Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Systémy pro správu informací používané na základních školách v ČR

366 views

Published on

Základní přehled informačních systémů používaných pro správu školní agendy na školách v České republice (teoretické ukotvení problematiky školních informačních systémů a příklady z praxe).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Systémy pro správu informací používané na základních školách v ČR

 1. 1. Letní škola KISK, 2015 Bc. Kateřina Kopecká 382631@mail.muni.cz
 2. 2.  Funkce: evidence žáků, tisk vysvědčení, tvorba rozvrhů, suplování, přijímací řízení, zápis do prvních ročníků, knihovna, plán akcí a další  Informační systémy pro ukládání a zpracování informací důležitých pro činnost školy
 3. 3.  zpravidla modulární, některé pokrývají celou agendu vedení administrativy školy  školy dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) povinny vést dokumentaci obsahující evidenci žáků, školní řád, rozvrhy vyučovacích hodin, třídní knihu, výroční zprávy,…  komerční ŠIS mohou být méně uživatelsky příjemné a finančně nákladné, což může být překážkou pro jejich nasazení např. na menších základních školách
 4. 4.  tištěná dokumentace  elektronická  monitorování a vyhodnocování informací z vnitřního i vnějšího prostředí školy  umožňují systematizovat tok informací a jejich rychlou a efektivní výměnu pro lepší plánování, organizování a kontrolu činností vedoucí k lepšímu řízení školy  lepší konkurenceschopnost školy  vzájemná komunikace škola-učitel-rodič
 5. 5.  povinnost škol vést školní matriku  povinnost předávání údajů MŠMT ke statistickému vyhodnocení  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).
 6. 6. Nejpoužívanější IS pro ZŠ a SŠ:  Škola OnLine (CCA Group)  Bakaláři (Bakaláři Software)  iŠkola (Computer Media)  SAS (MP-Soft)  dm Vysvědčení, dm Evidence, dm Knihovna (dm Software)  aSc Rozvrhy (Applied Software Consultants)  RELAX KEŠ (Alis)
 7. 7.  modulární IS – školy si mohou vybrat, které moduly budou používat  používán na mateřských, základních i středních školách  rok 2014 - systém Bakaláři používalo více než 3500 škol, přes 2000 z nich jej používalo pro tvorbu rozvrhu, 1400 i internetovou žákovskou knížku a téměř 1200 elektronickou třídní knihu
 8. 8.  školní informační systémy jsou většinou modulární  v ČR existuje několik typů pro ZŠ i SŠ  tištěná  elektronická dokumentace  slouží pro evidenci žáků, zaměstnanců školy, zápis známek, suplování, tvorbu rozvrhů, zápis do 1. ročníku a další
 9. 9.  JELÍNEK, Libor. Školní agenda [online]. Hradec Králové, 2014, 83 s. [cit. 2015-06- 12]. Dostupné z: http://www.bakalari.cz/ucebnice/zakladniPrirucka.pdf  NEUMAJER, Ondřej. Školní informační systémy. RVP.cz: Metodický portál [online]. 2010 [cit. 2015-06-13]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/u/8019/SKOLNI- INFORMACNI-SYSTEMY.html/  SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006, 300 s. ISBN 80-735-7176-5.  HRNČÍŘ, Martin. Informační systém školy [online]. Brno, 2013, 58 s. [cit. 2015-06- 14]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/255550/pedf_b/hrncir_bc_final.pdf. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy. Vedoucí práce Ing. Martin Dosedla.  Zdroje obrázků: Pixabay.com, Bakalari.cz

×