Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Appscj unior lecturerspreviouspaperswithexplanations

856 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Appscj unior lecturerspreviouspaperswithexplanations

 1. 1. SREE MEDIA & COMMUNICATIONS D. V. RAGHURAM
 2. 2. 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ExÜ«∞~ü ÖˇHõÛ~°~üû [#~°Öò ã¨ì_ôãπ ¿ÑѨ~ü 25.02.200710987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211. pHõ ˜ YO_»O—QÍ Ñ≤Å∞=|_Õ YO_»O 16. WO_çÜ«∂`À "åºáê~° ã¨O|O^èŒ=ÚÅ#∞ U~°Ê~°K«∞‰õΩ#fl "≥Ú@ì"≥Ú^Œ ˜ 1) Pã≤Ü«∂ 2) J"≥∞iHÍ ^Õâ◊=Ú 3) P„¿ãìeÜ«∂ 4) P„Ѷ≤HÍ 1) „á¶ê<£û 2) WOQÍ¡O_£2. ã¨∂~°∞º_»∞ L^Œ~ÚOKÕ ^Õâ◊O (Land of the Rising Sun) 3) áÈ~°∞ÛQÆÖò 4) ǨÖˇO_£ 1) [áê<£ 2) W@b 17. ÉèÏ~°`«~°`«fl— ѨÙ~°™ê¯~åxfl "≥Ú^Œ@ JO^Œ∞‰õΩ#fl"å~°∞ 3) [~°‡h 4) WO_çÜ«∂ 1) QÀqO^Œ =Å¡Éèí ѨO`ü 2) ã≤.~å[QÀáêÖÏKåi3. `≥Å¡ U#∞QÆ∞Å ^Õâ◊O (Land of White Elephants) 3) [=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙ 4) a.ã≤.~åÜü∞ 1) Öˇ|<å<£ 2) [áê<£ 18. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ "≥Ú^Œ ˜™êi WOw¡+¨μ ÉèÏ+¨#∞ „Ѩ"Õâ◊Ãјì#"å~°∞ 3) ^ä•Üü∞ÖÏO_£ 4) [~°‡h 1) "å~°<£ ¿ÇÏã≤ìOQ∑û 2) Hõ~°˚<£4. Nife J#∞ Ѩ^Œ=Ú D „H˜Ok "åxÖ’ ^ÕxH˜ ã¨O|OkèOz#k? 3) qeÜ«∞O *Ë"£∞û 4) qeÜ«∞O ɡO˜H± 1) Éèí∂q∞ Ü≥ÚHõ¯ =∞^茺 ÉèÏQÆ=Ú 2) Éèí∂HõOѨ=ÚÅ∞ 19. "≥Ú^Œ™êiQÍ J~°âß„ã¨OÖ’ <ÀɡÖò |Ǩï=∞ux á⁄Ok# ÉèÏ~°fÜ«Ú_»∞ ˜ ÷ Î 3) Éè∂q∞ Ü≥ÚHõ¯ QÆ^# ÃÑÉÏè QÆ=Ú 4) =∞Ǩã¨=Ú„^Œ f~°=Ú í ì˜ ·≥ · 1) ã≤.~°OQÆ~å[<£ 2) J=∞~°ºÎ ¿ã<£ NS5. k WÏeÜ«∞<£ PѶπ k Dãπì— Jx U ÉèÏ+¨#∞ JOÏ~°∞? 3) Z"£∞.Zãπ.™êfiq∞<å^äŒ<£ 4) QÀáêÖò¿ã<£ 1) Hõ#fl_»O 2) `«q∞àò 20. =∞#^ÕâOÖ’ "≥Ú^Œ˜ =∞Ç≤ÏàÏ =ÚYº=∞O„u U ~å„ëêìxH˜ =ÚYº=∞O„uQÍ ◊ IO 3) ã¨Oã¨$¯`«O 4) `≥Å∞QÆ∞ L<åfl~°∞? AT6. J`«ºÅÊ HÍÅO ~å„+¨ìѨuQÍ =º=ǨÏiOz# =ºH˜Î 1) L`«Î~°„Ѩ^Õâò 2) Xi™êû 1) *ˇ·Öòã≤OQ∑ 2) *ÏH©~ü Ǩï¿ãû<£ 3) J™êûO 4) `«q∞à◊<å_»∞ IC 3) ã¨Or=Ô~_ç¤ 4) a._ç.[˜ì 21. pѶπ ZÅHõΔ<£ Hõq∞+¨#~üQÍ Ñ¨xKÕã≤# "≥Ú^Œ ˜ `≥Å∞QÆ∞ =x`«7. K«O„^Œ∞xÃÑ· "≥Ú^Œ HÍÅ∞ "≥∂Ñ≤#"å~°∞ 1) a.ã¨~À*Ï^Õq 2) q.Zãπ.~°=∂^Õq UN 1) hÖò P~ü‡„™êìOQ∑ 2) `≥Ô~ëȯ"å 3) yi*Ï "åºãπ 4) jÖÏ nH˜Δ`ü 3) =∞lÖÏ<£ 4) Ü«¸iQÆQÍi<£ 22. J`«ºkèHõ HÍÅO ~å„+¨ìѨuQÍ L#fl =ºH˜Î M8. J"≥∞iHÍ "≥Ú^Œ ˜ J^茺‰õΔΩ_»∞ 1) ã¨Or=Ô~_ç¤ 2) ~å^è•Hõ$+¨‚<£ OM 1) ^ä•=∞ãπ [Ѷ¨~üã¨<£ 2) =Ù„_À qÅû<£ 3) ~å*ËO„^Œ„Ѩ™ê^£ 4) ÔH.P~ü.<å~åÜ«∞}<£ 3) *Ï~ü˚ "å+≤OQ∑@<£ 4) ~°∂*ˇfiÖòì 23. J`«ºkèHõ HÍÅO =ÚYº=∞O„uQÍ L#fl =ºH˜Î C9. ã¨∞<åfl (0) x Hõ#∞Q˘#fl"å~°∞ 1) „|Ǩ‡#O^Œ Ô~_ç¤ 2) Z<£.˜.~å=∂~å=Ù 1) ÉèÏ~°fÜ«ÚÅ∞ 2) [~°‡#∞¡ & 3) #O|∂„káê^£ 4) *’ºu |ã¨∞ 3) [áêhÜ«ÚÅ∞ 4) J"≥∞iHõ#∞¡ 24. WO_çÜ«∞<£ <Õ+¨#Öò HÍO„ÔQãπ "≥Ú^Œ ˜ ã¨=∂"Õâ◊O [iy# ã¨O=`«û~°O IA10. i[~°∞fi ÉϺOH± PѶπ WO_çÜ«∂H˜ "≥Ú^Œ ˜ ÉèÏ~°fÜ«∞ QÆ=~°fl~ü 1) 1884 2) 1885 1) ã≤. ~°OQÆ~å[<£ 2) ÔH.ã≤.xÜ≥∂y ED 3) "≥·.q.Ô~_ç¤ 4) ã≤._ç. ^Õâò=ÚMò 3) 1886 4) 188711. ã¨fi`«O„`« ÉèÏ~°`« "≥Ú@ì"≥Ú^Œ ˜Hõ=∂O_»~ü–W<£–pѶπ 25. ÉèÏ~°`«^Õâ◊ Ö’H±ã¨Éèí "≥Ú^Œ ˜ ã‘ÊHõ~ü M 1) P~ü._ç. H˘~îåi 2) H.Ü«∞"£∞.HõiÜ«∞Ñ¨Ê Ô 1) l.q. =∞øÅOHõ~ü 2) ã¨Or=Ô~_ç¤ EE 3) *ˇ.Zãπ.K«`«∞ˆ~fik 4) ~å*ËO„^Œ ã≤OQ∑ 3) t=~å*ò áê˜Öò 4) *ÏH©~ü Ǩï¿ãû<£12. `å`å¯eHõ ~å„+¨ìѨuQÍ =º=ǨÏiOz# "≥Ú^Œ ˜ ã¨∞„Ñ‘OHÀ~°∞ì „Ñ¨^è•# 26. ÉèÏ~°`«^Õâ◊ "≥Ú^Œ ˜ LѨ~å„+¨ìѨu SR <åºÜ«∞=¸iÎ 1) ã¨Or=Ô~_ç¤ 2) yi 1) "≥ÚǨÏ=∞^£ Ç≤Ï^ŒÜ«∞`«∞ÖÏ¡ 2) ÔH.Z"£∞.<åˆQ+π 3) ~å^è•Hõ$+¨‚<£ 4) *ÏH©~üǨï¿ãû<£ 3) *ÏH©~ü Ǩï¿ãû<£ 4) Ѩ`«O[e âß„ã≤Î 27. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ S.Ñ≤.Zãπ. Ö’ KÕi# "≥Ú^Œ ˜ =∞Ç≤Ïà◊13. Ѩ^ŒqÖ’ LO_»QÍ =∞~°}˜Oz# "≥Ú^Œ ˜ LѨ~å„+¨ìѨu 1) H˜~°}üÉË_ç 2) ~°lÜ«∂ ã¨∞ÖÏÎ<å 1) ÔH.P~ü. <å~åÜ«∞}<£ 2) Hõ$+¨‚HÍO`ü 3) HõÅÊ<å Kå"å¡ 4) J=∞$`å „Ñ‘`«O 3) a._ç.*ˇ ˜ì 4) P~ü. "≥OHõ„Ï=∞<£ 28. ÉèÏ~°`«~°`«fl— á⁄Ok# "≥Ú^Œ ˜ =∞Ç≤Ïà◊14. „uÑ‘@HÍÅ∞— D „H˜Ok "åxÖ’ Z=i Ѩq„`« QÆ„O^äŒ=ÚÅ∞ 1) ã¨∞KÕ`å Hõ$ѨÖÏx 2) WOk~å QÍOnè 1) |∞^Œ∞úÅ∞ 2) *ˇ·#∞Å∞ 3) Z"£∞.Zãπ. ã¨∞|ƒÅH˜Δ ‡ 4) =∞Ǩâıfi`å ^Õq 3) „ÔH·ã¨Î=ÙÅ∞ 4) Ç≤ÏO^Œ∞=ÙÅ∞ 29. ~å„+¨ìѨuQÍ ZxflÔH·# "≥Ú^Œ ˜ ^Œo`«∞_»∞15. H“˜Å∞ºx Ü≥ÚHõ¯ J~°âß„ã¨=Ú D „H˜Ok "åxÖ’ ^ÕxH˜ ã¨O|OkèOz# ÷ Î 1) ÔH.P~ü.<å~åÜ«∞}<£ 2) [w˚=<£ ~å"£∞ „QÆO^äŒ=Ú ? 3) JOÉË^Œ¯~ü 4) g∞~å ‰õΩ=∂i 1) JO`«~å˚fÜ«∞ q^è•#=Ú 2) ~åA Ü≥ÚHõ¯ q^èŒ∞Å∞ 30. =∞Ǩ^Õ= QÀqO^Œ ~°#_Õ ã¨Éèíº`«fi=Ú Hõey#k 3) PiúHõ q^è•#=Ú 1) P~°º ã¨=∂[=Ú 2) käÜ«∞™êѶ≤HõÖò ™⁄Ãã· ˜ 4) ~å[º ѨiáêÅ# ã¨∂„`«=ÚÅ∞ =∞iÜ«Ú J=∞Å∞ q^è•#=Ú 3) WO_çÜ«∂ bQ∑ 4) „áê~°÷<å ã¨=∂[=Ú 2
