Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fernn1

344 views

Published on

นางสาวธนาภรณ์ แก้วพิลา

Published in: Environment
 • Be the first to comment

Fernn1

 1. 1. PORTFOLIO นางสาวธนาภรณ์ แก้วพิลา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 2. 2. แฟ้มสะสมงาน(Port folio)นี้ ข้าพเจ้าจัดทาขึ้นเพื่อ นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ความรู้ ทักษะ ตลอดจน กิจกรรมที่ทาระหว่าเรียนของข้าพเจ้า โดยแฟ้ม สะสมผลงานนี้ประกอบไปด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา และผลงานที่ได้รับ ทาให้ข้าพเจ้าเกิด ความภาคภูมิใจ รวมทั้งรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมงานเล่มนี้จะทาให้ทุกท่านที่อ่านได้ เห็นถึงความสามารถโดยรวมของข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณแม่ คุณครูอาจารย์ เพื่อนและผู้ที่มีส่วนร่วมในความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อ จัดทาแฟ้มผลงานในครั้งนี้ (นางสาวธนาภรณ์ แก้วพิลา)
 3. 3. ชื่อ นางสาวธนาภรณ์ แก้วพิลา (ใบเฟิร์น) เกิดวันที่ 18 กันยายน 2541 หมู่เลือก กรุ๊ปบี โรคประจาตัว - ที่อยู่ บ้านเลขที่ 18 ม.10 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 บิดา นายวินัย แก้วพิลา มารดาชื่อ นางนภาภรณ์ ทากุชิ เบอร์โทรศัพท์ 094-4570367 อีเมล Byfern2541@hotmail.com ประวัติส่วนตัว
 4. 4. ลาดับ ที่ ระดับ การศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปีที่จบ การศึกษา วุฒิที่ ได้รับ 1 ประถมศึกษา โรงเรียนวัด นนทรีย์ 2553 ป.6 2 มัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียน จอมสุรางค์ อุปถัมภ์ 2556 ม.3 3 มัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียน จอมสุรางค์ อุปถัมภ์ 2559 ม.6 ประวัติการศึกษา
 5. 5. กิจกรรมและผลงาน
 6. 6. ปีพ.ศ. ปีพ.ศ. ต้อนรับนักเรียนญี่ปุ่น
 7. 7. เข้าค่าย English Camp
 8. 8. เข้าวิ่งมินิมาราธอน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 9. 9. เป็นผู้ช่วยช่างแต่งหน้างาน ประเมินโรงเรียน
 10. 10. เข้ากิจกรรมอบรมธรรมะ
 11. 11. เกียรติบัตร
 12. 12. นักศึกษาธรรมชั้นตรี,โทเอก
 13. 13. สานาพิมพ์หนังสือเพื่อนรัก กระโดดร่ม
 14. 14. คุณธรรม ๘ ประการ
 15. 15. คุณธรรมประการที่ 1 ขยัน ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่าง ต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความ ขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จ ตามความมุ่งหมาย ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทาอย่าง จริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความ พยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจ ทาหน้าที่อย่างจริงจัง
 16. 16. คุณธรรมประการที่ 2 ประหยัด ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความ ประ หยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของ ตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของ อย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ
 17. 17. คุณธรรมประการที่ 3 ซี่อสัตย์ ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มี ความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อ วิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง
 18. 18. คุณธรรมประการที่ 4 มีวินัย มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ผู้ที่มี วินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของ สถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเอง ยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
 19. 19. คุณธรรมประการที่ 5 สุภาพ สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มี กิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ใน เวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
 20. 20. คุณธรรมประการที่ 6 สะอาด สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้เกิด ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษา ร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ
 21. 21. คุณธรรมประการที่ 7 สามัคคี สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้อง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่ เอารัดเอาเปรียบกัน ลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความ สมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามที่ดี มี ความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 22. 22. คุณธรรมประการที่ 8 มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือ เรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็น เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อ ทาประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือ ปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้ เกิดขึ้นในชุมชน

×