οικονομική κρίση και βρεφική διατροφή

1,222 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
691
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

οικονομική κρίση και βρεφική διατροφή

 1. 1. Οηθνλνκηθή θξίζε θαη βξεθηθή δηαηξνθή΢ηέιηνο Παπαβέληζεο MRCPCH DCH IBCLCΠαηδίαηξνο – ΢ύκβνπινο ΓαινπρίαοΠξόεδξνο πξνζσξηλνύ Γ΢ Γηθηύνπ Γξάζεο γηα ηελΒξεθηθή Γηαηξνθή IBFAN Διιάδαο
 2. 2. Οηθνλνκηθή θξίζε: επηπηώζεηο Φησρνπνίεζε θαη δηεύξπλζε αληζνηήησλ Αλεξγία, ππν-απαζρόιεζε θαη ειαζηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο Μεησκέλε πνηόηεηα/ πνηθηιία ζπκπιεξσκαηηθήο δηαηξνθήο Αλαζθάιεηα ζίηηζεο (food insecurity) Μεησκέλεο παξνρέο πγείαο/ πξνζβαζηκόηεηα/ εκβνιηαζκνί Απμεκέλε παηδηθή λνζεξόηεηα θαη ζλεηόηεηα
 3. 3. Γηδάγκαηα από ην παξειζόλ Dutch famine study Μεηαβνιηθόο πξνγξακκαηηζκόο Μείσζε γνληκόηεηαο, βάξνπο γέλλεζεο Απμεκέλνο θίλδπλνο ζηελ ελήιηθε δσή γηα:  ΢αθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 (κεησκέλνο εάλ είραλ ζειάζεη)  Παρπζαξθία  ΢ρηδνθξέλεηα (πξνγελλεηηθή έθζεζε)  Καξδηαγγεηαθή λόζνο (πξνγελλεηηθή έθζεζε)  Καξθίλν καζηνύ (πξνγελλεηηθή έθζεζε)
 4. 4. Μεηξηθόο ζειαζκόο: θιεηδί γηαπεξηνξηζκό ζπλεπεηώλ ΢ε παγθόζκην επίπεδν, ν κε ζειαζκόο επζύλεηαη γηα:  1 εθαηνκκύξην ζαλάηνπο παηδηώλ ηνλ ρξόλν  10% όισλ ησλ λνζεκάησλ παηδηθήο ειηθίαο  35% ηεο παγθόζκηαο παηδηθήο λνζεξόηεηαο < 5 εηώλ καδί κε κεηξηθή θαη παηδηθή ππνζξεςία Δπεξγεηηθή επίδξαζε ζειαζκνύ:  Άκεζα: κεησκέλε λνζεξόηεηα  Απώηεξα: απμεκέλνο δείθηεο λνεκνζύλεο θαη κείσζε κε κεηαδνηηθώλ ρξόλησλ λνζεκάησλ
 5. 5. ΢πκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή Μείσζε πνηόηεηαο δηαηξνθήο παξά πνζόηεηαο  Αύμεζε πδαηαλζξάθσλ  Μείσζε πξσηεηλώλ  Μείσζε ηξνθίκσλ πινύζησλ ζε κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία/ δσηθώλ Παξόια απηά:  Παξαηεξνύκελε ππεξβνιηθή πξόζιεςε πξσηεηλώλ πξν θξίζεο  Δπθαηξία γηα θαιύηεξεο επηινγέο θαη κεζνγεηαθή δηαηξνθή (θξνύηα, ιαραληθά, όζπξηα, ςάξη, ιηγόηεξα γαιαθηνθνκηθά θαη θόθθηλν θξέαο);
 6. 6. Διιάδα ζήκεξα (;) Παηδηθή θηώρεηα: 23% (2010, Eurostat) 500 ρηιηάδεο παηδηά θάησ από ην όξην θηώρεηαο Πνζνζηό παηδηώλ:  17% 2011  32% 1961 Κόβνληαη ηα επηδόκαηαηέθλσλ (!!)