 3. 3. 31. JHõƒ~°∞ P™ê÷#=ÚÖ’ ¿Ñ~˘Ok# Hõq 46. áêÅÖ’x K«ÔH¯~° 1) c~°ƒÖò 2) `«∞Åã‘^•ãπ 1) „ѶHÀìãπ ¨ 2) QÆ∂HÀãπ ¡ 3) ~°Ç‘Ï"£∞ 4) ɡ·~°"£∞ MÏ<£ Y<£MÏ<å 3) ã¨∞„HÀãπ 4) ÖÏHÀìãπ32. ~å=∂#∞*ÏKå~°∞ºÅ‰õΩ J#∞|OkèOz#k 47. Z„~° ã¨=Ú„^Œ=Ú, D „H˜Ok "åxÖ’ ^ÕxH˜ L^•Ç¨Ï~°}Å∞ 1) qtëêì^≥· fi`« `«`«fi=Ú 2) ÉèíH˜Î ѨÓ*ÏѨ^Œúu 1) J=t+¨ì"≥∞ÿ# x~å‡}=Ú 2) =Ú_»∞K«∞‰õΩ#fl x~å‡}=Ú 3) ^≥· fi`« `«`«fi=Ú 4) J^≥· fi`« `«`«fi=Ú 3) ֒Ѩ Éèí∂~Ú+¨ì"≥∞ÿ# x~å‡}=Ú 4) ÖÏ"å x~å‡}=Ú33. ’~°fl_À— J#QÍ 48. Ç≤Ï=∂ÅÜ«∂Å x~å‡}=ÚÖ’ ~åà◊√§ „Ѩ=ÚY=ÚQÍ 1) J`«ºkèHõ â◊H˜Î QÆÅ XHõ ˆHO„^Œ=Ú 1) _≥·H± (Dyke) 2) Ѷ¨Ó¡ÏxH± 2) =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú J`«ºkèHõ"≥∞ÿ# JÅ 3) WyflÜ«∞ãπ 4) Ãã_ç"≥∞O@s 3) „QÆǨÏã¨O|O^èŒ"≥∞ÿ# "åÜ«ÚQÍÅ∞Å∞ 49. WO_çÜ«∂Ö’ K«ÔH¯~° Éèí~°}©— Jx Ñ≤Å∞=|_»∞ ~å„+¨ì=Ú 4) J`«ºÅÊ â◊H˜Î QÆÅ XHõ ˆHO„^Œ=Ú 1) L`«Î~°„Ѩ^Õâò 2) PO„^茄Ѩ^Õâò34. =„[=Ú (_≥·=∞O_£) QÆ#∞Å∞ HõeæÜ«Ú#flk 3) ѨO*ÏÉò 4) ~å[™ê÷<£ 1) L`«Î~°„Ѩ^Õâò 2) =∞^茺„Ѩ^Õâò 50. „H˜Ok Ѩ@=Ú#O^Œ∞`«Ñ≤ÊáÈ~Ú#ã¨OYº 3) Hõ~åfl@Hõ 4) QÆ∞[~å`ü35. *ÏfÜ«∞ áÈ+¨HÍǨ~° ã¨Oã¨÷ ZHõ¯_» LOk? ? 1 1) HÀz 2) ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ NS 3) =~°OQÆÖò 4) HÀÖòHõ`å 8 236. 2001 [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°O ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ JHõΔ~å㨺`å ˆ~@∞ IO 1) 65.4 2) 78.5 5 3 AT 3) 36.4 4) 40.337. ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆO QÆ∞iÎOz# ÉèÏ+¨Å ã¨OYº 1) 13 2) 15 IC 1) 22 2) 23 3) 12 4) 10 3) 24 4) 25 51. [~°‡h `˘e =∞Ç≤ÏàÏ Kèå<£ûÅ~ü? UN38. D „H˜Ok Ѩ@=Ú#O^Œ∞ ã¨iÜ≥ÿ∞# [`«#∞ ã¨∂zOK«∞=Ú 1) ~åa<£ "Õ∞ã¨<£ 2) HõO_Àe*Ï Ô~·ãπ V V 3) ™ê~å QÆ∞<£ 4) ZO*ˇÖÏ "≥∞Ô~¯Öò M V V V 52. ÉèÏ.[.áê.|Ç≤Ï+¨$¯`« <Õ`« L=∂ ÉèÏ~°u „áê~°OaèOz# H˘`«Î áêsì 1) ÉèÏ~°fÜ«∞ „HÍOu â◊H˜Î 2) ÉèÏ~°fÜ«∞ [#`å â◊H˜Î OM a b c d e 3) ÉèÏ~°fÜ«∞ [#â◊H˜Î 4) ÉèÏ~°fÜ«∞ =∞`« â◊H˜Î 1) de 2) cd 53. H©Δ~° qѨ¡= Ñ≤`å=∞Ǩï_»∞ C 3) bd 4) ad 1) ~å=∞<£ ‰õΩiÜ«∞<£ 2) ~å=∞<å^ä£ Hõ$+¨‚<£ &39. e|~üǨÏ<£ Hõq∞+¨<£ D „H˜Ok "åxÖ’ ^ÕxH˜ ã¨O|OkèOz#k? 3) =sæãπ ‰õΩiÜ«∞<£ 4) *ˇ.Z"£∞.*’ã¨Ñ¶π 1) ÉÏ„c =∞ã‘^Œ∞ ‰õÄeÛ"Õ`« 2) ѨiáêÅ<å „˜|∞º#à◊√§ IA 54. W©=Å Öˇ|<å<£ÃÑ· U ^Õâ◊O ^•_ç KÕã≤Ok? 3) ^•}Ï (Fodder) ™ê¯"£∞ 4) JÅÊ ã¨OMϺ‰õΩÅ i[ˆ~fi+¨<£ 1) W„*ÏÜ≥∞Öò 2) ã≤iÜ«∂ ED40. ã¨=∂Kå~° ǨωõΩ¯ K«@O, 2005 ѨÓ~°fi=Ú#fl@∞=O˜ U ã¨O.ã¨=∂Kå~° ì 3) W~åH± 4) ‰õΩ"≥·ò ¿ãfiK«Ûù K«@ìO ™ê÷#=ÚÖ’ ~°∂á⁄OkOK«|_ç#k. 55. J™Èã≤ÜÕ∞+¨<£ PѶπ WO_çÜ«∞<£ Ü«¸x=iû©ãπ #_ç¿Ñ "å~°Ñ¨„uHõ ¿Ñ~°∞ M 1) 2000 2) 2002 1) University News 2) University Affairs EE 3) 2001 4) 2003 3) Higher Education 4) University Bulletin41. á¶êÔ~ãπì sÃã~üÛ W<£ã≤ì@∂ºò— <≥ÅH˘ÅÊ|_çÜ«Ú#flk ZHõ¯_»? 56. <åÅ∞QÆ∞ JOÔHÅ „H˜Ok U ã¨OYº 2 `À "≥Ú^ŒÅ~Ú 8 `À JO`«=∞QÆ∞ SR 1) _≥„Ǩ_»∂<£ 2) H˘`«Î _èçb¡ J`«ºkèH"∞# ã¨OYº? õ ≥ÿ 3) Éè’áêÖò 4) ÅHÀfl 1) 2988 2) 299842. ™ê^è•~°} =∂#=ÙxÖ’ ~°HõÎ Ñ‘_»#O 3) 2999 4) 2908 1) 120/80 mm of Hg 2) 80/120mm of Hg 57. 4 : 5 : : 8 : ? 3) 100/120mm of Hg 4) 80/110mm of Hg 1) 9 2) 843. =∂#= â◊s~°OÖ’ Ju ÃÑ^ŒÌ „QÆOkä. 3) 12 4) 10 1) ^ä≥·~å~Ú_£ 2) Ñ≤@∂º@s 58. U ^Õâ◊ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O ã≤x=∂ #@∞_»∞ Jq∞`åÉò |K«Û<£‰õΩ Q“~°= _®Hõìˆ~ò „Ѩ^è•#O KÕã≤Ok? 3) HÍÖËÜ«∞O 4) J„_ç#Öò 1) [~°‡h 2) Ü«Ú.Zãπ.Z44. áê¡ã¨ì~ü PѶπ áêiãπ#∞ ^Õx #∞O_ç `«Ü«∂~°∞ KÕ™êÎ~°∞? 3) „ˆQò „a@<£ 4) NÅOHõ 1) W#∞=Ú 2) =∂OQÆhãπ 59. =∂~°æˆ~ò ^ä•K«~ü 3) HÍѨ~ü ã¨ÖËÊùò 4) lѨûO 1) „a@<£H˜ "≥Ú^Œ ˜ =∞Ç≤ÏàÏ „Ѩ^è•#=∞O„u45. H˜~°}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ „H˜Ü«∞‰õΩ J=ã¨~°O ÖËxk? 2) „a@<£H˜ "≥Ú^Œ ˜ áê~°¡"≥∞Oò ã‘ÊHõ~ü 1) ÃÇ·Ï„_À[<£ 2) h~°∞ 3) P„¿ãìeÜ«∂H˜ "≥Ú^Œ ˜ =∞Ç≤ÏàÏ „Ѩ^è•#=∞O„u 3) HÍOu 4) HÍ~°ƒ<£ _≥· PÔH· û_£ 4) „Ѩã¨∞Î`« Ü«Ú.Zãπ.Z. q^ÕâßOQÆ =∞O„u 3
 4. 4. 60. ÔH<åº ^Õâ◊ ~å[^è•x 76. ~å„+¨ìOÖ’ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∂ʼnõΩ Kèå#ûÅ~üQÍ Z=~°∞ =º=ǨÏi™êÎ~°∞? 1) XÏì"å 2) <≥·~Àa 1) QÆ=~°fl~ü 2) =ÚYº=∞O„u3) ~å„+¨ìÃÇ·ÏHÀ~°∞ì 3) _»a¡<£ 4) ™ê<£*’<£ „Ѩ^è•# <åºÜ«∞=¸iÎ61. ÉèÏ~°`«^Õâ◊Ѩ٠`˘e "Õ^Œ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O ZHõ¯_» „áê~°OÉèí"≥∞ÿOk? 4) ~å„+¨ìѨu 1) HÀÖòHõ`å 2) HõOz 77. PO„^茄Ѩ^Õâò ~å„+¨ì âßã¨#ã¨Éèí‰õΩ ZO`« =∞Ok POQÀ¡–WO_çÜ«∞#¡#∞ 3) "å~°}Ïã≤ 4) u~°∞Ѩu QÆ=~°fl~ü <åq∞<Õò KÕÜ«∞QÆÅ_»∞?62. i[~üfi ÉϺOH± PѶπ WO_çÜ«∂ ™ê÷Ѩ# ã¨O=`«û~°O 1) 1 2) 2 1) 1937 2) 1936 3) 3 4) 4 3) 1935 4) 1947 78. <≥Å á⁄_»∞Ѩ٠ã¨=∞Ü«∞OÖ’x ã¨=Ú„^ŒÑ¨Ù áÈ@∞¡ (Spring tides) U63. ÉèÏ~°`«^Õâ◊ "≥Ú^Œ ˜ PiúHõ ã¨OѶ¨∞O K≥·~°‡<£ ~ÀAÅÖ’ HõÅ∞QÆ∞#∞? 1) ÔH.ã≤.xÜ≥∂y 2) ÔH.ã¨O`å#O 3) Z.ÔH.K«O^• 4) "≥·.a.K«"å<£ 1) J=∂"å㨺64. „ѨѨOK«=ÚÖ’ J`«ºO`« á⁄_»"≥·# #k. 2) K«O„^Œ∞x Ü≥ÚHõ¯ =¸_»= „`≥·=∂ã≤Hõ=Ú 1) "ÀÖÏæ 2) J"≥∞*Ï<£ 3) K«O„^Œ∞x Ü≥ÚHõ¯ "≥Ú^Œ ˜ „`≥·=∂ã≤Hõ=Ú 3) QÆOQÆ 4) <≥·Öò 4) ѨÙ#flq∞65. [=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙ Zxfl Ѩ~åºÜ«∞=ÚÅ∞ WO_çÜ∞<£ <Õ+#Öò HÍO„ÔQãπ « ¨ 79. Ü«¸xÜ«∞<£ Ѩa¡H± ã¨sfiãπ Hõq∞+¨<£ K≥·~°‡<£ =∞iÜ«Ú ã¨Éèí∞ºÅ#∞ Z=~°∞ J^二 ‰õΩΔ Öˇ<å~°∞? · xÜ«∞q∞™êÎ~∞° ? NS 1) 5 2) 2 1) ~å„+¨ìѨu 2) LѨ~å„+¨ìѨu 3) 3 4) 4 3) áê~°¡"≥∞Oò 4) Ö’H±ã¨Éèí IO66. 