Cardet cpi 25_nov_2014

Charalambos Vrasidas, Ph.D.
Charalambos Vrasidas, Ph.D.Professor & Associate Dean for e-learning, at University of Nicosia; Executive Director, CARDET
Προγράμματα Εφαρμογής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 
«Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων» 
25 Νοεμβρίου 2014 
Χαράλαμπος Βρασίδας 
www.cardet.org–www.vrasidas.com 
vrasidas@cardet.org
2 
www.cardet.org
http://press.cardet.org/
education.cardet.org 
http://education.cardet.org/
• Αυθεντική μάθηση 
• ΟΕR 
• Διαθεματικός μαθησιακός σχεδιασμός 
• Σχεδιασμός του σχολείου 
• ΒΥΟD 
• Learning Analytics 
• Gamefication 
• Mobile Learning 
• E-Readers 
http://redarchive.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 
Τάσεις
Έργα ΤΠΕ σε τομείς όπως… 
• Literacies 
• E-Reading 
• Επαγγελματική κατάρτιση 
• ΤΠΕ και μαθησιακός σχεδιασμός 
• Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 
• Επιστημονική Φαντασία και Επιστήμη 
• Παγκόσμια εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη
Θεωρητικό Πλαίσιο 
individual 
situated 
Non-local 
local 
social 
distributed 
constructivism 
Vrasidas & Zembylas (2004)
• With all the distractions (videogames, TV, 
gadgets, etc.), children and adults do not find 
time to read. 
• However, engaging with all these “distractions”, 
kids read a lot! 
• Reading is EVERYWHERE! 
Τεχνολογία – Γλώσσα - Γραμματισμός
Cardet cpi 25_nov_2014
www.lifelongreaders.org
Cardet cpi 25_nov_2014
Why Science Fiction IN EDUCATION?
Imagine Possibilities 
“No other genre is so free to imagine the 
possibilities of other worlds, societies, and times 
as science fiction” 
-- Sullivan III
• Η «επιστημονική φαντασία είναι ένα λογοτεχνικό 
είδος το οποίο μπορεί να προετοιμάσει τους 
αναγνώστες για το μέλλον με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο παρουσιάζοντάς τους μια ποικιλία από 
πιθανές μελλοντικές καταστάσεις και δίνοντάς τους 
φανταστικές εμπειρίες έτσι ώστε να συμφιλιωθούν με 
το νέο και το ασυνήθιστο» (Sullivan, 1999: 98). 
• Ο Παπαντωνάκης (2005) εντοπίζει πολλά 
εκπαιδευτικά ωφελήματα της Επιστημονικής 
Φαντασίας, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων 
στις γλωσσικές δεξιότητες, στην κριτική σκέψη, στην 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, στη φαντασία και 
αυτοπεποίθηση. 
Σκεπτικό του έργου
http://www.printerinks.com
Τέσσερις λόγοι: 
1. η δύναμη της καλής ιστορίας, 
2. η ικανότητα της Επιστημονικής Φαντασίας να 
ζωντανεύει το μέλλον, 
3. η δυνατότητά της να κινεί το ενδιαφέρον των 
ανθρώπων για επιστημονικές έννοιες, 
4. η τάση να προσφέρει γνώσεις σχετικά με τον 
κόσμο (Raham, 2004) 
Επιστημονικής Φαντασίας & διδασκαλία της επιστήμης
Καινοτομία του SciFiEd 
• Το έργο SciFiEd είναι το πρώτο έργο στο είδος 
του το οποίο μελετά τη δυναμική και τη 
δυνατότητα αυτού του εκπληκτικού είδους. 
• Διεπιστημονική/ διαθεματική προσέγγιση που 
προτείνει για ενσωμάτωση μέσα στο αναλυτικό 
πρόγραμμα
1. Να αυξήσει τα κίνητρα και την επιτυχία των μαθητών 
στην επιστήμη και σε άλλα αντικείμενα, μέσα από την 
εισαγωγή της επιστημονικής φαντασίας στην 
εκπαίδευση. 
2. Να ενισχύσει την ποιότητα της διδασκαλίας της 
Επιστήμης και της Τεχνολογίας, καθώς και μιας σειράς 
άλλων μαθημάτων, σε παιδιά ηλικίας 9-15. 
3. Να συνδέσει την επιστήμη με πραγματικές καταστάσεις 
της ζωής όπως για παράδειγμα το περιβάλλον. 
4. Να ενισχύσει την πρόσβαση των κοριτσιών και άλλων 
περιθωριοποιημένων ομάδων στην επιστημονική 
παιδεία. 
5. Να συμβάλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών, της συνεχούς επαγγελματικής 
ανάπτυξής τους και στην ανταλλαγή καινοτόμων 
διδακτικών πρακτικών. 
Οι στόχοι του έργου SciFiEd
Φωτογραφίες από την εφαρμογή
Αποτελέσματα έρευνας - Θετικά 
• Ενδιαφέρον, δημιουργικό, «διαφορετικό» μάθημα 
• Θετική επίδραση στους εκπαιδευτικούς και μαθητές 
• Προώθηση της εξερεύνησης και της δημιουργικής 
σκέψης από τους μαθητές 
• Ενδιαφέρουσα προσαρμογή του είδους της 
Επιστημονικής Φαντασίας στο πλαίσιο της τάξης και 
της μάθησης 
• Σύνδεση με πραγματικά γεγονότα 
• Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής, της 
συνεργασίας, της συζήτησης και της 
εποικοδομητικής επιχειρηματολογίας ανάμεσα στους 
μαθητές 
• Προώθηση της συνεργασίας και της οικοδόμησης 
της γνώσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς
Αποτελέσματα έρευνας – Προκλήσεις 
• Έλλειψη χρόνου για ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων κατά την προτίμηση των 
εκπαιδευτικών 
• Έλλειψη υλικού και πηγών τις οποίες οι 
εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να χρησιμοποιούν 
• Χρειάζεται προσπάθεια, δημιουργικότητα, 
καινοτομία για την ενσωμάτωση της 
Επιστημονικής Φαντασίας στους στόχους του 
Αναλυτικού Προγράμματος
Alphabets of Europe (AlphaEU) 
Ψηφιακά αλφαβητάρια στην προσχολική 
εκπαίδευση 
http://alphaeu.org/
Cardet cpi 25_nov_2014
• Το έργο AlphaEU εστιάζεται στην προτεραιότητα KA2: 
«Προώθηση της πρώιμης εκμάθησης γλωσσών» 
• Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προωθήσει σε 
διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες την καλλιέργεια της 
πολυγλωσσίας και των γλωσσικών δεξιοτήτων κατά την 
προσχολική ηλικία, μέσω της ανάπτυξης, της πιλοτικής 
εφαρμογής και της υλοποίησης ψηφιακών 
αλφαβητάριων, καθώς και διαδραστικών δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τη γλώσσα και το αλφάβητο. 
