Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resoluciò al parlament catalá

990 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resoluciò al parlament catalá

  1. 1. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya .....................A LA MESA DEL PARLAMENTAnna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Pere BoschCuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,d’acordamb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglamentdel Parlament,presenten la proposta de resoluciósegüentsobre el reconeixement per les institucionsitalianes de llur participació en els bombardeigs massius fets sobre la ciutat deBarcelona durant la Guerra Civil espanyola.EXPOSICIÓ DE MOTIUSEn el període dels anys 1936 a 1939, diverses ciutats de Catalunya (Barcelona,Granollers, Lleida...) van ser bombardejades des de l’aire d’una manera massiva.Aquests bombardejos van causar milers de víctimes entre la població catalana, i lamajor part de l’aviació que va prendre part en aquests bombardejos, era deprocedència Italiana.La ciutat de Barcelona, fou la primera gran ciutat europea bombardejadasistemàticament per aconseguir una victòria militar. Sobre Barcelona i la seva poblacióes va assajar per primer cop la innovadora tècnica del bombardeig per saturació(bombardejos massius a intervals de tres hores) sobre una ciutat de larereguarda.Aquest esdeveniment va marcar, a Europa, l’afirmació d’una políticabèl•lica basada en els atacs a la població civil.Les més de tres mil víctimes civils dels bombardeigs de Barcelona han de serrecordades dignament en el si d’una memòria pública europea que demostri la sevapròpia maduresa democràtica amb l’assumpció crítica del pes que van deixar elsrègims feixistes i totalitaris.Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunyapresenta la següent:PROPOSTA DE RESOLUCIÓEl Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitata manifestar la necessitatque el Govern italià expressi les seves disculpes al poble de Catalunya per laModel: 250 Proposta de resolució
  2. 2. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunyaparticipació d’aviadors italians en els bombardeigs massius realitzats sobre la ciutat deBarcelona durant el període de la Guerra Civil espanyola.Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i MarchPortaveu del GP d’ERCPortaveuadjuntdel GP d’ERCModel: 250 Proposta de resolució 2

×