Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download Now Download

Download to read offline

การพัฒนาหลักสูตร ร.ร.อนุบาลสงขลา

Download Now Download

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การพัฒนาหลักสูตร ร.ร.อนุบาลสงขลา

 1. 1. “ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา <br />โรงเรียนอนุบาลสงขลา ”<br />
 2. 2. ที่ตั้ง<br />โรงเรียนอนุบาลสงขลา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา เลขที่ 36 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา<br />
 3. 3. “เริ่มการสัมภาษณ์<br />ในประเด็นต่างๆ….”<br />
 4. 4. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโดยสังเขป <br />โรงเรียนอนุบาลสงขลาเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2486 โดนใช้สถานที่อาคารเรียนของโรงเรียน<br />วรนารีเฉลิม โดยเริ่มกาศึกษาระดับอนุบาล พ.ศ.2497 ย้ายมาเรียนที่ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และโรงเรียนได้เจริญพัฒนามาเป็นลำดับ<br />
 5. 5. พ.ศ.2521 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โอนไปสังกัดกองการประถมศึกษากรมสามัญ<br /> พ.ศ. 2523 การรถไฟแห่งประเทศไทย อนุมัติให้ใช้ที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน เพื่อขยายบริเวณโรงเรียน และในปีนี้ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ<br />พ.ศ.2551 โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ <br /> ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสงขลา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ( ชั้นอนุบาลปีที่ 1 )ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 2382 คน ห้องเรียน 60 ห้องเรียน<br />
 6. 6. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน<br />ปรัชญา :การศึกษา พาชีวิต สัมฤทธิ์ผล<br />วิสัยทัศน์ :นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลาเป็นคนดี มีปัญญา <br />มีความสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนรู้ระดับสากล <br />มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก<br />
 7. 7. จุดมุ่งหมายของโรงเรียน :<br />ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความเป็นสากล<br />พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย<br />พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง<br />
 8. 8. บริบท/ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนเป็นอย่างไรและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างไรบ้าง ?<br />โรงเรียนอนุบาลสงขลา ตั้งอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น เขตเทศบาลนครสงขลา ประชากรในเขตเทศบาลมีจำนวน 83000 คน นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 85 ศาสนาอิสลามร้อยละ 13 และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 2 <br />สภาพทางสังคมเป็นสังคมเมือง ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดี ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับโรงเรียน สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน อยู่ในระดับปานกลาง<br />
 9. 9. การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง 51 <br />สู่หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสงขลา <br />มีกระบวนการพัฒนาอะไรบ้าง ?<br />ประมวลหลักสูตรให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยการนำเข้าที่ประชุมพร้อมทั้งดูถึงความพร้องของสถานศึกษา<br />ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อดูว่า ผู้ปกครองมีความต้องการอะไรให้เกิดขึ้นกับบุตรหลานของตน<br />
 10. 10. 3. จากนั้นโรงเรียนดูถึงความพร้อม ดูองค์ประกอบต่างๆทั้งใน ด้านของความพร้องของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครอง<br />4. จากนั้นสถานศึกษา จะประชุมสรุปผลในที่ประชุม โดยขอความร่วมมือจากผู้รู้ในตัวหลักสูตรสถานศึกษา มาให้คำแนะนำพร้อมทั้งแจ้งให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ<br />
 11. 11. ในแต่ละชั้นปีมีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน และจุดเน้นของสถานศึกษา<br />คืออะไร ?<br />ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนเอง โดยจัดให้ระดับชั้น ป.5 – 6 ซึ่งมีการเรียนการสอน 2 คาบต่อสัปดาห์ต่อห้อง<br />ด้านเทคโนโลยี โดยมีครูที่ชำนาญในด้านนี้มาสอนโดยตรง ซึ่งสอนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น<br />