• Γλώσσες στόχου: 
Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, 
Ρουμανικά 
Σκοπός του έργου
Σκεπτικό του έργου 
Σύμφωνα με το Policy Handbook on Language Learning at 
Pre-Primary School Level (EC, 2011), η προώθηση της 
πολυγλωσσίας και των διαφορετικών κουλτούρων στα 
παιδιά: 
• Προωθεί την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. 
• Αυξάνει την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τα 
συναισθήματα των άλλων και να αλληλεπιδρούν μαζί 
τους. 
• Αυξάνει την ικανότητα της κατανόησης, έκφρασης, 
επικοινωνίας και επίλυσης του προβλήματος. 
• Μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση και να ενισχύσει την 
αυτοπεποίθηση.
Cardet cpi 25_nov_2014
Καινοτομία του AlphaEU 
• Το AlphaEU είναι το πρώτο έργο το οποίο 
χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για να επιτευχθεί σύγκριση 
μεταξύ αλφαβλητων με τη βοήθεια των 
ψηφιακών αλφαβητάριων. 
• Το AlphaEU ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών 
της οικογένειας, των μεσολαβητών ή/και άλλων 
ενδιαφερόμενων που στηρίζουν την Πρώιμη 
Εκμάθηση Γλώσσας, επιτρέποντας την 
αποτελεσματική ενσωμάτωση ανάμεσα στο 
σχολείο και στην κοινότητα.
Ψηφιακά αλφαβητάρια 
http://alphaeu.org/alphabet-books
Ψηφιακές δραστηριότητες 
http://alphaeu.org/activities
Ιστοσελίδα: http://alphaeu.org/ 
Fb: AlphaEU 
Το AlphaEU στο διαδίκτυο
Μεθοδολογία 
1. Πώς μπορούν τα ψηφιακά βιβλία και οι 
δραστηριότητες του AlphaEU να ενσωματωθούν 
από τους δασκάλους στo Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου; 
2. Πώς μπορούν οι γονείς να χρησιμοποιήσουν 
στο σπίτι με τα παιδιά τους τα βιβλία του 
AlphaEU και τις δραστηριότητες με στόχο τη 
μάθηση και τη διασκέδαση; 
3. Τι οφέλη προσφέρει η χρήση των ψηφιακών 
αλφαβητάριων στην προσχολική εκπαίδευση; 
4. Τι προκλήσεις προκύπτουν κατά την 
ενσωμάτωση των ψηφιακών αλφαβητάριων στο 
αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής 
εκπαίδευσης;
Φωτογραφίες από την εφαρμογή
Αποτελέσματα έρευνας - Προκλήσεις 
• Οι μαθητές μαθαίνουν να 
χρησιμοποιούν/συνηθίζουν τη χρήση του 
εξοπλισμού στο σχολείο (πληκτρολόγιο, ποντίκι) 
• Μικρός αριθμός υπολογιστών στο σχολείο 
• Κάποιες ελλείψεις στο σχεδιασμό (π.χ. πολλά 
αντικείμενα σε μία σελίδα, εισηγήσεις για 
περισσότερα αντικείμενα) 
• Novelty effect μέσα από τη χρήση του 
ψηφιακού υλικού 
• Σχεδιασμός για κινητές συσκευές
http://boysreading.org/ 
eftychia7@hotmail.com 
The contents of this presentation are the sole responsibility of the presenter and can in no way be taken to reflect the views of the European Union
Boys challenges 
• Bronzo (2010) declares that the following 
sobering facts may no longer be ignored: 
• - Boys are 3 to 5 times more likely than girls to be 
diagnosed with reading disabilities; 
• - Boys dominate the rolls of remedial reading 
classes; 
• - Boys are 50% more likely to be retained a 
grade than girls; 
• - Boys form the overwhelming majority of high-school 
dropouts and delinquents;
Objectives 
1. Raise the motivation and interest of boys to 
read and write in order to close the gender 
gap; 
2. Open up schools to appealing materials, 
including digital ones, to make reading and 
writing relevant to boys’ individual 
preferences; 
3. Facilitate contact with male role-models 
engaging in literacy; and 
4. Develop initiatives aimed at making language 
development fun and appealing for 
adolescent boys.
Target Groups 
• Boys 11-15 years old 
• In-service teachers and school librarians 
• Pre-service teachers 
• Teacher trainers 
• Instructional designers and curriculum 
developers 
• Educational authorities and policy makers 
• Researchers
Intellectual Outputs 
1. A Research Report on effective reading promotion to 
teenage boys 
2. The Boys Reading Toolkit that features 
• I. Introduction to Literature for Teenage Boys 
• II. Review of Significant Texts for Boys 
• III. Guidelines and Ideas for Successful Reading Promotion 
to Boys 
• IV. Guidelines and Ideas for Incorporating Boys' Literature in 
the Curriculum 
• V. Sample Actions and Activities for Reading Promotion to 
Boys 
• VI. Boys Reading Case Studies 
3. Boys Reading Teacher Professional Development 
Modules 
4. An interactive portal with resources and material in 
partner languages.
