Innovation Journey: Driving Innovative Organization

pantapong
pantapongengineering at pantapong
124 พฤศจิกายน 2561
Innovation Journey
“การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร”
1 Organization
3 The innovator’s method
5 B-School vs I School
2 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
6 7s Innovation
8 Diamond ring model
9 Technology readiness level
1 China’s innovation0
4 Functional
innovation system
7 Driving innovative
organization
พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมwww.pantapong.com
224 พฤศจิกายน 2561
324 พฤศจิกายน 2561
Project Portfolio Strategy Organization
Create profitable new approaches
that meet customer needs better
than the competitors.
Improve the size, shape and
speed of the innovation
portfolio.
Set compelling, credible
objects and investment
priorities.
Build an innovative
organization and collaborative
culture.
Idea generation
Idea screening &
Development
Prototyping &
testing
Finance Business
and Marketing
Portfolio
management
Technology
Roadmap
Trend
Analysis
IP
management
Innovation goals and
strategies
Strategic alignment
VC/CVC
Investment
Strategies
Culture and attitude
Structure,
decision making
iHuman and
creative DNA
Communication and
team building
Innovation organization development
Inside-Out :
Re-Ignite Program
Outside-in:
Accelerate Program
424 พฤศจิกายน 2561
นวัตกรรมนาความเป็ นเลิศทางธุรกิจ (Business Innovation Excellence)
Organi-
zation
Competi-
tiveness
Innovation
Productivity
Quality | Time | Cost
Unique Selling Point | Business Model | iGoods/iHuman
STRATEGY
Effectiveness | Impact
Efficiency | Growth
Excellence
Input Output
Source and Adapted: Kano Model and Business Innovation Process from Dr. Somchet T. and Mr Kalin S.
Sustainable
524 พฤศจิกายน 2561
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะองค์กร
Business processProject process
Technology push Market pull
Core competency
Business concept innovation
StrategyResource CustomerSupplier
Organization
624 พฤศจิกายน 2561
“เข้าใจ”
โจทย์ปัญหา
“เข้าถึง”
ทางออกของปัญหา
นาไป “พัฒนา”
สิ่งใหม่
เพื่อ “สร้าง”ประสบการณ์ใหม่และ
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับสังคม ชุมชนและประเทศ
บทรากฐานแห่งความพอเพียง
724 พฤศจิกายน 2561
Mindset: The Innovator’s Method
824 พฤศจิกายน 2561
Mindset: The Innovator’s Method
มุมมองเชิงลึก เข้าใจปัญหา ค้นหาทางออก โมเดลธุรกิจ
กิจกรรมหลัก ปรุงแต่งด้วยความ
ประหลาดใจ
ค้นหาสิ่งที่ต้องทา
ให้พบ
สร้างต้นแบบที่
ยอดเยี่ยม
ทบทวนกลยุทธ์
เข้าสู่ตลาด
เครื่องมือ 5 ทักษะการค้นพบ
แบบ I-DNA
การระดมความ
เจ็บปวด การศึกษา
มานุษยวิทยา
เครื่องมือการพัฒนา
ต้นแบบ 4 ประเภท
การวัดความ
อ่อนไหวของราคา
พีระมิดผู้บริโภค
การทดสอบ การโหวตผล
พิสูจน์หลักฐาน
โทรศัพท์แนะนา
ทดสอบด้วยควัน
ตรวจสอบความว้าว
ตรวจสอบผู้สนับสนุน
ตรวจสอบจ่ายเงิน
ตัวชี้วัดความชอบ
ตัวชี้วัดทาง
การเงิน
ผลลัพธ์ โอกาสการรู้เชิงลึก วิสัยทัศน์ลูกค้า ต้นแบบผลิตภัณฑ์
อย่างง่ายที่ยอดเยี่ยม
โมเดลธุรกิจเพื่อ
ขยายผล
924 พฤศจิกายน 2561
Insight Problem Solution
Business
Model
Stakeholder
& Partner
Identify
Right
Customer
Customer
Engagement
Distribution
Channel
Key
Activity
Technology
Management
Cost Revenue
Innovation
10x
New Value
- Execution plan
- Operational
- Business administrator
- Financial
- Business model
- Market/Branding strategy
- Vision/Strategy
- OKR/KPI
- Technology roadmap/readiness
ExecutionExperiment
1024 พฤศจิกายน 2561
Mindset : คุณค่า กับ การทางานของสมองและพฤติกรรม
Object
Subject
Marketing Decision Branding
Interest Buy Loyalty
1124 พฤศจิกายน 2561
Customer Journey & pain point
Customer Journey
Customer persona
1224 พฤศจิกายน 2561
ลูกค้าสินค้า/บริการ
ดีไหม
สวยไหม
ทางานอย่างไร
แข็งแรงแค่ไหน
ใครจะซื้อ
ราคาเท่าไหร่
ลดราคาไหม
คุณจะกาไรไหม
แบรนด์อื่นดีกว่านะ
ต่างกันอย่างไง
คูลไหม
เดี่ยวกลับมาดูใหม่
Pain point
ความกลัว Fear
ความอยาก Want
ความต้องการ Need
ไม่สวย
โสด
อ้วน
ตกแทรนด์
อยากโดน
ของจาเป็ น
ต้องมี
ขาดไม่ได้
อยากคลู
ยารักษา
สอบตก
1324 พฤศจิกายน 2561
Workshop : ระบุตัวตนของลูกค้า
ประกาศตามหา (Empathy Map)
 Think and feel อะไรคือสิ่งสาคัญสาหรับพวกเขา พวกเขาหวัง
และฝันอยากให้บริการเป็ นอย่างไร และพวกเขากังวลอะไร
 Say พวกเขาพูดอย่างไรกับบริการที่ได้รับ
