Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์

994 views

Published on

โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์

  1. 1. โครงการบาเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 …………………………………………………………………………………………. 1. หลักการและเหตุผล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัยความมีน้าใจและการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วยการ ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กันไปกับการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้มีความมั่นคง และยั่งยืน พัฒนำนักเรียนให้มีจิตสำธำรณะ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักกำรช่วยเหลือผู้อื่น กำรทำประโยชน์ให้กับชุมชน ท้องถิ่นของตอนเองรวมไปถึงปลูกฝังให้นักเรียนรักบ้ำนเกิดของตนอีกด้วย ตำมที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กำหนดให้สถำนศึกษำจัด กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตอำสำ รู้จักกำรทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม ดังนั้นงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โรงเรียนบ้ำนหนองแซงสร้อยจึงได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพรำะโรงเรียนบ้ำนหนอง แซงสร้อยตั้งอยู่ในชุมชน และอยู่ติดกับวัดบ้ำนหนองแซงสร้อย กำรดูแลช่วยเหลือ ทำประโยชน์ให้กับชุมชนจึงเป็นสิ่ง สำคัญเพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีควำมมั่นคง จะเห็นได้ว่าการบ้าเพ็ญประโยชน์มีความส้าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างมาก ดังนั นโรงเรียนบ้าน หนองแซงสร้อยจึงได้เล็งเห็นความส้าคัญและจัดท้าโครงการบ้าเพ็ญประโยชน์ขึ นเป็นโครงการต่อเนื่อง 2. จุดประสงค์ 1. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่ำของกำรเป็นผู้ให้ 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตสำธำรณะ เห็นคูณค่ำของตนเอง คุณค่ำของผู้อื่น และคุณค่ำของ สิ่งแวดล้อม 3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนำตนเองและสร้ำงพฤติกรรมที่ดีในกำรช่วยเหลือสังคม 4. นักเรียน ชั้น ม.2/10 ร่วมกิจกรรมทำควำมสะอำด บริเวณลำนวัดบึงบวรสถิต เป็นประจำทุกวัน ศุกร์คำบที่ 7 – 8 ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง 5. นักเรียน ชั้น ม.2/10 ร่วมกิจกรรมทำควำมสะอำด บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในโรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” หน้ำอำคำร 3 คำบ 7 – 8 ทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง 3. เป้าหมาย 5.1 ด้านปริมาณ 4.1.1 นักเรียนชั้น ม.2 ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 4.1.2 นักเรียนชั้น ม.2 ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในกำรบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและ ตระหนักว่ำกำรให้ไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเสมอไป 5.2 ด้านคุณภาพ 5.2.1 นักเรียนมีควำมพึงพอใจและเต็มใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
  2. 2. 2 5.2.2 นักเรียนผ่ำนกิจกรรมจิตอำสำทุกคน 4. ขั้นตอนการดาเนินงาน ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 1. ประชุมวำงแผน 2 มิถุนำยน 57 --- นักเรียน ม. 2 2. เสนอโครงกำรต่อครูที่ปรึกษำ 5 มิถุนำยน 57 --- ครูและนักเรียน ม.2 3. เสนอขออนุมัติโครงกำร 10 มิถุนำยน 57 --- นักเรียน ม.2 4. ประชุมเตรียมควำมพร้อม 12 มิถุนำยน 57 --- นักเรียน ม.2 5. ปฏิบัติกิจกรรมตำมกำหนดเวลำ --- --- นักเรียน ม.2 6. สรุป ประเมินผล --- --- นักเรียน ม.2 5. ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2557 6. ผู้รับผิดชอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จำนวน 42 คน 7. กิจกรรม 7.1 ทำควำมสะอำดบริเวณลำนวัดบ้ำนหนองแซงสร้อย 7.2 ทำควำมสะอำดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบในสถำนศึกษำ 7.3 บำเพ็ญประโยชน์ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมำย 8. งบประมาณ ------- 9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9.1 วัดบ้ำนหนองแซงสร้อยและโรงเรียนบ้ำนหนองแซงสร้อย 10. สถานที่ 10.1 วัดบ้ำนหนองแซงสร้อยและโรงเรียนบ้ำนหนองแซงสร้อย 11. การติดตามและประเมินผล 11.1 สังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 11.2 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เข้ำร่วมโครงกำร 11.3 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเจ้ำของสถำนที่ที่เกี่ยวข้อง
  3. 3. 3 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 12.1 นักเรียนรู้จักกำรให้และมีควำมภำคภูมิใจในกำรทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม 12.2 เป็นแบบอย่ำงของเยำวชนรุ่นใหม่ ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงกำร ( เด็กชำยมนตรี ใจมำ) ลงชื่อ…………..…………………..ที่ปรึกษาโครงการ ลงชื่อ……………………………..ที่ปรึกษาโครงการ (นางบุปผา จันทกานนท์) (นางสาวสุมาลี จันทรสมบัติ) ครูที่ปรึกษาชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูที่ปรึกษาชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลงชื่อ…………………….ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ ( นางสิริกร เกรียงสกุล ) ( นายทวีศักดิ์ เจริญเตีย ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ……../……../……. ……../……../……… ลงชื่อ……………………ผู้อนุมัติโครงการ ( นายเจริญ อินทรารักษ์ ) ผู้อ้านวยการโรงเรียน ……../……../……..
  4. 4. 4

×