Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ใบงาน
การจัดทาข้ อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิ กในกลุ่ม
1. นางสาว ณัฐชยา แสนศรี จน เลขที่ 19
ั
2. นางสาว อัญชุลี กาวี เลขท...
วัตถุประสงค์ (สิ่ งที่ตองการในการทาโครงงาน ระบุเป็ นข้อ)
้
1. เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารลดความอ้วน
2. นาเสนอ...
4. โรคบางชนิด เช่น Cushings Syndrome ซึ่ งจะทาให้ร่างกายของผูที่ป่วยเป็ นโรคนี้อวน โดยสาเหตุ
้
้
ของโรคนี้ เกิดจากความผิดป...
วิธีการลดนาหนักขั้นต้ น
้
การควบคุมอาหาร (diet) ในการลดน้ าหนักคนอ้วน คือ ให้พลังงานจากอาหารน้อยกว่าพลังงานที่
ร่ างกายต้อ...
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดั
ขั้นตอน
บ
ที่
1 คิดหัวข้อโครงงาน
2 ศึกษาและค้นคว้า
ข้อมูล
3 จัดทาโครงร่ างงาน
4 ปฏิบติการสร้าง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

com

339 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

com

  1. 1. ใบงาน การจัดทาข้ อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิ กในกลุ่ม 1. นางสาว ณัฐชยา แสนศรี จน เลขที่ 19 ั 2. นางสาว อัญชุลี กาวี เลขที่ 40 คาชี้แจง ให้ ผ้ ูเรี ยนแต่ ละกลุ่มเขียนข้ อเสนอโครงงานตามหัวข้ อต่ อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : อาหารพลังงานต่าเหมาะแก่การลดน้ าหนัก ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Diet Food ประเภทโครงงาน : สื่ อการสอน ชื่ อผู้ทาโครงงาน : นางสาว ณัฐชยา แสนศรี จน ั นางสาว อัญชุลี กาวี ชื่อทีปรึกษา : คุณครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ ่ ระยะเวลาดาเนินงาน : ภาคเรี ยนที่ 2 ปี กาศึกษา 2556 ทีมาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) ่ ความอ้วนเป็ นเป็ นปมเล็กๆที่จะก่อตัวเรื่ อยๆทาให้ก่อเกิดโรคอ้วนซึ่ งก็จะส่ งผลต่อร่ างกาย ได้มี การศึกษาในประเทศไทยพบว่าผูที่เป็ นโรคอ้วนจะมีระดับ ไขมัน cholesterol ,triglyceride LDL ระดับ ้ ่ น้ าตาล ละความดันโลหิ ตสู งกว่าผูที่มีน้ าหนักปกติ อ้วนในที่น้ ีไม่ได้หมายถึงการที่มีน้ าหนักอยูในเกณฑ์ปกติ ้ แต่มีไขมันส่ วนเกินออกมาเพียงเล็กน้อย แต่หมายถึงการมีค่า Body Mass Index (IBM) หรื อค่าดัชนีมวลกาย ที่คิดโดยองค์กรอนามัยโลกเกินกว่า 25 ขึ้นไป ซึ่ งนันก็หมายความว่าร่ างกายของเราตอนนั้นกาลังจะเกิดภัย ่ อย่างใหญ่หลวง เพราะต้องรับมือกับหลายๆโรคในครั้งเดียวกัน คนเป็ นโรคอ้วนหนึ่งคนอาจจะมีโรคแทรก ่ ั ซ้อนตามมาอีกกว่า สิ บโรคก็เป็ นได้ สาเหตุของโรคอ้วนนั้นมีอยูดงนี้ 1. พันธุกรรม 2. อาหาร 3. พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน 4. โรคบางชนิด เช่น Cushings Syndrome ซึ่ งจะทาให้ร่างกายของผูที่ป่วยเป็ นโรคนี้อวน ้ ้ ปั จจุบนจานวนของผูป่วยโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆและบางคนกลับไม่ตระหนักถึงภัยร้ายใกล้ตวที่ ั ้ ั กาลังคืบคลานเข้ามา อีกทั้งยังเป็ นปั ญหาที่นกโภชนาการทัวโลก เป็ นห่ วงอย่างยิง เพื่อเป็ นการแนะนาแก่ผที่ ั ู้ ่ ่ มีน้ าหนักเกิน ผูจดทาโครงงานได้ตระหนักถึงผลของการลดความอ้วนโดยการควบคุมการกินอาหาร ซึ่ งเป็ น ้ั อีกหนึ่งวิธีที่ง่ายสาหรับผูที่จะเริ่ มต้นการลดน้ าหนักอย่างจริ งจังโดยการลดปริ มาณแคลลอรี่ อาหาร ้
  2. 2. วัตถุประสงค์ (สิ่ งที่ตองการในการทาโครงงาน ระบุเป็ นข้อ) ้ 1. เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารลดความอ้วน 2. นาเสนออาหารลดความอ้วนที่ถูกหลักโภชนาการ 3. แนะวิธีทาอาหารได้เองง่ายๆ ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) อาหารที่แนะนาอาจจะไม่มีการกาหนดแคลอรี่ ไว้แน่นอนแต่ ส่ วนประกอบและเมนูอาหารล้วน ได้รับการรวบรวมมาจากหนังสื อละเว็บไซต์ต่างๆเพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจแก่ผอ่านให้ได้มากที่สุด อีกทั้ง ู้ ่ โครงงานนี้ไม่ใช่โครงงานทดลองแต่อย่างใดเป็ นเพียงแค่รายงานการนาเสนอจึงไม่สามารถบอกได้วาหาก รับประทานอาหารตามที่แนะนาจะสามารถลดน้ าหนักได้กี่กิโลกรัมต่อสัปดาห์,เดือน หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรื อทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) โรคอ้วนคืออะไร ร่ างกายของเราจะมีไขมันไว้เพื่อสารองเป็ นอาหาร ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็ นเบาะกันกระแทก หากมีมากเกินไปคือโรคอ้วน ปกติผหญิงจะมีปริ มาณไขมันประมาณ 25-30% ส่ วนผูชายจะมี 18-23 %ถ้า ู้ ้ หากผูหญิงมีมากกว่า 30% ชายมีมากกว่า 25%จะถือว่าโรคอ้วน โรคอ้วนหมายถึงมีปริ มาณไขมันมากกว่า ้ ปกติ โรคอ้วนมิได้หมายถึงการมีน้ าหนักมากอย่างเดียว โรคอ้ วนทีมีผลร้ ายต่ อสุ ขภาพมีอยู่ 3 ประเภทได้ แก่ ่ ่ 1. อ้วนทั้งตัว ผูป่วยกลุ่มนี้มีไขมันทั้งร่ างกายมากกว่าปกติโดยไขมันที่เพิ่มมิได้จากัดอยูที่ตาแหน่งใด ้ ตาแหน่งหนึ่ง 2. โรคอ้วนลงพุง[ abdominal obesity] ผูป่วยกลุ่มนี้จะมีไขมันในอวัยวะภายในช่องท้องมากกว่า ้ ปกติ และอาจจะมีไขมันใต้ผิวหนังหน้าท้องเพิ่มขึ้นด้วย ่ 3. โรคอ้วนลงพุงร่ วมกับอ้วนทั้งตัว มีไขมันมากทั้งตัวและอวัยวะภายในช่องท้อง สาเหตุของโรคอ้ วน 1. พันธุ กรรม ถ้าพ่อแม่เป็ นโรคอ้วน ลูกที่เกิดมาก็มีโอกาสเป็ นโรคอ้วนสู ง 2. รับประทานอาหารมากเกินไป แล้วไม่มีเวลาออกกาลังกาย กล่าวคือ พลังงานที่ได้รับจากการ รับประทานมากกว่าพลังงานที่ใช้ไปในการออกกาลังกาย เช่น ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันและแคลอรี่ สู ง เช่น หนังไก่ทอด มันหมู หมูสามชั้น ขาหมู ครี ม เค้ก