 Do พวกเขาทาอย่างไรเมื่อมาใช้บริการ
 Pain อะไรที่เป็ นอุปสรรคและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการ
บริการ
 Gain อะไรที่ช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้
1424 พฤศจิกายน 2561
Unique value proposition
ทุกมิติของคุณค่าที่ต้องทา
มิติการแสดงออกทางสังคม (Social)
มิติความรู้สึกทางอารมณ์ (Emotion)
มิติของหน้าที่และการใช้งาน (Function)
และต้องค้นหางานที่สร้างรายได้
จากปัญหาของลูกค้า
1524 พฤศจิกายน 2561
การวางแผนภาพธุรกิจ
How What/
Why Who
Money
1624 พฤศจิกายน 2561
Functional Model of Innovation System
Knowledge
User
Knowledge
Producer
Public
Sector
Private
Sector
Human & Social Capital
- University, Polytechnics,
MNTQ-Institute
- Academic and Techn.
Education & Training/QA
Research Capacity
- Universities, Non-
Univers. R&D-
Institute
- Basic and Applied
Scientific Research
Technology & Innovation
Performance
- Company R&D
Department, Creative Firm
- Applied R&D, Product &
Process Development
Absorptive Capacity
- Follower Firms,
Intermediate & Final
Consumers, Users
- Markets for Goods
and Services
1724 พฤศจิกายน 2561
Functional Model of Innovation System
KTT – HR, Education and Constantly
KTT – Scientific Research
KTT – Business SectorKTT – Scientific and HR
KTT – PPP Independent
Micro Level
1824 พฤศจิกายน 2561
Regime of Non-Financial R&D
and Innovation Support
- Information, Demonstration
& Brokerage Services
- Networking & Co-Location
– Measures
- Consulting & Training
Services
Regime of Public R&D and
Innovation Incentive
- Public Procurement
- Stimulation of private
sector demand for R&D
and Innovation
- Tax/Fiscal Incentive for
R&D and Innovation
- Mobility & Recruitment
support for R&D Personal
- Subsidies for Training, R&D
Project Management
R&D and Innovation Finance
Regime
- Direct Public Grant
(institutional, project)
- Loan & Guarantee Facilities
- Risk Capital (seed & VC)
IPR Regime
- IPR & Patent Protection
- Brand & Design Protection
Quality AssuranceRegime (MNTQ)
- Technical Regulation, Norm
& Standard
- Metrology, Testing & Quality
Management Services
- Technology Platform
- Innovation assessment
Meso Level
1924 พฤศจิกายน 2561
Macro Level
Educational System
- Research & Technology-
based Education and
Training oriented towards
Employability
ICT-Infrastructure
- Diffusion of ICT
Technology and Access to
the Internet
Economic & Institutional
Regime
- Economic Structure &
System, Governance,
Policies and Programs
Cultural Superstructures
- Value, Social Rules &
Norms Attitude, Frames &
System, Vision & Strategies
of State and Society
2024 พฤศจิกายน 2561
International Division of Labor
World Arena of Innovation System
2124 พฤศจิกายน 2561
Functional Model of Innovation System
Micro Level
Meso Level
Macro Level
International Division of Labor | World Arena of Innovation System
2224 พฤศจิกายน 2561
Regime of Non-Financial R&D and Innovation Support
- Information, Demonstration & Brokerage Services
- Networking & Co-Location – Measures
- Consulting & Training Services
Regime of Public R&D and Innovation Incentive
- Public Procurement
- Stimulation of private sector demand for R&D and Innovation
- Tax/Fiscal Incentive for R&D and Innovation
- Mobility & Recruitment support for R&D Personal
- Subsidies for Training, R&D Project Management
R&D and Innovation Finance Regime
- Direct Public Grant (institutional, project)
- Loan & Guarantee Facilities
- Risk Capital (seed & VC)
IPR Regime
- IPR & Patent Protection
- Brand & Design Protection
Quality AssuranceRegime (MNTQ)
- Technical Regulation, Norm & Standard
- Metrology, Testing & Quality Management Services
- Technology Platform
- Innovation assessment Framework
DemandSupply
InnovationOrganizationCompetitiveness
ProjectOrientationCapability&Performance
AccessexpertiseSkills
2324 พฤศจิกายน 2561
National Innovation System (NIS)
2424 พฤศจิกายน 2561 Functional innovation system
2524 พฤศจิกายน 2561
Innovation Competitiveness
Individual Project Capability Performance
InnovationOrganization/Firm
2624 พฤศจิกายน 2561
Characteristics & Leadership Roles
Be the chief experimenter,
not the chief decision maker
