οικολογικά οφέλη μητρικού θηλασμού

968 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
178
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

οικολογικά οφέλη μητρικού θηλασμού

 1. 1. Οηθνινγηθά νθέιε κεηξηθνύ ζειαζκνύΣηέιηνο Παπαβέληζεο MRCPCH DCH IBCLC Παηδίαηξνο – Σύκβνπινο Γαινπρίαο www.pediatros-thes.gr Φεβξνπάξηνο 2012
 2. 2. Ή κήπσο θαιύηεξα:Πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε κε ζειαζκνύ;Πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα ηεο ζίηηζεο κεκπηκπεξό;
 3. 3. ΔΓΑΒ: Πεξηβαιινληηθό θόζηνο► Κόζηνο ιεηηνπξγίαο γαιαθηνβηνκεραληώλ► Κόζηνο παξαγσγήο κεηαιιηθώλ θνπηηώλ/ κπηκπεξό► Κόζηνο κεηαθνξάο► Κόζηνο ιεηηνπξγίαο απνζηείξσζεο► Καηαλάισζε λεξνύ► Κόζηνο από ηo κε ζειαζκό
 4. 4. Παξαγσγή βξεθηθνύ γάιαθηνο► Σπγθεληξσκέλε ζε ιίγεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε/ ιίγεο πνιπεζληθέο► Κιαζζηθόο ηξόπνο παξαγσγήο ρσξίο πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε/ ην αληίζεην ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο► Απαηηνύληαη 140 εθαηνκκύξηα αγειάδεο γηα λα «αληηθαηαζηήζνπλ» ηηο ζειάδνπζεο ζηελ Ιλδία► Κάζε αγειάδα ρξεηάδεηαη 10 ζηξέκκαηα γεο (απνςίισζε δαζώλ) (20% ηνπ ζπλνιηθνύ εδάθνπο ηεο Ιλδίαο)► Πεξηβαιινληηθό θόζηνο ζίηηζήο ηνπο, ληηξώδε► Οη αγειάδεο παξάγνπλ παγθνζκίσο ην 20% ησλ εθιύζεσλ κεζαλίνπ
 5. 5. Δπεμεξγαζία ΔΓΑΒ► Απόβιεηα κεηάιινπ, ζηιηθόλεο, ιάζηηρνπ θαη πιαζηηθνύ► Απαηηείηαη ελέξγεηα (πςειέο ζεξκνθξαζίεο)► Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε/ ηνμίλεο, δηνμίλεο θαηά ηελ παξαγσγή ζπζθεπαζηώλ► Αλ όιεο νη κεηέξεο ζηηο ΗΠΑ ζήιαδαλ γηα έλα ρξόλν, ζα εμνηθνλνκνύληαλ θάζε ρξόλν:  1000 ηόλνη ραξηηνύ θαη 10000 ηόλνη κεηάιινπ  300 ρηιηάδεο ηόλνη ηξνθήο γηα αγειάδεο  5 ρηιηάδεο ηόλνη πεηξειαίνπ  100 εθαηνκκύξηα ιίηξα CO2
 6. 6. Μεηαθνξά ΔΓΑΒ► Απαηηείηαηθαηαλάισζε ελέξγεηαο► Πεξηζζόηεξε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε► Αύμεζε δεκόζηνπ ρξένπο (εηζαγόκελα πξνηόληα)
 7. 7. Σθνππίδηα από ηελ θαηαλάισζε► Πιαζηηθά βξεθηθά κπνπθάιηα: πσινύληαη θάζε έηνο 5 εθαηνκκύξηα ζην Παθηζηάλ► 550 εθαηνκκύξηα κεηαιιηθά θνπηηά ΔΓΑΒ πσινύληαη θάζε ρξόλν κόλν ζηηο ΗΠΑ/ Γελ αλαθπθιώλνληαη► Αλ ηα βάδακε ζηε ζεηξά, ζα θπθιώλακε ηε Γε 1 ½ θνξά► Δλέξγεηα από θαύζε 80 θηιώλ μειείαο γηα έλα βξέθνο ζε έλα ρξόλν γηα απνζηείξσζε
 8. 8. Πηζαλή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ζηα ΔΓΑΒ► Παξνπζία γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νπζηώλ► Παξνπζία αληηβηνηηθώλ, νξκνλώλ► Παξνπζία ληηξσδώλ, ιηπαζκάησλ► Βαξέα κέηαιια: θάδκην, αξζεληθό, κόιπβδνο, ρξώκην► Αινπκίλην, κειακίλε, πεξρισξάηε► BPA, θζαιηθά
 9. 9. Δπηβάξπλζε από ην θόζηνο κε ζειαζκνύ► Πηζαλόηεηα γηα αζζέλεηεο ζην βξέθνο► 3 ρηιηάδεο ηόλνη από είδε γπλαηθείαο θξνληίδαο ιηγόηεξνη ηνλ ρξόλν ζηε Βξεηαλία θάζε ρξόλν αλ θάζε γπλαίθα ζήιαδε απνθιεηζηηθά► Πεξηζζόηεξεο πάλεο
 10. 10. Τν νηθνινγηθό όθεινο ηνπ ζειαζκνύ► Αλαλεώζηκε, δηαηεξήζηκε πεγή, ρσξίο θόζηνο θαη ρσξίο δεκηνπξγία ζθνππηδηώλ► Σεκαληηθό παγθόζκην κέηξν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ
 11. 11. Μεηξηθόο ζειαζκόο► Δπηινγή lifestyle;► Αλζξώπηλν δηθαίσκα;► Μέηξν πξναγσγήο δεκόζηαο πγείαο;► Οηθνλνκηθή αλαγθαηόηεηα;► Πεξηβαιινληηθή αλαγθαηόηεηα;
 12. 12. Βηβιηνγξαθία► Radford A. The ecological impact of bottle feeding. Baby Milk Action Coalition. 1991.► Radford A. Breastmilk: A world resource. World Alliance for Breastfeeding Action. Penang, Malaysia. Undated. Mimeo.► Baumslag N, Michels D. Milk, Money and Madness: the Culture and Politics of Breaastfeeding. Bergin @ Garvey, Westport, CT, 1995.► http://www.waba.org.my/resources/activitysheet/acsh1.ht m

×