Cardet cpi 25_nov_2014
• Provide evidence-based recommendations to 
educational practitioners and policy makers; 
• Provide recommendations for optimal text/content 
design for educational publishing; 
• Prompt systematic, empirical, interdisciplinary research 
transcending established boundaries between scientific 
disciplines involved in reading research 
• Facilitate joint scientific publications and new, radically 
interdisciplinary, collaborative research projects 
• Increase collaboration between scientific research 
teams and relevant industrial partners, educational 
practitioners and agencies 
• Provide a solid platform for strong and competitive 
education policies and pedagogies built on empirically 
derived knowledge of the effects of technology on 
reading. 
Cost Action | E-Reading
Cardet cpi 25_nov_2014
Cardet cpi 25_nov_2014
• A recent study has revealed that about one third of all food 
production world-wide gets lost or wasted in the food 
production and consumption systems, amounting to 1.3 billion 
tonnes. In industrialized nations, retailers and consumers 
discard around 300 million tonnes that is fit for consumption, 
around half of the total food squandered in these regions. This 
is more than the total net food production of Sub-Saharan 
Africa and would be sufficient to feed the estimated 900 
million people hungry in the world. (FAO) 
1. Eat – Think 
2. Don’t waste the Future 
3. Raw Material Management 
4. Social economy 
Additional EuropeAid Projects 
http://www.thinkeatsave.org/
Σχολεία του Μέλλοντος – Συμμετοχή στην Εκπαίδευση 
• Πρόγραμμα ERASMUS + με εταίρους το OXFAM UK, 
το CARDET, το OXFAM Italy και το Humanitarian Aid 
Πολωνίας 
• Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών 
και μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για 
προώθηση της ένταξης των αρχών της παγκόσμιας 
πολιτότητας στα σχολεία 
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις εκπαιδευτικών σε σχολεία 
στις χώρες-εταίρους 
• Πιλοτικές εφαρμογές των προγραμμάτων σε 
επιλεγμένα σχολεία 
• Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας δικτύωσης 
εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ανταλλαγής 
εμπειριών και εκπαιδευτικού υλικού
Cardet cpi 25_nov_2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 
This publication has been produced with the assistance of the 
European Commission. The contents of this publication are the sole 
responsibility of CARDET and its project partners and can in no way 
be taken to reflect the views of the European Union. “Technology 
challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link 
together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The 
European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and 
peoples beyond its borders.
Ταυτότητα Έργου 
• Τίτλος: Technology challenging poverty: Make the Link 
• Πλαίσιο: EuropeAid - αναπτυξιακό ταμείο ΕE 
• Συμμετέχοντες: Practical Action (Ανάδοχος-ΗΒ), 
Engineers without Boarders (ΗΒ), Centre for Science 
Education (ΗΒ), Oxfam Italia (Ιταλία), CCE (Πολωνία), 
CARDET (Κύπρος) 
• Διάρκεια: 3 χρόνια (2013 – 2016) 
• Στόχος: ενσωμάτωση της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης 
στα ΑΠ των πρώτων τάξεων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης των κρατών-μελών της ΕΕ στη Φυσική 
(Επιστήμη), Σχεδιασμό και Τεχνολογία (Οικιακή 
Οικονομία)
Γενικός Στόχος 
Ένταξη της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης στα 
αναλυτικά προγράμματα της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας, για τις πρώτες τάξεις της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κρατών-μελών 
της ΕΕ, σε συνδυασμό με τις πρακτικές της 
Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (όπως η μαθητοκεντρική 
και συμμετοχική διδασκαλία).
Τεχνολογική Δικαιοσύνη
Παγκόσμια Εκπαίδευση 
Mια μαθησιακή προσέγγιση που: 
• Προωθεί την κριτική σκέψη και τον 
αναστοχασμό. 
• Προωθεί την αυτοκριτική και αναθεώρηση 
στάσεων και αντιλήψεων στη βάση των 
αρχών της παγκόσμιας αλληλεγγύης μεταξύ 
των ανθρώπων 
• Προωθεί ευκαιρίες για τον μαθητή για να έχει 
θετική και ενεργή συμμετοχή μέσα στην 
κοινωνία. συμβάλλοντας έτσι για ένα 
καλύτερο κόσμο.
Διαδικτυακή Πλατφόρμα 
• www.MakeTheLink.eu 
• Πρόσβαση στις Διδακτικές Ενότητες και το 
Εκπαιδευτικό Υλικό 
• Ευκαιρίες βασικής κατάρτισης σε θέματα 
Παγκόσμιας Εκπαίδευσης 
• Διαδικτυακή Μάθηση 
• Απαιτείται απλή εγγραφή
Ανάπτυξη και Χαρακτηριστικά Θεματικών 
Ενοτήτων 
• Για τον εκπαιδευτικό 
• Οδηγός Εκπαιδευτικού 
• Στόχοι & Δείκτες Επιτυχίας από το ΑΠ του ΥΠΠ Κύπρου 
• Διάγραμμα Πορείας Μαθήματος 
• Για τον μαθητή 
• Κατάσταση & Πρόβλημα (Αυθεντικό) 
• Πληροφοριακό υλικό 
• Προδιαγραφές λύσης 
• Προτεινόμενα υλικά 
• Διερεύνηση, Πειραματισμός 
• Κατασκευή 
• Παρουσίαση, Αξιολόγηση
Διδακτικές Ενότητες - Σχεδιασμός & Τεχνολογία 
3 Περιοχές ΑΠ (Α’-Β’ Γυμν.) - 5 Διδακτικές Ενότητες 
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΔΟΜΕΣ 
• Αντιπλημμυρικό σπίτι 
• Γέφυρα 
2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
• Ανεμογεννήτρια 
• Ανεμιστήρα οροφής (με φωτοβολταϊκά) 
3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
• Αντλία νερού
1η Ενότητα: Αντιπλημμυρικά Σπίτια 
Η κατάσταση 
Είστε μέλος μιας κοινότητας που ζει στο Watu, ένα μικρό νησί 
στον Ινδικό Ωκεανό. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί 
τεράστια αύξηση των βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα πολλοί 
από τους ποταμούς του νησιού να υπερχειλίζουν και να 
προκαλούν πλημμύρες οι οποίες καταστρέφουν τα σπίτια σας. 