Set the grand challenge
Build board and deep expertise
in innovator’s method
Remove barriers and provide tools
for rapid experimentation
#1
#2
#3
#4
2724 พฤศจิกายน 2561
ความแตกต่างระหว่าง B-School VS I-School #1
B-School I-School
จัดการกับความแน่นอนCore Focus
ทดลองจาก
ความไม่แน่นอน
รักษาความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน
Strategy ไม่สนใจความได้เปรียบ
ในการแข่งขันชั่วคราว
ปกป้ องทรัพยากรที่มีอยู่
หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรเดิม
เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร
ค้นหาและสร้างแหล่ง
ทรัพยากรใหม่
2824 พฤศจิกายน 2561
ความแตกต่างระหว่าง B-School VS I-School #2
B-School I-School
จ้างที่ปรึกษา I-shaped
Organizational
behavior/HR
จ้างทีมงาน T-shaped
จ้างพนักงานตามหน้าที่
จ้างพนักงานที่สามารถ
ทางานแบบสหสาขา
องค์กรหลายขั้นซับซ้อน องค์กรแบนราบ
2924 พฤศจิกายน 2561
ความแตกต่างระหว่าง B-School VS I-School #3
B-School I-School
ทีมงานแนวดิ่ง
Leadership
and teams
ทีมงานแบนราบ
โครงสร้างแบบ
ผู้จัดการ-ลูกน้อง
โครงสร้างกลุ่มทางาน
ร่วมกัน-เท่าเทียมกัน
ขยายตัวอย่างเต็มที่ ลดลงและพอเพียง
3024 พฤศจิกายน 2561
ความแตกต่างระหว่าง B-School VS I-School #4
B-School I-School
การจัดการงานประจา
เน้นประสิทธิภาพ
Operations การจัดการแบบยืดหยุ่น
เพื่อค้นคว้าทดลอง
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด
น้อมรับความล้มเหลว
และปรับปรุง
ต้นทุนคงที่เพื่อ
ลดต้นทุนเฉลี่ย
หลีกเลี่ยงต้นทุนคงที่
เพื่อให้ยืดหยุ่น
Finance
and account
คิดต้นทุนตามการ
ผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น
คิดต้นทุนตามจริง
และเหมาะสม
3124 พฤศจิกายน 2561
ความแตกต่างระหว่าง B-School VS I-School #5
B-School I-School
นาเสนอสินค้าตาม
คุณสมบัติแบบจัดเต็ม
Marketing นาเสนอสินค้าตาม
คุณสมบัติแบบขั้นต่า
ทาการตลาดเชิงปริมาณ
โดยแบ่งกลุ่มลูกค้า
ทาการตลาดเชิงคุณภาพ
สร้างความพึงใจแก่ลูกค้า
สร้างและปกป้ องแบรนด์
ไม่สนใจสร้างแบรนด์
เน้นสร้างความพึงใจ
3224 พฤศจิกายน 2561
New Mindset for Innovation Economy
TWO
MINDSETS
Carol S. DWECK, Ph.D
ความท้าทาย
เมื่อพบปัญหา
ความพยายาม
คาติชม
หลีกเลี่ยงความท้าทาย สยบความท้าทาย
ยอมแพ้ง่าย กล้าที่จะเผชิญหน้า
ความใส่ใจและความพยายามไม่มีค่า
ความพยายามคือเส้นทางการเรียนรู้
Fixed Mindset
Intelligence
is static
Growth Mindset
Intelligence can
be developed
ไม่สนใจคาแนะนาที่เป็ นประโยชน์
ค้นคว้าเพิ่มเติมนาไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ
การทางาน
นวัตกรรม ส่งเสริมสินค้าไทย พัฒนาต่อยอด
ชอบตั้งคาถามไม่สร้างสรรค์ ทางานเป็ นทีม แลกเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา
ปฏิเสธสินค้าไทย ไม่พัฒนาต่อยอด
3324 พฤศจิกายน 2561
องค์ประกอบ ระบบและคุณค่า
องค์ประกอบ ระบบ คุณค่า
นวัตกรรมขนมปัง/เครื่องกรองน้า
การแพร่กระจาย มาตรฐาน
เลียนแบบ ความต่อเนื่อง
3424 พฤศจิกายน 2561
ความหมายของนวัตกรรมองค์ประกอบ
Component
3524 พฤศจิกายน 2561
ความหมายของนวัตกรรม
ระบบ
System
ความร้อน การกรอง การกลั่น
กรองน้า RO กรองกลิ่นคาร์บอน
3624 พฤศจิกายน 2561
ความหมายของนวัตกรรม
ความกลัว
Fear
Pain point
คุณค่า
Value
ความอยาก
Want
ความต้องการ
Need
ไม่รู้
ไม่รอด
ไม่ทันสมัย
ไม่สวย
ไม่สบาย
ไม่สะดวก
ไม่หาย
ไม่เก่ง
entertainment survival
3724 พฤศจิกายน 2561
ระดับของ “นวัตกรรม”
เปลี่ยน
เปลี่ยนไม่เปลี่ยน
Incremental
Radical
ระบบ
องค์ประกอบ
กรองน้า RO + UV
ระบบกรองน้า
3824 พฤศจิกายน 2561
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ
นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ
ประเภทของ “นวัตกรรม”
3924 พฤศจิกายน 2561
นวัตกรรม คือ อะไร
กิจกรรม นวัตกรรมคือกระบวนการทางสังคม
การสร้างสรรค์
ทรัพย์สินทางปัญญา
โรงงานอุตสาหกรรม
ลูกค้า
ลูกค้าของลูกค้าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและพัฒนา
การเพิ่มมูลค่า
ผลตอบแทน
การใช้ประโยชน์ใหม่
4024 พฤศจิกายน 2561
นวัตกรรม คือ อะไร
นวัตกรรมคือกระบวนการทางสังคม
4124 พฤศจิกายน 2561
สังคมนักวิจัย
และพัฒนา
สังคมผู้ใช้
ผู้บริโภค
สังคมผู้ผลิต
และอุตสาหกรรม
สังคมนักคิด
สร้างสรรค์
นวัตกรรม คือ อะไร
4224 พฤศจิกายน 2561
นวัตกรรม (Innovation):
กระบวนการทางสังคม
ที่ถ่ายทอด/เชื่อมโยง องค์ความรู้
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง/พัฒนา
ความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้น
4324 พฤศจิกายน 2561
ผลลัพธ์จากการทาโครงการนวัตกรรม
สาเร็จ 20%ล้มเหลว 80%
ผิดพลาด
ทางการตลาด
ผิดพลาด
ทางเทคโนโลยี
การสร้างสรรค์
งานวิจัย
เทคโนโลยี
ธุรกิจ, การเงิน
ตลาด, บริหาร
