Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

จิตวิทยาการนำเสนอ

1,786 views

Published on

Published in: Education

จิตวิทยาการนำเสนอ

 1. 1. คำถำม จิตวิทยำ เกี่ยวข้องอย่ำงไร กับกำรนำเสนอ
 2. 2. ลักษณะของกำรนำเสนอ ควำมรู้/ทักษะ ควำมเข้ำใจ บรรลุวัตถุประสงค์ สร้ำงทัศนคติ กำรนำเสนอในที่ประชุม กำรนำเสนอในกำรฝึกอบรม กำรพูดในฐำนะโฆษกและพิธีกร กำรสนทนำและกำรพูดโทรศัพท์ กำรสัมภำษณ์ วิธีการนาเสนอ ผลที่ได้รับ เครื่องมือ วิธีกำร ข้อมูล ข่ำวสำร
 3. 3. กำรนำเสนอที่ไม่พึงประสงค์ ผู้นาเสนอ ผู้รับการนาเสนอ เครื่องมือ วิธีกำร ข้อมูล ข่ำวสำร ไม่สนใจผู้รับการนาเสนอ ไม่รู้เรื่อง/ไม่เข้าใจ
 4. 4. กำรนำเสนอกับหลักจิตวิทยำ กำรนำเสนอให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ต้องสำมำรถเข้ำถึงจิตใจและควำมรู้สึก นึกคิดของบุคคล จำเป็นต้องอำศัยกำร ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยำ
 5. 5. ควำมสำเร็จของกำรนำเสนอ ผู้นาเสนอ ผู้รับการนาเสนอ เครื่องมือ วิธีกำร ข้อมูล ข่ำวสำร ศิลปะในการนาเสนอ หลักจิตวิทยา ความรู้/เข้าใจ
 6. 6. จิตวิทยำที่นำใช้ในกำรนำเสนอ 1. สร้ำงควำมสนใจในกำรนำเสนอ 2. สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรนำเสนอ 3. สร้ำงควำมเชื่อถือในกำรนำเสนอ 4. สร้ำงกำรเรียนรู้จำกกำรนำเสนอ 5. สร้ำงแรงจูงใจในกำรนำเสนอ
 7. 7. กำรสร้ำงควำมสนใจในกำรนำเสนอ ให้สนใจผู้นาเสนอ ให้ผู้ฟังสนใจรับฟัง ให้สนใจเรื่องที่ นำเสนอ
 8. 8. กำรสร้ำงควำมสนใจในตัวผู้นำเสนอ บุคลิกภำพดี ปฏิบัติตนเหมำะสม กระตือรือร้น มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
 9. 9. กำรทำให้ผู้รับกำรนำเสนอสนใจฟัง ไม่ทำให้ผู้รับกำรนำเสนอรู้สึกเบื่อ แก้ควำมมีอคติในกำรฟัง สร้ำงสิ่งเร้ำให้ผู้รับกำรนำเสนอตื่นตัว
 10. 10. กำรสร้ำงควำมสนใจเรื่องที่นำเสนอ ทำให้ผู้ฟังเกิดควำมสงสัย ให้ผู้ฟังใช้ควำมคิดตำมไปด้วย สนใจในภำรกิจของผู้ฟัง ผู้ฟังมีส่วนร่วม/มีส่วนได้ส่วนเสีย
 11. 11. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรนำเสนอ เป้ ำหมำยที่นำเสนอ เนื้อหำที่นำเสนอภำษำที่ใช้
 12. 12. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรนำเสนอ ทำให้เข้ำใจเป้ ำหมำย บอกจุดมุ่งหมำยที่นำเสนอ นำเสนอรำยละเอียด เร้ำใจสู่จุดมุ่งหมำย บอกถึงควำมคำดหวัง
 13. 13. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรนำเสนอ เนื้อหำ แนะนำ/เกริ่นนำ ให้รำยละเอียดเนื้อหำ ประเมินผลเป็นระยะ สรุป/ทบทวน
 14. 14. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรนำเสนอ ภำษำที่ใช้ เหมำะสมกับผู้ฟัง พูดให้เข้ำใจง่ำย ใช้สื่อหรืออุปกรณ์ช่วย ไม่พูดเพ้อเจ้อ พูดให้เข้ำใจตรงกัน
 15. 15. กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ในกำรนำเสนอ กำรเรียนรู้ หมำยถึงกระบวนกำร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมรู้สึก นึกคิด ทัศนคติ จำกเดิม อันสืบเนืองมำจำกประสบกำรณ์ ที่แต่ละคนได้รับ
