Στρατός και περιβάλλον

695 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Στρατός και περιβάλλον

 1. 1. ΢ΣΡΑΣΌ΢ ΚΑΙΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΚαηαλνώληαο ην απνηύπσκακαο
 2. 2. ΓΙΑΣΊ ΜΑ΢ ΕΝΔΙΑΥΈΡΕΙ ΣΟ ΑΠΟΣΎΠΩΜΑ Ο ΢ηξαηόο νθείιεη λα ζέηεη πξόηππα ζπκπεξηθνξάο πξνο ηελ θνηλσλία ΢εβαζκόο ζην νηθνζύζηεκα πνπ αλήθεη ζε όινπο – αθόκα θαη κέζα ζηα όξηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη δηαβίσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ηεο θνηλσλίαο Βειηίσζε ηεο απόδνζεο θαη πνηόηεηαο ησλ ζηξαηησηηθώλ δξάζεσλ – κείσζε εμόδσλ/αύμεζε απνδνηηθόηεηαο Γεκηνπξγία ππεύζπλεο θνπιηνύξαο θαη ζηάζεο δσήο Δμαζθάιηζε βησζηκόηεηαο θαη ζπιινγηθήο πγείαο Μείσζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ ζηξαηνύ
 3. 3. ΣΟ ΑΠΟΣΎΠΩΜΑ ΚΆΘΕ ΜΟΝΆΔΑ΢… Γηαρείξηζε ελέξγεηαο Γηαρείξηζε απνβιήησλ Γηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ
 4. 4. ΕΝΈΡΓΕΙΑ Καύζιμα κίνηζηρ  Ηλεκηπιζμόρ - Πεξηνξηζκόο ζηηο Θέπμανζη θηλήζεηο - Τπεύζπλε αηνκηθή - ΢πγρσλεύζεηο θαηαλάισζε δξνκνινγίσλ - Πεξηνξηζκόο ηεο - Καιά ζπληεξεκέλεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο κεραλέο ζην ειάρηζην δπλαηό - Σήξεζε νξίσλ - Υξήζε θπζηθώλ πεγώλ ηαρύηεηαο θαη ελέξγεηαο θαη θσηηζκνύ παξακνλή ζε νδνύο - Απελεξγνπνίεζε - ΢βήζηκν κεραλήο όπνπ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ είλαη δπλαηό - Βηώζηκα θηήξηα – - Υξεζηκνπνίεζε νδεγώλ ζεξκνκόλσζε θαη εδάθνπο αθόκα θαη ηελ αληηθαηάζηαζε εκέξα θνπθσκάησλ - Δπεκβάζεηο πξάζηλνπ πέξημ ησλ θηεξίσλ
 5. 5. ΈΝΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ…
 6. 6. ΑΠΌΒΛΗΣΑ Οπγανικά  ΑνόπγαναΕσηθά θαη θπηηθά - Κνκπνζηνπνίεζε ησλ αγλώλ - Τπεύζπλε θαηαλάισζε κε απνβιήησλ ζθνπό ηελ κείσζε ησλ - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ζε όγθν θαη απνβιήησλ (ηξνθή γηα πνζόηεηα θαηνηθίδηα – πξόρεηξν - Δληαηηθή Αλαθύθισζε ησλ ιίπαζκα) πιηθώλ (πιαζηηθό – ραξηί – - ΢πιινγή θαη κεηαθνξά ησλ αινπκίλην – ιάκπεο – ππόινηπσλ απνβιήησλ ζε κπαηαξίεο – ειεθηξηθέο θεληξηθέο κνλάδεο ζπζθεπέο - ξνύρα) παζηεξίσζεο γηα παξαγσγή - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πξάζηλεο ελέξγεηαο πιηθώλ - Τπεύζπλε ζπκπεξηθνξά θαη ελεκέξσζε ησλ καγεηξίσλ - Μεηαθνξά ησλ απνβιήησλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε θέληξα δηαρείξηζεο, ηαθήο θαη - Καηαζθεπή απνηειεζκαηηθνύ δεκαηνπνίεζεο απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο - Πνηέ θαύζε ζθνππηδηώλ
 7. 7. ΑΠΌΒΛΗΣΑ Τοξικά - ΢σζηή θαη αζθαιήο ελεκέξσζε ηεο δηκνηξίαο ζπληεξήζεσο θαη γξαθείνπ θηλήζεσο - Να κελ έξρνληαη ζε επαθή ή λα απνζεθεύνληαη ζην έδαθνο ή ηελ ρισξίδα - Να κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ παλίδα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ - Να κελ απνζεθεύνληαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο - ΢σζηόο εμνπιηζκόο πξνθύιαμεο θαη ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ - Απαγνξεύεηαη ε ελαπόζεζε θαη ηαθή ειαίσλ- θαπζίκσλ – πδξαπιηθώλ θαη όισλ πεηξειαηνπαξαγώγσλ ζην έδαθνο - Δληαηηθόο θαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ επηζθεπώλ θαη ζηάζκεπζήο
