สรุปบทที่ 8

1,388 views

Published on

เป็นบทสรุปจากบทที่ 8 เรื่องของ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู เป็นรายพฤติกีรรมการสอนวิชาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สรุปบทที่ 8

 1. 1. เรื่อง การวดและประเมินผลการเรียนรู้ ั
 2. 2.  การวัดผล (Measurement) คือ กระบวนการหาปริมาณ หรือจํานวนของสิงของ ่ ต่าง โดยผลทีเออกมาจะเป็ นตัวเลขหรือรูปแบบของสัญลักษณ์ทสอถึงสิงทีเราต้องการ ่ ่ี ่ ื ่ ่ อาทิเช่น อยากรูวานายสมศักดิ ์ หนักเท่าไหร่ เราก็จาเป็ นจะต้องมีเครืองมือในการวัดผล ้่ ํ ่ คือ เครืองวัดส่วนสูง และนํามาวัดเมือทราบว่า นายสมศักดิ ์ สูง 185 ซึง 185 คือค่าทีได้ ่ ่ ่ ่ จากการวัดผลส่วนสูงของนายสมศักดิ ์ การทดสอบการศึกษา คือ กระบวนการวัดประเมินผลอย่างหนึ่ง ทีมการกระทําอย่างมี ่ ี ระบบและเข้าไปช่วยกระตุนให้เกิดกระบวนการคิดและได้แสดงพฤติกรรมออกมาอย่าง ้ เต็มทีอย่างใดอย่างหนึ่ง ่
 3. 3.  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง เป็ นการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ การวินิจฉัยสิงทีเกิดขึนมาหรือสิงทีได้รบการวัดผลมาแล้ว อาทิเช่น นายสมศักดิสูง 185 ่ ่ ้ ่ ่ ั ์ เซนติเมตร ผลการประเมินถือว่า เป็ นคนทีมสวนสูง สูงมาก โดยต้องพิจารณาตาม ่ ี่ เกณฑ์มาตรฐานทีได้ให้กาหนดไว้ดวย ่ ํ ้ บลม (Bloom) และคณะ ได้แบ่งพฤติกรรมทีจะทําการวัดผล ได้ 3 ลักษณะด้วยกัน ู ่ คอื 1.) วัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพสย ได้แก่ ด้านความคิด ความรู้ (ด้านสมอง) ิ ั 2.) วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสย ได้แก่ ด้านความรูสกนึกคิด (ด้านจิตใจ) ั ้ ึ 3.) วัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสย ได้แก่ การใช้กล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัส ส่วน ัต่างๆของร่างกายเรา (ด้านการปฏิบต)ิ ั
 4. 4.  เราสามารถแบ่งจุดมุงหมายได้ออกเป็ น 6 จุดมุงหมายด้วยกัน ได้แก่ ่ ่ 1.) กาวัดเพือและพัฒนาสมรรถภาพของตัวผูเรียน ่ ้ 2.) การวดผลเพอวนิจฉย ั ่ื ิ ั 3.) การวัดผลเพือจัดลําดับหรือจัดตําแหน่ ง ่ 4.) การวัดผลเพือเปรียบเทียบหรือเพือทราบพัฒนาการของผูเรียน ่ ่ ้ 5.) การวดผลเพอพยากรณ์ ั ่ื 6.) การวดผลเพอประเมน ั ่ื ิ