 7. 7. Βξεθηθή δηαηξνθή ζε θαηξόνηθνλνκηθήο θξίζεο H νηθνλνκηθή θξίζε κηα ζεκαληηθή επθαηξία ζεηηθώλ αιιαγώλ ζηελ βξεθηθή δηαηξνθή ζηελ Διιάδα Η εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πξαθηηθώλ ζηελ βξεθηθή δηαηξνθή θιεηδί γηα ηελ κείσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο θξίζεο γηα ηελ δεκόζηα πγεία
 8. 8. Αύμεζε ησλ πνζνζηώλ ζειαζκνύ; Άλεξγεο κεηέξεο πςεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο Φησρά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξώκαηα – αλάγθε ελεκέξσζεο, ζσζηήο παξαθνινύζεζεο ΢ύλζιηςε ηεο κεζαίαο ηάμεο πνπ αθνινπζνύζε ην θαηεζηεκέλν βξεθηθήο δηαηξνθήο
 9. 9. Απμαλόκελε βνήζεηα γηα ηηο κεηέξεοζηνλ ζειαζκό Ίληεξλεη/ facebook ΢ύλδεζκνο Θειαζκνύ Διιάδαο Κνηλσληθά ηαηξεία Δλεξγνπνίεζε επαγγεικαηηώλ πγείαο Αύμεζε αξηζκνύ IBCLC
 10. 10. Επίζημα ζηοιτεία: 2009 National Survey, Greece, 2009
 11. 11. Αξρή κεηαζηξνθήο πξνοθνπιηνύξα ζειαζκνύ; Αλάγθε γηα λέα κειέηε Πνζνζηά κεηξηθνύ ζειαζκνύ/ ηάζεηο ΢πζρεηίζεηο: ηη έρεη αιιάμεη θνηλσληθν-νηθνλνκηθά, πξόζεζε, ελεκέξσζε, πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο Τπνζέζεηο (δηαδηθηπαθή ππνζηήξημε, νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θαη όρη ηόζν ελεκέξσζε) Μνλαδηθή ζπγθπξία  Καηαηγηζκνύ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ  Αιιαγήο ζεώξεζεο ζηνπο θηλδύλνπο μέλνπ γάιαθηνο  ΢ηξνθήο νηθνγελεηώλ ζε ιύζεηο νηθνλνκηθέο  Άλζεζεο δηαδηθηπαθήο θαη κεηέξαο πξνο κεηέξα ππνζηήξημεο
 12. 12. Αιιαγή πνιηηηθώλ ζηε βξεθηθήδηαηξνθή: ΗΠΑ http://www.surgeongeneral.gov/library/calls/brea stfeeding/calltoactiontosupportbreastfeeding.pdf
 13. 13. Καη ζηελ Διιάδα ηνπ 2012; 141 ζειίδεο: ε ιέμε «ζειαζκόο» δελ αλαγξάθεηαη νύηε κία θνξά!! http://www.unicef.gr/pdfs/Children_i n_Greece_2012.pdf
 14. 14. ΢ηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο δεκόζηαοπγείαο Πξνώζεζε κεηξηθνύ ζειαζκνύ  Άκεζα ζηε γέλλεζε  Απνθιεηζηηθόο γηα έμη κήλεο  ΢πλέρηζε γηα ηνπιάρηζηνλ δύν ρξόληα  Άκεζε πηνζέηεζε ησλ πξνηύπσλ αλάπηπμεο ΠΟΤ Πξνγξάκκαηα δηαηξνθηθήο εθπαίδεπζεο πιεζπζκνύ/ ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή  Ληγόηεξεο «άδεηεο ζεξκίδεο», απινί πδαηάλζξαθεο  Ληπαξά > 25% ηεο εκεξήζηαο πξόζιεςεο ελέξγεηαο  Πνηνηηθά ιηπαξά  Πξσηείλεο < 15% ηεο εκεξήζηαο πξόζιεςεο ελέξγεηαο  Σξόθηκα θξέζθα, ηνπηθά, από ην νηθνγελεηαθό ηξαπέδη, θαη δσηθά  Μεζνγεηαθή δηαηξνθή
 15. 15. Παξεκβάζεηο δεκόζηαο πγείαο ΢ηόρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ Πξνγξάκκαηα αλίρλεπζεο θαη αληηκεηώπηζεο παηδηώλ κε ππνζξεςία/ παρπζαξθία Έκθαζε ζηελ δηαηξνθή θαη όρη ζηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο
 16. 16. Μεξηθά από ηα κεγάια εκπόδηα γηα ηελ βειηίσζε ησλ πνζνζηώλ κεηξηθνύ ζειαζκνύ είλαη ε επξεία θαη κε εζηθή πξνώζεζε ησλ ππνθαηάζηαησλ κεηξηθνύ γάιαθηνο από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο, νη αλεπαξθείο εζληθέο πνιηηηθέο πνπ δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ άδεηα κεηξόηεηαο, θαη ε έιιεηςε ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ θηλδύλσλ από ηνλ κε ζειαζκό. UNICEF 2008
 17. 17. Μνλαδηθέο επθαηξίεο θαη γηα ηεβηνκεραλία γαιάησλ Υαιάξσζε θαη αζπδνζία Friesland (Οιιαλδία) 5 δηο επξώ θέξδε ην πξώην εμάκελν ηνπ 2012 (follow on, developing world, Asia)