ฯลฯ แล้วไม่ยอมหาเวลาว่างออกกาลังกายเพื่อให้มี การใช้พลังงานที่ได้รับเข้ามา 3. พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันที่ไม่เหมาะสมทาให้มีการใช้พลังงานต่า และทาให้เสี ยโอกาสใน การทากิจกรรม หรื อออกกาลังกายที่มีประโยชน์ต่อ สุ ขภาพ เช่น การจราจรติดขัดในกรุ งเทพ ทาให้คนส่ วน ใหญ่ตองนังเฉยบนรถยนต์หลายชัวโมงต่อวัน ลักษณะงานที่ตองนังทางานตลอดเวลา พฤติกรรมชอบ ้ ่ ้ ่ ่ รับประทานอาหารจุกจิก เป็ นต้น
  3. 3. 4. โรคบางชนิด เช่น Cushings Syndrome ซึ่ งจะทาให้ร่างกายของผูที่ป่วยเป็ นโรคนี้อวน โดยสาเหตุ ้ ้ ของโรคนี้ เกิดจากความผิดปกติของฮอร์ โมนในร่ างกาย จนทาให้อวนบริ เวณใบหน้า ลาตัว ต้นคอด้านหลัง ้ แต่แขนขาจะเล็ก และไม่มีแรง ในกรณี น้ ีจะต้องรักษาที่ตนเหตุคือ ฮอร์ โมนที่มีความผิดปกติจึงจะสามารถ ้ หายอ้วนได้สาหรับการรักษาโรคอ้วนนี้ วิธีการรักษาที่ดีควรต้องมีการผสมผสานการรักษาหลายวิธี ร่ วมกัน คือ การควบคุมอาหาร การออกกาลังกายเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่ วนการ รักษาโดยใช้ยานั้นต้องใช้ในกรณี จาเป็ นต่อการรักษาโรคอ้วนจริ ง ๆ และมักต้องอาศัยการรักษาด้วยยา ั ร่ วมกับวิธีอื่น ๆ อีกทั้งความอ้วนนั้นสัมพันธ์กบการเกิดโรคหลายชนิด และมีผลต่อระบบการทางานใน ร่ างกายหลายระบบด้วยกัน ได้แก่ - ปั ญหาเกี่ยวกับหัวใจ ซึ่ งได้แก่ โรคหลอดเลือดและหัวใจ เช่น ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง โรคหลอดเลือดโคโรนารี - โรคเกี่ยวกับถุงน้ าดี (gallbladder disease) - โรคเกี่ยวกับตับ เช่น ตับแข็ง (cirrhosis) - มะเร็ ง เช่น มะเร็ งลาไส้ใหญ่ ปากมดลูก เยือบุมดลูก ต่อมลูกหมาก มดลูก รังไข่ เต้านม ถุงน้ าดี ่ ตับอ่อน - โรคทางเดินหายใจและปอด หายใจลาบากขณะนอนหลับ นอนกรน (snoring) เพราะทางเดิน หายใจเริ่ มตีบตัน ร่ างกายจะขาดออกซิ เจน ทาให้ ร่ างกายพักผ่อนไม่เต็มที่ ส่ งผลให้ง่วงนอนในเวลา กลางวัน บางคนอาจเป็ นมากขนาดหลับในขณะขับรถ จนเกิดอุบติเหตุได้ ั - โรคเกี่ยวกับไต เช่น นิ่ว ไตวายจากความดันโลหิ ตสู ง - โรคกระดูกและข้อต่อ โรคข้อต่อเสื่ อม (os-teoarthritis in joints) โดยเฉพาะบริ เวณสะโพก หัวเข่า ข้อศอก - โรคเก๊าท์ (gout) - โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) - เส้นเลือดในสมองแตกหรื ออุดตัน (stroke) - ซึมเศร้า (depression) - เส้นเลือดขอด (varicose vein) - เหงื่อออกมาก (sweating) - การเป็ นหมัน (infertility)
