Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ZDG TOR stawki

384 views

Published on

Propozycje nowego podejścia do stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ZDG TOR stawki

  1. 1. KONGRES KOLEJOWY 2012 OTWARCIE DEBATYJAK I PO CO ZMIENIĆ SYSTEM LICZENIA KOSZTÓW DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY 7 listopada 2012 r.Tadeusz Syryjczyk, senior ekspert (tadeusz@syryjczyk.pl)Bogusław Kowalski, ekspert (b.kowalski@hoga.pl)Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Warszawa , 7 listopada 2012tel./fax +48 22 323 77 50-51,www.zdgtor.pl
  2. 2. Czy tylko stawki ? Powodzenie kolei to dobra proporcja dla koocowego klienta : Cena / jakośdCena = (i) stawki za dostęp + (ii) koszty przewoźnikówKoszty (ii) zależą od– od przewoźnika, ale … w tej części konkurencja już zrestrukturyzowała przewoźników oraz– od jakości infrastruktury, czasu jazdy, sposobu organizacji i współpracy przewoźnik - PKP PLK , a więc tu też jest udział PKP PLK, czasami większy niż poprzez stawki,Stawki (i) = koszty PKP PLK – restrukturyzacja – dotacja – udział władzpublicznych w finansowaniu usług publicznych (przewozów pasażerskich) Kluczkonkurencyjności kolei – wparcie i restrukturyzacja PKP PLK 2012-11-07 Kongres Kolejowy 2012 2
  3. 3. ZA CO PRZEWOŹNIK MUSI PŁACIĆMinimum i zarazem pożądane maksimum to:…pobieranie opłat za infrastrukturę powinno byd ustalone napoziomie kosztu, który jest ponoszony bezpośrednio jako rezultatwykonywania przewozu pociągiem … (Dyrektywa JEOK, preambuła, pkt. (69) ) Dyrektywa i rozsądek ekonomiczny przewidują tylko tyle, czyli koszty kraocowe, a można pokazad że to jest to ok. 3 zł / 1000 btkm, a więc ok. 4 zł za typowy pockm towarowy (btkm a nie pockm bo to kwestia zużycia, a nie zajęcia przepustowości ) Czy przewoźnik powinien płacid za przepustowośd (za poc km) skoro na przeciętnej linii (spośród 12 000 km na których wykonuje się ponad 90% przewozów) pociąg jedzie średnio co 40 minut, a na całej sieci jest tylko kilka miejsc gdzie mamy > 200 poc/dobę? 2012-11-07 Kongres Kolejowy 2012 3
  4. 4. Zawartośd opracowaniaWiększośd kosztów (90, 85? %)PKP PLK to koszty stałe – niezależne od pracyeksploatacyjnej. Kto je powinien pokryd i jak ?Czy tolerowad w systemie stawek jakiekolwiek progi za nowy pociąg, za nowyrozkład, za dodatkowy wagon?Czy płacid za klasę linii? Zachęcad do koncentracji ruchu na liniachzmodernizowanych czy przeciwnie – po podniesieniu klasy motywowad do ichopuszczenia podnosząc stawki?Szanse na zwiększenie udziału usług publicznych w finansowaniuinfrastruktury? Skala dotacji?Które segmenty rynku mogą bez szkody dla konkurencyjności kolei pokrydkoszty stałe nie sfinansowane w inny sposób? 2012-11-07 Kongres Kolejowy 2012 4
  5. 5. Zakres koniecznych zmian legislacyjnych:• implementacja prawa unijnego związanego z tworzeniem jednolitego europejskiego obszaru transportowego (nowa Dyrektywa i in.)• stworzenie skutecznych podstaw prawnych dla polityki regulacyjnej paostwa w zakresie zbudowania systemu uczciwej konkurencji międzygałęziowej• uruchomienie systemu zachęt rynkowych promujących pożądane rozwiązania np. intermodal• poszerzenie kompetencji regulatora rynku kolejowego m.in. w zakresie kontroli nad zarządcami infrastruktury• dokonanie przeglądu przepisów wykonawczych pod kątem efektywności zarządzania infrastrukturą• uchwalenie przepisów wykonawczych wprowadzających kategorię rozsądnego zysku w przewozach publicznych2012-11-07 Kongres Kolejowy 2012 5
  6. 6. Co nowelizowad?• Ustawa o transporcie kolejowym w latach 2005-2011 była nowelizowana 12 razy• Czas procesu legislacyjnego wraz z przygotowaniem projektu rządowego zajmował od 5 do 10 miesięcy• Wraz z wydaniem/zmianą rozporządzeo wykonawczych cały proces zajmie 7-14 miesięcy• Możliwe zmiany od rozkładu jazdy 2013/2014
  7. 7. Dziękujemy za uwagę!

×