สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐา...
แผนภูมิสรุปการวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา 
การตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้นเรียน เกณฑ์การจบ 
นักเรียนได้รับการตัดสินผ่...
มุ่ง ให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพทนัท่วงที 
-๑. 
ผลการเรียนในปีที่ผ่านมา/ระหว่างปีที่ศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ 
ยม 
๒. มีวุฒิภ...
มุ่งให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพทนัท่วงที และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาการเรีย 
นในระดับช้นัที่สูงขึ้น 
๒. ผูเ้รียนมีผลการเรีย...
น ถึง ษากา หนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ต้งัแต่ ๑ 
คุณลักษณะ 
“ผ” หมาย ถึ 
ง 
ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

21,246 views

Published on

สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

Published in: Education

สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  1. 1. สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการกา หนดเกณฑ์การวดัและประเมินผลกลางขึ้น ประกอบด้วย 1. การตัดสินผลการเรียน 2. การให้ระดับผลการเรียน การรายงานผลการเรียน 3. เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา 4. เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5. เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6. การพิจารณาเลื่อนชั้น 7. การจัดให้เรียนซ้าชั้น 8. เอกสารหลักฐานการศึกษา 9. การเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนต้องศึกษาเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางก ารศึกษาขั้นพนื้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกา หนด ระเบียบของโรงเรียนวา่ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกา หนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชว่ยในการศึกษาเอกสารแนวปฏิบัติการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ดังกลา่วง่ายขึ้นจึงได้จัดทา ใบความรู้สรุปแนวปฏิบัติการวดัและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์การวดัและประเมินผลระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษา และสรุปเกณฑ์การตัดสิน การอา่น คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้บุคลากรที่เกยี่วข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกนั
  2. 2. แผนภูมิสรุปการวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา การตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้นเรียน เกณฑ์การจบ นักเรียนได้รับการตัดสินผ่านรายวิชา เมอื่สิ้นปีการศึกษา นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การเลื่อนชั้น นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การจบระดับประถมศึกษา  เ ข้า เ รีย น ใ น ร า ย วิช า นั้น ๆ (ซึ่งพิจารณาร่วมกบัการมีเวลาเรียนตลอด ปีการศึกษา  มีคะแนนในรายวิชานั้นผ่านร้อยละ ๕๐ (ท้งันี้นักเรียนตอ้งได้รับการพัฒนาและผ่านเก ณฑ์ตวัชี้วดัทุกตวัในระหว่างกระบวนการพัฒน า)  ให้ผลการเรียนได้หลายลักษณะดังนี้ - ระบบตัวเลข - ระบบตัวอักษร - ระบบร้อยละ - ระบบที่ใช้คา สะท้อน มาตรฐาน  มีเวลาเ รียน ตลอดปีการศึกษาไม่น้อ ยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา  มีผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากา หนด  มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร อ่ า น คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึ กษากา หนด  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่า นตามเกณฑ์ทสี่ถานศึกษากา หนด  มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ปีละ ๔ กิจกรรม ๑. กิจกรรมแนะแนว ๒. กิจกรรมนักเรียน ๒.๑ กิจกรรมในเครื่องแบบ ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๓ . กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(มีชั่ วโมงเข้าร่วมตามที่สถานศึกษากา หนด)ตามเก ณฑ์ทสี่ถานศึกษากา หนด  มีเวลาเรียนครบตามที่หลักสูตรส ถานศึกษากา หนดและสอดคล้อง กบัหลักสูตรแกนกลาง  ทุกรายวิชาพื้นฐานมีผลการประเ มิ น ผ่ า น สา หรับรายวิชาเพิ่มเติมเป็นไปตา มทสี่ถานศึกษากา หนด  มีผล การ ป ระ เ มิน ก ารอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่าน  มีผลการประเมิน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน  มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา ผูเ้รียน