Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comparticion.

237 views

Published on

Published in: Business, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comparticion.

  1. 1. ,. _‘ É —. ‘g nlhl (V, e ‘p ‘_ì 9d Ìeggule îîìîi‘ 3 W) É F t; S‘? r [QSÉIÎÎÉÌJ Àqyuwea illgs nw a sua
  2. 2. Ehm» e41} uiflxîyìaiiflmìeaiîììrîtcaw «Àdîes» e-Ààiîuìvîiìatmr/ H05 zasracgîìaîr (3-9 î'a; ìî’îfilx©rs Me: e—Àirrrrcv/ iîla«à. rîlîos 6x0 rîres CÎTÌìÉLìÌÎÎÎÌVNÉ-ììîîìîîîè‘ “al rima îiesamadîa Àîî: @ @îì@s “ 1 ‘: :‘ *L ; pìaÀìs0s
  3. 3. H “mHQîmLÎlQ a‘, ìp>eagwmxHtjHzr' Hgyuwe îmwsa alias p@j1IÎ'S/ ‘ì«©TmH:3l@ apugdHagm Hhagjegvr’ ‘HJHQQ dg eaHH, era HIÎLHHÎQHIÎÌJÌHHÉQJIÎSQ dieHH A glzuagmìte QLEHSSÌHQ gHea Hg Q Hîm tea! vuHsQ scjeà 1534s Haqp>1vzoweaHcjhxzaumìzi amata dkee» glllHa ‘GQLÎÌÎLQPJÉJÉHÈÎÌÉÌÎFÎHQÎHQ Heasmw una) l[Î(@d_LH

×