Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ερευνητικές Εργασίες στην Πράξη

9,735 views

Published on

Ερευνητικές Εργασίες στην Πράξη

 1. 1. Πξνβιήκαηα Γ.Γ. θαη πσοαληηκεησπίδνληαηΠξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηνπππεχζπλνπο Γ.Γ. θαη εθθξάζηεθαλ κέζσ ησλζπληνληζηψλ θαη πηζαλέο ιχζεηο
 2. 2. Πεξηερφκελα Γηζαγσγή Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ππεχζπλνη ησλ ΓΓ ην 2011-2012 Πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ βάζεη ηεο θηινζνθίαο ησλ ΓΓ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ νδεγφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Σέρλεκα Πξνυπνζέζεηο (artifact) & Δηεπηζηεκνληθή Υξνληθή Θέκαηα Γίδε έξεπλαο Λεηηνπξγηθφηεηαο Παξνπζίαζε ΢πλεξγαζία δηάξθεηα Δξάζεηο ηεο Οκάδαο (action) Πξνηάζεηο Γπίινγνο2 Παληαδή Αθξνδίηε
 3. 3. Γηζαγσγή3 Παληαδή Αθξνδίηε
 4. 4. Γξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζην Λχθεην Ε άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ αλαδήηεζε, δηεξεχλεζε θαη πξαγκάηεπζε ελφο ζέκαηνο πνπ • πξνζεγγίδεη ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπο • ζπζρεηίδεηαη κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ • είλαη ζπλαθέο κε ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα. Οη επηβιέπνληεο εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, πνπ μεπεξλά ηνπο δηαρσξηζκνχο θαη ηα φξηα ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, θαη θάησ απφ ην πλεχκα ηεο αξρήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο πνπ εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα καζαίλνπλ κέζσ Δηεξεπλεηηθψλ Δηαδηθαζηψλ Ιάζεζεο.4 Παληαδή Αθξνδίηε
 5. 5. Οη Γξεπλεηηθέο Γξγαζίεο ΢ην Δεκνηηθφ & ζην θαζηεξψζεθαλ σο Γπκλάζην δηαθξηηή κνλάδα θαζηεξψλνληαη, αληίζη νηρα, νη Βησκαηηθέο ηνπ Δξάζεηο κε παξφκνηεο ππνρξεσηηθνχ παηδαγσγηθέο αξρέο ΑΠ ηνπ Λπθείνπ ΢πκκεηέρνπλ ζηνλ Μ.Ο. 4κήλνπ/έηνπο ρσξίο απμεκέλε βαξχηεηα.5 Παληαδή Αθξνδίηε
 6. 6. Παραηίζεληαη προβιήκαηα ποσ εληοπίζηεθαλ από σπεύζσλοσς Ε.Ε. ηο 2011-2012 θαη προβιεκαηηζκοί ηωλ εθπαηδεσηηθώλ, οη οποίοη ζα επηιεγόηαλ γηα πρώηε θορά ηο 2012- 2013, ως σπεύζσλοη ερεσλεηηθώλ εργαζηώλ, όπως εθθράζηεθαλ από ηοσς ηδίοσς. Επητεηρείηαη προζέγγηζε ηωλ προβιεκάηωλ κέζω ηωλ 4 παηδαγωγηθώλ αρτώλ ζηης οποίες ζηερίδοληαη οη ΕΕ θαη προηείλοληαη πηζαλές ιύζεης6 Παληαδή Αθξνδίηε
 7. 7. Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ππεχζπλνη ησλ ΓΓ ην 2011-20127 Παληαδή Αθξνδίηε