  Investment
การขยายผลทาง
ธุรกิจ
ได้รับเงินกู้
การร่วมลงทุน
ได้รับการสนับสนุน
4424 พฤศจิกายน 2561
สร้างสรรค์
ลงมือทา
ขยายผลการผลิต
จาหน่าย
สิ่งใหม่กว่า
กระตุ้นตลาด
ให้สาเร็จเร็วขึ้น
เพิ่มการลงทุน
การพัฒนานวัตกรรม ระดับบุคคลและระดับองค์กร
ระดับบุคคล
ระดับองค์กร
4524 พฤศจิกายน 2561
การพัฒนานวัตกรรม ระดับบุคคลและระดับองค์กร
ส่วนเทคโนโลยี
ส่วนธุรกิจ
ส่วนแหล่งทุน
ส่วนเงินสนับสนุน
เครื่องมือการ
แก้ปัญหา
การแพร่กระจาย
นวัตกรรม
ระดับบุคคล
ระดับองค์กร
4624 พฤศจิกายน 2561
การพัฒนานวัตกรรม ระดับบุคคลและระดับองค์กร
4724 พฤศจิกายน 2561
ผู้ที่มีส่วนร่วมการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
C-level
Mid-management
(Portfolio manager)
Team Leader
(Project manager/Staffs)
4924 พฤศจิกายน 2561
Embedding “Innovative Culture”
5024 พฤศจิกายน 2561
Embedding “Innovative Culture”
5124 พฤศจิกายน 2561
5224 พฤศจิกายน 2561
Embedding “Innovative Culture”
5324 พฤศจิกายน 2561
Embedding “Innovative Culture”
5424 พฤศจิกายน 2561
Embedding “Innovative Culture”
5524 พฤศจิกายน 2561
Embedding “Innovative Culture”
5624 พฤศจิกายน 2561
Embedding “Innovative Culture”
5724 พฤศจิกายน 2561
Basic &
Applied
Research
Translational
Development
Clinical Evaluation &
Regulatory Approval
Adoption &
Diffusion
Science Commercial
Gap in Research development and Innovation
Government &
Universities
Private sector
GAP
Investment
ที่มา : https://blog.thegfcc.org/universities-are-wellsprings-of-innovation-drivers-of-regional-economies-8a3c097e6cc
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
5824 พฤศจิกายน 2561
Technology readiness levels
Technology readiness levels applied to Medical Device Development
Advance technology sector
- Spacecraft
- Weapon systems
- Software
- Pharmaceuticals
(drug, biologics, vaccines)
- Medical device
Communication tool
Development roadmap
- Minimize risk in the development
- Develop products that are fit
for customer
- Encourage real world testing
- Introduce “reality checks”
ที่มา : NASA contribution to Horizon2020 , www.epsrc.ac.uk
5924 พฤศจิกายน 2561
Technology readiness levels
Generic TRL --- Specific TRL
TRL is generic : the stages and definitions
have to be adapted to the specific project
TRL = Technology validation in relevant environment
Technology development stage
- Proof-of-Concept?
(Wow-Promoter-Payment)
- Validation?
- Demonstration?
- Technology?
- System?
- Component?
- Value preposition?
Definition of the environment in which
technology has been tested
- Laboratory test?
- Relevant Environment ?
- Operational Environment?
ที่มา : NASA contribution to Horizon2020 , www.epsrc.ac.uk
6024 พฤศจิกายน 2561
TRL 2 : Technology concept and/or
application formulated
TRL 3 : Technology concept formulated
TRL 4 : Technology validated in the
laboratory
TRL 5 : Technology validated in relevant
environment
TRL 6 : Technology demonstrated in a
relevant environment
TRL 7 : System prototyping demonstrated in
an operational environment
TRL 8 : System completed and qualified
TRL 9 : Actual system proven in an
operational environment
TRL 1 : Basic principal observed and
reported
Science
Commercial
Basic research
Product
development
Laboratory
research
Technology
development
Technology
demonstration
Product
complete
Valley of death
ที่มา : NASA contribution to Horizon2020 , www.epsrc.ac.uk
Technology readiness levels
6124 พฤศจิกายน 2561
TRL 1 : Basic principal
observed and reported
TRL 2 : Technology concept
and/or application formulated
TRL 3 : Technology concept
formulated
TRL 4 : Technology
validated in the
laboratory
TRL 5 : Technology validated
in relevant environment
TRL 6 : Technology
demonstrated in a relevant
environment
TRL 7 : System prototyping
demonstrated in an operational
environment
TRL 8 : System completed and
qualified
TRL 9 : Actual system proven in
an operational environment
Technology is continually
monitored whilst on the market
to ensure continued safety and
efficacy compliance
TRL
1
Commercial
Product
TRL
2
TRL
3
TRL
4
TRL
5
TRL
6
TRL
7
TRL
8
TRL
9
Basic &
Applied
Research
Translational
Development
Clinical Evaluation &
Regulatory Approval
Adoption &
Diffusion
