SlideShare a Scribd company logo

ภารกิจระดับครูผู้ช่วย

P
panggoo
1 of 26
Download to read offline
ภารกิจ
ระดับครูผู้ช่วย
ห้องเรียนที่ 1
1.ให้ท่านวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้
ของครูแต่ละครูว่าอยู่ในกระบวนทัศน์
การออกแบบการสอนใดและมีพื้นฐานมา
จากทฤษฎีการเรียนรู้ใดบ้าง พร้อม
อธิบายเหตุผล
ครูบุญมี
วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูบุญมีอยู่ในกระบวน
ทัศน์การออกแบบการสอนที่เน้นการท่องจา และการ
บรรยาย โดยมีครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และมีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวกลุ่มพฤติกรรมนิยม
    เนื่องจากสื่อที่ครูผู้สอนใช้เป็นประจา คือ บทเรียน
โปรแกรมและชุดการสอน และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียน
ทาซ้าๆในส่วนที่สาคัญ อีกทั้งยังมีการทดสอบเพื่อวัดผล
การเรียนรู้
ครูบุญช่วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูบุญช่วยอยู่ใน
กระบวนทัศน์การออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ เนื่องจากครูผู้สอนออกแบบ
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังมี
การกระตุ้นความคิดของเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถแสดง
ความคิดออกมาได้อย่างหลากหลาย
ครูบุญชู
วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูบุญชูอยู่ในกระบวนทัศน์การ
ออกแบบการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและมีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพุทธิปัญญานิยม เนื่องจาก
ครูผู้สอนมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทางปัญญา และใช้
การแต่งเพลงเพื่อให้ผู้เรียนผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบ อีกทั้งยังมีการสร้างรูปประกอบกับ
การเรียนรู้ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียน
รู้จักมาช่วยในการจดจาคาศัพท์
2. วิธีการเรียนรู้ของครูแต่ละคน
มีข้อดีและข้อเด่นอย่างไร
ครูบุญมี
ข้อดี                  ข้อเด่น

-  สื่อที่ครูใช้ประจาคือ บทเรียนโปรแกรม  -  ส่วนที่สาคัญก็จะเน้นย้าให้นักเรียน
  และชุดการสอน                จดบันทึกและท่องซ้าหลายครั้ง
-  เมื่อเรียนจบแต่ละบทครูบุญมีก็จะทา   -  ทุกวันครูจะให้นักเรียนท่องคาศัพท์
  การสอบเก็บคะแนน              วันละ 5 คา พร้อมทั้ง คัดลายมือมา
                        ส่ง
ครูบุญช่วย
ข้อดี                  ข้อเด่น
-  ในการสอนแต่ละครั้งครูจะนาเข้าสู่   -  ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแล้ว
  บทเรียนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียน    มอบสถานการณ์
  กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เช่น     ปัญหาหรือภารกิจการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
  การใช้คาถาม การยกตัวอย่าง         ทุก ๆ กลุ่ม
  เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน ข่าวสาร   -  หลังจากได้คาตอบแล้ว
  ต่าง ๆ                  ทุกกลุ่มก็จะนาเสนอแนวคิดความ และ
  เป็นต้น                  ร่วมกับสรุปบทเรียนเป็นความเข้าใจ
-  ครูมีการเตรียม              ของตนเอง
  แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ
  วีดิทัศน์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ครูบุญชู
ข้อดี              ข้อเด่น
- สามารถสอนให้นักเรียนจาคาศัพท์  - ครูมีเทคนิคดังนี้ การแต่งเป็นบทเพลง การ
 ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ลืม      ใช้คาคล้องจอง การใช้แผนภูมิรูปภาพ
 ซึ่ง และที่น่าสนใจ        ประกอบเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจ
                  ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ เช่น
                  แผนผังแสดงความสัมพันธ์
                  ของคนในครอบครัว
                 - การให้ผู้เรียนจาคาศัพท์
                  โดยใช้การออกเสียงภาษาอังกฤษที่
                  เหมือนกับภาษาไทย เช่น pic กับ พริก และ
                  bear กับ แบมือ พร้อมมีรูปประกอบซึ่งเป็น
                  การ
                  เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนรู้จักมา
                  ช่วยในการจดจาคาศัพท์
3. วิธีการจัดการเรียนรู้ของใครที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มากที่สุดเพราะเหตุใด
วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูบุญช่วยสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มากที่สุดเพราะจาก
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในตอน
หนึ่ง “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ผู้เรียน
ทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ การจัดการศึกษาทังสามรูปแบบในหมวด 3 ต้องเน้นทั้งความรู้
              ้
คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู” เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของ
                 ้
ครูบุญช่วยนันจะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถทาให้นักเรียนเกิด
       ้
กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาเกิดเป็น
ความจาระยะยาว
ห้องเรียนที่ 2
1. ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่า
น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
• ตัววิชา เนื้อหายากเกินไป ไม่เหมาะสมกับวุฒิ
ภาวะของเด็กนักเรียน ทาให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย
ที่ว่า ทาไมต้องเรียน เรียนแล้วใช้อะไร
• ตัวครูผู้สอน ครูขาดความรู้เกี่ยวกับเรืองที่สอน
                    ่
ทาให้ไม่สามารถตอนนักเรียนได้ว่า เรื่องที่กาลัง
เรียนนี้ สามารถนาไปใช้ได้อย่างไร
2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้และการ
ออกแบบการสอนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสต์
            ้
กล่าวคือ การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือกระทาและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทาให้เขาได้รบรู้ว่า
                    ั
คณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเขา
โดยที่เขาไม่รู้ตัว
3. การออกแบบการเรียนรู้ที่
สามารถแก้ปัญหาได้
สร้างสถานการณ์ปญหา เพื่อให้นักเรียน
               ั
เป็นคนค้นหาคาตอบด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆจากการค้นคว้าเพิ่มเติม ซึงจะทาให้เขา
                  ่
ได้รู้ว่า เรื่องที่เรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคตได้ โดยครูไม่ควรมองข้ามในสิ่งที่
นักเรียนสงสัยและควรมีการเตรียมตัวในการ
สอนมาเป็นอย่างดี
จัดทาโดย
นางสาววชิราพรรณ วรรณโพธิ์กลาง  543050053-9
นางสาววิภาวรรณ เสาวพันธุ์    543050061-0
นางสาวประนมพร พรมโสภา      543050357-9