2006Ö’ ™êÇ≤Ï`«º ~°OQÆOÖ’ <ÀɡÖò |Ǩï=∂#O á⁄Ok# ~°K«~Ú`« 80. q@q∞#∞Å∞ U ^ÕâßxH˜ K≥Ok#"å_»∞? 1) ã¨∂÷Å áÈ+¨HÍÅ∞ 2) ã¨∂HõΔ ‡ áÈ+¨HÍÅ∞ AT 1) Ü«Ú.Zãπ.Z. 2) @s¯ 3) P=â◊ºHõ J"≥∞ÿ<À P=∂¡Å∞ 4) J<å=â◊ºHõ J"≥∞ÿ<À P=∂¡Å∞ 81. QÆ∞~°∞`åfiHõ~°¬ ã≤^•úO`«O. IC 3) W~å<£ 4) Ü«Ú.ÔH.67. 2006Ö’ J~°÷âß„ã¨ÎOÖ’ <ÀɡÖò |Ǩï=∞u á⁄Ok#"å~°∞. 1) qâ◊fiOÖ’ ZHõ¯_≥·<å =iÎOK«∞#∞ UN 1) X~å›<£ Ѩ=ÚH± 2) „ÔH·Q∑ ã≤."≥∞Ö’ 2) ã¨∂~°∞º_»∞, #HõΔ„`åÅ∞ÖÏO˜ ÃÑ^ŒÌ Ñ≤O_®Å‰õΩ =∂„`«=Ú =iÎOK«∞#∞. 3) *Ï<£ ã≤. =∂^ä≥~ü 4) Z_£=∞O_£ Zãπ.¿Ñ¶ÖòÊãπ 3) `≥eÑ≤# Jxfl |ÖÏÅ#∞ q=iOK«∞#∞ M68. 2006Ö’ =∂<£ |∞Hõ~ü |Ǩï=∂#O á⁄Ok# Ju `«‰Ωõ ¯= =Ü«∞ã¨∞¯~åÖˇ# · 4) ™œ~° =º=ã¨÷‰õΩ =∂„`«O =iÎOK«∞#∞ ÉèÏ~°`«=x`«. 82. „H˜Ok "å˜Ö’ JÜ«∞™ê¯O`« Ѩ^•~°ú=Ú. OM 1) H˜~°}ü ^ÕâßÜü∞ 2) J~°∞O^èŒf ÅH˜Δ ‡ 1) ~°OѨѨ٠á⁄@∞ì 2) HÍy`«O 3) ™Èx=∂ ~°=∞}˜ 4) Jx`å ^ÕâßÜü∞ 3) W`«Î_ç 4) HÀÉÏÅ∞ì C69. H˘`«ÎQÍ ZxflÔH·# SHõº~å[º ã¨q∞u Ãã„Hõ@s [#~°Öò. 83. ã¨=Ú„^ŒÜ∂#OÖ’ "ÕQÍxfl H˘eKÕO^Œ∞‰õΩ LѨÜ∂yOKÕ „Ѩ=∂}O Uk? « ≥ & 1) HÀѶ‘ J#fl<£ 2) â◊t ^äŒ~°∂~ü 1) <åò 2) F"£∞ 3) =∞^èŒ∞HÀ_® 4) ÉÏ<£–H˜–=¸<£ 3) á¶ê^äŒ"£∞ 4) Jâ◊fiâ◊H˜Î IA70. [=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙ 1946 ã¨O.Ö’ `å`å¯eHõ „ѨÉ∞èí `«fi=Ú#∞ U~åÊ@∞ 84. #∂<≥Å =ÚYº =#~°∞Å∞. ED KÕã≤#ѨC_»∞ QÆ$Ç¨Ï =∞O„u. 1) ÃÑ„’eÜ«∞O 2) 㨙êºÅ∞, [O`«∞=ÙÅ∞ 1) ã¨~åÌ~ü Ѩ>ËÖò 2) |Öò^Õ"£ã≤OQ∑ 3) ÉÁQÆ∞æ 4) ã¨|∞ƒÅ∞, _ç@Ô~˚O@∞¡ 3) =∞ǨÏ=∞‡^£ Jb l<åfl 4) eÜ«∂Hõ`ü Jb MÏ<£ M 85. „H˜Ok "åxÖ’ Z„~° ~°HõÎ Hõ}ÏÅ∞ ÖËx rq.71. U JkèHõ~°}O „H˜O^Œ áê~°¡"≥∞Oò âßã¨# =∞O_»e U~åÊ@∞ HÍx, ~°^Œ∞Ì EE 1) <≥=∞e 2) áê=Ú HÍx KÕÜ«∞=K«∞Û? 3) HõÑ¨Ê 4) "å#áê=Ú 1) 167 2) 168 SR 86. â◊s~°=ÚÖ’ "å~°ÎÅ#∞ „QÆÇ≤ÏOz, qâı¡+≤Oz ã¨=∞#fiÜ«∞Ѩ~°KÕ ˆHO„^Œ=Ú 3) 169 4) 16672. 26Ö’ Zxfl „Ѩ^è•# Jaè<åflOHõ=ÚÖˇ·# QÆ∞}˜[=ÚÅ∞ HõÅ=Ù? 1) "≥∞^Œ_»∞ 2) =¸„`«Ñ≤O_®Å∞ 1) 0 2) 1 3) ǨÏ$^ŒÜ«∞O 4) Ñ‘Ü«¸+¨ „QÆOkä 3) 5 4) 2 87. ÉÏǨϺ Ѷ¨ÅnHõ~°}=Ú [i¿Ñ [O`«∞=ÙÅ∞.73. "≥#∞Hõ|_ç# `«~°QÆ`«∞ʼnõΩ J<£@K«|∞Öò— J#∞ Ѩ^Œ=Ú#∞ „Ѩ^äŒ=∞OQÍ 1) HÍH˜, KÕѨ 2) HõѨÊ, KÕѨ LѨÜ∂yOz#k. ≥ 3) HõѨÊ, ZÅ∞Hõ 4) áê=Ú, KÕѨ 1) _»|∂¡ º.ã≤.„‰õÄHõ~ü 2) ÃÇÏKü.ÃÇÏKü.iã‘¡ 88. HIV "≥·~°ãπ HõÅ∞QÆKÕÜ«Ú "åºkè. 3) *ˇ.Ü«∞ãπ.<≥ãÑÖò¤ 𠑶 4) PÖò„ÃѶ_£ ÅÜ«∂Öò 1) Z~Ú_£û 2) ¿Ñ¡QÆ∞74. Ö’H±ã¨Éèí Ã+_»∂ºÖò¤ ‰õΩÖÏÅ"åiH˜ i[~°∞fi KÕÜ«∞|_ç# ™ê÷<åÅ∞. 3) HõÅ~å 4) HõΔÜ«∞ 1) 79 2) 78 89. JH“ã≤ìH±û ^ÕxH˜ ã¨O|OkèOzOk. 3) 77 4) 70 1) ~°™êÜ«∞<åÅ∞ 2) HÍOu75. ã¨∂~°∞ºxH˜ Éèí∂q∞H˜ =∞^茺 J`«ºO`« ^ŒQÆæ~° ^Œ∂~°=Ú U~°Ê_»∞#k U 3) ^èŒfix 4) ZÅ„HÍì<£Å∞ `Õk? 90. [O`«∞=ÙÅ∞ [~°Ñ¨ÖËxk. 1) E<£ 21 2) ÃãÃÑìO|~°∞ 22 1) H˜~°}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ „H˜Ü«∞ 2) r~°‚„H˜Ü«∞ 3) _çÃãO|~°∞ 22 4) [#=i 3 3) âßfi㨄H˜Ü«∞ 4) „Ѩ`«∞º`«ÊuÎ 4
 5. 5. 91. ~°HõÎ Ñ‘_»<åxfl (|¡_£ „ÃÑ+¨~ü) H˘eKÕ ™ê^èŒ#O. 106. 6= ˆHO„^Œ "Õ`«# ã¨OѶ¨∞O (ÃãO„@Öò ¿Ñ Hõq∞+¨<£) J^茺‰õΔΩ_»∞. 1) ã≤ÊùQÀfl=∂<À g∞@~ü 2) ^äŒ~å‡g∞@~ü 1) a.Z<£.NHõ$+¨‚ 2) ÔH.ã≤. ^Õ"£ 3) ÉÏ~À g∞@~ü 4) ÖÏHÀì g∞@~ü 3) *ˇ.Zãπ.=∂^äŒ∞~ü 4) J~°∞}ü~åÜü∞92. "≥ÚHõ¯Å∞ P‰õΩѨK«Ûx ~°OQÆ∞Ö’ LOÏ~Ú. ZO^Œ∞HõO>Ë Jq 107. H˘`«Î ÉèÏ~°`« „Ѩ^è•# <ÒHÍ ^ŒàÏkèѨu. 1) P‰õΩѨK«Û HÍOux =„H©Éèíq™êÎ~Ú 1) a.Zãπ. ~îå‰õÄ~ü 2) *ˇ.*ˇ. ã≤OQ∑ 2) P‰õΩѨK«Û HÍOux Ѩ~å=~°Î#O KÕ™êÎ~Ú 3) J~°∞}ü „ѨHÍâò 4) ã¨∞ˆ~âò "≥∞ǨÏ`å 3) P‰õΩѨK«Û HÍOux â’+≤™êÎ~Ú 108. 1857 ã≤áê~ÚÅ u~°∞QÆ∞ÉÏ@∞ „áê~°OÉèí"≥∞ÿ# KÀ@∞. 4) JuhÅ HÍOux â’+≤OK«=Ù 1) ã¨∂~°`ü 2) g∞~°ò93. ~°HõÎ =~åæÅ#∞ Hõ#∞Q˘#fl âß„ã¨Î"Õ`«Î. 3) _èçb¡ 4) <åQÆѨÓ~ü 1) HÍ~ü¡ ÖÏO_£ã‘ì#~ü 2) „ÔHÉòû 109. aÑ≤<£K«O„^ŒáêÖò`À Hõeã≤ J<ÕHõ ã¨÷ÖÏʼnõΩ "≥o§ =O^Õ=∂`«~°O— 3) _®eÊù<£ 4) áê"£Ö’"£ L^Œº=∞OÖ’ áêÖÁæ#fl PO„^èŒ∞_»∞.94. 14= Jb# L^Œº=∞ tY~å„QÆ ã¨=∂"Õâ◊O [iy# ã¨÷ÅO. 1) QÍ_çK«~°¡ ǨÏiã¨~Àfi`«Î=∞ ~å=Ù 2) =∂_»áê˜ Ç¨Ï#∞=∞O`«~å=Ù 1) Hõ~åp (áêH˜™ê÷<£) 2) #∂º_èçb¡ ( WO_çÜ«∂) 3) ^Œ∞yæ~åÅ QÀáêÅHõ$+¨‚Ü«∞º 4) =_»¡=¸_ç QÀáêÅHõ$+¨‚Ü«∞º 3) ǨÏ"å<å (‰õĺÉÏ) 4) _è®HÍ (|OQÍ¡^Õâò) 110. SHõº~å[º ã¨q∞u Pq~°ƒùqOz# `Õn.95. U ^ÕâßxH˜ Jb J|∞ÌÖÏ¡™êÖË uiy J^茺‰õΔΩ_»∞QÍ ZxflHõÜ«∂º_»∞. 