Communication innovation swu week#2

2,188 views

Published on

 • Be the first to comment

Communication innovation swu week#2

 1. 1. การจัดการนวัตกรรมการสือสารนวัตกรรมเพือสังคม week#2 1
 2. 2. บทที 1 บทนําเบืองต้นของการจัดการนวัตกรรม Introduction of Innovation Management 29 . 06 . 2012 2
 3. 3. Innovation is“A creative idea that has been made to work”,wrote David Hussey in his book “The Innovation Challenge.” 3
 4. 4. 1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม”1.1.2 รูปแบบและประเภทนวัตกรรม ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ ระดับความใหม่ ผลตอบแทนทีคาดหวัง และ ต้องมีการใช้งาน 4
 5. 5. เทคโนโลยี หรือการตลาดสิงแวดล้อม เลื อกเทคโนโลยี ดืม การตลาด บิด 5
 6. 6. นวัตกรรมขนมปั งคุณคิดว่า การทําขนมปั ง หมดความเป็ นนวัตกรรมหรือยัง? 6
 7. 7. แปงเด็กจากแปงข้าวเจ้า ้ ้องค์ประกอบ ข้าว กลิ นหอม สารเพิมความขาวระบบ การเปลี ยนแปลงโครงสร้างแปงข้าว ้ 7
 8. 8. ขนมปั งเป็ นที รูจกมากว่า 3,000 ปี โดยมี ชาวอี ยิปต์และชาว ้ ัสวิ สที ผูคิดค้นด้วยการนํ าเมล็ ดข้าวสาลี มาบดให้พอละเอี ยดมา ้ผสมกับนํ าที เป็ น องค์ประกอบ (Component) หลักแล้วนํ าไปเทลงบนหินร้อนถื อเป็ นระบบ (System) เพือให้ส่วนผสมสุกจนมีกลินหอมชวนรับประทาน 8
 9. 9. หลัง จากนั นความรู ้เ กี ยวกับ การทํ า ขนมปั งได้ กระจาย(Diffusion) ออกจากอียิปต์ไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลก ตังแต่เมดิ เตอเรเนี ยน เยรูซาเล็ มโบราณ ตะวันออกกลาง โดยการทํ า ขนมปั งนั นได้ก ลายเป็ นที ยอมรับ กัน อย่ า งกว้า งขวางจนกระทังได้เข้าไปถึ งกรี ก โรม จนถึ งยุโรปตอนกลาง ศิ ลปะการทําขนมอบดําเนิ นไปอย่างช้าๆต้ อ ง ผ่ า น ก า ร มี ม า ต ร ฐ า น (Standard) ข อ งอุตสาหกรรมนันๆ จึ งจะสามารถก่อเกิ ดแนวทางความคิ ดทีเป็ นไปได้และนําไปสู่ 9
 10. 10. ความต่อเนื อง (continuous) การเดิ นทางของขนมปั งยังดําเนิ นต่อ แต่วิวฒนาการด้านเครื องมื อและเครื อง ัทุ่ น แรงต่ า งๆ ที ทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ ย ัง ได้ร บ การ ัพัฒนาคิ ดค้นอย่ างต่ อเนื องไม่ว่าจะเป็ นเตาอบที ควบคุมแบบพิ เศษด้วยคอมพิ วเตอร์ เครื องแบ่งก้อนแปงอัตโนมัติ เพื อให้ ้การทําขนมปั งมีความยังยื นและทันสมัยต่อไปอย่างไม่หยุดยังต้อ งกระตุ ้น ให้เ กิ ด แรงบัน ดาลใจของการ เลี ย นแบบ(imitation) จึ ง จะกล่ า วได้ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระสบความความสําเร็จ 10
 11. 11. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?iPed-ประเทศจีน iPad-Apple 11
 12. 12. ให้วิเคราะห์องค์ประกอบและระบบของสินค้าองค์ประกอบ ระบบ กระบวนการผลิ ตแบบฝาบาง System แม่พิมพ์ทีเปลียนไป Component พลาสติ ก PETส่วนฝา ส่วนขวด 12
 13. 13. ประเภทของนวัตกรรม ระดับความใหม่ องค์ประกอบ ระบบ ผลตอบแทน component system benefitsIncremental: ปรับปรุง เปลี ยนแปลง บางอย่าง ให้ดีขึนModular: สร้างองค์ประกอบใหม่Architectural: พัฒนาองค์ประกอบ ให้ดีขึนRadical: สร้างองค์ประกอบใหม่ 13
 14. 14. Incremental Innovationต้องมีการเปลี ยนแปลงองค์ประกอบบางส่วนให้มีประสิทธิภาพดีขึนการใช้งานและระบบยังคงทํางานเหมือนเดิมเป็ นรอยต่อของช่วงบ่มเพาะเทคโนโลยีเช่น เครืองเล่น HD และ Blu-ray 14
 15. 15. ช่วงเวลาบ่มเพาะเทคโนโลยีเทคโนโลยี ต่างๆ ทีมีหลักปฏิบติงานแตกต่างกัน ัจะต้องแข่งขันกันเพือให้ได้การยอมรับจากตลาดเป็ นการแข่งขันทีเกิดขึ นระหว่าง เทคโนโลยี ทีมีอยู่และ เทคโนโลยีใหม่ 15
