Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ε1

145 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ε1

  1. 1. ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟ΢ Μαριεφθ Πλεφριτθ και Ιωάννα Μαρία Θεοδϊρου
  2. 2. ΝΗΣΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΖΑΚΤΝΘΟ΢ ΛΕΤΚΑΔΑ ΙΘΑΚΗ ΚΤΘΗΡΑ ΠΑΞΟΙ-ΑΝΣΙΠΑΞΟΙ
  3. 3. ΚΕΡΚΤΡΑ Σο νθςί πιρε το όνομά του από τθν νφμφθ Κόρκυρα, κόρθ του ποταμοφ Αςωποφ, που τθν ερωτεφτθκε ο Ποςειδϊνασ, τθν ζκλεψε και τθν ζφερε ςτθν Κζρκυρα. Από τθν ζνωςι τουσ γεννικθκε ο Φαίακασ, ο πρϊτοσ βαςιλιάσ του νθςιοφ. Σον διαδζχκθκε ο αδελφόσ του Ναυςίκοοσ που ιταν πατζρασ του γνωςτοφ από τθν Οδφςςεια, Αλκινόου. Σο ξενικό όνομα Corfu προιλκε από τθν νζα πόλθ που δθμιουργικθκε, μζςα ςτο παλιό φροφριο των δφο κορυφϊν, τθν πόλθ των Κορφϊν. ΢αν ζμβλθμα τθσ Κζρκυρασ ζχει κακιερωκεί θ "απιδαυλοσ ναφσ", για να αποδοκεί θ ναυτικι ικανότθτα των Φαιάκων, που ιταν τόςο εξαιρετικι, ϊςτε μποροφςαν να ταξιδεφουν με τα καράβια τουσ ακόμθ και χωρίσ πθδάλιο.
  4. 4. ΖΑΚΤΝΘΟ΢ Βακιά επθρεαςμζνθ από τθν ενετικι κυριαρχία, θ Ζάκυνκοσ απζκτθςε ζνα φφοσ ιδιαίτερο και μοναδικό. Σόποσ των Γραμμάτων και των Σεχνϊν, δζχκθκε επιρροζσ από όλεσ τισ μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, αφομοιϊνοντάσ τεσ ςε ζνα ιδιαίτερο πολιτιςμικό κράμα. Η Αγάπθ για τισ Σζχνεσ γζννθςε τον Διονύςιο Σολωμό, τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, τονΑνδρζα Κάλβο, αλλά και τοπικζσ μορφζσ τζχνθσ όπωσ και οι καντάδεσ, οι ςερενάτεσ και θ "αρζκια", τετράφωνο λαϊκό τραγοφδι.
  5. 5. ΛΕΤΚΑΔΑ Η Λευκάδα «το ςμαραγδζνιο νθςί» είναι ζνα πανζμορφο νθςί του Ιονίου πελάγουσ και βρίςκεται ανάμεςα ςτθν Κζρκυρα και τθν Κεφαλλονιά. Είναι το τζταρτο ςε μζγεκοσ νθςί των Επτανιςων με ζκταςθ 302τ.χ. και πλθκυςμό 23.000 κατοίκουσ.
  6. 6. ΚΤΘΗΡΑ • Κφκθρα, το νθςί που κεά Αφροδίτθ επζλεξε να αναδυκεί. Σα Κφκθρα βρίςκονται ςτα νότια τθσ Πελοποννιςου, ανικουν ςτα Επτάνθςα και λόγω τθσ γεωγραφικισ τουσ κζςθσ ζχουν επθρεαςτεί από διάφορουσ πολιτιςμοφσ που διαμόρφωςαν με το πζραςμα των χρόνων ζνα ιδιαίτερο φφοσ ςτο νθςί
  7. 7. ΙΘΑΚΗ Η Ικάκθ βρίςκεται ςτα βορειοδυτικά τθσ Κεφαλονιάσ από τθν οποία χωρίηεται με ζνα ςτενό κανάλι 3,5 χιλιομζτρων.
  8. 8. ΠΑΞΟΙ-ΑΝΣΙΠΑΞΟΙ Νθςί κατάφυτο από αιωνόβιεσ ελιζσ, πεφκα, κυπαρίςςια και κάμνουσ, με δαντελωτζσ ακρογιαλιζσ, γραφικοφσ όρμουσ, απόκρθμνεσ ακτζσ και μαγευτικζσ καλάςςιεσ ςπθλιζσ

×