 8. 8. Πξνβιήκαηα Τπάξρνπλ ειιείςεηο ζε ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, βηληενπξνβνιείο, πιηθά, εξγαιεία αθφκα θαη θαθέινπο. ΢εκαληηθφ πξφβιεκα ε απνπζία ππεπζχλσλ ζηηο βηβιηνζήθεο κε απνηέιεζκα ηελ κε απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθή κε ηελ εξ.εξ ηεο θάζε νκάδνο. Σν εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο δελ ήηαλ πάληα δηαζέζηκν δηφηη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ φιεο νη νκάδεο ην ίδην δίσξν. Ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ κηα πνπ απηέο ζηεξνχληαη θαηαζθεπψλ θαη ηερλεκάησλ. Ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ήηαλ απαγνξεπηηθή γηα νπνηνδήπνηε ηέρλεκα- θαηαζθεπή. Υξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξεο ησλ δχν επηινγψλ γηα λα ππάξμεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη/ή Ε πινπνίεζε ησλ ΓΓ θαηά ηκήκα αιθαβεηηθά δελ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ απφ κηα επξεία γθάκα ζεκάησλ αιιά απφ 2ή3 πνπ πξφηεηλαλ νη ζπλάδειθνη ζην θάζε ηκήκα. Οη καζεηέο θαηέρνληαη απφ ην ζχλδξνκν ηεο παξέαο κε απνηέιεζκα λα κελ επηιέγνπλ ην ζέκα κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.8 Παληαδή Αθξνδίηε
 9. 9. Πξνβιήκαηα Τπάξρεη άγρνο γηαηί ην αληηθείκελν είλαη άγλσζην ζηνπο καζεηέο Πνιινί ζπλάδειθνη επηζεκαίλνπλ ηελ πηζαλφηεηα έιιεηςεο ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί πιεξέζηεξα ε Γ.Γ.. 3σξν κάζεκα Σν εληνλφηεξν αξλεηηθφ ζηνηρείν θαηά ηελ εθαξκνγή, πινπνίεζε θαη επηινγή ζεκάησλ ησλ Γξεπλεηηθψλ Γξγαζηψλ είλαη ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθήο πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ε παξαπάλσ δηαπίζησζε θαζηζηά δπζρεξείο ηηο ζπλζήθεο «εθαξκνγήο» ηνπ ζεζκνχ ζην ζρνιείν. ΢πλερήο ππνζηήξημε απφ ΢ρνιηθνχο ΢πκβνχινπο. ΢πρλφηεξεο επηκνξθψζεηο- Βησκαηηθά ζεκηλάξηα - Ιηθξνδηδαζθαιίεο εθαξκνγήο Γ.Γ. Πξφηαζε απφ ηνλ ΢χκβνπιν Παηδαγσγηθήο Γπζχλεο ζηελ αξκφδηα επηηξνπή Γ.Γ.: ΢ηελ Α΄ Σάμε ζην Α’ ηεηξάκελν λα αθηεξψλνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θηηάρλνπλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ «κηθξνχ εξεπλεηή» θαη λα πινπνηείηαη κφλν κηα εξεπλεηηθή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ.9 Παληαδή Αθξνδίηε
 10. 10. Πποβλήμαηα Αδπλακία ζηηο Βηβιηνγξαθηθέο Έξεπλεο θαη Copy /Paste. Ε έιιεηςε ρξφλνπ αλαγθάδεη λα αθαηξεζνχλ αξθεηέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα, θαζψο θαη λα νινθιεξσζνχλ θάπνηεο εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο Γπηθπιαζζφκεζα γηα ηελ αθξηβή δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ Οη καζεηέο δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα κεηέρνπλ ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δελ δηαζέηνπλ ηηο ζρεηηθέο δεμηφηεηεο Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή , ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ, ζηελ παξνπζίαζε, θιπ.10 Παληαδή Αθξνδίηε
 11. 11. Πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ βάζεη ηεο θηινζνθίαο ησλ ΓΓ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ νδεγφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ11 Παληαδή Αθξνδίηε
