณรงค์ • กล้วยพัด • กระถิ่น • กวาวเครือ • กระถินเท • กัลปพฤกษ์ • กระท้อน • กาซีเนีย • กระทุ่มบก • การบูร
 3. 3. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-001/7 ชือพื้นเมือง ่ คำามอกหลวง ชือวิทยาศาสตร์ Gardenia ่ sootepensis Hutch. ชือวงศ์ ่ RUBIACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้
 4. 4. หางนกยูงฝรั่ง รหัสพรรณไม้ 7-50150-001- 002/4 ชือพื้นเมือง ่ หางนกยูงฝรั่ง ชือวิทยาศาสตร์ Delonix regia ่ (Bojer ex Hook.) Raf. ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น ลักษณะเด่นของพืช -
 5. 5. เก็ด(เขาควาย) รหัสพรรณไม้ 7-50150-001- 003/5 ชือพื้นเมือง ่ เก็ด(เขาควาย) ชือวิทยาศาสตร์ ่ Dalbergia cultrata Graham ex Benth. ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น
 6. 6. มะค่าโมง รหัสพรรณไม้ 7-50150-001- 004/2 ชือพื้นเมือง ่ มะค่าโมง ชือวิทยาศาสตร์ Afzelia ่ xylocarpa (Kurz) Craib ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- CAESALPINIODEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้
 7. 7. ขี้เหล็กอเมริกัน รหัสพรรณไม้ 7-50150-001- 005/6 ชือพื้นเมือง ่ ขีเหล็กอเมริกัน ้ ชือวิทยาศาสตร์ ่ Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- CAESALPINIODEAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น ลักษณะเด่นของพืช -
 8. 8. นนทรี รหัสพรรณไม้ 7-50150-001- 006/1 ชือพื้นเมือง ่ นนทรี ชือวิทยาศาสตร์ Peltophorum ่ pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne ชือวงศ์ LEGUMINOSAE- ่ CAESALPINIODEAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น ลักษณะเด่นของพืช
 9. 9. เสี้ยวดอกขาว รหัสพรรณไม้ 7-50150-001- 007/2 ชือพื้นเมือง ่ เสี้ยวดอกขาว ชือวิทยาศาสตร์ Bauhinia sp. ่ ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- CAESALPINIODEAE ลักษณะวิสัย ไม้พุ่ม ลักษณะเด่นของพืช ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
 10. 10. รักใหญ่ รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-008/4 ชือพื้นเมือง ่ รักใหญ่ ชือวิทยาศาสตร์ Gluta sp. ่ ชือวงศ์ ่ ANACARDIACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้ ลักษณะเด่นของพืช ยางเป็นสีดำา เหนียว
 11. 11. ขี้เหล็กบ้าน รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-009/5 ชือพื้นเมือง ่ ขีเหล็กบ้าน ้ ชือวิทยาศาสตร์ Senna siamea ่ (Lamk.) Irwin & Barneby ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- CAESALPINIODEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้ ลักษณะเด่นของพืช ดอกสีเหลืองผลเป็นฝักแบน
 12. 12. กระพี้เครือ รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-010/4 ชือพื้นเมือง กระพี้เครือ ่ ชือวิทยาศาสตร์ Dalbergia ่ foliacea Wall. ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE ลักษณะวิสัย ไม้เลื้อย ลักษณะเด่นของพืช -
 13. 13. สะเดาช้าง รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-011/4 ชือพื้นเมือง ่ สะเดาช้าง ชือวิทยาศาสตร์ ่ Acrocarpus fraxinifolius (wight ex Am.) ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- CAESALPINIODEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้
 14. 14. บ่าแตกเครือ รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-012/1 ชือพื้นเมือง ่ บ่าแตกเครือ ชือวิทยาศาสตร์ Celastrus ่ paniculata Willd. ชือวงศ์ ่ CELASTRACEAE ลักษณะวิสัย ไม้เลื้อย
 15. 15. ประดู่(ใบกลม) รหัสพรรณไม้ 7-50150-001- 013/1 ชือพื้นเมือง ่ ประดู(ใบกลม) ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ Dalbergia sp. ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้
 16. 16. สมอพิเภก รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-014/2 ชือพื้นเมือง ่ สมอพิเภก ชือวิทยาศาสตร์ Terminalia ่ bellirica (Gaertn.) Roxb. ชือวงศ์ ่ COMBRETACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้ ลักษณะเด่นของพืช
 17. 17. เหียง รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-015/15 ชือพื้นเมือง ่ เหียง ชือวิทยาศาสตร์ ่ Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. ชือวงศ์ ่ DIPTEROCARPACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้
 18. 18. เต็งหนาม รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-016/1 ชือพื้นเมือง ่ เต็งหนาม ชือวิทยาศาสตร์ Bridelia ่ retusa Juss. ชือวงศ์ ่ EUPHORBIACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น ลักษณะเด่นของพืช
