Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oracions simples

353 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oracions simples

  1. 1. . ORACIONS SIMPLES TIPUS DE SUBJECTE SUBJECTE Realitzal’acció del verb: NORMAL “EL XIQUET MENJA POMES”SUJECTE PACIENT Pateixl’acció del verb, que està en veupassiva (ser+participi): “L’ENTREPÀ ÉS MENJAT PER MI”SUBJECTE OMITIT No estàpresenten l’oració,peròexisteix: (Éll) “MENJA POMES” ORACIÓ El verb no tésubjecte. Per eixemple: “Haver”, IMPERSONAL ”fer”, un verbmeteorològic (nevar, ploure , tronar)… “PLOURÀ DEMÀ” “FA CALOR” “HI HA AIGUA” TIPUS DE PREDICAT PV El Verbpredicatiu ielsseuscomplements: “JOANETMENJA POMES” PN VerbCopulatiu (Ser, estar, paréixer o semblar) ielsseuscomplements: “LA XIQUETAÉS BONA ESTUDIANT” PV passiu El verbés a veupassiva (ser+participi) y elsseus complemento: “L’ENTREPÀÉS MENJAT PER MI” COMPLEMENTS D’UN COMPLEMENT O DEL SUBJECTE APOSICIÓ Un segonnucli que cumplix la mateixafunció que l’anterior: “LA ABELLAREINA” “LA REINA MARE” ADYACENTE Un adjectiu al costatd’unsubstantiu: “EL XIQUETSIMPÀTIC” CN Ambpreposició al’inici i complementant un substantiu: “EL FILLDEL VEÍ” C. ADJ. Ambpreposició a l’inicio i complementantun adjectiu: “CANSATDELS EXERCICIS”
  2. 2. C. ADV. Ambpreposició al’inici i complementantun adverbi: “HUÍPEL MATÍ” COMPLEMENT DEL PN ATRIBUT Complementaun verbcopulatiU (ser, estar, paréixer o semblar) y respon a què? ocom? “ELL ÉS EL MEU AMIC” COMPLEMENT DEL PV passiu C. AGENT Realitzal’acció en una oració en passiva, du sempre la preposició“per”: “FÒU SUSPÉSPEL SEU PROFESSOR” COMPLEMENTS DEL PREDICAT MDV Adverbisd’afirmació , negació i dubte. “NO VAIG” “POTSER QUE VAJA” CD Respon a la pregunta Què?Repdirectament l’acció del verb. Essubstitueixper el, els la, les. No dupreposició. Al passarl’oració a passiva, es converteix en el subjectepacient: “MENJAPOMES” “REPELS EMBAIXADORS” CI Responla pregunta a qui? o per a qui?. Essubstitueixper li o els. Repindirectamentl’acció del verb. Du la preposició “a” o “pera”: “ESCRIU UNA CARTA A SA MARE” C. REGIT Respon la pregunta què?amb un complement que du una preposicióobligatpelverb. Es reconeixperqueés substituible por la preposició + pronom (ell, ella, això, açò): “SOMNIAAMB UN APROBAT” “M’ATREVEIXAL’EXAMENPREDICATIU Responla pregunta Com?realitzada a un verbpredicatiu; complementant al verb i al subjecte al mateixtemps, de manera que canvia de gènere i nombre al mateixtemps que el subjecte. “EL XIC PASEJA ALEGRE” CCL Responla pregunta on?realitzada al verb: “VA DINAREN SA CASA”
  3. 3. CC MODE Respon la pregunta Com?realitzada al verb: “EL VA FERA LA SEUA MANERA” CCT Responla pregunta Quan?realitzada al verb: “HUÍ VA FERL’EXAMEN” CC CAUSA Respon la pregunta Per què?realitzada al verb: “EM VAIG EMBRUTARPER LA PLUJA” CC FINALITAT Responla pregunta Per a què?realitzada al verb: “ESTUDIA PERA UN APROBAT”CC QUANTITAT Responla pregunta Quant?realitzada al verb: “VA ESTUDIARPROU O MOLT”CC COMPANYIA Responla pregunta Amb qui?realitzadaal verb: “VA VINDREAMB LA MEUA GERMANA A CLASSE”CC INSTRUMENT Responla pregunta Ambquè?realitzada al verb: “EL VA CLAVARAMB EL MARTELL” CC MATÈRIA Responla pregunta De què?realitzada al verb: “ESTÀ FETDE FUSTA” ORACIONS COMPOSTES ORACIONS COORDINADESCOPULATIVES I, ni, juntamb, amés de… “CARLES MENJA I JOANET CANTA” DISJUNTIVES O, o bé. “VENS O TE’N VAS?”ADVERSATIVES Però, mes, sinó, … “ANIRIA PERÒ NO PUC”DISTRIBUTIVES Bé…bé… , ja…ja… , uns…altres…. , o….o… , … “UNS CANTEN ALTRES BALLEN” “O CANTES O BALLES”EXPLICATIVES Açòés, ésa dir, o siga… “SÓN ESTUDIANTS, ÉS A DIR, EL SEU TREBALL ÉS ESTUDIAR” ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES SUBJECTE “ESTÀ PREVISTQUE ESTUDIES” CD “M’HA DITQUE VINDRIA”
  4. 4. C. REGIT “VA INSISTIREN QUE ESTUDIARA” ATRIBUT “LA SEUA IDEA ÉS ESTUDIAR EN JUNY” C. AGENT “EL QUADRE FOU COMPRATPELQUI VA ANAR” CI “LES ENTREGAREN A QUI LES DEMANAREN” CN “TINC GANES DE QUÈ GUANYE EL VALÈNCIA” C. ADJECTIVAL “ESTIC CONTENTDE VEURE-VOS” C. ADVERBIAL “VA ANAR LLUNYDE QUI ELPERSEGUIA” ADJECTIVESDuenun nexe que és un pronomrelatiu, que es reconeixperquèpot substituir-se per “el qual , la qual, elsquals, les quals”amb o sensepreposició. El nexe té una doble funció:nexe i la funció que faça en la frase la palabra a laque substitueixca el pronom.“ELS ALUMNES QUE ESTUDIEN MOLT APROBARAN” ADVERBIALS (CIRCUMSTANCIALS) DE LLOC On, cap on… “DEIXA LES COSESON T’HE DIT” DE TEMPS Quan,tantpromptecom, a mesura que… (de SIMULTANEITAT, ANTERIORITAT I POSTERIORITAT) “COMPRA EL PAQUAN VINGUES” DE MODE Com, segons, conforme, tal i com… “HA CONTESTATCOM LI ENSENYAREN” DE CAUSA Perquè, ja que, a causa de que, en vista de que… “USA EL PARAIGÜES PERQUÈ PLOU” DE FINALITAT Pera què, a fi de què, … “HA ESTUDIATPER A QUÈ LI APROBEN” CONCESSIVA Encara que, a pesar de que, si bé, …. “ENCARA QUE NO ESTUDIES ET COMPRARÉ LA MOTO” CONSECUTIVA Doncs, així que, pertant, … “HAS ESTUDIATPER TANT ETCOMPRO LA MOTO” COMPARATIVA Més, menys, igual,… que o com. “M’AGRADAMÉS QUE A TU T’AGRADA EIXE XIC” CONDICIONAL Si, com, a condició de que, sempre i quan… “SI PLOU TRAU EL PARAIGÜES”

×