 12. 12. Θέμαηα Κξηηήξηα Δηακφξθσζεο Θεκάησλ ηα πεξηερφκελα ησλ δηδαζθφκελσλ νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεκάησλ, ζεσξεκέλα θαη νη δηαζέζηκνη πφξνη εθπαηδεπηηθψλ θαη νη απφ ηε ζθνπηά ησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εηδηθφηεξεο γλψζεηο ηνπο καζεηηθψλ θνηλφηεηαο ελδηαθεξφλησλ ην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ ε επηθαηξφηεηα ε ηνπηθφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε νη καζεηέο δηεξεπλήζεη Οη εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνχλ κε ηνπο καζεηέο ηα ελαιιαθηηθά ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο ππνβάιινπλ κε ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ γηα έγθξηζε.12 Παληαδή Αθξνδίηε
 13. 13. Θέμαηα Γξεπλεηηθά Γξσηήκαηα : Βαζηθή Πξνυπφζεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο Υσξίο ζαθή εξεπλεηηθά εξσηήκαηα-νη εξγαζίεο είλαη εγθπθινπαηδηθά ιήκκαηα. • είδνο έξεπλαο, • εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο, • εξεπλεηηθά εξγαιεία, Γξεπλεηηθά εξσηήκαηα • πεγέο αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ, θαζνξίδνπλ: • κέζνδν επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, • είδνο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο.13 Παληαδή Αθξνδίηε
 14. 14. Θέμαηα Σαμηλνκία Δεπηεξνγελψλ Γξσηεκάησλ Γκβάζπλζεο Αλαραηηίδεη Αληηγξαθή θαη ΢πξξαθή 1. Γξσηήκαηα 2. Γξσηήκαηα 3. Γξσηήκαηα ζπζρέηηζεο αμηνινγηθήο απην-θξηηηθήο επεμεξγαζκέλσλ απνηίκεζεο αλάιπζεο γηα ηε δεδνκέλσλ νληνηήησλ ζπιινγηθή έξεπλα14 Παληαδή Αθξνδίηε
 15. 15. Θέμαηα Παπάδειγμα ΓΤΡΤΣΑΣΟ ΘΓΜΑ: Η Σέρλε ζηελ Τπεξεζία ησλ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙ΢ΜΟ΢: Σξία Τπν-ζέκαηα (είδνο θαη ρξφλνο πεξηνξίδνπλ ζέκα) Ζ. ΙΟΤ΢ΖΗΕ ΖΖ. ΔΩΓΡΑΦΖΗΕ ΖΖΖ. ΓΘΤΠΣΖΗΕ α. 18νπ αηψλα β. 19νπ αηψλα γ. 20νπ αηψλα15 Παληαδή Αθξνδίηε
 16. 16. Παπάδειγμα Πξαγκαηνινγηθά, Γξκελεπηηθά , Κξηηηθά Γξσηήκαηα Τπν-ζεκάησλ Α. Πνηνη θαιιηηέρλεο, πνηα Β. Πψο ζρεηίδνληαη ηα έξγα ηνπο θαη πνηα πξνβαιιφκελα κε δηθαηψκαηα πξνβάιινπλ πιαίζην επνρήο ηνπο; θαη πψο; Δ. ΢ε πνηεο ζχγρξνλεο Γ. Πνηεο αληηδξάζεηο απφ θαηαζηάζεηο έξγα ή/θαη άηνκα, νκάδεο, ζεζκνχο αληηδξάζεηο πξνο ηα έξγα ζηελ επνρή αηφκσλ, νκάδσλ ηνπο θαη γηαηί; , ζεζκψλ απνθηνχλ επηθαηξφηεηα θαη γηαηί;16 Παληαδή Αθξνδίηε
 17. 17. Παπάδειγμα ΢πζρεηηζηηθά, Αμηνινγηθά, Απην-θξηηηθά Γξσηήκαηα Γπεμεξγαζίαο Δεδνκέλσλ Α. Πνηα θαηεγνξία αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξνβάιιεηαη αλά είδνο ηέρλεο, αλά θαιιηηέρλε θαη αλά αηψλα; Β. Πνηα δηθαηψκαηα παξακέλνπλ δηαρξνληθά & πνηα επνρηθά ζηηο ηέρλεο θαη γηαηί; Γ. Πνηεο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη αλά είδνο ηέρλεο θαη γηαηί; Δ. Πνηα έξγα πνηνπ θαιιηηέρλε απέθηεζαλ θνηλσληθφ /πνιηηηθφ λφεκα ρσξίο απηφ λα είλαη ζηελ πξφζεζε ηνπ θαιιηηέρλε θαη γηαηί; Γ. Πνηνη θαιιηηέρλεο πιήξσζαλ αθξηβφ ηίκεκα γηα ην έξγν ηνπο , πψο, απφ πνηνπο θαη γηαηί;17 Παληαδή Αθξνδίηε
