Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johnjoshua powerpoint

2,916 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Johnjoshua powerpoint

  1. 1. Ang mga manggagawang Pilipino ay nagiging biktima ng pang-aabuso at pagsasamantala ng mga kapitalista at prodyuser. Kaya sa ganitong sitwasyon, humahanap ang mga manggagawa ng matatakbuhan at mahihingan ng tulong.
  2. 2.  Sa mga sandali na kailangan ng mga manggagawa ang tulong at sa oras ng kagipitan, ang mga manggawa ay humihinging suporta at tulong sa unyon. URI NG UNYON Labor Union Company Union Trade Union Industrial Union
  3. 3.  Labor Union – Ang Pinakamalawak dahil maaari nitong sakupin ang dalawang uri ng unyon. Company Union – Ay samahan ng mga manggagawa sa isang kompanya na suportado ng may-ari nito. Industrial Union – Ay organisasyon ng mga manggagawa sa isang tiyak na industriya. Trade Union – Ay samahan ng mga manggagawa sa isang gawain.
  4. 4.  Ang pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga kasapi ng unyon ay isa sa mga tungkulin ng unyon. Binibigyan ng pansin ng unyon ang oras ng paggawa ng mga manggagawa. Sinisiguro ng unyon na ang oras ng paggawa sa loob ng isang araw.
  5. 5.  Paternity Leave – Ang Batas Republika Blg. 8187 ang nagtadhana na ang bawat amang tahanan na naghahanapbuhay ay pinagkakalooban ng pitong araw na Paternity Leave na may tatanggapin na sahod sa sandaling ang kanilang asawa ay magsilang ng sanggol.
  6. 6.  Maternity Leave – Ang Batas Republika Blg. 679 ay nagsasaad na dapat pagkalooban ng Maternity Leave ang mga manggagawang babae na magsilang ng sanggol na may tatanggapin ding sahod. Batas Republika Blg. 7610 – Ito ang batas na nagbabawal ng pang-aabuso at pagpapatrabaho sa mga bata na wala pang 18 taong gulang.
  7. 7.  Workmen’s Compensation – Ang Batas Republika Blg. 772 ay kilala sa tawag na Workmen’s Compensation Act ay nagsasaad na ang sinumang manggagawa na magkakaroon ng kapansanan, sakit, at pinsala sanhi ng kanyang pinagtatrabahuhan. Termination Pay Leave – Ang Batas Republika Blg. 1052 ay nagsasaad na ang pagtatanggal sa trabaho ng isang manggagawa na walang sapat na dahilan ay ilegal kaya nararapat siyang bayaran ng pangasiwaan.
  8. 8.  Pag-eempleyo ng mga Babae at Bata – Ang Batas Republika Blg. 1131 ang bagbabawal sa pag-eempleyo ng mga bata at babae na wala pang 18 na taon sa mga industriyang makapinsala at mapanganib para sa kanilang katyuan.

×