Το πρόβλημα 
Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο ενός αντιπλημμυρικού 
σπιτιού για την κοινότητά σας στο νησί Watu. 
http://practicalaction.org/flood-resistant-housing-drr
2η Ενότητα: Ανεμογεννήτριες 
Η κατάσταση 
Είστε μέλος μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης. Η ομάδα σας βρίσκεται σε 
ένα απομακρυσμένο χωριό στο Περού το οποίο δεν διαθέτει ηλεκτρική 
ενέργεια. Η αποστολή σας είναι να βοηθήσετε τους κατοίκους της 
κοινότητας να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια για να 
καλύψουν κάποιες από τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες. 
Το πρόβλημα 
Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο μίας 
ανεμογεννήτριας η οποία θα παρέχει 
ηλεκτρική ενέργεια και θα καλύπτει 
κάποιες από τις ανάγκες ενός 
νοικοκυριού,όπως είναι ο φωτισμός. 
http://practicalaction.org/small-scale-wind-power
3η Ενότητα: Ανεμιστήρες οροφής 1/2 
Η κατάσταση 
Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι 
που ζουν σε φτωχές κοινότητες σε αναπτυσσόμενες 
χώρες είναι οι μολυσματικές ασθένειες (Ελονοσία, Ιός 
του Δυτικού Νείλου, Δάγκειος Πυρετός κ.ά.) οι οποίες 
μεταδίδονται από τσιμπήματα μολυσμένων εντόμων με 
αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πεθαίνουν. 
Οι ειδικοί συστήνουν διάφορους τρόπους προστασίας 
από τα κουνούπια στο σπίτι όπως τη χρήση 
ανεμιστήρων οροφής.
3η Ενότητα: Ανεμιστήρες οροφής 2/2 
Το πρόβλημα 
Ως μέλη μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης βρίσκεστε 
σε ένα απομακρυσμένο χωριό στο Βιετνάμ το οποίο 
δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. 
Η αποστολή σας είναι η εξής: 
Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο σπιτιού στο οποίο 
θα εγκαταστήσετε 1 ηλεκτρικό ανεμιστήρα οροφής 
και 1 τουλάχιστον ηλεκτρικό λαμπτήρα.Το σπίτι θα 
έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια που θα 
παράγεται με τη χρήση φωτοβολταϊκού πλαισίου. 
http://practicalaction.org/solar-power
4η Ενότητα: Αντλία νερού 
Η κατάσταση 
Το χωριό Chepang Gaun είναι ένα φτωχό χωριό στο αναπτυσσόμενο 
Νεπάλ. Οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό. 
Για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό, οι γυναίκες και τα παιδιά 
αναγκάζονται να ξοδεύουν πολλές ώρες κουβαλώντας καθημερινά 
νερό σε δοχεία από κοντινά ποτάμια και λίμνες. Αυτή η επίπονη 
εργασία γίνεται εις βάρος του χρόνου των παιδιών και των γυναικών. 
Επιπρόσθετα, η ποσότητα νερού που μεταφέρουν με τον τρόπο αυτό είναι 
περιορισμένη και δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των ανθρώπων. Εσείς, 
ως μέλη μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης έχετε αναλάβει να βοηθήσετε 
τους κατοίκους του χωριού. 
Το πρόβλημα 
Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο απλού συστήματος άντλησης –μεταφοράς- 
αποθήκευσης νερού με χρήση αντλίας νερού.
5η Ενότητα: Γέφυρα 
Η κατάσταση 
Το Labak είναι μια περιοχή στην Ινδονησία. Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ μιας 
δύσβατης οροσειράς και ενός ορμητικού ποταμού. Ο μόνος τρόπος επικοινωνίας 
των κατοίκων με τη γύρω περιοχή γίνεται διαμέσου της γέφυρας μήκους 25m που 
βρίσκεται πάνω από τον ποταμό. Η γέφυρα είναι σημαντική για τη ζωή των 
κατοίκων αφού καθημερινά τη διασχίζουν πεζοί για να μεταβούν στις εργασίες 
τους και να μεταφέρουν προϊόντα ως επίσης και τα παιδιά για να πηγαίνουν στο 
σχολείο. 
Πρόσφατα, λόγω πλημμυρών η γέφυρα υπέστη σοβαρές ζημιές στη γέφυρα με 
αποτέλεσμα να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο η ασφάλεια των κατοίκων που τη 
χρησιμοποιούν. 
Το πρόβλημα 
Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο γέφυρας την οποία θα 
μπορούν να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και τα παιδιά 
της περιοχής Labak για να διασχίζουν πεζοί τον ποταμό 
χωρίς να τίθεται η ασφάλειά ους σε κίνδυνο.
Εισηγήσεις 
• Εφαρμογή προγραμμάτων σε συνεργασία με 
πυρήνες, Π.Ι. και σχολεία 
• Ετοιμασία προγράμματος αξιολόγησης και 
καλών πρακτικών 
• Συν-διοργάνωση σεμιναρίων 
• Επιλογή εκπαιδευτικών και συν-υποστήριξη με 
τους πυρήνες 
• Ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων
Για Πληροφορίες & Συμμετοχή …. 