 18. 18. Είδη έπεςναρ 1. Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα θαηαλφεζε, πξνβιεκαηηθή ζέκαηνο,ηεθκεξίσζε επηινγήο, δηακφξθσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ. Γξγαιεία: ρξήζε ζεκεηψζεσλ, πεξηιήςεσλ, παξαθξάζεσλ θαη απνζπαζκάησλ. 2. Δεκνζθνπηθή Έξεπλα γηα θαηαγξαθή θνηλσληθψλ απφςεσλ, επηινγψλ, ζηάζεσλ. Πεγέο θνηλσληθά δείγκαηα. Γξγαιεία: εξσηεκαηνιφγηα, 3. Έξεπλα ΢πλέληεπμεο γηα θαηαγξαθή απφςεσλ, πξνηάζεσλ, ζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκψλ εηδηθψλ. Γξγαιείν: εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε 4. Πεηξακαηηθέο Έξεπλεο γηα θπζηθά θαη θνηλσληθά θαηλφκελα. Πεγέο δείγκα πεηξακαηηθφ θαη ειέγρνπ. Γξγαιεία: παξαηήξεζεο & κέηξεζεο κεηαβιεηψλ 5. Πεξηγξαθηθέο Έξεπλεο (Correlational studies) γηα θπζηθά θαη θνηλσληθά θαηλφκελα. Πεγέο: αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Γξγαιεία: παξαηήξεζεο, κέηξεζεο ζπκπεξηθνξάο18 Παληαδή Αθξνδίηε
 19. 19. Διεπιζηημονική Σςνεπγαζία 1ν Βήκα: 2ν Βήκα: 3ν Βήκα: 4ν Βήκα: ΢πλεξγάδνκαη Πξνζθαιψ Αλνίγσ ηελ πφξηα ΢πλδηδάζθσ κε ζηνλ ζπλάδειθν ζηελ ηεο ηάμεο. ζπλάδειθν. πξνγξακκαηηζκφ. ηάμε κνπ.19 Παληαδή Αθξνδίηε
 20. 20. Καθηκονηολόγιο Καθηγηηών Σςνδιδαζκαλίαρ Γηνηκάδνπλ θαη θαηαζέηνπλ Ηαζνξίδνπλ ηα ππν-ζέκαηα πνπ Γπηιέγνπλ ζρήκα νξγάλσζεο θνηλή πξφηαζε ζέκαηνο. ζα αλαιάβεη θαζέλαο ηνπο. νκάδσλ θαη αλάζεζεο ζεκάησλ. Πξνγξακκαηίδνπλ εξεπλεηηθέο Γλεκεξψλνπλ εγθαίξσο ζχλνιν θάζεηο θαη δξάζεηο ζε 14 Οξγαλψλνπλ κε δηαθξηηηθέο καζεηψλ γηα ηα παξαδνηέα θαη εβδνκάδεο, θαζψο θαη παξεκβάζεηο ηηο νκάδεο & ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο, εμεγνχλ επηζθέςεηο ζε αλαζέηνπλ ππν-ζέκαηα ζε ηε ζεκαζία ηνπο, ηελ εμέιημε βηβιηνζήθε, εξγαζηήξηα θαη απηέο. ησλ νπνίσλ ζα παξαθνινπζνχλ εμσζρνιηθέο & θνηλνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά. πξνγξακκαηηζκφ Ηαζνξίδνπλ ηξφπν επηκεξηζκνχ Βαζκνινγνχλ ακάδεο κε βάζε ηεο επνπηείαο ησλ εξεπλεηηθψλ Ηαζνδεγνχλ, επεμεγνχλ, αλαηξ ηνλ θάθειν ηνπο(Γξεπλεηηθή θάζεσλ θαη πινπνηνχλ ηνλ νθνδνηνχλ ηε ζπιινγή θαη Έθζεζε, Σέρλεκα, θάθεινο πξνγξακκαηηζκφ κε αλαθνξέο επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ηε ιεηηνπξγηθφηεηαο νκάδαο) θαη ζηνλ ρξφλν, ζηε ζπγγξαθή Γξεπλεηηθήο κε ζεκείν εθθίλεζεο νκαδηθφ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Έθζεζεο, ηελ Παξνπζίαζε βαζκφ βαζκνινγνχλ κέιε νκάδσλ, ζηε ζπκβνιή ησλ εξγαζίαο & επηζεκαίλνπλ νκάδαο βάζεη ζπκβνιήο ηνπο θαη κειψλ θαη ζηα θξηηήξηα νιηγσξίεο. αηνκηθνχ εκεξνινγίνπ θαη αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ θαη αηνκ. θαθέινπ κε πιηθφ. πξντφλησλ.20 Παληαδή Αθξνδίηε
 21. 21. Χπονική διάπκεια Σν Γαιιηθφ Θχθεην Τπάξρεη δπλαηφηεηα Σν Γιιεληθφ Θχθεην δηαζθαιίδεη 18 παξάηαζεο ζέκαηνο ζεσξεηηθά εβδνκάδεο ην 4κελν θαη κε λέεο δηαζηάζεηο γηα 16, αμηνπνηήζηκεο 13- ηζνξξφπεζε κεηά ηελ ην δεχηεξν 14. ηξηεηία εθαξκνγήο. ηεηξάκελν.21 Παληαδή Αθξνδίηε
