Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Makinano editorial essay

912 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Makinano editorial essay

  1. 1. EDITORIAL Sa pagkakaalam nating lahat ang isang batang mamayang katulad ko na nag aaral pa aymai kakayahan nang mag desisyon kung anong tama o mali ,pero hindi lahat ng mga bagaybagay dito sa ating bansa ay alam ng isang batang mamamayan kung bakit ito’y nangyayari.Kaya biling mag-aaral ay dapat nating unawain ang ekonomiks hindi lamang para maka pasa samarka kundi para mahubog natin ang ating mga sarili biling isang mabuting mamamayan sakinabukasan. Ang ekonomiks ay isang agham-panlipunan na tumatalakay sa limitadong yaman, mgapangangailangan at walang katapusang luho ng tao,kung paano maaaring maimpluwensyiyahanang isang tao dahil sa sistema ng ekonomiya , produksyon at distribusyon ng yaman ng bansa atlubusang paggamit ng mga yaman ng mundo kaya sa madaling salita ang ekonomiks angnakakasagot sa lahat ng aking tanong kung paano nabubuhay ang isang tao sa lipunan. Hindinatin maipagkakaila na marami tayong tanong katulad ng bakit maraming tao ang naghihirap ,kung bakit kailangang mag tipid, kung mag kano ang tax ng ating mga magulang , kung papaanomag widraw at deposite sa bangko, kung paano kumikita ang isang negosyante at kung paanomaging isang matalinong mamimili. Lahat ng mga tanong at nakakagulo sa isipan mo ukol saating lipunan at papaano gumagana ang ating ekonomiya ay maibabahagi lamang ng pag aaralng ekonomiks.Kagaya ko, sa aking pag-aaral ng ekonomiks ay may apat na aral akong natutunanna talagang mababaon ko sa pag laki at magagamit ko bilang isang reponsableng mamamayan.Una natututo akong maging isang responsableng mamimili o mabuting prodyuser ,napag-iisipan ko kung paano gagamitin ng maayos ang salapi at natututunan ko ang kahalagahan ngpagbabadyet. Ikalawa nauunawaan kuna ang mga pangyayari na naganap at nagaganap nanakaiimpluwensiya sa ating pamumuhay at ng buong bansa. Pangatlo natutunan kongmakagawa ng isang matalinong desisyon upang matulungan ko ang aking mga magulang sasuliraning may kinalaman sa aming kabuhayan. At pang huli ay kung papaano maging isangmahusay na botante sa kinabukasan dahil alam natin na ang mga leader na ating ibinuboto aysiyang mamamahala sa pagpapatakbo ng ekonomiya kaya kailangan ng isang tapat atresponsableng leader. Alam kung sa pag-aaral ko ng ekonomiks ay maraming aral tong naibahagi saakin kayasigurado ako na kung kayo ay mag aaral ng ekonomiks ay marami kayong matututunan. Hindilamang sa ating lipunan kundi nakatutulong bilang isang mabuti, maayos at responsablengmamamayan ng ating bansa.

×