 16. 16. Incremental Innovationปั จจัยทีส่งเสริมนวัตกรรมส่วนเพิม หลี กเลียงการเพิมเติมสิงทีไม่จําเป็ น อย่าลงทุนไปกับการสร้างนวัตกรรมส่วนเพิมทังหมด เช่น แถบเข็มไมโครฉี ดแล้วไม่เจ็บ แบบเดิม แบบโลหะ แบบพลาสติก 16
 17. 17. Modular Innovation เป็ นองค์ประกอบใหม่มาใช้ แต่ไม่มีการเปลี ยนแปลงระบบการทํางานArchitectural Innovation เป็ นการปรับปรุงระบบการทํางานรูปแบบใหม่ เพือเชือมโยงองค์ประกอบต่างๆ ในรูปแบบใหม่ 17
 18. 18. Radical Innovationต้องมีคณสมบัติการใช้งานแบบใหม่ทงหมด ุ ัการปรับปรุงคุณสมบัติตองดีกว่า 5 เท่าหรือมากกว่า ้สามารถลดต้นทุนได้รอยละ 30 หรือมากกว่า ้ต้องเปลี ยนแปลงสิงทีเป็ นพืนฐานของการแข่งขันสามารถกําหนดกฎพืนฐานสําหรับผูเ้ ล่นหลายอืนเช่น กล้องถ่ายรูปแบบฟิ ล์ม และ แบบดิจิตอล 18
 19. 19. ระดับความใหม่ Architectural component system 3 1 2Modular Incremental component system 19
 20. 20. the worlds first MP3 player ระดับความใหม่Analog Digital 1st ipod |5/10G Eiger Labs MPMan F10 | 32M component system Rio PMP300 US $200 Radical 20
 21. 21. New component system ระดับความใหม่ Change component system Modular Incremental Power SourcePower Source 21
 22. 22. ระดับความใหม่ Radicalcomponent system Incremental component system Modular 22
 23. 23. ระดับความใหม่การปรับปรุง |ประสิ ทธิภาพ Radical | นวัตกรรมทีสร้างความ นวัตกรรม แตกต่างอย่างสิ นเชิง | ความใหม่ | Incremental | Modularวิวฒนาการ ั นวัตกรรมส่วนเพิม เวลา 23
 24. 24. ผลตอบแทนทีคาดหวัง จากนวัตกรรม 24
 25. 25. ผลประโยชน์ทีต้องการได้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการใหม่ ความแตกต่างและโดดเด่น ตลาดใหม่หรือ กลยุทธ์น่านนํ าสี ฟา (Blue Ocean) ้ อุตสาหกรรมใหม่ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ การลงแรงน้อยๆ ได้ผลตอบแทนเยอะๆ (Low input High Output) ความคุมค่าในการลงทุน ผลตอบแทนทีได้ ้ การลดต้นทุนการผลิ ต ราคาถูกกว่าหรือเปล่า 25
 26. 26. ผลประโยชน์ทีต้องการคุณภาพผลิ ตภัณฑ์หรือบริการทีดีขึน การเพิมฟั งก์ชนให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โดดเด่น ั ปรับปรุงคุณภาพของสิ นค้าให้ดีขึน เมือเราไม่สามารถ แข่งขันด้านราคาได้คุณภาพชี วิตทีดีขึน การใส่ใจเกียวกับสุขภาพความปลอดภัยเป็ นหลัก ใส่ใจสิ งแวดล้อมมากขึ น ความสะดวกสบาย 26
 27. 27. นวัตกรรม ความแตกต่างสินค้า การตลาด 27
 28. 28. 1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม”1.1.3 การเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบต่อการเกิดนวัตกรรมทฤษฎี คลื นยาว (Long Wave Cycle) โลกตะวันตก : ฟื นฟู – รุ่งโรจน์ – ถดถอย – ตกตํา พุทธศาสนา : เกิดขึน – ตังอยู่ – ดับไป 28
 29. 29. Kondratiev’s 5 Long Wave CyclesDate Cycle/Wave Technology1780-1780-1830 First Cotton, Iron, Water Power Iron,1830-1830-1880 Second Railways, Steam Power, Steamship Power,1880-1880-1930 Third Electricity, Chemicals, Steel1930-1930-1980 Fourth Cars, Electronics, Oil, Aerospace Electronics,1980 - Fifth Computers, Telecommunications and BiotechnologyJoseph Schumpeter’s Analysis“...each long wave represented the application of a new groupof technologies, each of which had a very powerfultransforming effect on economy, effectively bringing aboutanother industrial revolution.” 29
 30. 30. การเปลี ยนแปลงเทคโนโลยี 30
 31. 31. Technological ChangeTechnology Change Season Change 31