 19. 19. เสลา(ดอกขาว) รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-017/1 ชือพื้นเมือง ่ เสลา(ดอกขาว) ชือวิทยาศาสตร์ ่ Lagerstroemia sp. ชือวงศ์ ่ LYTHRACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้
 20. 20. กวาวเครือ รหัสพรรณไม้ 7-50150-001- 018/1 ชือพื้นเมือง ่ กวาวเครือ ชือวิทยาศาสตร์ Butea ่ Superba Roxb. ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE ลักษณะวิสัย ไม้เลื้อย ลักษณะเด่นของพืช -
 21. 21. รกฟ้า รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-019/2 ชือพื้นเมือง ่ รกฟ้า ชือวิทยาศาสตร์ Terminalia ่ alata Heyne ex Roth ชือวงศ์ ่ COMBRETACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้ ลักษณะเด่นของพืช
 22. 22. สัก รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ สัก ชือวิทยาศาสตร์ Tectona ่ grandis L.f. ชือวงศ์ ่ LABIATAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้ ลักษณะเด่นของพืช ขยี้ใบจะมีสีแดงเหมือนเลือด บริเวณที่พบ A,B,E,H,J
 23. 23. ฝาง รหัสพรรณไม้ 7-50150-001- 021/2 ชือพื้นเมือง ่ ฝาง ชือวิทยาศาสตร์ Caesalpinia ่ sappan ศ. ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- CAESALPINIODEAE ลักษณะวิสัย ไม้พุ่ม ลักษณะเด่นของพืช ลำาต้นมีหนามดอกสีเหลือง
 24. 24. ราชพฤกษ์/ต้นลมแล้ง รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-022/3 ชือพื้นเมือง ่ ราชพฤกษ์/ต้นลมแล้ง ชือวิทยาศาสตร์ ่ Cassia fistula L. ชือวงศ์ ่ LEGUMINOSAE- CAESALPINIODEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้
 25. 25. บุนนาค รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-023/4 ชือพื้นเมือง ่ บุนนาค ชือวิทยาศาสตร์ Mesua ่ ferrea L. ชือวงศ์ ่ CLUSIACEAE (GUTTIFER ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้
 26. 26. อินทนินนำ้า รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-024/4 ชือพื้นเมือง ่ อินทนินนำ้า ชือวิทยาศาสตร์ ่ Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. ชือวงศ์ ่ LYTHRACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น
 27. 27. อินทนินบก รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-025/10 ชือพื้นเมือง ่ อินทนินบก ชือวิทยาศาสตร์ ่ Lagerstroemia macrocarpa Wall. ชือวงศ์ ่ LYTHRACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้
 28. 28. มะขามป้อม รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-026/2 ชือพื้นเมือง ่ มะขามป้อม ชือวิทยาศาสตร์ ่ Phyllanthus emblica L. ชือวงศ์ ่ EUPHORBIACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น
 29. 29. สารภี รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-027/2 ชือพื้นเมือง ่ สารภี ชือวิทยาศาสตร์ ่ Mammea harmandii Kosterm. ชือวงศ์ ่ GUTTIFERAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น ลักษณะเด่นของพืช
 30. 30. ยางนา รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-028/4 ชือพื้นเมือง ่ ยางนา ชือวิทยาศาสตร์. ่ Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G. Don ชือวงศ์ ่ DIPTEROCARPACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้
 31. 31. มะกอกป่า รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-029/3 ชือพื้นเมือง ่ มะกอกป่า ชือวิทยาศาสตร์ Spondias ่ bipinnata Airy Shaw&Forman T. ชือวงศ์ ่ ANACARDIACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้
 32. 32. พืชวงค์ยาง รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-030/2 ชือพื้นเมือง ่ พืชวงค์ยาง ชือวิทยาศาสตร์. ่ Shorea sp. ชือวงศ์ ่ DIPTEROCARPACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้ ลักษณะเด่นของพืช -
 33. 33. เปล้าหลวง รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-031/4 ชือพื้นเมือง ่ เปล้าหลวง ชือวิทยาศาสตร์ ่ Croton roxburghii N.P.Balake. ชือวงศ์ ่ EUPHORBIACEAE ลักษณะวิสัย ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก
 34. 34. เอื้องหมายนา รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-032/4 ชือพื้นเมือง ่ เอื้องหมายนา ชือวิทยาศาสตร์ Costus ่ speciosus (J.G. Koening) Smith ชือวงศ์ ่ COSTACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ล้มลุก