Newsletter 
• http://www.cardet.org/en/subscribe 
Expression of Interest 
• http://www.cardet.org/declareinterest/ 
• info@cardet.org
Προγράμματα Εφαρμογής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 
«Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων» 
25 Νοεμβρίου 2014 
Χαράλαμπος Βρασίδας 
www.cardet.org–www.vrasidas.com 
vrasidas@cardet.org
1 of 62

More Related Content

Similar to Cardet cpi 25_nov_2014(20)

Teachers for Europe 2013Teachers for Europe 2013
Teachers for Europe 2013
Χριστίνα Κλημεντιώτη624 views
Καινοτομικό Μεικτό Μοντέλο Ανοιχτής και Εξ’ Αποστάσεως Πληροφοριακής Παιδείας...Καινοτομικό Μεικτό Μοντέλο Ανοιχτής και Εξ’ Αποστάσεως Πληροφοριακής Παιδείας...
Καινοτομικό Μεικτό Μοντέλο Ανοιχτής και Εξ’ Αποστάσεως Πληροφοριακής Παιδείας...
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών477 views
σχολική μονάδασχολική μονάδα
σχολική μονάδα
Irene Pateraki1.7K views
τι είναι το Etwinningτι είναι το Etwinning
τι είναι το Etwinning
George Giotopoulos1.9K views
Ppt πειθώPpt πειθώ
Ppt πειθώ
mixalis611957150 views
Logomedia wikiLogomedia wiki
Logomedia wiki
Theresa Giakoumatou385 views
gfgf
gf
gogosf693 views

More from Charalambos Vrasidas, Ph.D.(18)

Gamification Unplugged: Lessons for Learning DesignGamification Unplugged: Lessons for Learning Design
Gamification Unplugged: Lessons for Learning Design
Charalambos Vrasidas, Ph.D.2.9K views
Preparing Successful Erasmus+ Proposals (Greek)Preparing Successful Erasmus+ Proposals (Greek)
Preparing Successful Erasmus+ Proposals (Greek)
Charalambos Vrasidas, Ph.D.839 views
Make the Link: Technology Challenging PovertyMake the Link: Technology Challenging Poverty
Make the Link: Technology Challenging Poverty
Charalambos Vrasidas, Ph.D.406 views
Science Fiction in Education - ICEM conference in EgerScience Fiction in Education - ICEM conference in Eger
Science Fiction in Education - ICEM conference in Eger
Charalambos Vrasidas, Ph.D.653 views
Alphabets of Europe - ICEM conference in Eger, HungaryAlphabets of Europe - ICEM conference in Eger, Hungary
Alphabets of Europe - ICEM conference in Eger, Hungary
Charalambos Vrasidas, Ph.D.442 views
Science Fiction in Education project_overviewScience Fiction in Education project_overview
Science Fiction in Education project_overview
Charalambos Vrasidas, Ph.D.744 views
Vrasidas icem2012 welcome3Vrasidas icem2012 welcome3
Vrasidas icem2012 welcome3
Charalambos Vrasidas, Ph.D.402 views
Symeon Retalis Design PracticeSymeon Retalis Design Practice
Symeon Retalis Design Practice
Charalambos Vrasidas, Ph.D.671 views
Usable Representations of Learning DesignUsable Representations of Learning Design
Usable Representations of Learning Design
Charalambos Vrasidas, Ph.D.483 views
ICT for Education, Development and Social JusticeICT for Education, Development and Social Justice
ICT for Education, Development and Social Justice
Charalambos Vrasidas, Ph.D.896 views

Recently uploaded(20)

Cardet cpi 25_nov_2014

 • 1. Προγράμματα Εφαρμογής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση «Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων» 25 Νοεμβρίου 2014 Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org–www.vrasidas.com vrasidas@cardet.org
 • 5. • Αυθεντική μάθηση • ΟΕR • Διαθεματικός μαθησιακός σχεδιασμός • Σχεδιασμός του σχολείου • ΒΥΟD • Learning Analytics • Gamefication • Mobile Learning • E-Readers http://redarchive.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 Τάσεις
 • 6. Έργα ΤΠΕ σε τομείς όπως… • Literacies • E-Reading • Επαγγελματική κατάρτιση • ΤΠΕ και μαθησιακός σχεδιασμός • Ηλεκτρονικά Παιχνίδια • Επιστημονική Φαντασία και Επιστήμη • Παγκόσμια εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη
 • 7. Θεωρητικό Πλαίσιο individual situated Non-local local social distributed constructivism Vrasidas & Zembylas (2004)
 • 8. • With all the distractions (videogames, TV, gadgets, etc.), children and adults do not find time to read. • However, engaging with all these “distractions”, kids read a lot! • Reading is EVERYWHERE! Τεχνολογία – Γλώσσα - Γραμματισμός
 • 12. Why Science Fiction IN EDUCATION?