 22. 22. Πποϋποθέζειρ Λειηοςπγικόηηηαρ ηηρ Ομάδαρ • ηίζεληαη κηθξήο δηάξθεηαο, ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ θαη αλάινγεο πνιππινθφηεηαο δεηήκαηα, ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη κεζνδνινγηθέο Αξρηθά • Πξνηηκήζεηο καζεηψλ κε παξεκβάζεηο θαζεγεηψλ γηα έληαμε πάλησλ θαη δεκηνπξγία αλνκνηνγελψλ & ιεηηνπξγηθψλ κηθξν-νκάδσλ ησλ 4-5 κειψλ. • Ζδεαηή ΢χλζεζε: Κξηηήξηα επηινγήο • Πξνηηκήζεηο: Δχν κέιε ακνηβαίαο επηινγήο, έλα κνλήο επηινγήο, έλα αλνρήο. κειψλ • Μαζεζηαθφ επίπεδν: Έλαο θαιφο, δχν κέηξηνη, έλαο αδχλακνο. Ο εκπαιδεςηικόρ δεν ππέπει να είναι ππόθςμορ ζηην απομάκπςνζη ενόρ μέλοςρ ή ζηην αναζςγκπόηηζη μιαρ ομάδαρ, διόηι δημιοςπγούνηαι νέα ζοβαπόηεπα πποβλήμαηα. Σε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ μποπεί να ηο κάνει, εάν ο μαθηηήρ για ηον οποίο ςπάπσει ομόθυνη απνηηική άποτη από ηα ςπόλοιπα μέλη έσει διαζθαλίζει ηην αποδοσή ηος ζε άλλη ομάδα.22 Παληαδή Αθξνδίηε
 23. 23. • επηκεξηζκφο ξφισλ, πιεξνθνξηψλ, πφξσλ, κέζσλ θαη έξγνπ ζε φια ηα κέιε • εθ πεξηηξνπήο παξνπζίαζε απφ δηαθνξεηηθά θάζε θνξά κέιε ηεο νκαδη­θήο εξγαζίαο ζηελ θνηλή Οινκέιεηα Γλίζρπζε ηεο • ν εθπαηδεπηηθφο θαιεί ζπζηεκαηηθά γηα παξνπζίαζε ηνλ «ιαζξεπηβάηε» ηεοΑιιειεμάξηεζεο ησλ νκάδαο κειψλ ηεο νκάδαο • Ε ζπζρέηηζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ε έληαμε ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο πξνηάζεσλ ησλ καζεηψλ Δηαζθάιηζε ηνπ Μαζεηηθνχ απμάλεη ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ. Γλδηαθέξνληνο23 Παληαδή Αθξνδίηε
 24. 24. Οη καζεηέο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη σο κέιε νκάδαο αλαιακβάλνπλ δεζκεχζεηο, ηηονπνίεο αλ δελ ηεξήζνπλ, φιε ε νκάδα ζα ππνζηεί ηηο επηπηψζεηο ηεο αζπλέπεηαο ηνπο • Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά εηνηκάδνπλ ή ζπλδηακνξθψλνπλ κε ηνπο καζεηέο έλα είδνο «ζπκβνιαίνπ» κε ξεηά δηαηππσκέλεο ηηο αηνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο νκάδαοΓλίνηε, νξηζκέλα κέιε εθκεηαιιεχνληαη ηελ εξγαζία ησλ άιισλ κειψλ • απφ ηελ αξρή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζπδεηνχληαη νη παηδαγσγηθνί, νη θνηλσληθνί θαη νη εζηθνί ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αηνκηθήο βαζκνινγίαοκαζεηέο πνπ έρνπλ δηαθξηζεί θαη επηθξαηήζεη ζην παξαδνζηαθφ αληαγσληζηηθφ πιαίζην ησλζρνιηθψλ ηάμεσλ, πξνηηκνχλ ηελ αηνκηθή εξγαζία ζε πιαίζην αληαγσληζκνχ θαη έκκεζα ήάκεζα αληηδξνχλ ζηηο ζπιινγηθέο κνξθέο δξάζεο • ν εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη νκαδνζπλεξγαηηθέο δξάζεηο εθπαηδεπηηθήο θχζεο θαιά νξγαλσκέλεο κε ζαθείο νδεγίεο θαη ελδηαθέξνπζεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ καζεηψλκεηά ηελ 4ε εβδνκάδα θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ • Δειηίν απην/εηεξν-αμηνιφγεζεο24 Παληαδή Αθξνδίηε
