Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Público denuncia

716 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Público denuncia

  1. 1. 4 públic dimecres, 19 de gener del 2011Societat www.publico.es/catalunya LLeida-aLguaire La Generalitat no canviarà el sistema antiboiraImatges dels bombardejos de l’aviació italiana sobre Barcelona el 17 de març del 1938. wikipedia L’aeroport d’Alguaire. Mercè March lleidamemòria hiStòrica » L’associació AltraItalia exigirà una indemnització simbòlica pels atacs a civils 3 La Generalitat no re­Italians d’aquí denunciaran el considerarà canviar l’actual sistema antiboira de l’aero­ port de Lleida­Alguaire, al­ menys durant els propers tresseu Estat per les bombes del 38 o quatre anys. Així ho va con­ firmar ahir Oriol Balaguer, conseller delegat d’Aeroports de Catalunya, òrgan que ges­ tiona la infraestructura ae­ roportuària de titularitat catalana.toni polo sobre població civil. Un experi­ nitzacions (encara que siguin només en aquells tres dies. En els últims dies, usuarisbarcelona ment bèl·lic que va convertir la A Madrid posaran simbòliques) a l’Estat italià Bozzi es pregunta si tot ple­ i empresaris afectats per la3 “Lieto del fatto che gli ita- península Ibèrica en teatre de per crims de guerra i contra la gat té sentit. I respon que sí, suspensió de vols de les rutesliani riescano a destare orrore proves per a la Segona Guer­ una querella penal, humanitat. “perquè sense justícia històri­ de Vueling a causa de la boi­per la loro aggressività” (“Con­ ra Mundial. i a Itàlia, i una Amb base legal ca és difícil parlar de reparaci­ ra havien demanat que es re­tent que els italians aconse­ L’associació AltraItalia, que ons”. Tot i així, en vista de ca­ visés el sistema antiboira pergueixin provocar horror per agrupa italians residents a demanda civil “Hi ha una base legal sòlida, sos com la persecució al jutge evitar les cancel·lacions perla seva agressivitat”). Són pa­ Barcelona, amb el Memorial perquè el 1923, a la Haia, la Garzón, té molts dubtes sobre baixa visibilitat. L’aeroportraules de Benito Mussolini, Democràtic i altres associacions «Assumir les culpes Itàlia feixista va firmar uns si l’Audiència Nacional apli­ de Lleida­Alguaire comp­cap de la Itàlia feixista, reflec­ catalanes que s’hi han adhe­ convenis internacionals per tal carà una visió “prou creativa” ta, des de la seva entrada entides als diaris del jerarca del rit, posarà cap a finals de març no és un gest formal de no realitzar bombardejos de la llei. Els denunciants en funcionament, amb el siste­règim Galeazzo Ciano. S’ente­ una querella davant de l’Audi­ sinó un acte obligat aeris a fi de terroritzar la po­ tenen prou amb la recupera­ ma d’aterratge instrumen­nen, així, els bombardejos de ència Nacional, a Madrid, fir­ blació civil”, explica Newton ció de la memòria històrica: tal (ILS) de categoria 1, ell’Aviazione Legionaria sobre mada per AltraItalia i per vícti­ per un Estat» Bozzi, advocat italià resident “Creiem que l’assumpció de mateix que es va instal·lar aBarcelona entre el 16 i 18 de mes (directes o indirectes dels a Barcelona i membre d’Altra­ responsabilitats per part d’un Girona l’any passat, que dó­març del 1938. Van ser, junta­ atacs); paral·lelament, posarà Italia. Els avions italians, que Estat pels actes comesos no na la possibilitat que els avi­ment amb el que van realitzar una demanda civil en un jutjat van actuar amagant les seves és un gest formal sinó un acte ons aterrin amb una visibili­els alemanys a Gernika, els pri­ a Itàlia, també firmada per les ensenyes militars, van matar obligat”, diu Marcello Belotti, tat mínima de 60 metres enmers bombardejos a saturació víctimes, per demanar indem­ prop d’un miler de persones d’AltraItalia. D pista. Però el cap de setmana passat i l’anterior, la boira ex­ trema va impedir l’aterratge«És cabdal que la gent entengui d’avions. balanç de l’anyque allò va ser un crim» Oriol Balaguer reconeix que en aquest primer any de fun­ cionament aquesta situació ha provocat la suspensió de Crònica italians van ajudar els republi­ El que no es pot permetre vols del tot o parcialment en cans”. Ho vam poder veure en és que a Itàlia es vegin plaques tres casos, i els usuaris vant. p. el documental amb què, ahir, (en col·legis, sense anar més haver de fer el trajecte ambbarcelona al Centre Sant Pere Apòstol de lluny!) en honor dels aviadors autocar. El nombre d’incidèn­ Barcelona, es va obrir l’acte en “caiguts a Espanya”. L’histori­ cies “entra dins dels objectius3 La pregunta és: “Què sap el qual l’associació AltraItalia ador Jaume Sens, de l’Associ­ raonables”, va dir Balaguer. Idels bombardejos italians so­ va explicar que demandarà ació per la Memòria Històri­ és que implementar un siste­bre Barcelona en la Guerra Ci­ l’Estat italià. “Jo he passat cinc ca, va destacar la importància ma de protecció superior su­vil?”; els protagonistes, italians exàmens d’història a Itàlia i no dels tribunals populars: “No es posaria un cost d’entre tres ipescats per Barcelona; les res­ ho he sabut fins fa poc”, con­ pot confiar que un Estat vet­ quatre milions d’euros, a méspostes, les que ens podem ima­ fessa Marcello. “El mateix sa­ lli per allò que sempre han de­ del manteniment. “Quan ha­ginar: “Ignoro què va passar, ben els espanyols del que es va fensat les víctimes i les associa­ gin passat uns anys –va afe­fa tant temps”; “No en tinc ni fer al Marroc, o els russos del cions populars”. És una mane­ gir Balaguer– caldrà valoraridea”; “Potser a l’època va ser què es va fer a Txetxènia”, diu ra d’entendre el que reclama­ si les circumstàncies donenuna cosa justa”; “Millor obli­ l’historiador Flavio Guidi. “Ens va Guido Ramellini, d’Horitzó peu a posar un altre sistema”,dar, va ser una cosa lletja”; i creiem el tòpic que els italians Europa i d’AltraItalia: “És cab­ en funció del nombre de pas­per fi: “Cal precisar que els van som brava gente, però també dal que la gent entengui que satgers anuals que utilitzenfer italians feixistes i que altres hem fet molt de mal”. allò va ser un crim”. D Italians i catalans al Centre Sant Pere Apòstol. a. bach aquesta infraestructura. D

×