Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palvelusetelilainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet

1,072 views

Published on

Uusi palvelusetelilaki - taustaa ja peruslähtökohtia palvelutuottajan hyväksymisestä, palvelusetelin arvosta ja asiakkaan asemasta.
Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto. 18.3.2010.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palvelusetelilainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet

 1. 1. Palvelusetelilainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet Tallinna 18.3.2010 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen
 2. 2. Uusi palvelusetelilaki - taustaa <ul><li>Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 </li></ul><ul><ul><li>Sääntely keskittyi kotipalvelun palvelusetelin arvon määrittelyyn </li></ul></ul><ul><ul><li>Periaatteessa mahdollista muissakin palveluissa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asiakasmaksukytkentä vaikeutti </li></ul></ul></ul><ul><li>Vuonna 2008 laajennus kotisairaanhoitoon </li></ul>
 3. 3. Uusi palvelusetelilaki - valmistelu <ul><li>Palvelusetelityöryhmä (STM selvityksiä 2008:32) </li></ul><ul><li>HE 20/2009, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki ja asiakasmaksulain muutos </li></ul><ul><ul><ul><li>PeVL 10/2009, 12.5.2009 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>StVM 20/2009, 19.5.2009 </li></ul></ul></ul><ul><li>Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) ja asiakasmaksulain 12 §:n muutos (570/2009) </li></ul><ul><ul><ul><li>Voimaantulo 1.8.2009 </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Uusi palvelusetelilaki - peruslähtökohtia <ul><li>Palveluseteli on yksi palvelujen järjestämistapa muiden joukossa </li></ul><ul><ul><li>Vrt. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4 § </li></ul></ul><ul><li>Kunta päättää siitä käyttääkö se palveluseteliä järjestämistapana vai ei </li></ul><ul><li>Kunta päättää myös siitä, missä palveluissa seteliä käytetään ja missä laajuudessa </li></ul><ul><li>Palvelusetelipalveluntuottajat ovat yksityisiä palveluntuottajia </li></ul>
 5. 5. Uusi palvelusetelilaki – lakisääteiset hyväksymiskriteerit <ul><li>Kunnan tulee määritellä palvelun tuottajien hyväksymiskriteerit </li></ul><ul><ul><li>Osa kriteereitä on lakisääteisiä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Merkitty ennakkoperintärekisteriin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Palvelujen vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oltava potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Uusi palvelusetelilaki – kunnan asettamat vaatimukset <ul><ul><li>Kunta voi erikseen asettaa vaatimuksia hyväksymiselle </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaatimusten tulee liittyä asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Myös muita vastaavia vaatimuksia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kunnan itsensä asettamien vaatimusten tulee olla palveluntuottajia syrjimättömiä ja perustua puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin </li></ul></ul>
 7. 7. Uusi palvelusetelilaki – palveluntuottajan hyväksyminen <ul><li>Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelun tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä </li></ul><ul><ul><li>Kaikki hyväksymisehdot täyttävät tai; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kilpailuttamisen perusteella rajattu joukko </li></ul></ul>
 8. 8. Uusi palvelusetelilaki - informaatio <ul><li>Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista </li></ul><ul><li>Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla </li></ul>
 9. 9. Uusi palvelusetelilaki – palvelusetelin arvo <ul><li>Asiakasmaksulain rajoituksesta omavastuuosuuden suhteen luovutaan </li></ul><ul><li>Palvelusetelin arvon tulee olla asiakkaan kannalta kohtuullinen ottaen huomioon </li></ul><ul><ul><li>Oman toiminnan kustannukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Ostopalvelun kustannukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus </li></ul></ul><ul><li>Palvelusetelin kohtuullinen arvo on pääsääntö, josta on poikkeuksia </li></ul>
 10. 10. Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo <ul><li>Asiakasmaksulaissa maksuttomiksi säädettyjen palvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon tulee olla sellainen, ettei maksettavaksi jää omavastuuosuutta </li></ul><ul><li>Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hankkimiseksi annettavalla palvelusetelillä täytyy voida hankkia yksilöllistä tarvetta vastaava tavanomainen apuväline </li></ul><ul><ul><li>Kalliimman apuvälineen voi hankkia, jos maksaa erotuksen </li></ul></ul><ul><li>Poikkeukset myös kotihoidon ja omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen palvelusetelin osalta </li></ul>
 11. 11. Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo <ul><li>Yksittäistapauksessa palvelusetelin arvoa on korotettava 7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan ja hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen </li></ul><ul><li>Arvon korottamisesta tehtävä päätös, joka on muutoksenhakukelpoinen </li></ul>
 12. 12. Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Kunnan on selvitettävä asiakkaalle </li></ul><ul><ul><li>Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelusetelin arvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelun tuottajien hinnat </li></ul></ul><ul><ul><li>Omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastaavasta muulla tavoin järjestetystä palvelusta asiakasmaksulain mukaan määräytyvä asiakasmaksu </li></ul></ul>