 32. 32. Important Technological Change1793 -1829 1830 -1900 Cotton (Whitney) Telegraph (Morse) Steamboat (Fulton) Vulcanized rubber Steam powered Safety elevator (Otis) locomotive Internal combustion engine Telephone (Bell) Phonograph (Edison) Radio (Marconi) 32
 33. 33. Important Technological Change1901 -1939 1940 -1949 Air Conditioner Color TV First Flight (Wright) Manhattan Project Model T (Ford) General purpose, Liquid-fueled rocket electronic, digital FM radio computer Jet engine Supersonic flight Xerography Transistor Hellicopter Instant Camera 33
 34. 34. Important Technological Change1950 -1969 1970 Sputnik (USSR) Microprocessor NASA Recombinant DNA Integrated circuit Laser printer Operable laser MRI scanner First man in space Space shuttle Telstar Satellite Scanning tunneling Fiber optics microscope Apollo XI 34
 35. 35. Important Technological Change1990 2000 Internet Nano-machine ? MP3 GM babies ? Flat Screen TV Digital camera Gene therapy ? 3G Mobile phone Stem cells? Hybrid Car 35
 36. 36. Technological Changeนับตังแต่อดีต เทคโนโลยี มีการเปลี ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีให้เห็นเด่นชัดนับตังแต่ช่วงปลายศตวรรษที 18 (ยุคปฏิ วติอุตสาหกรรม) ัตลอดระยะเวลา 250 ปี ทีผ่านมา เทคโนโลยี มีทงการ ัเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชืองช้าสลับไปมาแต่เกือบทุกครัง การเปลี ยนแปลงจะเป็ นไปอย่างสัมพันธ์กบ ังานวิจยทางภาคการศึกษา ัเช่น ในต้นทศวรรษที 90 การเกิดเติบโตของอินเทอร์เน็ ตนันเป็ นผลมาจากการศึกษาและการวิจยทางด้านเครือข่ายข้อมูล ัข่าวสารจากมหาวิทยาลัย 36
 37. 37. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?iPed-ประเทศจีน iPad-Apple 37
 38. 38. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปในแนวทางใด Technology S-curve Megatrends Punctuated Equilibrium Absorptive Capacity Dominant Design 38
 39. 39. Technology S-CurveDiagram for Technology S-Curve 39
 40. 40. Technology S-Curveเทคโนโลยี นนมีเวลาและวงจรชีวิต ัความสามารถของเทคโนโลยีจะทําหน้าทีปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ ขึนอยู่กบเวลาและความรู ้ ัผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ ทีได้จะขึ นอยู่กบความสามารถทางวิศวกรรมและ ัข้อจํากัดของประสิทธิภาพ 40
 41. 41. Technology S-Curveเทคโนโลยี นนมีขอจํากัดทางกายภาพ ั ้การสินสุดความสามารถของเทคโนโลยี จะทําให้ประสิทธิภาพน้อยลงเรือยๆ“Radical Innovation” จึงมีความสัมพันธ์กบการ ันําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ 41
 42. 42. Piston engine Jet engine 42
 43. 43. Technology S-CurveIn addition, technological maturity is a matter of: (i) Scale (ii) Complexity“Predictive value” of the S-Curve theory May use S-Curve to predict developmental path of innovation Point of inflection shows the point at which the existing technology has reached maturity and is going into relative decline! At the point of inflection, we might expect to find a new technology to arise begin another S-Curve Inability of incumbent firms to anticipate new technologies lead to their failure! 43
 44. 44. Technology S-Curveทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดประสิ ทธิภาพคุณภาพเวลา 44
 45. 45. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle ตังอยู่ประสิ ทธิภาพ ดับไปคุณภาพ เกิดขึ นเวลา 45