  4. 4. วิธีการลดนาหนักขั้นต้ น ้ การควบคุมอาหาร (diet) ในการลดน้ าหนักคนอ้วน คือ ให้พลังงานจากอาหารน้อยกว่าพลังงานที่ ร่ างกายต้องใช้ ร่ างกายจึงสลายพลังงานที่เก็บสะสมในร่ างกายออกมาใช้แทน น้ าหนักก็จะลดลง การควบคุม ่ ั อาหารเพื่อให้ประสบความสาเร็ จในการลดน้ าหนักได้หรื อไม่ข้ ึนอยูกบความแน่วแน่ของตัวท่านเองเพราะถ้า ท่านยังไม่สามารถตัดใจในเรื่ องอาหารได้ ความสาเร็ จในการลดน้ าหนักก็จะลดลงด้วย ลองตั้งใจเต็ม 100% ในการควบคุมอาหาร แล้วท่านก็จะประสบความสาเร็ จ แต่มีขอแนะนาว่าท่านไม่ควรงดอาหารชนิดใดชนิด ้ หนึ่งอย่างเด็ดขาด หรื อไม่ยอมรับประทานอาหารในมื้อนั้นๆ เพื่อจะลดน้ าหนักแต่ควรมีการควบคุมปริ มาณ อาหารที่ได้รับแต่ละมื้อมากกว่า เพราะถ้างดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง อย่างเด็ดขาดอาจทาให้ท่านขาดสารอาหารที่จาเป็ นต่อร่ างกายได้และถ้าท่านไม่ยอมรับประทานอาหารในมื้อ ใดมื้อหนึ่งอย่างเด็ดขาด ก็อาจทาให้ท่านเป็ นโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้เช่นกัน การออกกาลังกาย (exercise) เป็ นส่ วนของการใช้พลังงานที่ถูกสะสมไว้ในรู ปของไขมันซึ่ งถ้า สัดส่ วนของการใช้พลังงานมากกว่าสัดส่ วนของพลังงานที่ได้รับเข้าไปก็จะสามารถลดน้ าหนักได้ และ ั วิธีการออก กาลังกายนี้สามารถลดน้ าหนักได้ในระยะยาว โดยทัวไปมักใช้วธีออกกาลังกายนี้ควบคู่กบการ ิ ่ ควบคุมอาหาร การออกกาลังกายที่เหมาะสมควรใช้เวลาประมาณ 30-60 นาทีต่อครั้ง สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาคุณสมบัติของโครงงาน 3. ศึกษาที่ต้ งของโรงพยาบาลโดยรอบโรงเรี ยนจากแผนที่ ั 4. ลองประยุกต์ใช้โปรแกรมในแบบที่ตองการ ้ 5. ปรับปรุ งรู ปแบบและพัฒนาให้เหมาะสม 6. รายงานผลการดาเนินงาน 7. จัดทาเอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ ทใช้ ี่ 1. หนังสื อคู่มือทาอาหารเพื่อการลดน้ าหนัก 2. อินเทอร์ เน็ตเพื่อใช้ในการสื บค้นเมนูอาหาร งบประมาณ  รู ปเล่มโครงงาน 40 บาท
  5. 5. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดั ขั้นตอน บ ที่ 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูล 3 จัดทาโครงร่ างงาน 4 ปฏิบติการสร้าง ั โครงงาน 5 ปรับปรุ งทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน สั ปดาห์ ที่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ผู้รับผิดชอบ อัญชุลี ณัฐชยา อัญชุลี,ณัฐชยา อัญชุลี,ณัฐชยา ณัฐชยา อัญชุลี,ณัฐชยา อัญชุลี,ณัฐชยา อัญชุลี,ณัฐชยา ผลทีคาดว่าจะได้ รับ (ผลลัพธ์ที่ตองการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดการทาโครงงาน) ่ ้  ทราบถึงข้อมูลของการลดน้ าหนักแบบถูกวิธี  สามารถใช้ขอมูลจากการทาโครงงานนี้ ไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องของการลดน้ าหนักอย่างถูกวิธี ้ สถานทีดาเนินการ ่  ที่พกอาศัย ั กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกียวข้ อง ่  สุ ขศึกษา แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/obesity/index.htm#.UuP16hD-LIU http://www.gpo.or.th/rdi/html/obes.html

×