ในระดับผ่านทุกกิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและส าธารณประโยชน์ ๖๐ ชวั่โมง การตัดสินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ให้ผลการเรียนเป็น ไม่ผ่าน ผ่าน ดี และ ดีเยี่ยม  ตดัสินเมื่อสิ้นปีการศึกษา  เกณฑ์แต่ละระดับอาจให้ความหมายเป็นคา อ ธิบายระดับคุณภาพ การตัดสินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เอกสารหลักฐานการศึกษา  ให้ผลการเรียนเป็น ไม่ผ่าน ผ่าน ดี และ ดีเยี่ยม  ตดัสินเมื่อสิ้นปีการศึกษา  เกณฑ์การให้ผลการเรียนแต่ละระดับอาจ ให้ความหมาย เป็นคา อธิบายคุณภาพ การเรียนซ้าชั้น มีคณะกรรมการพิจารณา เมื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างตน้ แต่อาจพิจารณา ให้เลื่อนช้นัได้ กรณีเห็นว่า - แม้เวลาเรียนไม่ครบ แต่ข้ออื่นๆ เป็นไปตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นที่กา หนด - มีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ไม่ถึงเกณฑ์ในแต่ละรายวิชา แต่สถานศึกษาสามารถสอนซ่อมเสริมได้และมีคุณสมบัติ ในข้ออื่นครบตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น - มีผลการประเมินผ่านในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ  โรงเรียนออก ปพ.๑ : ป ให้นักเรียนเมื่อ - จบ ป.๖ - ลาออกศึกษาต่อทอีื่่น  โรงเรียนจัดทา ปพ.๓ : ป เป็นหลักฐานว่านักเรียนจบการ ศึกษา และเพื่อตรวจสอบวุฒิ - เก็บไวท้โี่รงเรียน ๑ ชุด - ส่งให้ สพท. ๑ ชุด การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้ผลการเรียนเป็น ผ่าน ไม่ผ่าน  ตดัสินเมื่อสิ้นปีการศึกษา  การผ่าน ไม่ผ่าน พิจารณาจาก - เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม - การปฏิบตัิกิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน การสอนซ่อมเสริม การเลื่อนชั้นกลางปี มีคณะกรรมการพิจารณา ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
  3. 3. มุ่ง ให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพทนัท่วงที -๑. ผลการเรียนในปีที่ผ่านมา/ระหว่างปีที่ศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ ยม ๒. มีวุฒิภาวะที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ๓. ผ่านการประเมินทุกรายวิชาของชั้นที่เรียนปัจจุบัน/ในภาคเรี ยนแรกของชั้นที่จะเลื่อนชั้น แผนภูมิสรุปการวัดและประเมินผลระดับมัธยมศึกษา การตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้นเรียน เกณฑ์การจบ นักเรียน ไ ด้รับการ ตัด สิน ผ่าน ร ายวิช า เมอื่สิ้นภาคเรียน นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การเลื่อนชั้น นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การจบระดับมัธยมศึกษา  เ ข้า เ รีย น ใ น ร า ย วิช า นั้น ๆ (ซึ่งพิจารณาร่วมกบัการมีเวลาเรียนตลอด ภาคเรียน  มีคะแนนในรายวิชานั้นผ่านร้อยละ ๕๐ (ท้งันี้นักเรียนตอ้งได้รับการพัฒนาและผ่านเก ณฑ์ตวัชี้วดัทุกตัวในระหว่างกระบวนการพัฒน า)  ให้ตวัเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ ระดับ  มีผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิ ช าเพิ่ ม เติม ผ่ า น ทุ ก ร าย วิช า ตามทสี่ถานศึกษากา หนด  มีผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิน ก า ร อ่า น คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากา หนด  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประ สงค์ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากา หนด  มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ปีละ ๔ กิจกรรม ๑. กิจกรรมแนะแนว ๒ . กิจ ก ร รม นัก เ รีย น (ม .ต้น ตอ้งร่วมท้งั ๒ กิจกรรม ส่วน ม.ปลาย เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ๒.๑ กิจกรรมในเครื่องแบบ ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ- ประโยชน์(มีชวั่โมงเข้าร่วมตามที่สถาน ศึกษากา หนด)  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้ นควรได้ไม่ต่า กว่า ๑  มหีน่วยกิต ทเี่รียนและทไี่ด้ครบตามทหี่ลักสูตรสถา นศึกษากา หนดและสอดคล้องกบัหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ทุกรายวิชาพื้นฐานมีผลการประเมินผ่าน สา หรับรายวิชาเพิ่มเติมเป็นไปตามที่สถา นศึกษากา หนด  มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่าน  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประส งค์ ในระดับผ่าน  มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ใ น ร ะ ดับ ผ่า น ทุ ก กิจ ก ร ร ม และปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณป ระโยชน์ - ม.ตน้ ๔๕ ชวั่โมง - ม.