ที่มา : www.epsrc.ac.uk
6224 พฤศจิกายน 2561
TRL
1
Commercial
Product
TRL
2
TRL
3
TRL
4
TRL
5
TRL
6
TRL
7
TRL
8
TRL
9
Basic &
Applied
Research
Translational
Development
Clinical Evaluation &
Regulatory Approval
Adoption &
Diffusion
Government &
Universities Private sector
Science Commercial
Gap in Research development and Innovation
ที่มา : www.epsrc.ac.uk
6324 พฤศจิกายน 2561
TRL 1-2 (ก่อนปี 2548)
แนวคิดการจาลองและการทดสอบถังความดันสูง
ทฤษฎีพื้นฐานฟิ สิกส์ของไหลและวัสดุคอมโพสิท
TRL 3 (ปี 2549-2550)
การพัฒนาและวิจัยประยุกต์ถังคอมโพสิททน
แรงดันบรรจุก๊าซ CNG-LPG บทความวิจัยและ
พัฒนาเครื่อง Filament
TRL 4-5 (ปี 2552)
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและ
สิ่งแวล้อมที่เป็ นปัจจัยควบคุม
TRL 6 (ปี 2552)
การทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.
2441-2552
TRL 8-9
นาเสนอออกสู่ตลาด และความร่วมมือ
กับผู้ค้าก๊าซต่างๆ อาทิ
ปตท ปิ กนิค
TRL 7 (ปี 2556)
การทดสอบการใช้งานและ
การนาเสนอการใช้งานจริง
100,00 ใบ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
Technology Readiness Levels (TRL)
แนวคิดและรูปแบบการนา TRL มาใช้ใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ตัวอย่าง ถังคอมโพสิทบรรจุก๊าซ CNG-LPG
Case#1
6424 พฤศจิกายน 2561
TRL 1-2 (ก่อนปี 2548)
แนวคิดการจาลองและความเข้าใจเรื่องนาส่งยาทาง
ผิวหนังในระดับต่างๆ
TRL 3
การพัฒนาและวิจัยประยุกต์ รูปแบบต่างๆ
ของการนาส่งยาแบบต่างๆ ในไทยและต่างประเทศ
TRL 4-5
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและ
สิ่งแวล้อมที่เป็ นปัจจัยควบคุม
TRL 6
การทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน สาหรับการทดลองในห้อง
วิจัย in Vitro
TRL 8-9
นาเสนอออกสู่ตลาด และ
ความร่วมมือกับผู้จัดจาหน่าย
TRL 7
การทดสอบการใช้งานและการ
นาเสนอการใช้งานจริง พร้อมการ
เก็บผลการใช้งาน in Vivo
Technology Readiness Levels (TRL)
แนวคิดและรูปแบบการนา TRL มาใช้ใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ตัวอย่าง เข็มไมโครนาส่งยาทางผิวหนัง
Case#3
Oral drug Injection drug Transdermal drug
6524 พฤศจิกายน 2561
iPed-ประเทศจีน iPad-Apple
เกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้ ?
6624 พฤศจิกายน 2561
6724 พฤศจิกายน 2561
เกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้ ?
6824 พฤศจิกายน 2561
1990 2010
เกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้ ?
6924 พฤศจิกายน 2561
7024 พฤศจิกายน 2561
Parody Examples in China
7124 พฤศจิกายน 2561
Joint Venture (JV)
Create a new brand of electric
cars for China
7224 พฤศจิกายน 2561
7324 พฤศจิกายน 2561
7424 พฤศจิกายน 2561
7524 พฤศจิกายน 2561
BYD - DENZA
7624 พฤศจิกายน 2561
Great Wall of IT
เกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้ ?
7724 พฤศจิกายน 2561
เลียนรู้ เพื่อ อยู่รอด
(hacking = information)
แลกเปลี่ยน เพื่อ อยู่ต่อ
(transfer = imitation)
เปรียบเทียบ เพื่อ อยู่ต่อเนื่อง
(benchmark = innovation)
กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมมุมจีน
7824 พฤศจิกายน 2561
7924 พฤศจิกายน 2561
Good | Automotive
8024 พฤศจิกายน 2561
Case#4 : Network model
8124 พฤศจิกายน 2561
walk-in bathtub : which offers benefits for all age groups, but especially for
elderly or physically less-abled people. With a walk-in concept and built-in seat,
the bath is comfortable to use. DESIGN: Bathroom Design Co., Ltd.
MANUFACTURER: Bathroom Design Co., Ltd.
8224 พฤศจิกายน 2561
Innovation Journey
“การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร”
1 Organization
3 The innovator’s method
5 B-School vs I School
2 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
4 Functional
innovation system
8324 พฤศจิกายน 2561
Innovation Journey
“การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร”
6 7s Innovation
8 Diamond ring model
9 Technology readiness level
1 China’s innovation0
7 Driving innovative
organization
8424 พฤศจิกายน 2561
“เข้าใจ”
โจทย์ปัญหา
“เข้าถึง”
ทางออกของปัญหา
นาไป “พัฒนา”
สิ่งใหม่
เพื่อ “สร้าง”ประสบการณ์ใหม่และ
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับสังคม ชุมชนและประเทศ
บทรากฐานแห่งความพอเพียง
8524 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม
 พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์
 ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา
ด้านนวัตกรรม
pantapong@gmail.com
www.pantapong.com
1 of 85

