Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang pagkompyut ng inflation rate sepe

  • Login to see the comments

Ang pagkompyut ng inflation rate sepe

  1. 1. Ang Pagkompyut ng Inflation RateConsumer Prize Index for All Income HouseholdsTaon Pagkain,Inu Kasuotan Pabahay Langis, Ila Serbisyo min , w at tubig2006 Tabakoenero 124.7 124.4 129.6 199.3 158.5Pebrero 125.9 125.1 130.9 206.3 160.0Marso 125.5 125.8 131.7 207.7 160.6Abril 125.7 126.1 121.8 206.6 161.3Mayo 126.0 126.4 131.8 203.6 163.2Hunyo 126.8 126.6 131.8 207.5 167.2Hulyo 127.8 126.8 131.8 214.1 168.6
  2. 2. Ang patuloy na pagtaas ng presyo sa pamilihan ay nagaganap sa loobng isang araw. Ang pag taas ng presyo na tinatawag na implasyon aynararanasan ng lahat bg tao sa lipunan, ngunit higit na nararamdaman ng mgamahihirap na mamayanan. Upang malaman ang antas ng impasyon o deplasyon ginagamitan ngpormulang ito : Inlfation/Deflation Rate = CPI Present year CPI Previous year -1 x 100 Inflation Rate = CPI present year – CPI previous year CPI Previous Year x 100
  3. 3. • Halimbawa : Inlfation/Deflation Rate ng 2007 = CPI 2007 CPI 2006 -1 x 100% = 137.9 – 129.8 129.8 x100% = 1.062 – 1 = .062 x 100 = 6.2 % ibig sabihin , tumaas ang presyo ng mga produkto na karaniwang binibili ngkonsyumer, ng 6.2% mula 2006 papuntang 2007. kung hindi masabayan ng pagtaas ngkita ng mga konsyumer, hindi na nila mabibili lahat ng kanilang dating binibili,humihirap ang buhay kung ang pag taas ay positibo , ito ay inlation, kapag negatibo , ito aydeflation o deplasyon. Ang Deplasyon ay pag baba ng mga presyo ng mga bibilhin sa pamilihan.Bihira itong maganap sapagkat ang pangkalahatang presyo ng mga bibilhin ay lagingtumataas..

×