 46. 46. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle 46
 47. 47. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle 1987 2006 47
 48. 48. Punctuated EquilibriumIncremental Innovation v. Radical Innovationอุตสาหกรรมช่วงทีนิ งๆ ไม่มีการเปลี ยนแปลงมากจะเป็ นยุคของ Incremental Innovations.หลังช่วงนิ งจะเกิดการปรับเปลี ยนอย่างใหญ่ RadicalInnovation ซึงจะถูกก่อกวนอย่างชัดเจน Disruptive technology จะนําไปสู่ช่วงนิ งและเข้าสู่สมดุลใน เวลาต่อมาเทคโนโลยี ก็จะถูกเปลียนกลับไปสู่ช่วง Incremental อีกครังและเข้าสู่ช่วงนิ งและกลับสู่สมดุล 48
 49. 49. Punctuated Equilibriumperiod of equilibrium are lined to major technologicalinnovations การเปลี ยนแปลงแต่ละครังจะเป็ นในแบบของการเปลียนขนาด เพิมประสิ ทธิภาพ ออกแบบใหม่ เพือให้เทคโนโลยีเก่า สามารถ แข่งขันกับเทคโนโลยีใหม่ได้ และสุดท้ายก็จะเกิดเทคโนโลยีใหม่และเกิดการเปลียนแปลงไป อีกขัน 49
 50. 50. Punctuated EquilibriumDiagram of Punctuated Equilibrium 50
 51. 51. Punctuated EquilibriumTechnology & Performance 51
 52. 52. Punctuated Equilibriumปั จจัยทีทําให้บริษทฯ ลําบากใจในการเปลี ยนเทคโนโลยี ั Investments in accumulated knowledge and skills Traditions Sunk costs Internal political constraints Commitment to outmoded technologyจึงทําให้บริษทฯ ใหม่มีโอกาสในการลงทุนเพือสร้าง ัเทคโนโลยี ใหม่และเติบโตได้เป็ นอย่างดี 52
 53. 53. Punctuated Equilibriumถังคอมโพสิตบรรจุกาซ LPG ๊ 53
 54. 54. Dominant Design Dominant Design Phases Period of Flux Dominant Design • Multiple Designs • Design Standardized • New Entrants • Price Competition • Non-price Competition •Incremental InnovationTechnological Shake-out TechnologicalDiscontinuity 1 Discontinuity 2 54
 55. 55. Qwerty VS Dvorakทําไม design key board ต้องหน้าตาแบบนี 55
 56. 56. Dominant Design 56
 57. 57. Absorptive CapacityThis theory integrates both the external dimension ofinnovation and the internal dimension“External” dimension About the evolution of the technology“Internal” dimension About learning and knowledge transfer process within the innovating organization.Focus on the ability of a firm to recognize the value ofnew external information/trends/technologicalopportunities, and to absorb and apply it to commercialends. 57
 58. 58. Megatrends 58
 59. 59. Megatrends 59
 60. 60. 1. Demographic Change 60
 61. 61. 4. Women on the Rise 61
 62. 62. 5. Cultural diversity 62
 63. 63. 13. Business Ecosystem 63
 64. 64. 13. Business Ecosystem 64
 65. 65. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปในแนวทางใด Technology S-curve Megatrends Punctuated Equilibrium Absorptive Capacity Dominant Design 65
 66. 66. How does innovation theory help innovators?3 หลักสําคัญของการศึกษาเกียวกับทฤษฎี นวัตกรรม: การอธิบายความหมาย การวิเคราะห์ การคาดการณ์ ทํานายการคาดการณ์จะช่วยนําทางไปสู่ผลตอบแทน การระบุปัญหาทีแท้จริง การกําหนดกรอบและวางแผน ชีนําไปสู่ความสําเร็จในรายได้และผลตอบแทน 66
 67. 67. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Linear Models Technology push, Need pull Coupling model Integration model Coupling model 67
