Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aralin 47

13,219 views

Published on

 • Be the first to comment

Aralin 47

 1. 1. Ang panlabas na sector ngating bansa ay nahaharap samalaking responsibilidad bungang patulo;y ma paglawak ngugnayan ng mga bansa sadaigdig. Ang isang bansa tuladay nakikipag-ugnayan sa kapwabansa sa iba’t- ibang layunintulad ng :
 2. 2. Pampolitika LAYUNIN SAPangkapa PAKIKIPAG- Pangkultura yapaan UGNAYAN SA KAPWA BANSA Pang- ekonomiya
 3. 3. Kalakalang panloob ang tawag sapagpapalitan at pamamahagi ng ng mgaprodukto at serbisyo sa loob ng bansa. Ito aynagaganap dahil sa pagnanais ng isanglalawigan o rehiyon na magkaroon ngprodukto na gawa ng ibang lalawigan orehiyon. Ito ang nagiging daan upang angmga produkto ng isang partikular na lugar aymakarating sa iba’t-ibang lugar. Angpamamahagi ng mga produkto sa loob ng
 4. 4. bansa ay nagkakaroon ng kaganapan kungmaayos ang imprastrakturangpangkomunikasyon at transportasyon sa tulongng mga taong namamagitan sa bilihan ngprodukto mula sa mga prodyuser patungo samga konsyumer. ANG MGA TAONG MAYGAMPANIN SA KALAKALANG PANLOOB AYANG MGA :
 5. 5.  WHOLESALER- nagbibili ng mga produkto sa maramihan at bultuhan na kinabibilangan ng jobber at broker BROKER- nagsisilbing tagapamagitang sa bilihan at paggawa ng kontrata tulad sa bilihan ng stock RETAILERS- tuwirang nagbebenta ng tingiang produkto sa mga konsyumer. MIDDLEMEN- tagapamagitan ng bumibili at nagbibili ng mga produkto.
 6. 6. bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay nakikipagkalakalan na sa mga Tsino at iba pang dayuhan. Nakagagamit na ang mga sinaunang Pilipino ng mga produkto mula sa ibang bansa. Nang dumating ang mgamananakop, ang mga Kastila, Amerikano at Hapon ay malayang nakakapasok ang iba’t-ibang produkto, pilosopiya, kulltura, kaisipan at teknolohiya na nagdulot ng kabutihan at
 7. 7. di kabutihan sa ating mamamayan at bansa. Natuto tayong makipagkaibigan sa ibang bansa. Lumawak ang pakikipag-ugnayan natin sa maraming bansa. Ang pag-uugnayan ng mga bansa sa pamamagitan nng pakikipagpalitan ng produkto at serbisyo ay tinatawag na kalakalang panlabas o kalakalang internasyonal. Dahil dito nakagamit tayo ng teknolohiya na wala sa ating bansa tulag ng COMPUTER at CELLPHONE. Maraming produkto at serbisyo na salat sa ating bansa ang natatamo bunga ng pakikipagkalakalan sa labas ng bansa. Nagkakaroon ng
 8. 8. pamilihan ang ating produkto sa labas ngbansa. Kaya patuloy ;na nagaganyak ang mga negosyante na pagbutihin ang kanilang mgaprodukto upang makaagapay sa mgakompetisyon na buhat sa dayuhang produkto. Kumukita rin ang ating bansa mula sakalakalang panlabas. Ang espesyalisasyon ng bawat bansa sapaggawa ng produkto at pagkakaroon ngsaganang kapital ay malaking bahagingginagampanan sa kalakalang pandaigdig.Ang mga bansang sagana sa kapital ay
 9. 9. nakakalikha ng maraming produktong CAPITAL INTENSIVE na ginagamit sa ginagamit sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Ang espesyalisasyon ng isang bansa sa paggawa ng isang produkto ang dahilang kung bakit nakalilikha sila ng produkto nang higit sa kanilang pangangailangan upang maipagbili sa ibang bansa na nangangailangan ng nasabing produkto. Dapat lubusang linangin ang kakayahan ng bansa sa paglikha ng mga produkto kung saan may kasanayan ang mga manggagawa at sagana sa likas na yaman.
 10. 10. Alam natin na maraming uri ng produkto at serbisyo ang kailangan ng isang bansa. Kaya gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang ang mga produktong salat ang bansa ay matugunan. Makabubuti sa isang bansa na lumikha ng produkto kung saan matatam nito ang higit na kapakinabangan at umangkat na lamang ng dayuhang produkto na kailangan ng ating bansa na mas mura kaysa lumikha nito. Halimbawa ang bansang
 11. 11. Hapon ay nngangailangan ng mga produktong agrikultural at mga kotse. Kaya pareho itong lilikhain ngunit mas magastos ang pagprodyus ng mga produktong agrikultural kaysa sa mg koste kay mas mainam na na bumili na lamang kaysa magprodyus nito. Ayon kay DAVID ricardo na nagbigay halaga sa ideya ng COMPARATIVE ADVANTAGE dapat pag-ukulan ng pansin ng isang bansa ang paggawa ng produkto na may higit na kalamangan sa iang bansa upang lubusang matamo pakinabangan sa nasabing produkto.
 12. 12. Ang prinsipyong ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang isang bansa a nagpapakadalubhasa sa paglikha ng mga produkto na magbibigay sa kanila ng pinakamalaking kita dahil mas mura ang paggawa ng mga ito kaysa paglikha ng ibang produkto. Makikita sa pamamagitan ng Balance of Trade (BoT)at Balance of Payments (BOP)kung
 13. 13. Paborable o di paborable ang kalakalan ng isang bansa. Ang balance of trade ay paborable lamang kung mas malaki ang kita ng export kaysa gastos sa import. Tinatawag itong trade surplus. Ang Pilipinas ay laging may trade deficit sa kalakalan dahil naging import dependent ang ating industriya. Ibig sabihin laging mas malaki ang halaga ng ating inaangkat na produkto kaysa sa ating pinagbibili sa labas. Ang anumang deprinsya ng halaga ng import at export ng bansa kasama ang ibang invisible item ng kalakalan ay makikita sa trade of payments. Ang BOP ay nagpapakita ng lahat ng tala ng mga transaksyong pang-ekonomiya ng bansa.

×