1) 1-1-1946 2) 24-1-1945 1) Ü≥∞"≥∞<£ 2) W~å<£ 3) 24-10-1945 4) 31-1 1946 NS 3) W~åH± 4) Öˇ|<å<£ 111. JO`«~å˚fÜ«∞ <åºÜ«∞™ê÷# „Ѩ^è•# HÍ~åºÅÜ«∞O L#flKÀ@∞.96. ÉèÏ~°`« „H˜ÔHò [@∞ì *ÏfÜ«∞ ZOÑ≤Hõ ã¨OѶ¨∂xH˜ H˘`«Î J^茺‰õΔΩ_»∞ 1) #∂ºÜ«∂~ü¯ 2) ¿ÇÏQ∑ IO 1) J[~°∞nÌ<£ 2) kbÑπ "≥OQ∑ã¨~°¯~ü 3) *ˇh"å 4) =∂™⁄¯ 112. D „H˜Ok "åxÖ’ Uk ÃÑ^ŒÌ QÀà◊=Ú ? AT 3) HõÑ≤Öò ^Õ"£ 4) t=~å=∞Hõ$+¨‚<£97. zÖϯ ã¨~°ã¨∞û L#fl ~å„+¨ìO. 1) Éèí∂=∞^茺ˆ~Y 2) L`«Î~° ^èŒ$gÜ«∞ =$`«Î=Ú IC 1) Xi™êû 2) PO„^茄Ѩ^Õâò 3) Hõ~å¯@ˆ~Y 4) =∞Hõ~°ˆ~Y 3) cǨ~ü 4) ˆH~°à◊ 113. ˆHO„^Œáêe`« „áêO`«"≥∞ÿ# ÅHõΔnfiÑπ =ÚYºÑ¨@ì}O. UN98. J`«ºkèHõ ~å„ëêìÅ∞ ã¨iǨÏ^Œ∞ÌÅ∞QÍ QÆÅ ÉèÏ~°`«^Õâ◊ ~å„+¨ìO. 1) HÀz 2) ã≤ÖÏfi™ê 1) ~å[™ê÷<£ 2) ˆH~°à◊ 3) áÈ~üìɡ¡~Ú~ü 4) HÍ=~° ˜ì 114. "VAT" áêÅ##∞ "≥Ú@ì"≥Ú^Œ@ J=∞Å∞ Ѩ~°z# ~å„+¨ì=Ú. M 3) J™ÈO 4) =∞^茺„Ѩ^Õâò 1) J™ÈO 2) Hõ~å‚@Hõ OM99. Ö’H±ã¨ÉèíH˜ ~å„+¨ìѨu ZO`« =∞Ok POQÀ¡-WO_çÜ«∞#¡#∞ <åq∞<Õò K≥Ü∞« º=K«∞Û? 3) ~å[™ê÷<£ 4) `«q∞à◊<å_»∞ 115. *ÏfÜ«∞ Ô~·`«∞Å Hõq∞+¨<£ J^茺‰õΔΩ_»∞. C 1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 1) Z"£∞.Zãπ.™êfiq∞<å^äŒ<£ 2) ã≤.Z<£.<åÜ«∞~ü &100. U ^Õâ◊ ZxflHõÅ K«i„`«Ö’ `˘Å™êiQÍ =∞Ç≤Ïà◊Å∞ 2006 E<£ 29# 3) *ˇ.ÔH.ã≤<å› 4) ÔH.P~ü.™êfiq∞<å^äŒ<£ 116. lOÉÏÉËfi ^Õâ◊ ~å[^è•x. IA F@∞ ǨωõΩ¯#∞ qxÜ≥∂yOK«∞‰õΩ<åfl~°∞? 1) <≥·riÜ«∂ 2) ã≤iÜ«∂ 1) HÍ~°HÍãπ 2) Å∞™êHÍ ED 3) ‰õΩ"≥·ò 4) W~åH± 3) ǨÏ~åˆ~ 4) „Ѷ‘∫<£101. „Ѩã¨∞Î`« K≥·<å ^Õâ◊ [<åÉèÏ ^•^•Ñ¨Ù. 117. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ Ç≤ÏOn `«~åfi`« J`«ºkèHõ =∞Ok =∂Ï¡_Õ ÉèÏ+¨ M 1) 130 HÀ@∞¡ 2) 150 HÀ@∞¡ 1) `«q∞à◊O 2) `≥Å∞QÆ∞ EE 3) =∞~åiî 4) J™êûg∞ (Assamese) 3) 160 HÀ@∞¡ 4) 149 HÀ@∞¡ 118. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ *ÏfÜ«∞ „QÆO^ä•ÅÜ«∞O L#fl #QÆ~°O.102. W©=Å =∞Ǩ~å„+¨ì #∞O_ç ~å[ºã¨É‰Ωõ ZxflÔH# „Ѩ=ÚY áêi„âßq∞Hõ"`.«Î íè · Õ SR 1) HÀÖòHõ`å 2) K≥<≥·fl 1) Hõ$+¨‚ <åOyÜ«∂ 2) ÅH©Δ ‡q∞@ìÖò 3) =ÚOɡ· 4) H˘`«Î _èçb¡ 3) #Ok`å |*Ï*ò 4) ~åǨïÖò |*Ï*ò 119. Ѩ~°fi`«=ÚÅ∞ ™êO„Ѩ^•Ü«∞HõOQÍ qÉèílOѨ|_»∞#k.103. ^Œ∞ÉÏÜü∞Ö’ [iy# JO`«~å˚fÜ«∞ ÉèÏ~°`« K«Å#z„`« JHÍ_»q∞ 1) P~°∞ ~°Hõ=ÚÅ∞QÍ 2) Ô~O_»∞ ~°Hõ=ÚÅ∞QÍ (S.S.ZѶπ.Z.) L`«û==ÚÖ’ ã¨O[Üü∞ bÖÏ Éèí<åûb xi‡Oz# U 3) <åÅ∞QÆ∞ ~°Hõ=ÚÅ∞QÍ 4) =¸_»∞ ~°Hõ=ÚÅ∞QÍ z„`åxH˜ J`«ºkèHõ J"å~°∞¤Å∞ =K≥Û#∞? 120. JOÏi¯˜H± =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú, D „H˜Ok q^èŒ=ÚQÍ ‰õÄ_® 1) ÉÏ¡H± 2) ÉÏ¡H± JO_£ "≥·ò Ñ≤Å∞=|_»∞#∞. 3) ÉÏ¡H± JO_£ Ô~_£ 4) QÆ∞=∞ ~åǨ 1) ^ŒH˜Δ} =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú 2) LѨC =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú104. HõÅHõ`åÎ, =∞„^•ã¨∞, ÉÁOÉÏ~Ú qâ◊fiq^•ºÅÜ«∂Å∞ U~åÊ@~Ú# 3) L`«Î~° =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú 4) ѨÓ~°fi =∞Ǩã¨=Ú„^Œ=Ú ã¨O=`«û~°O. 121. Ç≤ÏO^Œ∂ =∞`åxfl JnèHõ$`« =∞`«OQÍ QÆ∞iÎOz# ^Õâ◊O. 1) 1858 2) 1857 1) WO_çÜ«∂ 2) =∞Ü«∞<å‡~ü (|~å‡) 3) 1859 4) 1757 3) ^ä•Üü∞ÖÏO_£ 4) <ÕáêÖò105. 2006 Ü«Ú.Zãπ.FÃÑ<£ >ˇxflãπ ѨÙ~°∞+¨μÅ ã≤OyÖòûÖ’ q*Ë`«. 122. QÀ=∞u #k X_»∞¤# L#fl ÉèÏ~°fÜ«∞ Ѩ@ì}O. 1) =∞~°ò ã¨Ñ¶≤<£ 2) PO_ô ~å_çH± 1) ÅHÀfl 2) JÅǨÉÏ^£ 3) ~À[~ü ÃѶ^Œ~°~ü 4) ÃÇÏqò 3) <åã≤H± 4) _èçb¡ 5
 6. 6. 123. Pan ‰õΩ Nap J~Ú#KÀ, Tap ‰õΩ. 139. =∞$}Ïoh ™ê~åÉèÏ~Ú, Ü«∂q∞x Hõ$+¨‚=¸iÎ, ™È<åÖò =∂<£ã≤OQ∑ U 1) Sit 2) Sleep <å@ºOÖ’ „Ѩã≤^Œ∞úÅ∞? 3) Cap 4) Pat 1) ‰õÄzѨÓ_ç 2) Éèí~°`«<å@ºO124. Ѩi¬Ü«∂ „Ѩã¨∞Î`« <å=∞O. 3) =∞}˜Ñ¨Ùi 4) Hõ^äŒH± 1) DlÑπì 2) W~åH± 140. SHõº~å[º ã¨q∞u Ü≥ÚHõ¯ ã¨Éèíº^ÕâßÅ ã¨OYº. 3) W~å<£ 4) ã≤iÜ«∂125. `≥Å∞QÆ∞ ™êÇ≤Ï`«ºOÖ’ Hõq ™ê„=∂ò— QÍ „Ѩã≤kÌ á⁄Ok#"å~°∞. 1) 163 2) 196 1) qâ◊fi<å^äŒ ã¨`«º<å~åÜ«∞} 2) "Õ^Œ∞Å ã¨`«º<å~åÜ«∞} 3) 198 4) 192 3) H˘`«Î ã¨`«º<å~åÜ«∞} 4) ã≤. <å~åÜ«∞}Ô~_ç¤ 141. 2001Ö’ ÉèÏ~°`«~°`«fl— ѨÙ~°™ê¯~°O á⁄Ok# W^ŒÌ~°∞.126. JO`«~å˚fÜ«∞ =∞Ç≤ÏàÏ k<À`«û==Ú „Ѩu ã¨O=`«û~°=Ú [~°∞Ѩ|_»∞#k. 1) aã≤‡ÖÏ¡ MÏ<£ Å`å=∞OˆQ+¨¯~ü 1) U„Ñ≤Öò 8 2) =∂iÛ 8 2) aã≤‡ÖÏ¡MÏ<£, J=∞~°Îº¿ã<£ 3) PQÆã¨∞ì 8 4) ÃãÃÑìO|~ü 8 3) Å`å =∞OˆQ+¨¯~ü, Z"£∞.Zãπ.ã¨∞|ƒÅH˜Δ ‡127. „ѨѨOK« h˜ =#~°∞Å k<À`«û==Ú „Ѩu ã¨O=`«û~°=Ú [~°∞Ѩ|_»∞#k 4) Å`å =∞OˆQ+¨¯~ü, ~°q â◊OHõ~ü 1) AÖˇ· 25 2) E<£ 20 142. Z<£.˜.P~ü. *ÏfÜ«∞ J"å~°∞¤#∞ á⁄Ok# "≥Ú^Œ ˜ =ºH˜Î. 3) "Õ∞ 21 4) =∂iÛ 22128. SHõº~å[ºã¨q∞u 1992Ö’ Ѩ$näfi tY~å„QÆ— ã¨=∂"Õâ◊=Ú [iy#k 1) ÉèÏ#∞=∞f ~å=∞Hõ$+¨‚ 2) a.Hõ#HõO NS ZHõ¯_»? 3) QÆ∞=∞‡_ç "≥OHõ>Ëâ◊fi~°~å=Ù 4) JH˜¯<Õx <åˆQâ◊fi~°~å=Ù 143. ^•^• ™êÃÇÏÉò á¶êÖ˯ J"å~°∞¤— #∞ á⁄Ok# "≥Ú^Œ ˜ =ºH˜Î IO 1) <≥·~Àc 2) ™êìH±Ç¨ÏŸ"£∞ 3) iÜ≥∂_ô[h~À 4) HÀº’ 1) ã¨`«ºl`üˆ~ 2) Ѩ$näfi~å*òHõѨÓ~ü AT129. Ü«Ú.Zãπ.Z. ^Õâ◊ ™êfi`«O„`«º k<À`«û=O [~°∞QÆ∞~ÀA. 3) ^ÕqHÍ ~å}˜ ~ÀiKü 4) JH˜¯<Õx <åˆQâ◊fi~°~å=Ù 1) E<£ 4 2) AÖˇ· 4 IC 144. ÉèÏ~°`«^Õâ◊O "≥Ú`«ÎO Zxfl Ñ≤<£HÀ_£ *’#∞¡QÍ qÉèílOѨ|_çOk? 3) Ѷ≤„|=i 4 4) =∂iÛ 4 1) 5 2) 6 UN130. =∞# *ÏfÜ«∞ [O`«∞=Ù. 3) 7 4) 8 1) z~°∞`«Ñ¨Ùe (áêO^äŒ~ü) 2) ã≤OǨÏO 145. "≥∞~Ú<£ HͺOѶπ— (Mein Kampf) „QÆO^äŒ ~°K«~Ú`«. M 3) P=Ù 4) ѨÙe131. =∞# *ÏfÜ«∞ ѨÙ+¨ÊO. 1) J_®ÖòÊù Ç≤Ï@¡~ü 2) *’ÃãѶπ ™êìe<£ OM 1) ã¨∂~°ºHÍO`«O (ã¨<£Ñ¨¡=~ü) 2) Hõ=∞Å=Ú (Ö’@ãπ) 3) "≥∞iÖò „ã‘ìÑπ 4) „á¶êOH± ã≤<å„`« 146. "≥·ò Ô~=Å∂º+¨<£— J#QÍ "Õ ˜ L`«ÊuÎx ÃÑOK«@O? C 3) |Ou ѨÙ=Ùfi (=∂iQÀÖò¤) 4) QÆ∞ÖÏa (~À*ò)132. „ѨѨOK« "å}˜[º ã¨Oã¨÷ „Ѩ^è•# HÍ~åºÅÜ«∞=Ú U~åÊ>ˇÿ L#flk ZHõ¯_»? 