Recommended

20180905_澳洲能源轉型面臨的能源安全挑戰與策略 by
20180905_澳洲能源轉型面臨的能源安全挑戰與策略20180905_澳洲能源轉型面臨的能源安全挑戰與策略
20180905_澳洲能源轉型面臨的能源安全挑戰與策略懂能源團隊
628 views21 slides
National Space Technology Roadmap Workshop: Presentation by
National Space Technology Roadmap Workshop: PresentationNational Space Technology Roadmap Workshop: Presentation
National Space Technology Roadmap Workshop: PresentationA. Rocketeer
2.1K views42 slides
The role of enterprise architecture in digital transformation by
The role of enterprise architecture in digital transformationThe role of enterprise architecture in digital transformation
The role of enterprise architecture in digital transformationDanny Greefhorst
952 views9 slides
Trends And Funding In Deep Tech by
Trends And Funding In Deep TechTrends And Funding In Deep Tech
Trends And Funding In Deep Techsosv
974 views153 slides
COBIT 2019 in a Nutshell - die Essenz des Governance & Management Frameworks by
COBIT 2019 in a Nutshell - die Essenz des Governance & Management FrameworksCOBIT 2019 in a Nutshell - die Essenz des Governance & Management Frameworks
COBIT 2019 in a Nutshell - die Essenz des Governance & Management FrameworksChristopher Schulz
2.5K views20 slides
รายงานวิจัย by
รายงานวิจัยรายงานวิจัย
รายงานวิจัยEnooann Love
47.2K views13 slides

More Related Content

What's hot

Українська гельсінська група by
Українська гельсінська групаУкраїнська гельсінська група
Українська гельсінська групаРОМЦ БКР
2.5K views16 slides
Neon gas market by
Neon gas marketNeon gas market
Neon gas marketsagarsingh443888
169 views16 slides
การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล by
การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลSurapon Boonlue
3.3K views105 slides
Design brief by
Design briefDesign brief
Design briefRocco COke
12.9K views2 slides
20220810_零碳電力下長時儲能(LDES)角色與重要性初探 by
20220810_零碳電力下長時儲能(LDES)角色與重要性初探20220810_零碳電力下長時儲能(LDES)角色與重要性初探
20220810_零碳電力下長時儲能(LDES)角色與重要性初探懂能源團隊
505 views25 slides
Differing Approaches to Industry-University Engagement by
Differing Approaches to Industry-University EngagementDiffering Approaches to Industry-University Engagement
Differing Approaches to Industry-University Engagementegiegerich
1.7K views36 slides