 • 13. Imagine Possibilities “No other genre is so free to imagine the possibilities of other worlds, societies, and times as science fiction” -- Sullivan III
 • 14. • Η «επιστημονική φαντασία είναι ένα λογοτεχνικό είδος το οποίο μπορεί να προετοιμάσει τους αναγνώστες για το μέλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο παρουσιάζοντάς τους μια ποικιλία από πιθανές μελλοντικές καταστάσεις και δίνοντάς τους φανταστικές εμπειρίες έτσι ώστε να συμφιλιωθούν με το νέο και το ασυνήθιστο» (Sullivan, 1999: 98). • Ο Παπαντωνάκης (2005) εντοπίζει πολλά εκπαιδευτικά ωφελήματα της Επιστημονικής Φαντασίας, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στις γλωσσικές δεξιότητες, στην κριτική σκέψη, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, στη φαντασία και αυτοπεποίθηση. Σκεπτικό του έργου
 • 16. Τέσσερις λόγοι: 1. η δύναμη της καλής ιστορίας, 2. η ικανότητα της Επιστημονικής Φαντασίας να ζωντανεύει το μέλλον, 3. η δυνατότητά της να κινεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων για επιστημονικές έννοιες, 4. η τάση να προσφέρει γνώσεις σχετικά με τον κόσμο (Raham, 2004) Επιστημονικής Φαντασίας & διδασκαλία της επιστήμης
 • 17. Καινοτομία του SciFiEd • Το έργο SciFiEd είναι το πρώτο έργο στο είδος του το οποίο μελετά τη δυναμική και τη δυνατότητα αυτού του εκπληκτικού είδους. • Διεπιστημονική/ διαθεματική προσέγγιση που προτείνει για ενσωμάτωση μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα
 • 18. 1. Να αυξήσει τα κίνητρα και την επιτυχία των μαθητών στην επιστήμη και σε άλλα αντικείμενα, μέσα από την εισαγωγή της επιστημονικής φαντασίας στην εκπαίδευση. 2. Να ενισχύσει την ποιότητα της διδασκαλίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, καθώς και μιας σειράς άλλων μαθημάτων, σε παιδιά ηλικίας 9-15. 3. Να συνδέσει την επιστήμη με πραγματικές καταστάσεις της ζωής όπως για παράδειγμα το περιβάλλον. 4. Να ενισχύσει την πρόσβαση των κοριτσιών και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων στην επιστημονική παιδεία. 5. Να συμβάλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξής τους και στην ανταλλαγή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών. Οι στόχοι του έργου SciFiEd
 • 20. Αποτελέσματα έρευνας - Θετικά • Ενδιαφέρον, δημιουργικό, «διαφορετικό» μάθημα • Θετική επίδραση στους εκπαιδευτικούς και μαθητές • Προώθηση της εξερεύνησης και της δημιουργικής σκέψης από τους μαθητές • Ενδιαφέρουσα προσαρμογή του είδους της Επιστημονικής Φαντασίας στο πλαίσιο της τάξης και της μάθησης • Σύνδεση με πραγματικά γεγονότα • Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής, της συνεργασίας, της συζήτησης και της εποικοδομητικής επιχειρηματολογίας ανάμεσα στους μαθητές • Προώθηση της συνεργασίας και της οικοδόμησης της γνώσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς
 • 21. Αποτελέσματα έρευνας – Προκλήσεις • Έλλειψη χρόνου για ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κατά την προτίμηση των εκπαιδευτικών • Έλλειψη υλικού και πηγών τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να χρησιμοποιούν • Χρειάζεται προσπάθεια, δημιουργικότητα, καινοτομία για την ενσωμάτωση της Επιστημονικής Φαντασίας στους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος
 • 22. Alphabets of Europe (AlphaEU) Ψηφιακά αλφαβητάρια στην προσχολική εκπαίδευση http://alphaeu.org/
 • 24. • Το έργο AlphaEU εστιάζεται στην προτεραιότητα KA2: «Προώθηση της πρώιμης εκμάθησης γλωσσών» • Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προωθήσει σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες την καλλιέργεια της πολυγλωσσίας και των γλωσσικών δεξιοτήτων κατά την προσχολική ηλικία, μέσω της ανάπτυξης, της πιλοτικής εφαρμογής και της υλοποίησης ψηφιακών αλφαβητάριων, καθώς και διαδραστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γλώσσα και το αλφάβητο. • Γλώσσες στόχου: Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά Σκοπός του έργου
 • 25. Σκεπτικό του έργου Σύμφωνα με το Policy Handbook on Language Learning at Pre-Primary School Level (EC, 2011), η προώθηση της πολυγλωσσίας και των διαφορετικών κουλτούρων στα παιδιά: • Προωθεί την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. • Αυξάνει την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων και να αλληλεπιδρούν μαζί τους. • Αυξάνει την ικανότητα της κατανόησης, έκφρασης, επικοινωνίας και επίλυσης του προβλήματος. • Μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση.
 • 27. Καινοτομία του AlphaEU • Το AlphaEU είναι το πρώτο έργο το οποίο χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για να επιτευχθεί σύγκριση μεταξύ αλφαβλητων με τη βοήθεια των ψηφιακών αλφαβητάριων. • Το AlphaEU ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών της οικογένειας, των μεσολαβητών ή/και άλλων ενδιαφερόμενων που στηρίζουν την Πρώιμη Εκμάθηση Γλώσσας, επιτρέποντας την αποτελεσματική ενσωμάτωση ανάμεσα στο σχολείο και στην κοινότητα.
 • 30. Ιστοσελίδα: http://alphaeu.org/ Fb: AlphaEU Το AlphaEU στο διαδίκτυο
 • 31. Μεθοδολογία 1. Πώς μπορούν τα ψηφιακά βιβλία και οι δραστηριότητες του AlphaEU να ενσωματωθούν από τους δασκάλους στo Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου; 2. Πώς μπορούν οι γονείς να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι με τα παιδιά τους τα βιβλία του AlphaEU και τις δραστηριότητες με στόχο τη μάθηση και τη διασκέδαση; 3. Τι οφέλη προσφέρει η χρήση των ψηφιακών αλφαβητάριων στην προσχολική εκπαίδευση; 4. Τι προκλήσεις προκύπτουν κατά την ενσωμάτωση των ψηφιακών αλφαβητάριων στο αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης;
 • 33. Αποτελέσματα έρευνας - Προκλήσεις • Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν/συνηθίζουν τη χρήση του εξοπλισμού στο σχολείο (πληκτρολόγιο, ποντίκι) • Μικρός αριθμός υπολογιστών στο σχολείο • Κάποιες ελλείψεις στο σχεδιασμό (π.χ. πολλά αντικείμενα σε μία σελίδα, εισηγήσεις για περισσότερα αντικείμενα) • Novelty effect μέσα από τη χρήση του ψηφιακού υλικού • Σχεδιασμός για κινητές συσκευές
 • 34. http://boysreading.org/ eftychia7@hotmail.com The contents of this presentation are the sole responsibility of the presenter and can in no way be taken to reflect the views of the European Union
 • 35. Boys challenges • Bronzo (2010) declares that the following sobering facts may no longer be ignored: • - Boys are 3 to 5 times more likely than girls to be diagnosed with reading disabilities; • - Boys dominate the rolls of remedial reading classes; • - Boys are 50% more likely to be retained a grade than girls; • - Boys form the overwhelming majority of high-school dropouts and delinquents;
 • 36. Objectives 1. Raise the motivation and interest of boys to read and write in order to close the gender gap; 2. Open up schools to appealing materials, including digital ones, to make reading and writing relevant to boys’ individual preferences; 3. Facilitate contact with male role-models engaging in literacy; and 4. Develop initiatives aimed at making language development fun and appealing for adolescent boys.