1) áêÅ∞ 2) ѨuÎ & 1) ã≤fi@˚~å¡O_£ 2) „wãπ 3) =º=™êÜ«∞O 4) ÉÁQÆ∞æ IA 3) *ˇh"å 4) ã‘fi_»<£ 147. Ѩ^ŒÃÇ·Ï^Œ∞ ã¨OYºÅ Ü≥ÚHõ¯ ã¨~åã¨i 41.4 J~Ú#KÀ, D ã¨OYºÅ133. „ѨѨOK« „^Œ=ºq^è•#=Ú (IMF) U~åÊ>ˇÿ# `Õk. ED "≥Ú`«Î"≥∞O`«? 1) 21 E<£, 1945 2) 29 _çÃãO|~ü, 1946 1) 620 2) 414 3) 27 _çÃãO|~ü, 1945 4) 24 AÖˇ·, 1947 M 3) 621 4) 440134. Ü« Ú .l.ã≤ . K« @ ì = Ú, 1956 x|O^è Œ # Å „Ѩ H Í~° = Ú L#fl EE qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞=ÚÅ `«~°QÆ`«∞Å∞. 148. ÉèÏ~°`«^Õâ◊=Ú QÆ}`«O„`« k<À`«û==Ú#∞ 1996= ã¨O=`«û~°=ÚÖ’ â◊√„Hõ"å~°=Ú [~°∞ѨÙH˘#flk. W^Õ k<À`«û==Ú#∞ 2000 ã¨O=`«û~°=ÚÖ’ SR 1) <åÅ∞QÆ∞ 2) P~°∞ 3) Ô~O_»∞ 4) Ѩk U k#=Ú# [~°∞ѨÙH˘#flk?135. J`«ºkèHõ [<åÉèÏ QÆÅ ÉèÏ~°`«^Õâ◊ ˆHO„^Œáêe`« „áêO`«O. 1) |∞^èŒ"å~°=Ú 2) ™È=∞"å~°=Ú 1) #∂º_èçb¡ 2) JO_»=∂<£, xHÀÉÏ~ü nfiáêÅ∞ 3) â◊√„Hõ"å~°=Ú 4) QÆ∞~°∞"å~°=Ú 3) K«O_ôѶ¨∞~ü 4) ѨÙ^Œ∞KÕÛi 149. ã¨=¸Ç¨Ï=Ú#‰õΩ Ö’#∞QÍx ^•xx QÆ∞iÎOѨÙ=Ú.136. "åºÅ∂º-Ü«∂_≥_£ Ѩ#∞fl XHõ. 1) ã¨O`À+¨=Ú 2) #=Ùfi 1) =$uΠѨ#∞fl 2) P^•Ü«∞Ѩ٠Ѩ#∞fl 3) P#O^Œ=Ú 4) L^ÕfiQÆ=Ú 3) XHõ¯ aO^Œ∞=٠Ѩ#∞fl 4) |Ǩïà◊-aO^Œ∞=ÙŠѨ#∞fl 150. h=Ù XHõ ÉÏ^茺`åÜ«Ú`« áœ~°∞_çq. h ^Õâ◊=Ú Ü«Ú^Œú=Ú137. *ÏfÜ«∞ JHõΔ~å㨺`« q∞+¨<£#∞ „áê~°OaèOz# `Õk. 1) 7 AÖˇ·, 1982 2) 5 U„Ñ≤Öò, 1984 <≥^Œ∞~˘¯O@∞#flk. D ã¨=∞Ü«∞OÖ’ h Ü≥ÚHõ¯ =ÚYº Hõ~°Î=º"Õ∞k? 3) 5 "Õ∞, 1988 4) 2 E<£, 1983 1) ~°HõΔ} HÀã¨=Ú WO˜ Ѩ@∞ì<Õ LO_»∞@138. áêÏfl ÃÇ·ÏHÀ~°∞ìÖ’ XˆH ~ÀA „Ѩ^è•# <åºÜ«∞=¸iÎQÍ Ñ¨xKÕã≤#k 2) SHõº`«#∞ HõeæOK«∞@ 1) Zãπ.P~ü.^•ãπ 2) a.Ñ≤.~°≠Ï 3) Ѷ¨∞~°¬}#∞ U~°Ê~°K«∞@ 3) Z.ÔH. ã¨~å¯~ü 4) Z.Z<£.ˆ~ 4) TǨQÍ#=ÚÅ#∞ "åºÑ≤Î KÕÜ«Ú@ 6
 7. 7. ["å|∞Å∞ 1. 4 2. 1 3. 3 4. 1 5. 4 6. 4 7. 1 8. 3 9. 1 10. 4 11. 2 12. 1 13. 2 14. 1 15. 4 16. 3 17. 2 18. 4 19. 2 20. 1 21. 2 22. 3 23. 4 24. 2 25. 1 26. 3 27. 1 28. 2 29. 1 30. 4 31. 2 32. 1 33. 4 34. 2 35. 2 36. 1 37. 1 38. 3 39. 1 40. 2 41. 1 42. 1 43. 3 44. 4 45. 1 46. 4 47. 3 48. 4 49. 1 50. 1 51. 4 52. 3 53. 3 54. 1 55. 1 56. 2 57. 4 58. 3 59. 1 60. 2 61. 4 62. 3 63. 1 64. 4 65. 3 66. 2 67. 4 68. 1 69. 4 70. 1 71. 3 72. 4 73. 3 74. 1 75. 4 76. 1 77. 1 78. 4 79. 1 80. 2 81. 1 82. 4 83. 1 84. 2 85. 4 86. 1 87. 2 88. 1 89. 3 90. 1 91. 1 92. 2 93. 1 94. 3 95. 1 96. 2 97. 1 98. 3 99. 1 100. 3 NS 101. 1 102. 4 103. 1 104. 2 105. 3 106. 1 107. 4 108. 2 109. 1 110. 3 111. 2 112. 1 113. 4 114. 2 115. 1 116. 3 117. 2 118. 1 IO 119. 3 120. 1 121. 4 122. 1 123. 4 124. 3 125. 1 126. 2 127. 4 128. 3 129. 2 130. 4 AT 131. 2 132. 3 133. 3 134. 1 135. 1 136. 4 137. 3 138. 2 139. 2 140. 4 IC 141. 1 142. 4 143. 3 144. 4 145. 1 146. 1 147. 3 148. 1 149. 4 150. 2 UN Ѩq„`«É∂q∞ íè áêÅã‘<å Î q=~°}Å∞ M ÃÇÏi‡ò ~å[ºO H˘iÜ«∂2. ã¨∂~°∞º_»∞ L^Œ~ÚOKÕ ^Õâ◊O (Land of the Rising Sun) ~°`åflÅ nq ɡ„ÃÇ·Ï<£ OM["å|∞ : [áê<£ Å=OQÍÅ nq "≥∞_»QÍ㨯~ü =∞^茺^èŒ~å „áêO`«Ñ¨Ù `åà◊ѨÙK≥q r„ÉÏŤ~ü Cq=~°} : |OQÍ~°∞ Q˘„Ô~Å ^Õâ◊O P„¿ãeÜ«∂ ì =∂ѨÙÖò K≥@¡ ^Õâ◊O H#_® Ô & qq^èŒ „Ѩ^ÕâßÅ∞ – <å=∂O`«~åÅ∞ HõOQÍ~°∞Å ^Õâ◊O P„¿ãeÜ«∂ ì IA J~°÷~å„u ã¨∂~°∞º_»∞ L^Œ~ÚOKÕ ^Õâ◊O <åˆ~fi eb¡Ñ¨ÓÅ ^Õâ◊O H#_® Ô PHÍâ◊ tY~åÅ #QÆ~°O PH±ûѶ¨~ü¤ („a@<£) ã¨Ç¨Ï„㨠ã¨~°ã¨∞ûÅ ^Õâ◊O Ѷ≤<£ÖÏO_£ ED PHÍâ◊ Ǩ~å‡ ºÅ #QÆ~°O #∂ºÜ«∂~ü¯ (J"≥∞iHÍ) ã¨∂~°∞º_»∞ L^Œ~ÚOKÕ ^Õâ◊O [áê<£ P„_çÜ«∂˜H± ã¨=Ú„^Œ~å}˜ "≥xãπ (W@b) L^ŒÜ«∞ „ѨâßO`« ^Õâ◊O H˘iÜ«∂ M he Ѩ~°fi`åÅ∞ hÅyiH˘O_»Å∞ (ÉèÏ~°`«^Õâ◊O) ѨOK«#^Œ∞Å „áêO`«O ѨO*ÏÉò (ÉèÏ~°`«^Õâ◊O) EE ã¨fi~°‚^Õ"åÅÜ«∞ #QÆ~°O J=∞$`«ã¨~ü (ÉèÏ~°`«^Õâ◊O) ~˘>ˇìÅ ^Õâ◊O ™ê¯òÖÏO_£ ~å[Éèí=<åÅ #QÆ~°O HÀÖòHõ`å (ÉèÏ~°`«^Õâ◊O) `≥Å¡ U#∞QÆ∞Å ^Õâ◊O ^ä•Üü∞ÖÏO_£ SR ã¨fi~°‚ã≤OǨÏ^•fi~° #QÆ~°O âß<£„á¶êxû™È¯ (J"≥∞iHÍ) Ñ≤_»∞QÆ∞Å ^Õâ◊O Éè∂Ï<£ í ã¨Ñ¨Îy~°∞Å #QÆ~°O ~À"£∞ (W@b) <≥=~ü <≥=~ü ÖÏO_£ „ÃÑ·sãπ (<å~üÎ P„¿ãìeÜ«∂) k=º^•fi~åÅ #QÆ~°O "å+≤OQ∑@<£ (_ç.ã≤) Ñ≤OH±ã © ≤ *ˇ·Ñ¨Ó~ü Ü«¸~°Ñπ HÍH±Ñò ≤ ɡbÜ∞O ˚ « S~Àáê YO_» P@ã¨÷ÅO ã≤fi@˚~å¡O_£ pHõ YO_»O ˜ P„ѶHÍ≤ Jˆ~aÜ«∂ ã¨=Ú„^ŒÑ¨Ù~å}˜ H˘zÛ<£ (ÉèÏ~°`«^Õâ◊O) =∞~°HõÖòѨ٠nq S~å¡O_£ HÍfiHõ~ü ã≤ © Ѷ≤Å_≥eÊùÜ«∂ (J"≥∞iHÍ) ™ê„=∂[º #QÆ~°O #∂ºÜ«∂~ü¯ (J"≥∞iHÍ) #^Œ∞Å ^Œ∞:Y^•~Úx (s=~ü PѶπ ™ê~À) „|ǨχѨل`« (ÉèÏ~°`«^Õâ◊O) J#â◊fi~° #QÆ~°O ~À"£∞ (W@b) ɡOQÍÖò ^Œ∞:Y^•~Úx ^•"≥∂^Œ~ü #k x¿+^Œ #QÆ~°O ÖÏ™ê ˜Éˇò K≥·<å ^Œ∞:Y^•~Úx Ǩï"åOQ∑ Ǩϟ ÉèÏ~°`«^Õâ◊ L^•º#=#O ɡOQÆà¥~°∞ ◊ ÉèÏ~°`«^Õâ◊ ã¨∞QÆO^èŒ „^Œ"åºÅ `À@ H~°à◊ ˆ ÉèÏ~°`«^Õâ◊ ã≤OǨÏ^•fi~°O =ÚOɡ· S~Àáê ~Ày @s¯ =∞Ǩ`«Î~° âıfi`«=∂~°æO „ÉÏ_Õfi (#∂ºÜ«∂~ü¯) "≥òã © · ≤ ɡÖò„Q_£ (Ü«ÚQÀ¿ãqÜ«∂) ˆ ¡ WOQÍ¡O_»∞ ^Õâ◊ L^•º#=#O HOò Ô "åÜ«Ú#QÆ~O ° zHÍQÀ (J"≥∞iHÍ) <≥·Å∞#n =~°„Ѩ™ê^ŒO DlѨÙì `≥Å¡"å_ç ã¨=∂kè yxÜ«∂ f~°O „QÍ<≥·ò #QÆ~°O P|sì<£ („a@<£) „ѨѨOK« q∞H˜¯e UHÍO`« nfiѨO „˜ã¨ì<£ _®K«∞<å› HõÖ’¡Å ã¨=Ú„^ŒO JÏ¡O˜H± =∞Ǩã¨=Ú„^ŒO 7