 16. 16. หลักกำรเรียนรู้ ผู้นำเสนอควร พิจำรณำ ทำเรื่องที่เข้ำใจยำกให้เข้ำใจง่ำย มีเนื้อหำสำระ คละเคล้ำควำมสนุก ปลุกสมองให้เกิดกำรคิด สร้ำงมุมมองที่ดี กำรจัดกิจกรรมให้คุ้นเคย
 17. 17. กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควร พิจำรณำ ทำเรื่องที่เข้ำใจยำกให้เข้ำใจง่ำย มีเนื้อหำสำระ คละเคล้ำควำมสนุก ปลุกสมองให้เกิดกำรคิด สร้ำงมุมมองที่ดี กำรจัดกิจกรรมให้คุ้นเคย
 18. 18. การจัดกิจกรรมให้คุ้นเคย กิจกรรมละลำยพฤติกรรม กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม กิจกรรมสันทนำกำรหรือนันทำกำร
 19. 19. การจัดกิจกรรมให้คุ้นเคย วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมรู้จักคุ้นเคย ระหว่ำงผู้ร่วมรับกำรนำเสนอ อำจใช้เกมซึ่งจะ ช่วยกระตุ้นควำมตื่นตัวและสร้ำงบรรยำกำศที่ เป็นกันเอง กำรเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จักและ เป็นประโยชน์ในกำรฝึกอบรม
 20. 20. การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม
 21. 21. ตัวอย่างการจัดกิจกรรมให้คุ้นเคย เกม...หำกว่ำเรำกำลังสบำย เมื่อผู้นำเสนอเห็นผู้รับกำรนำเสนอเริ่มง่วงนอน ก็จะหำเพลงง่ำย ๆ ร้องร่วมกัน เนื้อเพลงมีดังนี้ “หำกพวกเรำกำลังสบำย จง....ปรบมือ......พลัน” (ปรบมือ 2 จังหวะ)
 22. 22. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) กำรสร้ำงแรงจูงใจ หมำยถึงกำรสร้ำง สิ่งเร้ำ ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลที่ต้องกำร ให้แสดงพฤติกรรมออกมำด้วยตนเอง ตำมที่ตนปรำรถนำหรือทำตำมที่ผู้จูงใจ ต้องกำรให้ปฏิบัติ
 23. 23. หลักกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ เพื่อให้เกิด กำรเรียนรู้ ใช้เทคนิคกำรฝึกอบรม คำนึงถึงศักยภำพของผู้รับ ให้มีอิสระในกำรคิด ให้ควำมสำคัญและใส่ใจ ประสบกำรณ์และพื้นควำมรู้ ให้มีส่วนร่วม
 24. 24. หลักกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ เพื่อให้เกิด กำรเรียนรู้ ใช้สื่อให้เหมำะสมกับวัย ให้คำแนะนำหรือชี้นำ ใช้วิธีกำรและเทคนิคหลำกหลำย สร้ำงบรรยำกำศที่เป็นกันเอง นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
 25. 25. ประโยชน์ของกำรศึกษำจิตวิทยำ สำมำรถวิเครำะห์ผู้รับกำรนำเสนอ ช่วยในกำรเตรียมกำรนำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม สร้ำงควำมพึงพอใจในกำรนำเสนอ
 26. 26. ประโยชน์ของกำรศึกษำจิตวิทยำ กำรนำเสนอมีประสิทธิภำพและ ประสบควำมสำเร็จ สำมำรถวิเครำะห์ผู้รับกำรนำเสนอ ช่วยในกำรเตรียมกำรนำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม สร้ำงควำมพึงพอใจในกำรนำเสนอ
 27. 27. ประโยชน์ของกำรศึกษำจิตวิทยำ สำมำรถวิเครำะห์ผู้รับกำรนำเสนอ อำยุ ช่วยในกำรเตรียมกำรนำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม รูปแบบ ควำมรู้ สังคม ควำมคิด วิธีกำร สื่อ ข้อมูล
 28. 28. กระบวนกำรนำเสนอ ประกอบด้วย 5 ขั้น ศึกษำประเด็นของเรื่องที่จะนำเสนอ กำรจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอ เตรียมกำรและรวบรวมข้อมูล กำรตรวจสอบ/ฝึกซ้อมกำรนำเสนอ กำรนำเสนอ

×