 13. 13. Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Asiakkaan on annettava kunnalle palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot </li></ul><ul><li>Asiakkaalle annettava tieto, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia suostumuksesta riippumatta </li></ul><ul><li>Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellista selvitystä </li></ul>
 14. 14. Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Jos palvelusetelin arvo tulosidonnainen on palvelusetelin arvosta annettava päätös </li></ul><ul><ul><li>Tietojen saanti asiakasmaksulain 14 a §:n nojalla </li></ul></ul><ul><ul><li>Päätökseen voi hakea muutosta </li></ul></ul>
 15. 15. Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Asiakkaan mielipide tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon silloin kun kunnassa käytetään palveluseteliä asiakkaan tarvitseman palvelun järjestämiseen </li></ul><ul><ul><li>Kunnalla vastuu palvelujen järjestämisestä </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkaalla ei ehdotonta oikeutta vaatia palvelusetelipalveluja </li></ul></ul><ul><li>Asiakkaalla oikeus kieltäytyä palvelusetelistä </li></ul><ul><ul><li>Ohjattava muilla tavoin järjestettyjen kunnallisten palvelujen piiriin </li></ul></ul><ul><ul><li>Poikkeuksellisen vahva oikeus suhteessa järjestämistapaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkaan kieltäytyessä palvelusetelistä hoitotakuun määräaikoja edelleen sovellettava palveluja muilla tavoin järjestettäessä </li></ul></ul>
 16. 16. Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja päättää palvelun järjestämisestä </li></ul><ul><li>Palvelusetelin saanut asiakas tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa </li></ul><ul><ul><li>Sovellettavaksi tulevat sopimussuhdetta koskevat sopimusoikeuden ja kuluttajaoikeuden määräykset </li></ul></ul><ul><ul><li>Erimielisyydet mahdollista saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi </li></ul></ul>
 17. 17. Palveluseteli – osapuolten väliset suhteet Kunta Palvelun-tuottaja Asiakas Hyväksyminen Päätös Sopimus
 18. 18. Uusi palvelusetelilaki - muita näkökohtia <ul><li>Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä </li></ul><ul><li>Omavastuuosuuteen ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta </li></ul><ul><ul><li>Matkakustannuksiin voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään </li></ul></ul>
 19. 19. Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Palveluseteli osana kunnan palvelustrategiaa </li></ul><ul><ul><li>Palvelujen järjestämistavat </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnan viesti palveluntuottajille </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteistyö kunnassa (esim. elinkeinotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, asiakkaat, palveluntuottajat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kustannuslaskenta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kilpailun aikaansaaminen – kustannukset </li></ul></ul><ul><li>Talousarvioprosessi </li></ul>
 20. 20. Palvelusetelin toimeenpano <ul><li>Palveluseteliä jo käytetty </li></ul><ul><ul><li>Kotipalvelut ja kotisairaanhoito </li></ul></ul><ul><ul><li>Asumispalvelut </li></ul></ul><ul><li>Uuden lain myötä kiinnostusta ainakin </li></ul><ul><ul><li>Suun terveydenhuolto </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektiiviset toimenpiteet erikoissairaanhoidossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Päivähoito </li></ul></ul><ul><ul><li>Vammaispalvelut (henkilökohtainen apu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet </li></ul></ul>
 21. 21. Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Tuottajien hyväksymismenettely </li></ul><ul><ul><li>Hyväksytään ehdot täyttävät / kilpailuttaminen </li></ul></ul><ul><li>Hyväksymisvaatimusten määrittely </li></ul><ul><ul><li>Lakisääteiset kriteerit ja niiden todentaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnan omat vaatimukset </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tuotteistaminen </li></ul></ul></ul><ul><li>Palvelusetelin arvon määrittäminen </li></ul><ul><ul><li>Kohtuullisuus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kustannuslaskenta </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Muut tilanteet </li></ul></ul><ul><li>Luettelo hyväksytyistä palveluntuottajista </li></ul>
 22. 22. Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Palvelun myöntämisprosessi kuten yleensäkin </li></ul><ul><ul><li>Yhteydenotto tai hakemus – päätöksen teon edellytysten selvittäminen – päätös </li></ul></ul><ul><li>Kieltäytymisoikeus </li></ul><ul><li>Palvelusetelin arvo yksittäistapauksessa </li></ul><ul><ul><li>Tulosidonnaisesta päätös </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvon korottamisesta päätös </li></ul></ul><ul><li>Hoito- ja palvelusuunnitelma tms. </li></ul><ul><li>Sopimus palveluntuottajan kanssa </li></ul><ul><ul><li>Sopimusehdot </li></ul></ul><ul><ul><li>Eri osapuolten asema (myös kunta) </li></ul></ul>
 23. 23. Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Rekisterinpitokysymykset </li></ul><ul><ul><li>Tavat toimia laillisesti </li></ul></ul><ul><li>Palvelusetelijärjestelmän hallinnointi </li></ul><ul><ul><li>Laskutus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tieto annetusta palvelusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kustannustehokkuus - transaktiokustannukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelusetelioperaattorit? </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvonlisäverotuskysymykset </li></ul></ul>
 24. 24. Lisätietoa <ul><li>Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2009, Sami Uotinen/aha 27.10.2009 – kunnat.net/palveluseteli </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo (6/2009) 15.10.2009 – Palvelusetelin käyttöala laajenee </li></ul><ul><li>Palveluseteliopas (STM) – kevät 2010? </li></ul><ul><li>Uotinen Sami, Palveluseteli. www.lakimiesliitonkustannus.fi </li></ul>

×