Recommended

More Related Content

What's hot

19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยArm Watcharin
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอรรถกร ใจชาย
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceKobwit Piriyawat
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยBlade HurthurtHurt
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2Jiramet Ponyiam
 
ครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
 
สังเกตการสอน1
สังเกตการสอน1สังเกตการสอน1
สังเกตการสอน1Chanaaun Ying
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยPitsiri Lumphaopun
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยChaya Kunnock
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยJutamart Bungthong
 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษKobwit Piriyawat
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
 
การสอนแบบเปิด1
การสอนแบบเปิด1การสอนแบบเปิด1
การสอนแบบเปิด1Apinun Nadee
 

What's hot (18)

ครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพ
 
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
 
ครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจ
 
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 
สังเกตการสอน1
สังเกตการสอน1สังเกตการสอน1
สังเกตการสอน1
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ครุผู้ช่วยช่วยTtg
ครุผู้ช่วยช่วยTtgครุผู้ช่วยช่วยTtg
ครุผู้ช่วยช่วยTtg
 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
 
การสอนแบบเปิด1
การสอนแบบเปิด1การสอนแบบเปิด1
การสอนแบบเปิด1
 

Viewers also liked

El tros: de la fruita al mercat
El tros: de la fruita al mercatEl tros: de la fruita al mercat
El tros: de la fruita al mercatLidia Gtz Ctro
 
Prezentacija stana 1
Prezentacija stana 1Prezentacija stana 1
Prezentacija stana 1AnonMNE
 
Kashish Manor One, Sector 111 Gurgaon. Call @9582311131
Kashish Manor One, Sector 111 Gurgaon. Call @9582311131Kashish Manor One, Sector 111 Gurgaon. Call @9582311131
Kashish Manor One, Sector 111 Gurgaon. Call @9582311131RealMaxx
 

Viewers also liked (7)

El tros: de la fruita al mercat
El tros: de la fruita al mercatEl tros: de la fruita al mercat
El tros: de la fruita al mercat
 
Tenses quickguide
Tenses quickguideTenses quickguide
Tenses quickguide
 
Prezentacija stana 1
Prezentacija stana 1Prezentacija stana 1
Prezentacija stana 1
 
Cima
CimaCima
Cima
 
Kashish Manor One, Sector 111 Gurgaon. Call @9582311131
Kashish Manor One, Sector 111 Gurgaon. Call @9582311131Kashish Manor One, Sector 111 Gurgaon. Call @9582311131
Kashish Manor One, Sector 111 Gurgaon. Call @9582311131
 
The jade bracelet
The jade braceletThe jade bracelet
The jade bracelet
 
Examples of Phrasal Verb
Examples of Phrasal VerbExamples of Phrasal Verb
Examples of Phrasal Verb
 

Similar to ภารกิจระดับครูผู้ช่วย

งานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วยงานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วยMoss Worapong
 
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยJo Smartscience II
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยVs'veity Sirvcn
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยVs'veity Sirvcn
 
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยMuBenny Nuamin
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยPiyatida Prayoonprom
 
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยPamkritsaya3147
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยBlade HurthurtHurt
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3kanwan0429
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3kanwan0429
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยNoppasorn Boonsena
 
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการProud N. Boonrak
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยKorakob Noi
 
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการArpaporn Mapun
 

Similar to ภารกิจระดับครูผู้ช่วย (20)

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
 
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
 
ครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพ
 
งานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วยงานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วย
 
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
ระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
 
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
 

ภารกิจระดับครูผู้ช่วย