Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sex in the office...

223 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sex in the office...

  1. 1. SSeexxoo eenn llaa ooffiicciinnaa
  2. 2. LLaa eesscceennaa qquuee vveerrááss aa ccoonnttiinnuuaacciióónn ffuuee ccaappttaaddaa ppoorr llaass ccáámmaarraass ddee cciirrccuuiittoo cceerrrraaddoo eenn llaass ooffiicciinnaass ddeell IIFFEE
  3. 3. LLaa ppaarreejjaa ccrreeyyóó qquuee nnoo hhaabbííaa nnaaddiiee mmááss,, ppeerroo llooss ccaacchhaarroonn yy eenn eexxcclluussiivvaa,, aaqquuíí ttee llooss pprreesseennttaammooss
  4. 4. SSii ttee ddaann aassccoo eessttaass ccoossaass eennttoonncceess nnoo ssiiggaass,, ppeerroo......
  5. 5. ssii ttee ccoonnssiiddeerraass ““ooppeenn mmiinndd””
  6. 6. yy ttee ggaannaa llaa mmoorrbboossiiddaadd...... ¡¡ppuueess aaddeellaannttee!!
  7. 7. ¿qquuéé eessppeerraabbaass?? ¡¡ppoonnttee aa ttrraabbaajjaarr!!

×