 8. 8. ΣΑ ΛΆΔΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΚΑΎ΢ΙΜΑ ΢ΣΟ ΝΕΡΟ
 9. 9. ΥΤ΢ΙΚΟΊ ΠΌΡΟΙ Χλωπίδα  Πανίδα - Γελ κνιύλνπκε ην έδαθνο θαη αλαθέξνπκε νπνηαδήπνηε αιιαγή - Γελ δηαηαξάζζνπκε ηελ ζηελ όςε θαη αλάπηπμε ηνπ αξκνλία θαη δηαβίσζε ηεο πεξηβάιινληνο από ρεκηθά απόβιεηα - Γελ επεκβαίλνπκε ζηελ άγξηα παλίδαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο βιάζηεζε ή απνθαζηζηνύκε ηηο - Γελ επεκβαίλνπκε ζην αλαγθαίεο επεκβάζεηο (θιείλνπκε πεξηβάιινλ όπνπ δνπλ θαη νξύγκαηα – δελ ρξεζηκνπνηνύκε βιάζηεζε γηα παξαιιαγή – δελ ηξέθνληαη θόβνπκε δέληξα) - Υξεζηκνπνηνύκε κόλν - Πξνζηαηεύνπκε ηνλ πδξνθόξν εγθεθξηκέλα εληνκνθηόλα θαη νξίδνληα ηνπ λεζηνύ – δελ κνιύλνπκε παξαζηηνθηόλα ιίκλεο, πνηάκηα, πεγάδηα, ζάιαζζεο θαη έδαθνο - Πξνζηαηεύνπκε ηηο ηξνθέο - Κξαηάκε ηνπο πξάζηλνπο ρώξνπο καο. θαζαξνύο θαη πξνιακβάλνπκε ή - Αθνινπζνύκε ηηο ηνπηθέο επεκβαίλνπκε ζηηο δαζηθέο θσηηέο - Γελ εηζεξρόκαζηε ζε πεξηνρέο νδεγίεο ζπκπεξηθνξάο NATURA, πδξνβηόηνπνπο ή απέλαληη ζε άγξηα δώα πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο - Πεξηνξίδνπκε ζην απνιύησο - Πεξηνξίδνπκε ηελ επηβάξπλζε ηνπ ειάρηζην ηελ δηάδξαζε θαη πεξηβάιινληνο από κεραλέο θαη θηλήζεηο επαθή καο κε ηελ άγξηα δσή - Γελ επεκβαίλνπκε ζε αξραηνινγηθέο
 10. 10. ΚΑΣΑΝΟΏΝΣΑ΢ ΣΗΝ ΡΌΔΟ ΢ΑΝ ΟΙΚΟ΢Τ΢ΣΗΜΑ Θηζαςποί  Απειλέρ - 1351 θπηά εθ ησλ νπνίσλ 85 ζπλαληώληαη μόνο ζην επξύηεξν - Καθή ρσξνηαμηθή αλάπηπμε – πεξηβάιινλ ππεξαζηηθνπνίεζε ηεο βόξεηαο πιεπξάο ηνπ λεζηνύ - ΢πάληα κηθηά δάζε Πεύθεο κε Κππαξίζζηα - Άλαξρε δόκεζε παξάθηησλ πεξηνρώλ - Πάξθν Ρνδηληνύ - Σν αξραηόηεξν πάξθν ζηνλ θόζκν - Σνπξηζηηθή - Αζύιιεπηεο νκνξθηάο θαη αμίαο - Πξόβιεκα δηαρείξηζεο ηζηνξηθά κλεκεία απνβιήησλ – έιιεηςε ζρεδηαζκνύ θαη ρώξσλ - Παξάθηηνο θπζηθόο πινύηνο - Πξνβιεκαηηθή ύδξεπζε θαη - Γέληξν Ληθηδάκβαξε ή δεηηά όπσο απνρέηεπζε – θαθό δίθηπν – ηελ απνθαινύλ νη Ρνδίηεο. ιεηςπδξία – πξνβιεκαηηθά έξγα ΢πλαληάηε κόλν ζε Ρόδν θαη ζε δύν πεξηνρέο ηεο ΝΓ Μηθξάο - Τπεξεθκεηάιεπζε ηνπ θπζηθνύ Αζίαο. («θνηιάδα ησλ πινύηνπ ιόγν ηνπξηζκνύ πεηαινύδσλ».) - Αιιεπάιιειεο δαζηθέο ππξθαγηέο - Σν ςάξη Γθηδάλη, παγθόζκηα - Κπθινθνξηαθό πξόβιεκα πξνζηαηεπόκελν είδνο ςαξηνύ - Υακειή δξαζηεξηόηεηα ζε - Διάθη «πιαηόλη» ΢ύκβνιν ηεο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο Ρόδνπ – πιεζπζκόο κόλν 400- 800
 11. 11. ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΣΗ΢ ΕΠΌΜΕΝΗ΢ ΜΈΡΑ΢ Κιείλνπκε ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη θώηα Πεξηνξίδνπκε ηα ζθνππίδηα Αλαθπθιώλνπκε ΌΛΑ ηα απόβιεηα Πξαζηλίδνπκε ηα θηήξηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ ΢ηακαηάκε δηαξξνέο θαη θαηαρξήζεηο Πξαζηλίδνπκε όξρν, γξαθείν δηαρείξηζεο, δηκνηξία ζπληεξήζεσο θαη γξαθείν θηλήζεσλ Γηλόκαζηε ελεξγνί θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ http://www.ecorodos.gr Γηλόκαζηε πξόηππα ζπκπεξηθνξάο
 12. 12. ΕΠΊΛΟΓΟ΢ Μεξηθέο θνξέο ζθεπηόκαζηε όηη απηέο νη δξάζεηο είλαη κηθξέο θαη έρνπλ ιίγε ζεκαζία… Ξερλάκε όκσο όηη…
 13. 13. ΕΠΊΛΟΓΟ΢ …πιένλ ….δελ έρνπκε άιιε επηινγή
 14. 14. ΕΠΊΛΟΓΟ΢

×