 35. 35. แสลงใจ รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-033/2 ชือพื้นเมือง ่ แสลงใจ ชือวิทยาศาสตร์ Strycnos ่ sp. ชือวงศ์ ่ STRYCHNACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้ ลักษณะเด่นของพืช
 36. 36. ไผ่รวก รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-034/4 ชือพื้นเมือง ่ ไผ่รวก ชือวิทยาศาสตร์ ่ Thyrsostachys siamensis Gamble ชือวงศ์ ่ GRAMINEAE ลักษณะวิสัย ไม้ไผ่
 37. 37. ตีนนก 1 รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-035/3 ชือพื้นเมือง ่ ตีนนก 1 ชือวิทยาศาสตร์ Vitex sp. ่ ชือวงศ์ ่ LABIATAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้ ลักษณะเด่นของพืช มีสามใบย่อย บริเวณที่พบ A
 38. 38. ตีนนก 2 รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-036/4 ชือพื้นเมือง ่ ตีนนก 2 ชือวิทยาศาสตร์ Vitex sp. ่ ชือวงศ์ ่ LABIATAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้ ลักษณะเด่นของพืช มีสามใบย่อย ก้านใบมีปีก บริเวณที่พบ A
 39. 39. ซ้อ รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-037/2 ชือพื้นเมือง ่ ซ้อ ชือวิทยาศาสตร์ Gmelina ่ arborea roxb. ชือวงศ์ ่ LABIATAE ลักษณะวิสัย ไม้ตน ้ ลักษณะเด่นของพืช ใบรูปหัวใจคล้ายใบโพธิ์
 40. 40. หมี่เหม็น รหัสพรรณไม้ 7-50150- 001-038/2 ชือพื้นเมือง ่ หมี่เหม็น ชือวิทยาศาสตร์ Litsea ่ glutinosa (Lour.) C.S.Rob. ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 41. 41. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 42. 42. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 43. 43. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 44. 44. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 45. 45. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 46. 46. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 47. 47. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 48. 48. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 49. 49. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 50. 50. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 51. 51. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 52. 52. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 53. 53. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 54. 54. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 55. 55. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 56. 56. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 57. 57. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 58. 58. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 59. 59. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 60. 60. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 61. 61. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 62. 62. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 63. 63. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 64. 64. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 65. 65. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 66. 66. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 67. 67. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 68. 68. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 69. 69. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 70. 70. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 71. 71. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 72. 72. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 73. 73. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 74. 74. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 75. 75. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 76. 76. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 77. 77. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 78. 78. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 79. 79. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 80. 80. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
 81. 81. คำามอกหลวง รหัสพรรณไม้ ชือพื้นเมือง ่ ชือวิทยาศาสตร์ ่ ชือวงศ์ ่ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ

×