 18. 18. ΔΙΕΘΝΗ΢ ΚΩΔΙΚΑ΢ ΕΜΠΟΡΙΑ΢ ΤΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑΣΩΝ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ΢ Φεθίζηεθε ην 1981 Από αληηπξνζσπείεο Τπνπξγείσλ Τγείαο από όιν ηνλ θόζκν Καηόπηλ ζπκθσλίαο κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θαη εηαηξίεο ΔΓΑΒ Σαθηηθέο αλαζεσξήζεηο/ πξνζζήθεο (World Health Assebly, WHA)
 19. 19. ΢θνπόο ηνπ Κώδηθα Να πξνζηαηέςεη ηελ ζειάδνπζα κεηέξα από ηελ επηζεηηθή πξνώζεζε/ marketing ησλ Τπνθαηάζηαησλ κεηξηθνύ γάιαθηνο Να πξνζηαηέςεη ηα βξέθε από κε αλαγθαία θαη αθαηάιιειε ρξήζε Τπνθαηάζηαησλ
 20. 20. www.ibfan.grΚαλούμε όλοσς όζοσς ενδιαθέρονηαι για ηον μηηρικόθηλαζμό ζηην Ελλάδα να βοηθήζοσν ζηο έργο ηοσIBFAN Ελλάδας για ηην προζηαζία ηοσ θηλαζμού
 21. 21. www.ibfan.gr
 22. 22. Μύζνη ζε αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο Σν ζηξεο «θόβεη» ην κεηξηθό γάια Σν άγρνο ηεο κεηέξαο «πεξλάεη» ζην παηδί κέζα από ην κεηξηθό γάια Μεηέξεο ζε θαθό επίπεδν ζξέςεο δελ παξάγνπλ γάια Δθόζνλ ν ζειαζκόο ζηακάηεζε, δελ κπνξεί λα μαλαξρίζεη O ζειαζκόο λα ζηακαηήζεη εάλ ην παηδί εκθαλίζεη δηάξξνηα
 23. 23. Γηα ρώξεο ζε θίλδπλν (Διιάδα!) •Πξνεηνηκαζία θαη πνιηηηθέο θπβέξλεζεο θαη θνξέσλ πξηλ ζπκβεί ην επείγνλ • Καζνξηζκόο εγεζίαο • Καζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο • Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ • Κηλεηνπνίεζε εηδηθώλ ζηελ βξεθηθή δηαηξνθή θαη εθκεηάιιεπζε πόξσλ • Δλεξγόο πξνζηαζία, πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ζειαζκνύ σο ζεκαληηθήο ζηξαηεγηθήο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο • Feed the mother rather than the baby
 24. 24. Πόζν ζνβαξό δήηεκα είλαη επαηδηθή δηαηξνθή ελ θαηξώ θξίζεο; Οη αξλεηηθέο καθξνπξόζεζκεο επηπηώζεηο από θαθή δηαηξνθή κηαο νιόθιεξεο γεληάο Διιελνπαίδσλ ζήκεξα, κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα δεθαεηίεο αξγόηεξα, όηαλ απηά ηα παηδηά γίλνπλ ελήιηθεο Ο θαύινο θύθινο ηεο θηώρεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ππν-αλάπηπμεο ζπάεη κόλν κε εκπλεπζκέλεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ΣΧΡΑ
 25. 25. Γηα πεξαηηέξσ κειέηε: Progress for Children, 2007, UNICEF as quoted in http://www.childinfo.org/undernutrition.html www.unscn.org (UN Standing Committee on Nutrition) www.ennonline.net (Emergency Nutrition Network) Breastfeeding: a vital emergency response. ILCA at: http://www.ilca.org/files/in_the_news/Emergencies/Background09_print.pd f Infant nutrition during a disaster. AAP at: http://www2.aap.org/breastfeeding/files/pdf/InfantNutritionDisaster.pdf Factsheet on feeding babies in emergencies. WABA at: http://www.waba.org.my/pdf/Factsheet.pdf The Impact of Economic Crisis on Infant Feeding Patterns Conference Sponsor: Sigma Theta Tau International Conference Year: 2003 Conference Date:July 10- 12, 2003Author:Thrakul, Supunnee, MS, RN Elo IT, Grummer-Strawn LM. Changes in breastfeeding initiation and duration in Peru, 1977-1986. Soc Biol. 1993 Fall-Winter;40(3-4):224-43. Bhutta, Z., F.A. Bawany, A. Feroze and A. Rizvi. The Impact of the Food and Economic Crisis on Child Health and Nutrition Working Paper. Prepared for UNICEF Conference on the impact of the economic crisis on children; 2009

×