 8. 8. 4. Nife J#∞ Ѩ^Œ=Ú D „H˜Ok "åxÖ’ ^ÕxH˜ ã¨O|OkèOz#k? 2. W`«~° „QÆO^ä•Å∞ : JOQÆ∞`«~ü xHÍÜ«∞O, ‰õΩ^ŒH± #HÍÜ«∞O, Jâ’Hõ=^Œ<,£ Î Ì["å|∞ : Éèí∂q∞ Ü≥ÚHõ¯ =∞^茺 ÉèÏQÆ=Ú J=^è•#â◊`«H±, k=º=^èŒ<£, |∞^ŒúK«i`«, ™œO^Œ~°#O^ŒO, q∞eO^ŒÑ¨<˘›,q=~°} : P~°º =∞OAN =¸ÅHõÅÊO, Åe`« q™êÎ~°O. 16. WO_çÜ«∂`À "åºáê~° ã¨O|O^èŒ=ÚÅ#∞ U~°Ê~°K«∞‰õΩ#fl "≥Ú@ì"≥Ú^Œ ˜ Éè∂JO`«~åƒùQO í Æ ^Õâ◊=Ú ["å|∞ : áÈ~°∞ÛQÆÖò Éèí∂Ѩ@ÅO q=~°} : áÈ~°∞Ûwã¨∞ „áê|źO: ã≤=∂Öò áÈ~°∞Ûwã¨∞ <åq‰õΩ_»∞ "å™È¯_çQÍ=∂ 1498 "Õ∞ 27# HÍeHõò KÕ~å_»∞. Wk Kåi„`å`«‡Hõ ã¨OѶ∞¨ @#. W^Õ ^•i# =∞~À™êi ‰õÄ_® ѨÜ∞« xOz# ã≤=∂ "å™È¯_çQÍ=∂‰õΩ ™ê÷xHõ „ѨÉèí∞=ÙÅ P^Œ~°} ÅaèOzOk. ÉèÏ~°`«^Õâ◊O`À "åºáê~°O =∞Oz ÖÏÉèí™ê˜QÍ =∂iOk. H˘kÌHÍÅOÖ’<Õ "å~°∞ HÍeHõò, xÃѶ H˘zÛ<£, Hõ##∂~üÅÖ’ =~°ÎHõ ™ê÷=~åÅ∞ U~°Ê~°∞Û‰õΩ<åfl~°∞. HÍx™êìOò<ÀѨÙÖò ^•fi~å [iy# =~°ÎHÍ#flO`å D #∂`«# ã¨=Ú„^Œ =∂~åæxH˜ |^ŒÖÏ~ÚOK«_»O [iyOk. JO`«=~°‰õΩ J~°|∞ƒÅ „áê|źOÖ’ L#fl "å}˜[ºO áÈ~°∞Ûwã¨∞ "åiH˜ ã¨O„Hõq∞OzOk. áÈ~°∞Ûwã¨∞ QÆ=~°fl~üQÍ _ô Pe‡_®— ã¨=Ú„^•kèѨ`«ºO NS ^•fi~å D "å}˜*Ϻxfl Ѩi~°H˜ΔOK«∞HÀ"åÅx ÉèÏqOKå_»∞. D q^è•<åxfl |∂¡ "å@~ü áêÅã‘— JOÏ~°∞. J`«x `«~åfi`« QÆ=~°fl~üQÍ =zÛ# PÖò|∞HÍ~ü¯ IO "åºáê~°O xÅ|_®ÅO>Ë ~å[H©Ü∞« PkèHºõ `« P=â◊ºHõ=∞x ÉèÏqOKå_»∞. 1510Ö’ ATÉè∂q∞ JO`«~åƒùQO í Æ QÀ"å, 1511Ö’ =∞ÅHͯÅ#∞ P„Hõq∞OK«∞HÀ=_»"∞Õ H͉õΩO_® PˆQflÜ«∂ã≤Ü∂Ö’ « Éèí∂q∞ JO`«~åƒùQÆOÖ’ LO_Õ LëÈ‚„QÆ`« ã¨∂~°∞ºx LëÈ‚„QÆ`«‰õΩ ‰õÄ_® „áê|źO ã¨OáêkOKå_»∞. q[Ü«∞#QÆ~° ™ê„=∂*Ϻkè<`« J~Ú# NHõ$+¨‚ Õ ICã¨=∂#OQÍ LO@∞Ok. Éèí∂q∞ #∞Oz ÃÑ·H˜ "≥à◊√Î#fl H˘nÌ "≥Ú^Œ@ LëÈ‚„QÆ`« ^Õ=~åÜ«∞ʼnõΩ JtfiHõ |ÅO ã¨=∞‰õĈ~Û +¨~°`«∞`À ã¨Okè KÕã¨∞‰õΩx |ÅO`«yæ áÈ`«∞Ok. =∞iO`« ÃÑH˜ "≥à§ı @ѨʘH˜ =∞m§ J`«ºkèHõ LëÈ‚„QÆ`« LO@∞Ok. · ÃÑOK«∞‰õΩ<åfl_»∞. 1670Ö’ áÈ~°∞Ûwã¨∞ "å~°∞ PO„^èŒ^Õâ◊OÖ’x =∞zbѨ@flOÖ’ UNÉè∂q∞ ֒ѨÅ, Éè∂q∞H˜ |Ü«∞@ ‰õÄ_® ~°H~HÍŠѨiã≤`∞Å∞ LO_Õ „áêO`åÅ∞ í í õ° ÷ « ™ê÷=~°O U~°Ê~°∞Û‰õΩ<åfl~°∞. QÀ"å, _»Ü«¸º, ™êÖòÃã˜ì, ™êO^äÀ"£∞ „áêO`åÅÖ’LOÏ~Ú. g˜x á⁄~°Å∞ J#∞‰õΩO>Ë, Éè∂q∞ ֒ѨŠ<åÅ∞QÆ∞, Éè∂q∞H˜ |Ü«∞@ í í ‰õÄ_® "åi ™ê÷=~åÅ∞ U~åÊ>ˇÿ =~°ÎHõ "åºáê~åÅ∞ =Ú=∞‡~°OQÍ ™êQÍ~Ú. MJ~Ú^Œ∞ „Ѩ^è•#"≥∞ÿ# á⁄~°Å∞ LOÏ~Ú. J~Ú`Õ HÍÅ„Hõ=∞OÖ’ J<ÕHõ HÍ~°}ÏÅ =Å¡ áÈ~°∞Ûwã¨∞ "å~°∞ q∞QÆ`å S~Àáê OM6. J`«ºÅÊ HÍÅO ~å„+¨ìѨuQÍ =º=ǨÏiOz# =ºH˜Î ~å*ϺŠáÈ©x `«@∞ìHÀÖËHõ `«=∞ „áê|ÖϺxfl HÀÖ’ÊÜ«∂~°∞.["å|∞ : a._ç.[˜ì 25. ÉèÏ~°`«^Õâ◊ Ö’H±ã¨Éèí "≥Ú^Œ ˜ ã‘ÊHõ~ü Cq=~°} : ["å|∞ : l.q. =∞øÅOHõ~ü q=~°} : & ÉèÏ~°`« ~å„+¨ìѨ`«∞Å∞ Ö’H±ã¨Éèí ã‘ÊHõ~°∞¡ ã¨OYº ¿Ñ~°∞ ZѨʘ #∞O_ç ZѨʘ=~°‰õΩ IA ~å„+¨ìѨu ¿Ñ~°∞ HÍÅѨiq∞u1. _®.~å*ËO„^Œ„Ѩ™ê^£ 1950 – 62 "≥Ú^Œ ˜ Ö’H±ã¨Éèí l.q.=∞øÖÏOHõ~ü 15–5–1952 07–3–1956 ED2. _®. 㨈~fiѨe¡ ~å^è•Hõ$+¨‚<£ 1962 – 67 Ô~O_»= Ö’H±ã¨Éèí ZO.J#O`«âÜ∞« #O ◊ 08–3–1956 10–5–19573. _®.*ÏH©~ü Ǩï¿ãû<£ 1967 – 69 JÜ«∞ºOQÍ~ü 11–5–1957 16–4–1962 M4. =~åǨÏyi "≥OHõ@yi 1969 – 74 =¸_»= Ö’H±ã¨Éèí Ǩï‰õΩOã≤OQ∑ 17–4–1962 16–3–1967 EE5. [ã≤ìãπ =∞ǨÏ=∞‡^£ Ç≤Ï^ŒÜ«∞`«∞ÖÏ¡1969 AÖˇ· PQÆãπìÅ =∞^躌 <åÅæ= Ö’H±ã¨Éèí hÅO ã¨Or=Ô~_ç¤ 17–3–1967 19–7–1969 `å`å¯eHõ ~å„+¨ìѨu S^Œ= Ö’H±ã¨Éèí QÆ∞~°∞^ŒÜ∂àò ã≤OQ∑ « 08–8–1969 19–3–1971 SR6. Ѷ¨„‰õΩnÌ<£ Pb JǨÏ=∞‡^£ 1974 – 77 22–3–1971 1–12–19757. a._ç.*ˇ ©ì (`å`å¯eHõ ~å„+¨ìѨu) 1977 Ѷ„≤ |=i AÖˇÅ =∞^躌 · |e~å"£∞ ÉèíQÆ`ü 5–11–1976 25–3–19778. hÅO ã¨Or= Ô~_ç¤ 1977 – 82 P~°= Ö’H±ã¨Éèí hÅO ã¨Or=Ô~_ç¤ 26–3–1977 13–7–19779. *Ï˝h *ˇ·Öòã≤OQ∑ 1982 – 87 H“^Œ∂~ü ã¨^•#O^ŒÃÇÏÔQ¤ 21–7–1977 21–1–198010. P~ü."≥OHõ„Ï=∞<£ 1987 – 92 U_»= Ö’H±ã¨Éèí |Å~åO [Hõ¯~ü 22–1–1980 15–1–198511. _®Hõì~ü â◊OHõ~ü^ŒÜ«∂Öò â◊~°‡ 1992 – 97 Zxq∞^Œ= Ö’H±ãÉíè ¨ |Å~åO [Hõ¯~ü 16–1–1985 18–12–198912. H.P~ü.<å~åÜ«∞}<£ Ô 1997 – 2002 `˘q∞‡^Œ= Ö’H±ãÉíè ¨ ~°c~ˆ 19–12–1989 9–7–199113. Z.Ñ≤.*ˇ.J|∞ÌÖò HõÖÏ"£∞ 2002 – 2007 Ѩ^= Ö’H±ãÉíè Œ ¨ t=~å*ò áê˜Öò 10–7–1991 22–5–199614. „ѨuÉèÏ áê˜Öò 2007 – „Ѩã¨∞Î`«O Ѩ^H˘O_»= Ö’H±ãÉíè Œ ¨ Ñ≤.Z.ã¨OQ͇ 23–5–1996 23–3–1998 Ѩ<fl≥ O_»= Ö’H±ãÉíè ¨ l.Z"£∞.ã≤.ÉÏÅÜ≥∂y 24–3–1998 20–10–199914. „uÑ‘@HÍÅ∞— D „H˜Ok "åxÖ’ Z=i Ѩq„`« QÆ„O^äŒ=ÚÅ∞["å|∞ : |∞^Œ∞úÅ∞ Ѩ^=¸_»= Ö’H±ãÉíè Œ ¨ l.Z"£∞.ã≤.ÉÏÅÜ≥∂y 22–10–1999 3–3–2002q=~°} : =∞<ÀǨÏ~ü QÆ*Ï#<£ *’+≤ 10–5–2002 "Õ∞ 2004 =~°‰Ωõ Ѩ^•flÅ∞QÀ ™È=∞<å^ä£ Kè@s˚ « 04–06–2004 03–06–2009É∫^Œú =∞`« „QÆO^ä•Å∞ : Ѩk¿ÇÏ#= g∞~å‰õΩ=∂~ü 03–06–2009 „Ñã∞¨ `O ¨ Ϋ 1. „uÑ≤@HÍÅ∞ : ã¨∞`«Î Ñ≤@HõO, q#Ü«∞ Ñ≤@HõO, Jaè^Œ=∞‡ Ñ≤@HõO. 8