 12. 12. 3. ด้านภาษาเพิ่มเติม คือ มลายู ซึ่งเป็นความต้องการของผู้ปกครอง ที่อยากให้ลูกหลานได้ศึกษา เนื่องจากจังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก และให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนนำร่องด้านการเรียนศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Centre )<br />ซึ่งภาษาอังกฤษและภาษามลายูนี้ ได้จัดให้ผู้เรียน เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ระดับสากล สอดคล้องรับกับวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียน<br />
 13. 13. นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน และสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านแล้ว หลักสูตรสถานศึกษา ได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญเพิ่มเติมหรือไม่ ?<br />โรงเรียนอนุบาลสงขลา ไม่ต้องการที่จะเพิ่ม เพราะคิดว่าคุณลักษณะและสมรรถนะ ที่มีอยู่ในหลักสูตร 51 ดีอยู่แล้ว และทางสถานศึกษายังเน้นย้ำว่า ที่จัดมาให้นั้นมีมากจนเกินไป จนทำให้ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้หมด และมีผลต่อผู้เรียนในการประเมินคุณลักษณะ และสมรรถนะสำคัญในตอนจบแต่ละช่วงชั้นของผู้เรียน<br />
 14. 14. โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อะไรบ้างที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ?<br />กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ความสามารถในด้านการคิด <br />การเข้าวัดทุกวันพระ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก ความศรัทธาในด้านศาสนาของตนเอง โดยหมุนเวียนกันในระดับชั้น ป.4-ป.6<br />บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ<br />
 15. 15. โรงเรียนมีนโยบายอย่างไร ในการนำหลักสูตร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ?<br />มีการนำหลักสูตรมากลั่นกรอง แล้วนำไปทดลองใช้ในระยะหนึ่ง ถ้าไม่เกิดผลดี ก็นำมาปรับปรุงและกลั่นกรองใหม่หลายๆครั้ง จนได้ตัวหลักสูตรที่ดีที่สุด ซึ่งตัวหลักสูตรดังกล่าวจะต้องเป็นที่พอใจ ทั้งแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถานศึกษาเอง<br />
 16. 16. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสงขลา มีกระบวนการประเมินผลหลักสูตรอย่างไร ?<br />มีการประเมินผลหลักสูตรเหมือนโรงเรียนทั่วๆไป โดยการสอบปลายภาค การสอบประเมินเพื่อแยกเด็กเก่งและเด็กอ่อนเวลาเลื่อนระดับชั้น สอบวัดความรู้ระดับช่วงชั้น หรือ o-net มีการสอบวัดความรู้ระดับสากล หรือ NT ( National Test )โดย สพฐ. มาประเมิน<br />
 17. 17. ทางโรงเรียนอนุบาลสงขลามีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนและเรียนเก่ง ?<br />ทางโรงเรียนอนุบาลสงขลา ได้จัดแยกเด็กที่เรียนเก่ง และเรียนอ่อน แยกออกจากกัน โดยเด็กที่เรียนเก่งนั้นจะอยู่ในห้อง 1และ ห้อง 2 ส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้น จะเน้นทำกิจกรรมในห้องเด็กเรียนอ่อนมากกว่า ซึ่งจะทำกิจกรรมเป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยที่เด็กเรียนเก่งนั้น จะทำกิจกรรมแค่ 2 ชั่วโมงเท่านั้น<br />
 18. 18. ในส่วนของเด็กที่เรียนเก่งนี้ จัดกิจกรรมอะไรให้กับ<br />เด็กประเภทนี้บ้าง?<br />มีการจัดกิจกรรมติวเด็กเก่ง ให้เด็กประเภทนี้ได้ใช้ทักษะความรู้ในการไปแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการระดับโลก ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลสงขลานั้นได้มีเด็กติววิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทย ไปคว้ารางวัลระดับโลกมาได้และทางโรงเรียนอนุบาลสงขลาก็สนับสนุนกิจกรรมในส่วนนี้อย่างดี<br />
 19. 19. ฝากข้อคิดสำหรับนักศึกษาครู เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร....<br />- ฝากตั้งแต่ในด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย ความเป็นอยู่ ความประพฤติ มารยาท ความมีน้ำใจ <br />- มีใจรักในสถาบัน และรักในวิชาชีพครู<br />- ปลูกฝังให้คนรุ่นหลัง ให้รักในอาชีพครู และปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และต้องทำด้วยความเต็มใจและจริงใจ <br />- ต้องมีความเป็นครูในทุกๆเรื่อง <br />- ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา ต้องมีความขยันในด้นการอ่าน<br />
 20. 20. ประมวลภาพมาฝาก<br />
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. สำหรับวันนี้...........<br />.....ขอบคุณและสวัสดีครับ/ค่ะ<br />

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

2,676

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×