 25. 25. Ιαζεηέο πνπ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζην θνηλφ έξγν ηεο νκάδαο- • ν εθπαηδεπηηθφο δεηά λα παξνπζηάζνπλ ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ αλαιάβεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο νκάδαο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ηα πξνβιήκαηα νθείινληαη.΢ε πξαγκαηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ. • Ο εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο.΢ε νιηγσξία θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο. • Ο εθπαηδεπηηθφο επηζεκαίλεη ηηο επζχλεο ηνπο θαη θπξίσο δεηά λα δηαηππψζνπλ πξνηάζεηο ππέξβαζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη επηκέλεη ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ. Οη γεληθφινγεο επηπιήμεηο δελ αξθνχλ.΢ε ζέκαηα έληαμεο ζηελ νκάδα. • Ο εθπαηδεπηηθφο δεηά λα δηαηππψζνπλ πξνηάζεηο ππέξβαζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ιεηηνπξγψληαο ν ίδηνο ζπκβνπιεπηηθά. Δελ ελδείθλπηαη, ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε θάζε, ν εθπαηδεπηηθφο λα αλαιάβεη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά λα επηζεκάλεη φηη είλαη έξγν θαη επζχλε ησλ νκάδσλ λα δηαρεηξίδνληαη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο.25 Παληαδή Αθξνδίηε
 26. 26. ηήξεζε πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπδηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζηελ εθπαίδεπζε πνιιψλ ρσξψλ θαη ζεσξείηαηαπνηειεζκαηηθφ κέζνλ κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ζεηηθψλ ζηάζεσλ, ηνπκεηαγλσζηηθνχ θαη ηνπ ζηνραζκνχ(βι. π.ρ. Jurdak and Zein 1998)• ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ, φηαλ ην πεξηερφκελν ησλ ζεκεηψζεσλ νξγαλψλεηαη γχξσ απφ θεληξηθά ζεκεία, φπσο, γηα παξάδεηγκα, «Ση ήμεξα» γηα ην ζέκα, «Ση ήζεια λα κάζσ» θαη, ηειηθά, «Ση έκαζα» (βι. Cantrell,, Fusaro, and Dougherty, 2000), εκπινπηηζκέλν κε ζηνραζκνχο, θξίζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ζρήκα K-W-L ηεο Ogle26 Παληαδή Αθξνδίηε
 27. 27. Τέσνημα (artifact) & Δπάζειρ (action) Σν Σέρλεκα εθθξάδεη ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο Γξεπλεηηθήο Γξγαζίαο θαη κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή θαηαζθεπήο, θαιιηηερληθήο ζχλζεζεο, δηζδηάζηαηεο ή ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξάζηαζεο, θνιιάδ, αθίζαο, βίληεν, θηικ, δξψκελνπ γηα ηελ έθθξαζε θάπνηαο θεληξηθήο ηδέαο ή ηελ αλάδεημε Οη Δξάζεηο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε θάπνηνπ δεηήκαηνο. κηαο ζρνιηθήο εθδξνκήο ή εθδήισζεο κε ζπγθεθξηκέλε εζηίαζε, αηνκηθέο αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο επηινγέο ησλ κειψλ ή/θαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο παξεκβάζεηο ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή ην επξχηεξν ηεο θνηλσλίαο.27 Παληαδή Αθξνδίηε