 9. 9. 42. ™ê^è•~°} =∂#=ÙxÖ’ ~°HõÎ Ñ‘_»#O 130. =∞# *ÏfÜ«∞ [O`«∞=Ù.["å|∞ : 120/80 mm of Hg ["å|∞ : ѨÙeq=~°} : q=~°} : ~°HO ~°H<åàÏÖ’¡ H˘O`« Ñ‘_#O`À „Ѩ=Ç≤Ïã¨∞Ok. ^•xx ~°HÑ_#O— Îõ Îõ » Î Îõ ‘ » J}∞=}∞=Ù<å ~å[ã¨O L˜Ñ_∞`«∂, â∫~°º Ѩ~å„Hõ=∂ʼnõΩ ÃјOk ì ¨ » ìJOÏ~°∞. nxx ã≤ÊQÀ‡=∂<Àg∞@~°∞—`À H˘Å∞™êÎ~°∞. ™ê=∂#º ~°HõÎÑ‘_»#O ¿ÑÔ~·# ѨÙex *ÏfÜ«∞ [O`«∞=ÙQÍ x~°‚~ÚOKå~°∞. Pk#∞Oz ѨÙex120/80. nxÖ’ ÃÑ· ã¨OYº ã≤™ÈìeH± Ñ‘_»<åxfl, H˜Ok ã¨OYº _»Ü«∂™ÈìeH± ^è≥·~°º™êǨϙêʼnõΩ =∂~°∞¿Ñ~°∞QÍ ¿Ñ~˘¯OÏ~°∞. g˜Ö’ ~åÜ«∞Öò ɡOQÍÖòÑ‘_»<åxfl `≥eÜ«∞KÕ™êÎ~Ú. ~°HõÎÑ‘_»#O WO`«HõO>Ë JkèHõOQÍ LO>Ë ^•xx ѨÙÅ∞Å∞ J`«ºO`« „Ѩã≤kú K≥Ok#q. 1972 #=O|~ü #∞O_ç ѨÙex *ÏfÜ«∞JkèHõ ~°HõÎÑ‘_»#O— ÃÇ·ÏѨ~ü >ˇ#¬<£ ÖË^• ÃÇ·Ï a.Ñ≤. JOÏ~°∞. [O`«∞=ÙQÍ Ñ¨iQÆ}˜ã¨∞Î<åfl~°∞. ѨÙe =∞# *ÏfÜ«∞ [O`«∞=Ù. Wk â◊H˜ÎH˜,45. H˜~°}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ „H˜Ü«∞‰õΩ J=ã¨~°O ÖËxk? P_»O|~åxH˜ zǨÏflO. #Å¡ ˜ Kå~°Å∞ L#fl ɡOQÍÖò ~åÜ«∞Öò >ˇÿQÆ~ü XHõ["å|∞ : ÃÇ·Ï„_À[<£ JO^Œ"≥∞ÿ# [O`«∞=Ù. D #Å¡ ˜ Kå~°Å∞ ѨÙe ÉÏ^•=Ú ~°OQÆ∞ ÖË^• ÖË`«q=~°} : QÀ^è Œ ∞ =∞ ~° O QÆ ∞ K« ~ ° ‡ OÃÑ· JO^Œ O QÍ Hõ # |_» ` å~Ú. Ѩ Ù Å∞Å∞ ÉÏQÍH˜~°}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ „H˜Ü«∞: D^ŒQÆÅ∞QÆ∞`å~Ú. =∞QÆ Ñ¨ÙeH˜ XHõ ˜ q∞Oz# P_» ѨÙÅ∞Å`À ã¨O|O^èŒO LO@∞Ok. KåÖÏ J~°∞^Œ∞QÍ =∞QÆ Ñ¨Ùe ‰õΩ@∞O| ÉÏ^茺`«#∞ x~°fiÇ≤Ïã¨∞ÎOk. "≥ÚHõ¯, áÈ+¨}‰õΩ P^è•~°"≥∞ÿ# H˜~°}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ„H˜Ü«∞ ã¨$+≤ìÖ’x `«e¡ ѨÙÖË Ñ≤Å¡Å ÉÏ^茺`«#∞ fã¨∞‰õΩO@∞Ok. ѨÙÅ∞Å∞ ѨQÆ ˜ ѨÓ@ =∞iÜ«Úr=~åâ◊√Å PǨ~åxH˜ P^è•~°O. P‰õΩѨKÛ« x "≥ÚHõ¯ÅÖ’ LO_Õ Ç¨Ïi`« ~}∞=ÙÅ∞ ˆ ~å„u Ñ¨Ó ‰õÄ_® "ÕÏ_»∞`å~Ú. J=HÍâßÅ∞, J=ã¨~åÅÃÑ· "Õ@ P^è•~°Ñ¨_çã¨∂~°ºHÍOuÖ’ HÍ~°ƒ<£_PH· û_£, h˜x LѨÜ∂yOz HÍ~ÀƒÃÇÏ„_Õòû#∞ `«Ü∂~°∞ ·≥ Ô ≥ · « LO@∞Ok. ÉÏQÍ Zky# ѨÙe 318 ÃãO©g∞@~°∞¡ LO@∞Ok. |~°∞=Ù 226KÕ¿ã HÍOu ~°™êÜ«∞# K«~º° Wk. H˜~}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ„H˜Ü∞« [~°Q_®xH˜ HÍOu, ° Æ NSHÍ~°ƒ<£_≥·PÔH· û_£, ǨÏi`«ˆ~}∞=Ù, h~°∞ J=ã¨~°O. "≥Ú^ŒÅ∞ 272 ˆHrÅ ^•HÍ LO@∞Ok. ѨÙe ã≤OǨÏOÖÏ UѨÙQÍ ÃÑiy# QÆ_ç¤, JHõ¯_»Hõ¯_» ÃÑiy# K≥@¡ =∞^茺 H͉õΩO_® ÉÏQÍ ^Œ@ì"≥∞ÿ# J_»qÖ’HÍOu : IO x=ã≤ã∞¨ Ok.Î HÍOu XHõ â◊H˜Î ~°∂ѨO. Wk á¶ÈÏ#∞Å ~°∂ѨOÖ’ LO@∞Ok. ATá¶ÈÏ<£Ö’ LO_Õ â◊H˜Îx HÍfiO@O— JOÏ~°∞. HÍOu `«~°OQÆ^è≥·~°…ºO ÃÑiˆQH˘nÌ 133. „ѨѨOK« „^Œ=ºq^è•#=Ú (IMF) U~åÊ>ˇÿ# `Õk.HÍfiO@OÖ’x â◊HΘ `«Q∞`∞Ok. D â◊Hx ^äÅHÍ~Ú_£ á⁄~°ÃÑ# L#fl Ѩ„`«ÇÏi`« Ææ « Θ ·≥ · ¨ ["å|∞ : 27 _çÃãO|~ü, 1945 ICJ}∞=ÙÅ∞ â’+≤Oz, H˜~°}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ„H˜Ü«∞#∞ „áê~°Oaè™êÎ~Ú. q=~°} : S.ZO.ZѶπ#∞ „ɡ@ì<£ L_£û ã¨=∂"Õâ◊O (1944) ã≤á¶ê~°∞ûÅ g∞^Œ UNHÍ~°ƒ<£_≥· PÔH·û_£ : 1945 _çÃãO|~ü 27# U~åÊ@∞ KÕ™ê~°∞. Wk 1947 #∞O_ç `«# HÍ~°ƒ<£_≥·PÔH· û_£ qã¨~°}— „Ѩ„H˜Ü«∞ ^•fi~å Hõ}ÏÅÖ’H˜ „Ѩ"Õtã¨∞ÎOk. HÍ~°ºHõÖÏáêÅ#∞ „áê~°OaèOzOk. nx „Ѩ^è•# HÍ~åºÅÜ«∞O "å+≤OQÆì<£Ö’ MWO^Œ∞Ö’ Ѩ„`«~°O„^è•Å∞ „Ѩ=ÚY áê„`« =Ç≤Ï™êÎ~Ú. Ѩ„`« ~°O„^è•Å ã¨OYºÃÑ·H˜~°}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ„H˜Ü«∞ ˆ~@∞ P^è•~°Ñ¨_ç LO@∞Ok. HõÅ^Œ∞. WO^Œ∞Ö’ 184 ã¨Éèíº^ÕâßÅ∞<åfl~Ú. WO^Œ∞Ö’ 2,693 =∞Ok OM L^ÀºQÆ∞Å∞<åfl~°∞. ã¨=∞㨺Å`À H˘@∞ìq∞Ïì_»∞`«∞#fl ^ÕâßʼnõΩ Pi÷Hõ ã¨Ç¨Ü«∞OǨÏi`« ˆ~}∞=Ù: KÕÜ«∞@O, JO`«~å˚fÜ«∞ „^Œ=º ã¨Ç¨ÏHÍ~°O ÃÑOá⁄OkOK«_»O, =∂~°HõѨو~@∞¡ Wk Ѩ„`åÅÖ’x Ѩ„`åO`«~° Hõ}ÏÅÖ’ LO@∞Ok. WO^Œ∞Ö’x C xÅHõ_QÍ LO_Õ@∞¡ K«∂_»_O, JO`«~å˚fÜ«∞ "å}˜[ºOÖ’ QÆÅ ÃÇÏK«∞Û`«Q∞Å#∞ » » Ææ^ä≥·ÅHÍ~Ú_£ á⁄~°Ö’x H˘=Ùfi ÉèÏQÆOÖ’ J<ÕHõ =~°‚ „^Œ"åºÅ∞ Hõiy LOÏ~Ú. Hõx+¨ì ™ê÷~ÚH˜ `«yæOK«_»O S.ZO.ZѶπ „Ѩ^è•# Hõ~°Î=ºO. S.ZO.ZѶπ#∞ É’~°∞¤ &Wq K«~åº ˆHO„^•Å∞QÍ xi‡`«"≥∞ÿ LOÏ~Ú. g˜Ö’ XHõ>ˇÿ# Ѩ„`«Ç¨Ïi`åÅ∞ PѶπ QÆ=~°fl~°∞¡ x~°fiÇ≤Ïã¨∂Î, xÜ«∞O„uã¨∞ÎOÏ~°∞. „Ѩu ^Õâ◊O XHõ QÆ=~°fl~ü#∞ IAHÍOuâ◊H˜Îx „QÆÇ≤ÏOz K«~庈HO„^•Å‰õΩ Ñ¨OѨ_»O ^•fi~å H˜~°}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ <åq∞<Õò KÕã¨∞ÎOk. S.ZO.ZѶπÖ’ ã¨Éèíº`«fiO =Å# 250 F@∞¡, ^•xÖ’ QÆÅ„H˜Ü∞« ‰õΩ `À_»Ê_»`å~Ú. H˜~}[#º ã¨OÜ≥∂QÆ„H˜Ü∞« Ö’ HÍOuâ◊HΘ ~°™êÜ«∞# â◊HQÍ ° Θ Zãπ._ç.P~ü HÀÏ =Å# q∞ye# F@∞¡ Åaè™êÎ~Ú. "≥Ú`«ÎO S.ZO.ZѶπ ED=∂~°∞`«∞Ok. Wk HÍOu xëê¯Ou K«~°ºÅ ^•fi~å [~°∞QÆ∞`«∞Ok. HÀÏÖ’ 1.91 âß`«O ÉèÏQÆO ÉèÏ~°`«^Õâ◊O Hõey LOk. "≥Ú^Œ ˜ ™ê÷#OÖ’104. HõÅHõ`åÎ, =∞„^•ã¨∞, ÉÁOÉÏ~Ú qâ◊fiq^•ºÅÜ«∂Å∞ U~åÊ@~Ú# J"≥∞iHÍ, `«~åfi`« ™ê÷<åÅÖ’ [áê<£, [~°‡h, „á¶ê<£û, Ü«Ú.ÔH.Å∞ L<åfl~Ú. M ã¨O=`«û~°O. S.ZO.ZѶπ HÀÏÖ’ QÆÅ "åÏ#∞ |>Ëì PÜ«∂ ^ÕâßÅ F˜OQ∑ ǨωõΩ¯Å∞ Hõey EE["å|∞: 1857 L<åfl~Ú. HÍ=Ù# ^èŒxHõ ^ÕâßÅ∞ JkèHõ F˜OQ∑ ǨωõΩ¯Å∞ Hõey =Ù<åfl~Ú.q=~°}: 1971 =~°‰õΩ S.ZO.ZѶπÖ’ HÀÏÖ#∞ J"≥∞iHõ<£ _®Å~°¡Ö’ K≥¿ÑÊ"å~°∞. HÍh SR ÖÏ~ü¤ HÍxOQ∑ HÍÅOÖ’ (1856–62) 1857Ö’ HõÅHõ`åÎ, ÉÏOÉË, 1971 #∞O_ç Zãπ._ç.P~ü(ÃãÊ+¨Öò „_®~ÚOQ∑ Ô~·òû) ÅÖ’ K≥|∞`«∞<åfl~°∞. D=∞„^•ãπ Ü«¸x=iû©Å ™ê÷Ѩ# [iyOk. Zãπ._ç.P~ü<Õ ¿ÑѨ~ü QÀÖò¤ Jx ‰õÄ_® JOÏ~°∞. Zãπ._ç.P~ü. qÅ∞=#∞ J"≥∞iHõ<£ _®Å~ü, [áê<£ Ü«∞<£, „a©+π áœO_£, Ü«¸~ÀÅ P^è•~°OQÍ x~°‚~Úã¨∞Î<åfl~°∞.111. JO`«~å˚fÜ«∞ <åºÜ«∞™ê÷# „Ѩ^è•# HÍ~åºÅÜ«∞O L#flKÀ@∞.