 5. 5.  หลักการวัดผลการศึกษานี้ได้ถกแบ่งออกเป็ น 5 หลักใหญ่ดวยกัน ได้แก่ ู ้ 1.) ตองวัดให้ตรงตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน ่ 2.) เลือกใช้ใช้เครืองมือทีดและเหมาะสม และต้องมีคณภาพด้วย ่ ่ ี ุ 3.) ระวังความคลาดเคลือนหรือความผิดพลาดของการวัด เมือใช้กควรทีจะระมัดระวังอยู่ ่ ่ ็ ่ ตลอดเวลา 4.) ประเมนผลการวดใหถกตอง คะแนนทผเรยนไดตองแปลงใหสมเหตุสมผลกนและถกตอง ิ ั ้ ู ้ ่ี ู้ ี ้ ้ ้ ั ู ้ ตามหลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 5.) การใช้ผลการวัดให้คมค่า สิงสําคัญคือ เพือค้นและพัฒนาสมรรถภาพของผูเรีนเอง ต้อง ุ้ ่ ่ ้ พยายามรูจกผูเรียนให้มาก ในแต่ละคนๆ ว่า เด่นหรือด่อย ทางไหนบ้าง และหาแนว ้ั ้ ั ทางแก้ไขปญหาให้จงได้อยูเสมอ ่
 6. 6.  การสังเกต (Observation) คือ การพิจารณษปรากฎการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนเพือ ่ ้ ่ ค้นหาความจริง การสังเกตจะมีรปแบบการสังเกตเป็ น 2 ลักษณะคือ สังเกตแบบร่วมด้วยกันกิจกรรม ู นันๆทีจดขึนมาในห้องเรียนหรือร่วมกับผูเรียนในกิจกรรมนันๆ อีกแบบก็คอ การ ้ ่ั ้ ้ ้ ื สังเกตผลโดยการอยูหางๆและมองเป็ นภาพร่วมๆว่าผูเรียนมีขอขาดตกบกะร่องทีไหน ่ ่ ้ ้ ่ โดยสรุปเป็ นภาพร่วม และยังแยกย่อยออกมาเป็ น แบบไม่มโครงสร้างและแบบมี ี โครงสร้างด้วย
 7. 7.  การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาพูดคุยกันในเรืองนันๆ โต้ตอบกันอย่างมีจุดมุงหมาย ่ ้ ่ ร่วมกันเพือค้นหาความจริง ตามวัตถุประสงค์ทตงไว้ลวงหน้า การสัมภาษณืนนมี ่ ่ี ั ้ ้ ั้ รูปแบบในวิธน้ีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือแบบมีโครงสร้างและไม่มโครงสร้าง ี ี แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ เครืองมือทีชวยวัดผลการศึกษาได้อกแบบ ่ ่่ ี หนึ่งทีเป็ นลายลักษณ์อกษรและเป็ นทีนิยมกันมาก โดยอย่างยิงการเก็บข้องมูลทางด้าร ่ ั ่ ่ สังคมศาสตร์ อีกทังยังใช้วดได้อย่างกว้างขวาง โดยมีรปแบบของแบบสอบถามมี 2 ้ ั ู แบบด้วยกัน ได้แก่ แบบสอบถามชนิดปรายเปิด (Open-ended Form) แบบ ทีสองคือแบบสอบถามปรายปิด (Closed-ended Form) โดยยังแบ่งย่อย ่ ออกมาได้อก 4 แบบสอบถามแบบปรายปิดอีกด้วย ได้แก่ ี
 8. 8.  แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบจัดอันดับ (Rank Order) แบบเติมคําสันๆลงในช่องว่าง (Fill in the blanks) ้
 9. 9.  การประเมินผลทางการศึกษา (Educational Evaluation) หมยถึง กระบวนการในการตัดสินใจลงสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผูเรียนว่ามีอยูใน ้ ่ ระดับใด โดยต้องนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึงมีองค์ประกอบอยู่ 3 องค์ประกอบ ่ ด้วยกัน ได้แก่ 1. ผลการวด (Measurement) ั 2. เกณฑการพจารณา (Criteria) ์ ิ 3. การตดสนใจ (Decision) ั ิ