 28. 28. Παποςζίαζη ΢ην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξ.Γξ., νη νκάδεο παξνπζηάδνπλ δεκφζηα ζην πιαίζην εηδηθψλ παξάιιεισλ εκεξίδσλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη απαληνχλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ζχληνκεο ζπδήηεζεο πνπ ζα αθνινπζεί ηελ θάζε παξνπζίαζε. Σαπηφρξνλα, γίλεηαη ππνρξεσηηθά θνηλνπνίεζε φισλ ησλ ΓΓ θαη ζηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θαη ηνπηθή θνηλφηεηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη άιισλ πξφζθνξσλ ηξφπσλ. Ιε ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη, εθηφο απφ ηελ δηάρπζε «θαιψλ πξαθηηθψλ», θαη ε απαξαίηεηε δηαθάλεηα πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο.28 Παληαδή Αθξνδίηε
 29. 29. Πξνηάζεηο29 Παληαδή Αθξνδίηε
 30. 30. Η πιεηνςεθία λα απνδέρεηαη ηελ ζχλζεζε ησλ νκάδσλ-βαζηθφο ζηφρνο ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Να δεκηνπξγνχληαη ηκήκαηα ελδηαθέξνληνο φζν απηφ είλαη δπλαηφλ. Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ζέκαηνο είλαη ην ελδηαθέξνλ κε ην νπνίν ην πξνζεγγίδνπλ νη καζεηέο, δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ νη Γ.Γ. αλ ην ζέκα δελ ελδηαθέξεη πξαγκαηηθά ηνπο καζεηέο, αιιά θαη απηφ αλ ζπληξέρεη, ε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ζπρλά αηνλεί ην ελδηαθέξνλ-΢πλερήο αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη αλάδεημε απηνχ ζε πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Κα εθαξκφδεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζην Δεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη κέρξη ζήκεξα, ψζηε καζεηέο αιιά θαη θαζεγεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ην είδνο ηεο δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ίζσο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη ζπνπδέο, πηζαλφλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα απέρεη απφ απηφ πνπ είρε θαληαζζεί, αθνχ νη καζεηέο έρνπλ πξσηφηππεο ηδέεο, έληνλε δεκηνπξγηθή δηάζεζε θαη γεληθά δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ πξαγκάησλ. ΢ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο επεθηάζεηο ηνπο λα ζπλππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο Γ.Γ. Οη Γ.Γ. δελ είλαη κηθξέο άξηηεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αιιά νχηε επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο αθαδεκατθφ ζηφρν. Έρνπλ νπσζδήπνηε έλαλ εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, θαηάιιειε ζεσξεηηθή ππνζηήξημε, δελ έρνπλ φκσο ηελ απζηεξή, επηζηεκνληθά άξηηα εξεπλεηηθή δνκή θαη ζπλήζσο δελ κειεηνχλ φιεο ηηο παξακέηξνπο ελφο ζέκαηνο. Γπίζεο, ν ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ εθεβηθή ειηθία, ελψ δελ έρεη ζέζε ζηα πιαίζηα ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ.30 Παληαδή Αθξνδίηε