["å|∞ : ¿ÇÏQ∑ 140. SHõº~å[º ã¨q∞u Ü≥ÚHõ¯ ã¨Éèíº^ÕâßÅ ã¨OYº.q=~°} : ["å|∞ : 192 JO`«~å˚fÜ«∞ <åºÜ«∞™ê÷#O ˆHO„^Œ HÍ~åºÅÜ«∞O k ¿ÇÏQ∑, q=~°} :<≥^Œ~å¡O_£ûÖ’ LOk. Éèí„^Œ`å =∞O_»e, ™ê^è•~°} ã¨Éèí Z#∞fl‰õΩ#fl 15 =∞OkH˜ SHõº~å[ºã¨q∞u 1945 JHÀì|~°∞ 24 #∞Oz JkèHÍiHõOQÍ J=∞Ö’¡H˜<åºÜ«∞=¸~°∞ÎÅ∞ JO`«~å˚fÜ«∞ <åºÜ«∞™ê÷#OÖ’ LOÏ~°∞. gi Ѩ^ŒgHÍÅO9 Uà◊√¡. 15 =∞OkÖ’ U W^ŒÌ~°∂ XˆH ^ÕâßxH˜ K≥Ok# "åÔ~· LO_»‰õÄ_»^Œ∞. =zÛOk. „Ѩã∞¨ `O SHõº~å[ºã¨q∞uÖ’192 ã¨Éºíè ^ÕâßÅ∞ L<åfl~Ú. ÃãÃÑO|~°∞ Î « ìJ=ã¨~°"≥∞ÿ# ã¨=∞Ü«∂Ö’¡ <åºÜ«∞™ê÷#O <åºÜ«∞ ã¨O|Okè`« JOâßÅÃÑ· ã¨q∞u 2000Ö’ Ѩã≤Ѷ≤H± n=ÙÖ’¡x `«∞=Å∞ 189= ã¨Éèíº ^Õâ◊OQÍ KÕiOk. ÃãÃÑìO|~°∞JOQÍʼnõΩ, J#∞|O^èŒ ã¨Oã¨÷ʼnõΩ ã¨ÅǨÅ∞ Wã¨∞ÎOk. ã¨Éèíº ^ÕâßÅ =∞^茺 2002Ö’ ã≤fi@˚~å¡O_£† `«∂~°∞Ê `≥=¸~°∞¡ =~°∞ã¨QÍ 190, 191= ã¨Éºíè ^ÕâßÅ∞QÍ ·q"å^•Å Ѩiëê¯~åxH˜ ‰õÄ_® Hõ$+≤ KÕã¨∞ÎOk. <åºÜ«∞™ê÷#O ã¨=∂"ÕâßxH˜ 9 ã¨q∞uÖ’ KÕ~å~Ú. 2006 E<£Ö’ ÃãiƒÜ«∂ #∞Oz ™êfi`«O„`«ºO á⁄Ok#=∞Ok <åºÜ«∞=¸~°∞ÎÅ HÀ~°O LO_®e. JO`«~å˚fÜ«∞ <åºÜ«∞™ê÷#O 3 =∂O>ˇh„QÀ ã¨q∞uÖ’ 192= ã¨Éºíè ^ÕâOQÍ KÕiOk. [<åÉèÏ Ñ¨~OQÍ `«∞=Å∞, ◊ °ã¨O=`«û~åŠѨ^Œg HÍÖÏxH˜ J^茺HõΔ, Láê^茺‰õΔΩÅ#∞ Z#∞fl‰õΩO@∞Ok.JO`«~å˚fÜ«∞ <åºÜ«∞™ê÷#OÖ’ WOy¡+π, „ÃѶOKü JkèHÍ~° ÉèÏ+¨Å∞. "≥·âßźO Ѩ~°OQÍ "≥Ú<åHÀÅ∞ Juz#fl ã¨Éèíº ^ÕâßÅ∞QÍ iHÍ~°∞¤ÔHHͯ~Ú. 9
 10. 10. 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ExÜ«∞~ü ÖˇHõÛ~°~üû [#~°Öò ã¨ì_ôãπ ¿ÑѨ~ü 200610987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211. ™ê^è•~°} =∂#=ÙÖ’¡ ~°HõÎáÈ@∞ ZO`«? 16. `« q ∞à◊ < å_» ∞ Ö’ ZO`« =∞Ok =∞Ç≤ Ï à◊ Å ∞ =ÚYº=∞O„`« ∞ Å∞QÍ 1) 120/80 2) 130/80 =º=ǨÏiOKå~°∞? 3) 140/80 4) 150/85 1) 5 2) 32. "Õ^•Å‰õΩ =∞~°ÅO_ç—— - Jx Ñ≤Å∞Ѩ٠WzÛOk 3) 4 4) 2 1) ^ŒÜ«∂#O^Œ ã¨~°ã¨fiu 2) q"ÕHÍ#O^Œ 17. WO_çÜ«∂ "≥Ú^Œ ˜ ѨOK«=~°¬ „Ѩ}ÏoHõ ^Õxg∞^Œ `«# ^Œ$+≤ìx 3) q._ç. ™ê=~°¯~ü 4) ~å*Ï~å"£∞"≥∂ǨÏ<£ ~åÜü∞ HO„nHõiOzOk? ˆ3. <≥„Ǩ˙ "≥∞"≥∂iÜ«∞Öò =¸ºlÜ«∞"£∞, Öˇ·„|s L#fl KÀ@∞ 1) =º=™êÜ«∞O 2) z#fl Ѩi„â◊=∞Å∞ 1) #∂º_èçÖÏ¡ 2) HÀÖòHõ`åÎ 3) QÆ$Ç¨Ï Ñ¨i„â◊=∞Å∞ 4) ™êOѶ≤∞Hõ <åºÜ«∞=Ú 3) =ÚOɡ· 4) Éè’áêÖò 18. i[~üfiÉϺOH± PѶπ WO_çÜ«∂ U~åÊ>ˇÿ# ã¨O=`«û~°O4. PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ lÖÏ¡Å ã¨OYº 1) 1935 2) 1936 1) 23 2) 22 3) 1937 4) 1938 3) 21 4) 25 NS 19. „ѨѨOK«OÖ’ J`«ºO`« [<åÉèÏQÆÅ #QÆ~°O5. WOk~åQÍOnè U ã¨O=`«û~°O Ö’H±ã¨Éèí ZxflHõÖ’¡ F_çáÈ~ÚOk? 1) ’HÀº 2) "≥∞H˜ûHÀ 1) 1984 2) 1977 IO 3) #∂ºÜ«∂~ü¯ 4) =ÚOɡ· 3) 1980 4) 1982 20. „H˜Ok U ~å„+¨ìOÖ’ ~å*ϺOQÆ J`«º=ã¨~° Ѩiã≤÷u Ju `«‰õΩ¯= ™ê~°∞¡ AT6. ã¨∂~°º ^Õ"åÅÜ«∞O L#flKÀ@∞ „ѨHõ ˜OK«|_çOk? 1) HÍeHõò 2) H˘}Ï~ü¯ IC 1) ѨtÛ=∞ ɡOQÍÖò 2) cǨ~ü 3) =∞ǨÏ|eѨÙ~°O 4) =∞^Œ∞Ô~· 3) QÆ∞[~å`ü 4) ˆH~°à◊ UN7. "≥·âßźOÖ’ J`«ºO`« z#fl ^Õâ◊O 21. WO_çÜ«∂Ö’ "≥Ú^Œ ˜ ™êiQÍ *ÏfÜ«∞ J`«º=ã¨~° Ѩiã≤÷u U 1) "≥Ú<åHÀ 2) "å˜Hõ<£ ã≤ ˜ ã¨O=`«û~°OÖ’ „ѨHõ ˜OK«|_çOk? M 3) <Ò~°∞ 4) ™ê<£ =∞s<À 1) 1962 2) 1963 OM8. [<åÉèÏÖ’ J`«ºO`« z#fl ^Õâ◊O 3) 1978 4) 1960 1) "≥Ú<åHÀ 2) "å˜Hõ<£ ã≤ © 22. „ѨѨOK« Hõ=¸ºxãπì L^Œº=∞OÖ’ LÖË¡YhÜ«∞ áê„`« =Ç≤ÏOz# =ºH˜Î C 3) <Ò~°∞ 4) ™ê<£ =∞s<À 1) Z.ÔH. QÀáêÅ<£ 2) Z"£∞.Z<£.~åÜü∞9. WO_çÜ«∂Ö’ "≥Ú^Œ ˜ =∞Ç≤ÏàÏ QÆ=~°fl~ü & 3) Zãπ.Z._®OÔQ 4) W.Z"£∞.Zãπ. #O|∂„káê~ü 1) ã¨~Àlh <åÜ«Ú_»∞ 2) Ѩ^Œ‡[ <åÜ«Ú_»∞ IA 23. Ü«Ú.Zãπ.q. J^䌺‰õΔΩx x"å㨠ã¨÷Å=Ú 3) âß~°^• =ÚYs˚ 4) q.Zãπ. ~°=∂^Õq 1) _ÒxOQ∑ „ã‘ìò 2) "≥·ò ǨÏ∫ãπ ED10. Ö’H± ã¨ÉèíÖ’ PO„^èŒ „Ѩ^ÕâòH˜ L#fl ™ê÷<åÅ∞ 1) 42 2) 43 3) „ÔHq∞¡<£ 4) |∂¡ ǨÏ∫ãπ 24. "å+≤OQ∑ ™⁄_®H˜ ~°™êÜ«∞xHõ ¿Ñ~°∞ M 3) 44 4) 40 1) ™È_çÜ«∞O HÀ¡Ô~·_£ 2) ™È_çÜ«∞O HÍ~˘ƒ<Õò EE11. ~å[ºã¨ÉèíÖ’ PO„^茄Ѩ^ÕâòH˜ L#fl ™ê÷<åÅ∞ 1) 18 2) 19 3) HÍe¬Ü«∞O ã¨ÖËÊùò 4) HÍѨ~ü ã¨ÖËÊùò SR 3) 20 4) 16 25. WO_çÜ«∂Ö’ 12= PiúHõ ã¨OѶ¨∞O J^䌺‰õΔΩ_»∞12. ~å[ºã¨É‰Ωõ ~å„+¨Ñu ZO`« =∞Ok ã¨É∞íè ºÅ#∞ <å=∂OH˜`=Ú (<åq∞<Õò) íè ì ¨ « 1) Z"£∞.Z"£∞.Y∞„™È 2) ã≤.~°OQÆ~å[<£ KÕ™êÎ_»∞? 3) ÔH.ã≤.xÜ≥∂y 4) ÔH.ã≤.ѨO`ü 1) 12 2) 13 26. ™êfi`«O„`«ºO `«~åfi`« "≥Ú^Œ ˜ =∞Ç≤ÏÖÏ ~å„+¨ì =ÚYº=∞O„u 2) 14 4) 10 1) ã¨∞KÕ`å Hõ$ѨÖÏh 2) ã¨~Àlh <åÜ«Ú_»∞13. ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆO QÆ∞iÎOz# ÉèÏ+¨Å ã¨OYº 3) ~åa¤^Õq 4) Ѩ^Œ‡*Ï<åÜ«Ú_»∞ 1) 20 2) 21 27. ÃãO@~ü Ѷ¨~ü ÃãÅ∞ºÅ~ü JO_£ =∂e‰õΩºÅ~ü |Ü«∂År (ã≤.ã≤.Z"£∞.a) 3) 19 4) 22 L#fl KÀ@∞14. PO„^茄Ѩ^Õâò‰õΩ Ô~O_»= =ÚYº =∞O„uQÍ Ñ¨xKÕã≤# "å~°∞ 1) _èçb¡ 2) =ÚOɡ· 1) Z<£.ã¨Or=Ô~_ç¤ 2) Ñ≤.q. #~°ã≤OǨ~å=Ù 3) HÍeHõò 4) ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ 3) *ˇ."≥OQÆà◊~å=Ù 4) _ç.ã¨Or=Ü«∞º 28. <Õ+¨#Öò W<£ã≤ì@∂ºò PѶπ #∂º„˜+¨<£ (*ÏfÜ«∞ áÈ+¨Hõ PǨ~° ã¨Oã¨÷)15. PO„^茄Ѩ^Õâò âßã¨# ã¨Éèí‰õΩ "≥Ú^Œ ˜ ã‘ÊHõ~ü L#fl KÀ@∞. 1) a.q.ã¨∞ÉσÔ~_ç¤ 2) ÔH.q."Õ=∂Ô~_ç¤ 1) _èçb¡ 2) =ÚOɡ· 3) Ñ≤.~°OQÍÔ~_ç¤ 4) Z. HÍàıâ◊fi~°~å=Ù 3) HÍeHõò 4) ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ 10

×