 10. 10.  มันเป็ นสิงทีมองเห็นเป็ นภาพในทางการศึกษาทังหมดเพราะ สิงทีสาคัญของมนุ ษย์เรา ่ ่ ้ ่ ่ํ เป็ นหลักเลยคือ การศึกษา ว่าประกอบด้วยสิงใดบ้าง กล่าวคือ มองภาพการศึกษาว่า ่ เป็ นกราเรียนการสอนเพียงประการเดียว การประเมินการศึกษาจะประเมินในห้องเรียน เท่านัน แต่หากว่ามองให้กว้างกว่าเดิม ภาพทีเห็นนันจะมีองค์ประกอบทีมากขึนและจะ ้ ่ ้ ่ ้ ยิงทําให้การศึกษาไม่มทสนสุด และเป็ นไปอย่างไม่มหยุด ่ ี ่ี ้ ิ ี การศึกษาก็จะคลอบคลุมไปถึงองค์ประกอบดังทีจะกล่าวด้วยคือ ่ 1. Input 2. Process 3. Product or Output
 11. 11. 1) ช่วยชีให้เห็นว่าการดําเนินงานเหมาะสมเพียงใด ้2) ทําให้ทราบว่าการดําเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่3) ช่วยกระตุนให้มการเร่งรัด ปรับปรุง และการดําเนินงาน ้ ี4) ช่วยเห็นบกพร่องในการดําเนินงาน ในแต่ละขันตอนเป็ นหลักในการปรับปรุงในการ ้ ดําเนินงาน5) ช่วยควบคุมการดําเนินงานให้มประสิทธิภาพมากขึน ี ้
 12. 12. o เป็ นการวัดผลเพือต้องการทราบว่าผูเรียนนันมีความสามารถถึงเกณฑ์ทกาหนดไว้ร ึ ่ ้ ้ ่ี ํ เปล่า และผลนันต้องนําคะแนนทีได้ไปกระทําในกระบวนการแปลงคะแนนอีกที ดดย ้ ่ คะแนนนันจะได้มาจากผลานทีดาเนินงานหรือการเรียนรูของผูเรียนเอง แต่โดยต้งให้ ้ ่ ํ ้ ้ ผ่านหรือเท่ากับเกณฑ์ ถึงจะถือว่าผ่าน และยังมีขอควรคํานึงถึงการประเมินแบบอิง ้ เกณฑ์น้ีดวย ได้แก่ ้ 1. วตถุประสงคการสอนตองชดเจน ั ์ ้ ั 2. ข้อสอบมีความเทียงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน ่ 3. เกณฑทวดตองเดนชด มหลกเกณฑทอางอยางมยตธรรม ์ ่ี ั ้ ่ ั ี ั ์ ่ี ้ ่ ี ุ ิ
 13. 13. o เป็ นการวัดประเมินผลและเพือ่เปรียบเทียบคะแนนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพือนําไป ่ จําแนกและแยกระดับว่า คะแนนสูงสุด-ตํ่าสุด แล้วนํามาเปรียบเทียบเพือประเมิน เช่น ่ คะแนนการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยo ข้อควรคํานึงถึง ได้แก่ 1. ข้อสอบต้องมีคณภาพสูง มีความเชือถือได้และเทียงตรง ุ ่ ่ 2. ข้อสอบทีใช้จะต้องครอบคลุมเนื้อหาทังหมด การประเมินจะต้องมีความยุตธรรม และ ่ ้ ิ ตามสภาพความเป็ นจริงทีได้ของผลการเรียนนันๆ ่ ้
 14. 14.  บทท่ี 8 นี้เป็ นรืองเกียวกับการประเมินผล วัดผล ต่างๆทางการศึกษาและยังสามารถ ่ ่ นําไปใช้ได้อกด้วยตามสภาพความเป็ นจริงทีเป็ นอยู่ ซึงการประเมินเป็ นสิงทีสาคัญทีสด ี ่ ่ ่ ่ํ ุ่ ของการศึกษาเลยในระดับหนึ่ง เพราะการศรึกษาหากไม่มการวัดผลและประเมินผล ี เราก็จะไม่สามารถทราบได้เลยว่า การเรียนของตนเองมีความกว้าหน้ามากน้อยแค่ไหน และยังสามารถบ่งชีถงความรูความสามารถของแต่ละตัวบุคคลนันๆอีกด้วยว่ามีอะไร ้ ึ ้ ้ ทีอยูในตัวเราบาง โดยต้องจัดเป็ นทังสามด้าน ได้แก่ ่ ้ ้  ด้านพุทธิพสย ิ ั  ด้านจิตพิสย ั  ด้านทักษะพิสย ั ทังสามด้านนี้เป็ นจุดใหญ่ทการศึกษาจําเป็ นจะต้องทําการประเมินและวัดออกมาเป็ นค่า ้ ่ี ของ “คน”

×