What's hot(20)

Українська гельсінська група by РОМЦ БКР
Українська гельсінська групаУкраїнська гельсінська група
Українська гельсінська група
РОМЦ БКР 2.5K views
การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล by Surapon Boonlue
การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
Surapon Boonlue3.3K views
Design brief by Rocco COke
Design briefDesign brief
Design brief
Rocco COke12.9K views
20220810_零碳電力下長時儲能(LDES)角色與重要性初探 by 懂能源團隊
20220810_零碳電力下長時儲能(LDES)角色與重要性初探20220810_零碳電力下長時儲能(LDES)角色與重要性初探
20220810_零碳電力下長時儲能(LDES)角色與重要性初探
懂能源團隊505 views
Differing Approaches to Industry-University Engagement by egiegerich
Differing Approaches to Industry-University EngagementDiffering Approaches to Industry-University Engagement
Differing Approaches to Industry-University Engagement
egiegerich1.7K views
특허전쟁 승리 위한 R&d 전략 by atelier t*h
특허전쟁 승리 위한 R&d 전략특허전쟁 승리 위한 R&d 전략
특허전쟁 승리 위한 R&d 전략
atelier t*h3.7K views
การจัดการท่องเที่ยวสีเขียว Green Tourism by Korawan Sangkakorn
การจัดการท่องเที่ยวสีเขียว Green Tourismการจัดการท่องเที่ยวสีเขียว Green Tourism
การจัดการท่องเที่ยวสีเขียว Green Tourism
Korawan Sangkakorn10.6K views
บริบทสังคมทางการศึกษา ทศวรรษที่ 21 by Prapaporn Boonplord
บริบทสังคมทางการศึกษา ทศวรรษที่ 21บริบทสังคมทางการศึกษา ทศวรรษที่ 21
บริบทสังคมทางการศึกษา ทศวรรษที่ 21
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ by Natcha Wannakot
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Natcha Wannakot2.6K views
ระเบียบวิธีวิจัย.ppt by Aey Usanee
ระเบียบวิธีวิจัย.pptระเบียบวิธีวิจัย.ppt
ระเบียบวิธีวิจัย.ppt
Aey Usanee795 views
การสร้างกรอบแนวคิด by Prachyanun Nilsook
การสร้างกรอบแนวคิดการสร้างกรอบแนวคิด
การสร้างกรอบแนวคิด
Prachyanun Nilsook31.5K views
20201107 陽光電城計畫2.0(郭坤助) by cettw
20201107 陽光電城計畫2.0(郭坤助)20201107 陽光電城計畫2.0(郭坤助)
20201107 陽光電城計畫2.0(郭坤助)
cettw552 views
Supply Chain Management by Wayne Wei
Supply Chain ManagementSupply Chain Management
Supply Chain Management
Wayne Wei2K views
บทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศ by Srion Janeprapapong
บทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศบทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศ
บทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศ
Srion Janeprapapong61.6K views
How to develop and govern a Technology Strategy in 10 weeks by Leo Barella
How to develop and govern a Technology Strategy in 10 weeksHow to develop and govern a Technology Strategy in 10 weeks
How to develop and govern a Technology Strategy in 10 weeks
Leo Barella2.1K views

Similar to Innovation Journey: Driving Innovative Organization

Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014 by
Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014
Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014pantapong
1.3K views61 slides
NIAMITSUBISHI 2016 07 08 by
NIAMITSUBISHI 2016 07 08NIAMITSUBISHI 2016 07 08
NIAMITSUBISHI 2016 07 08pantapong
642 views60 slides
Pantapong's Profile and Innoperneurship Development by
Pantapong's Profile and Innoperneurship DevelopmentPantapong's Profile and Innoperneurship Development
Pantapong's Profile and Innoperneurship Developmentpantapong
279 views18 slides
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap by
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap pantapong
321 views45 slides
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level by
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelpantapong
348 views25 slides
S3 TIM business activity by
S3 TIM business activityS3 TIM business activity
S3 TIM business activitypantapong
646 views19 slides

Similar to Innovation Journey: Driving Innovative Organization(20)

Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014 by pantapong
Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014
Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014
pantapong1.3K views
NIAMITSUBISHI 2016 07 08 by pantapong
NIAMITSUBISHI 2016 07 08NIAMITSUBISHI 2016 07 08
NIAMITSUBISHI 2016 07 08
pantapong642 views
Pantapong's Profile and Innoperneurship Development by pantapong
Pantapong's Profile and Innoperneurship DevelopmentPantapong's Profile and Innoperneurship Development
Pantapong's Profile and Innoperneurship Development
pantapong279 views
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap by pantapong
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
pantapong321 views
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level by pantapong
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
pantapong348 views
S3 TIM business activity by pantapong
S3 TIM business activityS3 TIM business activity
S3 TIM business activity
pantapong646 views
Transfer project and report TIM5 20122013 by pantapong
Transfer project and report TIM5 20122013Transfer project and report TIM5 20122013
Transfer project and report TIM5 20122013
pantapong789 views
19102021 Innovation Management by pantapong
19102021 Innovation Management19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management
pantapong331 views
NIA PEA Conference 2016 by pantapong
NIA PEA Conference 2016NIA PEA Conference 2016
NIA PEA Conference 2016
pantapong448 views
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf by pantapong
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdfInnovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
pantapong45 views
Trends and Capabilities for Leadership in Business 4.0 by Panu Chaopricha
Trends and Capabilities for Leadership in Business 4.0Trends and Capabilities for Leadership in Business 4.0
Trends and Capabilities for Leadership in Business 4.0
Panu Chaopricha601 views
Communication innovation swu week#9 sec2 by pantapong
Communication innovation swu week#9 sec2Communication innovation swu week#9 sec2
Communication innovation swu week#9 sec2
pantapong1.7K views
NIA-Thanyaburi by pantapong
NIA-ThanyaburiNIA-Thanyaburi
NIA-Thanyaburi
pantapong348 views
NIA EGAT 2016 08-25 by pantapong
NIA EGAT 2016 08-25NIA EGAT 2016 08-25
NIA EGAT 2016 08-25
pantapong1.6K views
Communication innovation swu week#3 by pantapong
Communication innovation swu week#3Communication innovation swu week#3
Communication innovation swu week#3
pantapong2K views
Medical Innovation 101 : Achievement Motivation & Improvement by pantapong
Medical Innovation 101 : Achievement Motivation & ImprovementMedical Innovation 101 : Achievement Motivation & Improvement
Medical Innovation 101 : Achievement Motivation & Improvement
pantapong462 views
K M Model by wutichai
K M  ModelK M  Model
K M Model
wutichai1.2K views
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level by pantapong
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next levelThailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
pantapong215 views

More from pantapong

MWA Innovation and R&D 17012023 by
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023pantapong
69 views90 slides
2023 Next10 Exponential Innovation by
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovationpantapong
64 views14 slides
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf by
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfpantapong
128 views16 slides
Innovation Management TNSC by
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSCpantapong
189 views48 slides
Innovation in crisis FTPI 02072021 by
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021pantapong
213 views49 slides
Thailand Innovation Transformation TNSC by
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSCpantapong
242 views48 slides

More from pantapong(20)

MWA Innovation and R&D 17012023 by pantapong
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023
pantapong69 views
2023 Next10 Exponential Innovation by pantapong
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation
pantapong64 views
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf by pantapong
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
pantapong128 views
Innovation Management TNSC by pantapong
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSC
pantapong189 views
Innovation in crisis FTPI 02072021 by pantapong
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021
pantapong213 views
Thailand Innovation Transformation TNSC by pantapong
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSC
pantapong242 views
Exponential innovation next10: 2021 by pantapong
Exponential innovation next10: 2021Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021
pantapong1.2K views
Exponential innovation next10 2020 Update June by pantapong
Exponential innovation next10 2020 Update JuneExponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update June
pantapong1.6K views
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation by pantapong
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation TransformationAIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
pantapong245 views
Innovation & Waste Transformation by pantapong
Innovation & Waste TransformationInnovation & Waste Transformation
Innovation & Waste Transformation
pantapong254 views
Innovation and Farm Transformation March 2020 by pantapong
Innovation and Farm Transformation March 2020Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020
pantapong211 views
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation by pantapong
NBTC 03122019 : Innovation and Digital TransformationNBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
pantapong108 views
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : by pantapong
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
pantapong120 views
Exponential Innovation and Innovation Ecosystem by pantapong
Exponential Innovation and Innovation EcosystemExponential Innovation and Innovation Ecosystem
Exponential Innovation and Innovation Ecosystem
pantapong351 views
Project Proposal: Democracy when young generation are thinking by pantapong
Project Proposal: Democracy when young generation are thinkingProject Proposal: Democracy when young generation are thinking
Project Proposal: Democracy when young generation are thinking
pantapong158 views
innovation & digital transformation SWU by pantapong
innovation & digital transformation SWUinnovation & digital transformation SWU
innovation & digital transformation SWU
pantapong411 views
Digital transformation @Chanwanich 10102019 by pantapong
Digital transformation @Chanwanich 10102019Digital transformation @Chanwanich 10102019
Digital transformation @Chanwanich 10102019
pantapong198 views
The innovator's DNA @Chanwanich by pantapong
The innovator's DNA @ChanwanichThe innovator's DNA @Chanwanich
The innovator's DNA @Chanwanich
pantapong353 views
Chanwanich Innovation Day by pantapong
Chanwanich Innovation DayChanwanich Innovation Day
Chanwanich Innovation Day
pantapong463 views
innovation and digital transformation by pantapong
innovation and digital transformationinnovation and digital transformation
innovation and digital transformation
pantapong927 views

Innovation Journey: Driving Innovative Organization