 68. 68. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Linear Model Research & Development Commercialisation Innovation 68
 69. 69. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Technology push VS Market (need) pull 69
 70. 70. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Technology push Basic Design & Manufacturing Marketing Sales science engineering Market (need) pull Market need Development Manufacturing Sales 70
 71. 71. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Coupling model 71
 72. 72. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Integrated model 72
 73. 73. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 1 Network model 3Collaboration & Knowledge Networking Management (KM) Creativity Management 2 4 Research & Experience Development (R&D) 73
 74. 74. Case Study from ThaiEntrepreneur 74
 75. 75. Case#4 “JTI” Composite Cylinder for LPGCase#2 “BRAVO” Electricity Car Case#3 i-gool bathtub Case#1 “Inno-Scan” Palm Vein Biometric 75
 76. 76. Case#1 : Technology pushไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) หมายถึง เทคโนโลยี การยื นยันตัวบุคคลทีอาศัยความบ่งชีคุณลักษณะเฉพาะของแต่ ละบุคคลที ต่ างกันออกไปแบ่งออกเป็ นลักษณะทางกายภาพ(Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) Biometrics Physiology Behavior Face Keystroke Fingerprint Gait Hand Geometry Voice Iris | Retina Signature Human Scent | Ear Palm Vein 76
 77. 77. Case#1 : Technology pushการพิสจน์ตวบุคคลด้วยเส้นเลื อดดําบนฝ่ ามือ ู ั การใช้แสงทีใกล้เคียงลําแสงอินฟราเรด เพื อถ่ า ยภาพฝ่ ามื อ ซึ งขณะที ฮี โ มโกลบิ น ปราศจากออกซิ เ จนเลื อดดําจะดูดซับแสงไว้ ส่งผลให้มีอตราการสะท้อนแสงตําและทําให้ ัเกิดภาพของลายรูปแบบเส้นเลื อดดํา ทีมา :ปาล์มซีเคียว บริษท ฟูจิตสึ ซีสเต็มส์ บีสซีเนส (ประเทศไทย) จํากัด ั 77
 78. 78. Case#1 : Technology push 78
 79. 79. Case#2 : Market (need) pull ProductClassic’80s Luxury’90s Sport’2000 79
 80. 80. Case#2 : Market (need) pullเหตุผลทีต้อง Model Change การ ปรับปรุงระบบและการทํางาน ทีสําคัญ เพิม ประสิทธิภาพ โครงแชสซี ระบบขับเคลื อน ระบบเบรค รูปทรง มอเตอร์ไฟฟา ระบบควบคุม ระบบบังคับเลี ยว ระบบ ้ รองรับ เป็ นต้น รถกอล์ฟ สามารถถอดประกอบง่าย เพือเน้นการส่งออก ไปยังประเทศเปาหมาย เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตเรีย ญี ปุ่ น ้ จีน ฮ่องกงและมาเลเซีย เป็ นต้น ลดต้นทุน การผลิ ต เพือให้ราคาตําลง สามารถแข่งขันได้ เพิมความรูสึกสนุกสนานในการขับขี ้ 80
 81. 81. Market Size and Growthตลาดเปาหมาย ้ Thai Market Sizeตลาดต่างประเทศ More than 2,000 golf carsส่งออกไปยัง อินเดีย มาเลเซีย ฮ่องกง 400 Million Bahtตลาดในประเทศ growth 20% / year 81
 82. 82. ข้อมูลสถิติรถกอล์ฟและยานยนต์ทีคล้ายกันของกรมศุลกากร พิกด 8703.100 006/C62 ั 82
 83. 83. Market Size and GrowthWorld Market Size World market shareMore than 400,000 golf cars 8,000 Million Baht growth 20% / year Golf Cars Million BahtUS 100,000 2,000EU 100,000 2,000Asia 50,000 1,000Other 100,000 2,000(Thai 2,000 400 MB) 83
 84. 84. Case#3 : Mix | Coupling modelProduct :: Material wood cast iron acrylicProduct :: Function 84
 85. 85. Case#3 : Mix | Coupling modelNew Material :: Lighting system ::Module 1 I-cyclic Module 2-3 U-color, I-temp old acrylic I-crylicControl system :: Styling Design ::Module 4-5 I-touch, I-wave Module 6 Styling Design 85