 • 37. Target Groups • Boys 11-15 years old • In-service teachers and school librarians • Pre-service teachers • Teacher trainers • Instructional designers and curriculum developers • Educational authorities and policy makers • Researchers
 • 38. Intellectual Outputs 1. A Research Report on effective reading promotion to teenage boys 2. The Boys Reading Toolkit that features • I. Introduction to Literature for Teenage Boys • II. Review of Significant Texts for Boys • III. Guidelines and Ideas for Successful Reading Promotion to Boys • IV. Guidelines and Ideas for Incorporating Boys' Literature in the Curriculum • V. Sample Actions and Activities for Reading Promotion to Boys • VI. Boys Reading Case Studies 3. Boys Reading Teacher Professional Development Modules 4. An interactive portal with resources and material in partner languages.
 • 40. • Provide evidence-based recommendations to educational practitioners and policy makers; • Provide recommendations for optimal text/content design for educational publishing; • Prompt systematic, empirical, interdisciplinary research transcending established boundaries between scientific disciplines involved in reading research • Facilitate joint scientific publications and new, radically interdisciplinary, collaborative research projects • Increase collaboration between scientific research teams and relevant industrial partners, educational practitioners and agencies • Provide a solid platform for strong and competitive education policies and pedagogies built on empirically derived knowledge of the effects of technology on reading. Cost Action | E-Reading
 • 43. • A recent study has revealed that about one third of all food production world-wide gets lost or wasted in the food production and consumption systems, amounting to 1.3 billion tonnes. In industrialized nations, retailers and consumers discard around 300 million tonnes that is fit for consumption, around half of the total food squandered in these regions. This is more than the total net food production of Sub-Saharan Africa and would be sufficient to feed the estimated 900 million people hungry in the world. (FAO) 1. Eat – Think 2. Don’t waste the Future 3. Raw Material Management 4. Social economy Additional EuropeAid Projects http://www.thinkeatsave.org/
 • 44. Σχολεία του Μέλλοντος – Συμμετοχή στην Εκπαίδευση • Πρόγραμμα ERASMUS + με εταίρους το OXFAM UK, το CARDET, το OXFAM Italy και το Humanitarian Aid Πολωνίας • Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών και μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για προώθηση της ένταξης των αρχών της παγκόσμιας πολιτότητας στα σχολεία • Εκπαιδευτικές επισκέψεις εκπαιδευτικών σε σχολεία στις χώρες-εταίρους • Πιλοτικές εφαρμογές των προγραμμάτων σε επιλεγμένα σχολεία • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας δικτύωσης εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ανταλλαγής εμπειριών και εκπαιδευτικού υλικού
 • 46. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. “Technology challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.
 • 47. Ταυτότητα Έργου • Τίτλος: Technology challenging poverty: Make the Link • Πλαίσιο: EuropeAid - αναπτυξιακό ταμείο ΕE • Συμμετέχοντες: Practical Action (Ανάδοχος-ΗΒ), Engineers without Boarders (ΗΒ), Centre for Science Education (ΗΒ), Oxfam Italia (Ιταλία), CCE (Πολωνία), CARDET (Κύπρος) • Διάρκεια: 3 χρόνια (2013 – 2016) • Στόχος: ενσωμάτωση της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης στα ΑΠ των πρώτων τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κρατών-μελών της ΕΕ στη Φυσική (Επιστήμη), Σχεδιασμό και Τεχνολογία (Οικιακή Οικονομία)
 • 48. Γενικός Στόχος Ένταξη της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης στα αναλυτικά προγράμματα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, για τις πρώτες τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κρατών-μελών της ΕΕ, σε συνδυασμό με τις πρακτικές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (όπως η μαθητοκεντρική και συμμετοχική διδασκαλία).
 • 50. Παγκόσμια Εκπαίδευση Mια μαθησιακή προσέγγιση που: • Προωθεί την κριτική σκέψη και τον αναστοχασμό. • Προωθεί την αυτοκριτική και αναθεώρηση στάσεων και αντιλήψεων στη βάση των αρχών της παγκόσμιας αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων • Προωθεί ευκαιρίες για τον μαθητή για να έχει θετική και ενεργή συμμετοχή μέσα στην κοινωνία. συμβάλλοντας έτσι για ένα καλύτερο κόσμο.