 31. 31. Αξρή δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ θαζεγεηψλ- ζπλδηδαζθαιία. Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε ηαπηφρξνλε παξνπζία δχν θαζεγεηψλ επί έλα ζπλερφκελν δίσξν ζε θάζε ηκήκα ελδηαθέξνληνο, ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο ππνζηήξημε ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ, ζσζηή παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ, παξέκβαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη εμνκάιπλζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ εκθαλίδνληαη θηι. Πνιχ ζσζηά ην κέηξν απηφ εθαξκφδεηαη ζηα ΓΠΑΘ. ΢πλδηδαζθαιία πνπ εληζρχεη ηελ δηαζεκαηηθφηεηα θαη ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Κα εληαζεί κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Θχθεηα αιιά θαη ζηα Γπκλάζηα. Σν κάζεκα ησλ «Γθαξκ. Πιεξνθνξηθήο» λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Γ., π.ρ. νη καζεηέο λα έρνπλ κάζεη ην power point Κα δεκηνπξγεζεί έλα forum επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ ησλ θαζεγεηψλ πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα θαη κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα γηα ηελ δηάδνζε ηεο θαιήο πξαθηηθήο ζηηο Γξεπλεηηθέο Γξγαζίεο νηθνλνκηθή ελίζρπζε31 Παληαδή Αθξνδίηε
 32. 32. Γπίινγνο32 Παληαδή Αθξνδίηε
 33. 33. Γξεπλεηηθέο Γξγαζίεο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ ζθέπηνληαη θαη δηαχινπο λα ελεξγνχλ επηθνηλσλίαο ππεχζπλα σο αλαπηχζζνπλ πνιίηεο ηεο ζπιινγηθφηεηα ρψξαο ηνπο θαη ζπλεξγαζία ηνπ θφζκνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζηνραζκνχ, ηε ο θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήοελεξγνπνηνχλ ζθέςεο θαη ηεοζθέςε πξνζσπηθήοδεκηνπξγηθφηεηα επζχλεοπξσηνβνπιία 33 Παληαδή Αθξνδίηε
 34. 34. Βηβιηνγξαθία-ΠεγέοΟΓΔΒ, Γπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Ιαηζαγγνχξαο Ε., 2011, «Ε Ηαηλνηνκία ησλ Γξεπλεηηθψλ Γξγαζηψλζην Κέν Θχθεην», ΒΖΒΘΖΟ ΓΗΠΑΖΔΓΤΣΖΗΟΤ, Αζήλα.ΖΣΤ, 2011"Γπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα θέληξα ΢ηήξημεοΓπηκφξθσζεο", Σεχρνο 1, Γεληθφ Ιέξνο, Β΄ Έθδνζε, Αλαζεσξεκέλε & Γκπινπηηζκέλε, Πάηξα.http://cosy.ds.unipi.gr/wiki/index.php/KWLΓγθχθιηνο 105847/Γ2 13-09-2012 ηνπ Τ.ΠΑΖ.Θ.Π.Α .:Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο κε αξ. πξση.47143/Γ2/27-04-2012 εγθπθιίνπ ηνπ Τ.ΠΑΖ.Θ.Π.Α κε ζέκα «Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ΓξεπλεηηθήοΓξγαζίαο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Γεληθνχ Θπθείνπ γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013»Πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ππεχζπλνπο Γ.Γ. ην 2011-2012 θαη πξνβιεκαηηζκνί ησλεθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ζα επηιεγφηαλ γηα πξψηε θνξά ην 2012-2013, σο ππεχζπλνη εξεπλεηηθψλεξγαζηψλ, φπσο εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο ηδίνπο.Ειίαο Γ. Ιαηζαγγνχξαο, Παξνπζίαζε: Οη Γξεπλεηηθέο Γξγαζίεο: Παηδαγσγηθέο Αξρέο, Πξαθηηθέο,Πξνβιήκαηα, Πξνηάζεηο, Γπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Πεξηθεξεηαθή Δηεχζπλζε Γθπαίδεπζεο Επείξνπ,Ζσάλληλα 29 ΢επηεκβξίνπ 2012 34 Παληαδή Αθξνδίηε

×