ปลาย ๖๐ ชวั่โมง การตัด สิน ผล การอ่าน คิดวิเคราะ ห์ และเขียน  ให้ผลการเรียนเป็น ไม่ผ่าน ผ่าน ดี และดีเยี่ยม  ตดัสินเมื่อสิ้นภาคเรียน  เกณฑ์แต่ละระดับอาจให้ความหมายเป็นคา อ ธิบายระดับคุณภาพ การตัดสินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้ผลการเรียนเป็น ไม่ผ่าน ผ่าน ดี และ ดีเยี่ยม  ตดัสินเมื่อสิ้นภาคเรียน  เกณฑ์การให้ผลการเรียนแต่ละระดับอาจ ให้ความหมาย เป็นคา อธิบายคุณภาพ เอกสารหลักฐานการศึกษา  โรงเรียนออก ปพ.๑ : บ ให้นักเรียนเมื่อ - - จบ ม.๓ - ลาออกศึกษาต่อทอีื่่น  ออก ปพ.๑ : พ ให้นักเรียน เมอื่จบ ม.๖  ออก ปพ.๒ (ประกาศนียบตัร) - ปพ.๒ : บ เมอื่จบ ม. ๓ - ปพ.๒ : พ เมอื่จบ ม.๖  โ ร ง เ รี ย น จั ด ท า ป พ . ๓ เป็นหลักฐานว่านักเรียนจบหลักสูตรและเ พื่อตรวจสอบวุฒิ - ปพ . . ๓ : บ (จบการศึกษาภาคบังคับ) การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้ผลการเรียนเป็น ผ่าน ไม่ผ่าน  ตดัสินเมื่อสิ้นภาคเรียน  การผ่าน ไม่ผ่าน พิจารณาจาก - เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม - การปฏิบตัิกิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน การเรียนซ้าชั้น มีคณะกรรมการพิจารณา มี ๒ ลักษณะ ๑. ผูเ้รียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน การสอนซ่อมเสริม ปีการศึกษานั้น ต่า กว่า ๑ ระดับมัธยมศึกษา
  4. 4. มุ่งให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพทนัท่วงที และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาการเรีย นในระดับช้นัที่สูงขึ้น ๒. ผูเ้รียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งของรายวิชาทลี่งทะเบียนใน ปีการศึกษานั้น - ปพ.. ๓ : พ (จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  เก็บไวท้โี่รงเรียน ๑ ชุด  ส่งให้ สพท. ๑ ชุด  ส่งให้ สพฐ. ๑ ชุด สรุปเกณฑ์การตัดสิน ดีเยี่ยม หมายถึ ง มีผลงานทแี่สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทมีี่คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ ดี หมายถึ ง มีผลงานทแี่สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทมีี่คุณภาพเป็นทยี่อมรับ ผ่าน หมายถึ ง มีผลงานทแี่สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทมีี่ข้อบกพร่องบางประการ ไม่ผ่า น หมายถึ ง ไม่มีผลงานทแี่สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ตอ้งได้รับการปรับปรุงแกไ้ขหลายปร ะการ ดีเยี่ย ม ห มาย ถึง ผูเ้รียนปฏิบตัิตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนาไปใชใ้นชีวิตประจาวนั เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน ต่า กว่าระดับดี ดี ห มาย ถึง ผูเ้รียนมีคุณลักษณะในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่า กว่าระดับดี หรือ ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยยี่ม จานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการประเมินต่า กว่าระดับผ่าน หรือ ๓. ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่า กว่าระดับผ่าน ผ่าน หมาย ถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขทสี่ถานศึกษากา หนด โดยพิจารณาจาก ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่า กว่าระดับผ่าน หรือ ๒. ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน ๔ คุณลักษณะ และ ไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการประเมินต่า กว่าระดับผ่าน ไม่ผ่า หมาย ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบตัิได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขทสี่ถานศึก เกณฑ์การตัดสิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เกณฑ์การตัดสิน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
  5. 5. น ถึง ษากา หนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ต้งัแต่ ๑ คุณลักษณะ “ผ” หมาย ถึ ง ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ปฏิบตัิกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ทสี่ถานศึกษากา หนด “มผ ” หมาย ถึ ง ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ปฏิบตัิกิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ถานศึกษากา หน ด เกณฑ์การตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ้างอิง https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC 0QFjAC&url=http%3A%2F%2F202.143.138.115%2Fnews%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3 D168.0%3Battach%3D221&ei=gbf5U5rKBNO_uATY5IH4Bg&usg=AFQjCNGGINU5OERzdGg61Ty9anHOpns myg&sig2=GN7sDzyxaUC6Rf1evBUSMw

×