 • 51. Διαδικτυακή Πλατφόρμα • www.MakeTheLink.eu • Πρόσβαση στις Διδακτικές Ενότητες και το Εκπαιδευτικό Υλικό • Ευκαιρίες βασικής κατάρτισης σε θέματα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης • Διαδικτυακή Μάθηση • Απαιτείται απλή εγγραφή
 • 52. Ανάπτυξη και Χαρακτηριστικά Θεματικών Ενοτήτων • Για τον εκπαιδευτικό • Οδηγός Εκπαιδευτικού • Στόχοι & Δείκτες Επιτυχίας από το ΑΠ του ΥΠΠ Κύπρου • Διάγραμμα Πορείας Μαθήματος • Για τον μαθητή • Κατάσταση & Πρόβλημα (Αυθεντικό) • Πληροφοριακό υλικό • Προδιαγραφές λύσης • Προτεινόμενα υλικά • Διερεύνηση, Πειραματισμός • Κατασκευή • Παρουσίαση, Αξιολόγηση
 • 53. Διδακτικές Ενότητες - Σχεδιασμός & Τεχνολογία 3 Περιοχές ΑΠ (Α’-Β’ Γυμν.) - 5 Διδακτικές Ενότητες 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΔΟΜΕΣ • Αντιπλημμυρικό σπίτι • Γέφυρα 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ • Ανεμογεννήτρια • Ανεμιστήρα οροφής (με φωτοβολταϊκά) 3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ • Αντλία νερού
 • 54. 1η Ενότητα: Αντιπλημμυρικά Σπίτια Η κατάσταση Είστε μέλος μιας κοινότητας που ζει στο Watu, ένα μικρό νησί στον Ινδικό Ωκεανό. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί τεράστια αύξηση των βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα πολλοί από τους ποταμούς του νησιού να υπερχειλίζουν και να προκαλούν πλημμύρες οι οποίες καταστρέφουν τα σπίτια σας. Το πρόβλημα Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο ενός αντιπλημμυρικού σπιτιού για την κοινότητά σας στο νησί Watu. http://practicalaction.org/flood-resistant-housing-drr
 • 55. 2η Ενότητα: Ανεμογεννήτριες Η κατάσταση Είστε μέλος μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης. Η ομάδα σας βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο χωριό στο Περού το οποίο δεν διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια. Η αποστολή σας είναι να βοηθήσετε τους κατοίκους της κοινότητας να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουν κάποιες από τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες. Το πρόβλημα Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο μίας ανεμογεννήτριας η οποία θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και θα καλύπτει κάποιες από τις ανάγκες ενός νοικοκυριού,όπως είναι ο φωτισμός. http://practicalaction.org/small-scale-wind-power
 • 56. 3η Ενότητα: Ανεμιστήρες οροφής 1/2 Η κατάσταση Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι που ζουν σε φτωχές κοινότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι μολυσματικές ασθένειες (Ελονοσία, Ιός του Δυτικού Νείλου, Δάγκειος Πυρετός κ.ά.) οι οποίες μεταδίδονται από τσιμπήματα μολυσμένων εντόμων με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πεθαίνουν. Οι ειδικοί συστήνουν διάφορους τρόπους προστασίας από τα κουνούπια στο σπίτι όπως τη χρήση ανεμιστήρων οροφής.
 • 57. 3η Ενότητα: Ανεμιστήρες οροφής 2/2 Το πρόβλημα Ως μέλη μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης βρίσκεστε σε ένα απομακρυσμένο χωριό στο Βιετνάμ το οποίο δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Η αποστολή σας είναι η εξής: Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο σπιτιού στο οποίο θα εγκαταστήσετε 1 ηλεκτρικό ανεμιστήρα οροφής και 1 τουλάχιστον ηλεκτρικό λαμπτήρα.Το σπίτι θα έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται με τη χρήση φωτοβολταϊκού πλαισίου. http://practicalaction.org/solar-power
 • 58. 4η Ενότητα: Αντλία νερού Η κατάσταση Το χωριό Chepang Gaun είναι ένα φτωχό χωριό στο αναπτυσσόμενο Νεπάλ. Οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό. Για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό, οι γυναίκες και τα παιδιά αναγκάζονται να ξοδεύουν πολλές ώρες κουβαλώντας καθημερινά νερό σε δοχεία από κοντινά ποτάμια και λίμνες. Αυτή η επίπονη εργασία γίνεται εις βάρος του χρόνου των παιδιών και των γυναικών. Επιπρόσθετα, η ποσότητα νερού που μεταφέρουν με τον τρόπο αυτό είναι περιορισμένη και δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των ανθρώπων. Εσείς, ως μέλη μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης έχετε αναλάβει να βοηθήσετε τους κατοίκους του χωριού. Το πρόβλημα Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο απλού συστήματος άντλησης –μεταφοράς- αποθήκευσης νερού με χρήση αντλίας νερού.
 • 59. 5η Ενότητα: Γέφυρα Η κατάσταση Το Labak είναι μια περιοχή στην Ινδονησία. Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ μιας δύσβατης οροσειράς και ενός ορμητικού ποταμού. Ο μόνος τρόπος επικοινωνίας των κατοίκων με τη γύρω περιοχή γίνεται διαμέσου της γέφυρας μήκους 25m που βρίσκεται πάνω από τον ποταμό. Η γέφυρα είναι σημαντική για τη ζωή των κατοίκων αφού καθημερινά τη διασχίζουν πεζοί για να μεταβούν στις εργασίες τους και να μεταφέρουν προϊόντα ως επίσης και τα παιδιά για να πηγαίνουν στο σχολείο. Πρόσφατα, λόγω πλημμυρών η γέφυρα υπέστη σοβαρές ζημιές στη γέφυρα με αποτέλεσμα να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο η ασφάλεια των κατοίκων που τη χρησιμοποιούν. Το πρόβλημα Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο γέφυρας την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και τα παιδιά της περιοχής Labak για να διασχίζουν πεζοί τον ποταμό χωρίς να τίθεται η ασφάλειά ους σε κίνδυνο.
 • 60. Εισηγήσεις • Εφαρμογή προγραμμάτων σε συνεργασία με πυρήνες, Π.Ι. και σχολεία • Ετοιμασία προγράμματος αξιολόγησης και καλών πρακτικών • Συν-διοργάνωση σεμιναρίων • Επιλογή εκπαιδευτικών και συν-υποστήριξη με τους πυρήνες • Ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων
 • 61. Για Πληροφορίες & Συμμετοχή …. Newsletter • http://www.cardet.org/en/subscribe Expression of Interest • http://www.cardet.org/declareinterest/ • info@cardet.org
 • 62. Προγράμματα Εφαρμογής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση «Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων» 25 Νοεμβρίου 2014 Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org–www.vrasidas.com vrasidas@cardet.org