 86. 86. Case#3 : Mix | Coupling model High PerformanceCheap Expensive China brand Low Tech 86
 87. 87. Case#3 : Mix | Coupling Growth Market Size & modelขนาดและแนวโน้มของตลาด World bathroom fitting market มูลค่าผลิ ตภัณฑ์และอุปกรณ์อาบนํา 530,000 ล้านบาท มีอตราเติบโต 4% ั และมูลค่าใน ส่วนห้องและอ่างอาบนํา 140,00 ล้านบาททีมา : (www.bathroom-fittings-manufacturers.com 87
 88. 88. Case#3 : Mix | Coupling Growth Market Size & modelขนาดและแนวโน้มของตลาด ตลาดเปาหมาย ในประเทศไทย ้ ในประเทศไทยมีมูลค่าใน ส่วนห้องและอ่างอาบนํา 2,000 ล้านบาท แนวโน้ม ตลาดอ่ า งอาบนํ าในประเทศยัง มี อัตราการเติบโตเฉลีย 10-15% โดยมีปริมาณการใช้ แบ่งเป็ น อ่างปกติ 1,200 ล้านบาท 60,000 ใบต่อปี อ่างระบบ 800 ล้านบาท 8,000 ใบต่อปี 88
 89. 89. Case#4 : Network modelถังเหล็ กและโลหะ All metal cylinder ถังคอมโพสิ ต มีอตราส่วนปริมาตรต่อนําหนัก ั มีอตราส่วนปริมาตรต่อนําหนัก ั ถัง 1:1 มีนําหนักมาก ถัง 1.8:1 มีนําหนักน้อย เกิดสนิ ม ทันสมัย ไม่เกิดสนิ ม มีค่าบํารุงรักษา ทนต่อการกัดกร่อน อายุการใช้งาน 5 ปี มองเห็นเนื อก๊าซ กระบวนการผลิ ตมลพิษต่อ อายุการใช้งาน 20-30 ปี สิ งแวดล้อมสูง กระบวนการผลิ ตเป็ นมิตรต่อ ความคุมค่าในการเปลี ยนมา ้ สิ งแวดล้อม ใช้ ถังก๊าซคอมโพสิ ต 4 ปี Non Metallic Liner with a fully-wound filament overwarp 89
 90. 90. ถังคอมโพสิตบรรจุกาซ LPG ของ 3 บริษท ๊ ั ปั จจุบนมีการจําหน่ ายในยุโรป อเมริกา บางประเทศในเอเซียจํานวน 4 ล้านใบ ั มีการคาดการณ์ความต้องการถังคอมโพสิต มากกว่า 60 - 100 ล้านใบTwo piece One piece One piece- linerless - blow molded, PET liner - blow molded, PET liner- ABS jacket - HDPE jacket - HDPE jacket- currently on the market - currently on the market 2006 - currently on the market 2007- capacity 100,000 p/yr - capacity 750,000 p/yr - capacity 215,000 p/yrทีมา Propane Education & Research Council (Prague, Czech Rep.) 90
 91. 91. Case#4 : Network model Production Client Standard โรงงานอุตสาหกรรมจอบไทCollaboration & Networking สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม โรงงานผลิ ตเส้นใยแก้ว เรซิน พลาสติก กรมธุรกิจพลังงาน โรงงานผลิ ตชินส่วนวาวล์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สมาคมไทยคอมโพสิต Support สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Business Network บริษท อุตสาหกรรม จอบไท จํากัด ั บริษท ปตท. จํากัด (มหาชน) ั GSG inc. ด้าน filament winding machine Academics HANSHO composite technology international จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย standard approval มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศูนย์วิจย บริษท ปตท. จํากัด (มหาชน) ั ั 91
 92. 92. Case#4 : Network model 92June 26, 2009 92
 93. 93. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”A ใช้เทคโนโลยีเป็ นพืนฐาน D อาศัยเครือข่ายทีภาคส่วน ในการขับเคลือนให้เกิดตลาด เป็ นการเชือมโยงความสําเร็จ (Technology Push) (Network)B อาศัยตลาดเป็ นพืนฐาน B ในการพัฒนาเทคโนโลยี (Market Pull) DC A i-gool bathtub มีเทคโนโลยีนํา แต่อาศัยตลาดเป็ นพืนฐาน (Mix) “Inno-Scan” C Palm Vein Biometric 93
 94. 94. End of Week#2กิจกรรมที 2 ให้ส่งรายชือและกลุ่ม พร้อมเลื อกผลิ ตภัณฑ์ทีใช้ สําหรับกรณี ศึกษา pantapong@gmail.com 94

×