Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Convegni cascina triulza

393 views

Published on

Congress EXPO 30 May 2015

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Convegni cascina triulza

  1. 1. Assnxiaxione Am Casa della Caftà ONLUS [Anotiaziane AMKI Casa deHz Carità è una ONLUS che condivide wuimeme ia Momfia e I valori deHa Fondanonc cm deHa cend Uaswcialioflc. pruiedum d: Mzna ami. Guida‘ m come uhiunvu queHa d! pfifmf: 3mm a danna, uumml ennziam ingiii e cviiuppdre. non ie givflm genenxioni, una cuim reîponsabile in! {emi dell'impegno soaaie e (wiie a «mio dono imgiid r: dzHc nuove povertà Assoanziowe ÀMKI (usa deha (Mm i5 i non uioii mgammiion mi mio; miiy mc Dhiiosnphy m iaiuew m Fnnddzuìnfl (dm (mio mi. m iengue, pleiided Liy Nana Gmud mm nei», e; e mi pomc Womem men nnd oidsceu ma: sie viiineianie md dcvcious ‘iviîhîhcyounqqcncvations J rcspon sinic cuiwc hascd mi i mciai anni mi commiimonx m ÎAKVUHFKYÎÒYi-lgihìvts anni w fiumi; oi poveme: me iecdiiieienzesi Atriannu neHa 5313 Wmkshup su dlfiaszinnînulza —vadigiioneaeiia SDKIQIZCXVHE «AIEXPDZVVS Per lnfolmulonl: Giovanni Venegnm redazionezfamititasadtHazavim mg uîfitlmsîambaîìamititasadeiiatavita ma www ami(i(a5adeHa: avim. uY9 S! Mgiaua i coueoioipnsvi hhkmmLmvManmchimnm w i tanìnbuta scientifico neiidwmxidne dei seminavi e p" Vaczvedilamtnlo cm pei i: 31107:5510!“ 53mm"! immazmneqzyipasvimi i w IPASVI y 1 r ‘f . g people, world, challenges Am‘ "Casa della ca ' Pzd glìone Societì c vile per cascine Triulxa EXPO zoi s Mukizulwrailù, diaiogo mieneiigioso, 4mm umani, imgiiid nutrizionale sono quali gii ambiti [Emana deHa serie di conierenxe che FAssocianone Amici Casa dcHz una ha nrga ma per cm". Trmin, H Fadighane deiia sotieià mie d. EXPO znis Gh incunzn szrannu Ibtmsion: pzr dachnar‘: II tema deWahmenmzione m un tonbesm muicidicc. mare legare a una prospeuwa che prwflega ii puma di visxa deHe «me di. dehdii muiumicm nhsm. interrehglaus dmìaguei mimmi ngmc ahmfivzry lmhy Thnsr Nò Hm muin issun (ha! wiH be nddressed during the (onîerentefiitunrtx mi Àmm Casa dcHa «mi m; oigamzcd {or Casrma Triuzn— cwii Suciely PJVWGH expo 2m 5 The purilosè or disse meeting: ‘S lo deai mi me NJU mundi zheme ii Dm a pfilfl! oi View (ha! prwiiega: «ad dezis wicii socieiy; wsaker memoeic m il muiudiccipimmy ciwimnmem mi monoieine eeiimenmon. - orslhtismandahmanuloflcieîùìwî-ÌOE Linfluenm, m senso materni: e iimbohmi dtHewadiziom Ylhgk 054 scmilidic E mudhcimncu Su ushmslumhcvcdcnzu mi m livuflubù Hvmfluvvrr WV 1) H mi imiio/ micii mi, (fficflsmru un hhiiurwmran NHQKHIYVHVWWOHV “H ì- lhiVV iwom men m "mi: "ma m ma Paoiolnnxì [Dxeme Umwrsmà (annhza ai Miiaiwni DnnVlmnlutamkqnx WmmiumzFoiidazimia(ahdsflzcavim! MariaEnxiaGui-i: [FvaiidmlrhmtimnneAmitiCusadaHacaiilflì ClaudIiM 7.. Aìmdiosad ebwsmoi ClludlnPirivill [Divenme deHa mm (mifionnl Glwvannlllluullla IPVEHHEMECQHemQ ipasviMiiann ma. Minime flviaium Piugaflu'A)LuluaALLumpm4n4nmiim Smlflnrrflirlrlidiaium pmimmianiiegiii- mc. “m”; immwwg Mppnnlhln mi heipìovlhrdd aviflajfle Un dihamm Per DRHBV: deile iiagiid «Ha mm (la a dcbîitc 7M! dismiscsl ‘IBWKYHXR’ UVA oidsmis ma m 9c micio». Muufillnliuidl ‘Presidenleìs: iancnaA/ iiziDsadaflìc-mfii Bulllnmhl FKNIIUWKÈAALVLumhmdmi lmzluminn “mi Dìhidrwà m” mnbauhaì Fibmfoivhuunu dnzrmr Uivmvdbflbîllnhrafi! MHaimY m. “m. DemmnìwioipeflziesAnnnditnmui mwmomc. fiifliìmÙìfildevikStlr-ANHHQHJMXÉVÌNV (ilnvinnlMumlo wlsifleule(uhwivUvaSnNflaiv/ v NiflnU/ Ifl/ JEÌMJH/ ai m. ..c. .e. n.c. ni. . Auessme Fzmighì, Euhdanei: 50cm: vimini. “ Ragion: lflflblrdii‘ Givnnnlfilvuvw iDifl9en| eKeginnemmhivdiu bkfinmasmMiklinh 113VAUVLVWPMNKÌKÎAAJ‘ JLMHHhdNkVMh/ KCUVVXU x111 Niihvm) Mnnmi(hillfl Nhidam m. n» m. 51V! {Jmamm Aullhuîmxu Dimmrebipivlimanmflsikî Mi! D! uanvlrginhùlmunn Presidente ufldizunefilìideiiìîuviln 'P! un mm "mamo Esca/ Mico e )OS| EWDXIE' ‘Lcl Y . UHUQHN iLiNVÎnr. ÌvrumîYilVvduhlvlivi xhièvvulrilu i» «i. .. muiriruifiumhìa èdurazlnnrahmsnfiairswcfirnrhihfia Fri-d riuhiruhurfl (m «mi»; .4 irwinnawd e (Hiwabihrx/ Amlnn (Inmnull: [Fleìidenìr dsflbrdinr dei remningi Ahmrnran «di; Lnmhaldia . deHa UEMHR! m. flr-uln «una. Wliìidflvll Assauaflbne ÀVNU Casa dIHa midi Glwvannl Mllllllla WIEMGEVHECQHEHW iom hfliiaiio Lud! Manu e Emma] Simoni mimi Wxnnioqu Nimanum Miiaim‘ i. mm". irecnoioaa Ahmznvare Miiano? Bnlhlu mm. n rmningn Ahmrnhm Mihnn‘, IIIIYM Cawaln Hvisèqnanls Scuoh PVHHJHJV ‘una Sami: nanimqiis manqiarehenepsvslavebent‘ «nomi Dum mi» uh! M 170m. i. by heuhh/ MndeHi ahmemarl a (arfimnm z mi" ìhmefllìl! WHWWH s wc mmbHi umnnmkamunlu îchoitrtx! m. «sommo» m: ami. ma. Wmsidunìz Assadnmnc ÀYYHO (usa iAzHa mm Pio‘: Valesuni [Dxameumwmm ama di miianoi Giuunm lflullilla (Flzsidenlztnfleum imi miim mm Manna z mimi m. .. Virginio calmnqnu iiiemenie Fandaiune (13.5 deih (flflfi! Amanlni 0mm ÌUHWUSiH Dimcm di MHano Emanuela Îaxnniga [Umvevsnà Bitxca d! Miianuì NIÎ velìlon- (m. m“. Anmmnb VzHaqvmu mi. MJI m. (ninna simo mi (aHequim mi. Caria Fava": Mavma oiwieii “Bambini acaioii ma" dai mondo‘ ‘(Muuvthiidiùi mi. m h’, H01 m i mtanlm/ ‘RMVBKOHO mwaa mcieneieieiiagiiia Bwirmafldoi Ulîadim a (Uhm! dive»: altiavflm i ciba Anima DHMOVE Dar ÙHVIVHHH m; meumgmomxhos ha: I7‘! N“ m mpcwl m” w ii, mi (/11 CxîiflzvznuunflusAhvcuvh! a wimiii ad Vmè in 1 mi ci. ..vi. .c. y.. .znm [Doneme UMI/ emu deqh SÌHKÙ d. Milavmî Illmnfiuflnfiuid: iPvtsidznle/ Asoaazinn: Àmm (551 deflz canti! Andrflsunmufla isciimca PedmnradrHUnwzvmadxjhsmdidiMflano Uiveiiaie llessalvdlìlmeîli miemuueii; mm DEdmÌVKu daWUlilvavsilidiMiIaivuSuuui umcu [Assislriimsndainospudairiatmî liluvmnlMunillu Wizsidrnle (ufltgw Mm miano, Lodi, Manu e Biianza] llessandllfrefla (Dietislafkprdalesatm Famiglia di Frba, ‘ ‘Beilumîmyih mi Ahmavvlanune mm- Fraqflebean g Myfixahifilfilatim‘ m mania TimpflflanudeHamnnr-wnmlrarihqamhirmrrhriflan m. Hmlmlìwreuìlwimlmèflioî DEVHÈQHÌUOQ Ehvivmiihtfl “mi «t w Amnlhtnunlll [Deimamiu aOADHLMaS Aimadi (mimi Miflillîillìfilfldî iwieciiieniemooiziane Amici (asa deHm anni) DuuVIr nln(ulmngnì iViziidenleFondaziom (dsadeflataiiwl Vilmrh flqoH (Do eHnu/ ursifia (aflnhra ai Nmanaì (ulm mGrmdi [DotmlcVmveflwdificnmi «mm-vesci- iodcemeunivemmiimapom Allzenamns un: Wicîidenlc’! mi ESI! Ludnbumhllh [Dumivm UMI/ emu 4.9i ami di MWIJVIIJ PnlaPlqinn ioocmc UMI/ emu‘ mq“ Studi a. Mimi hm: Bersani iaioioga Numzinmm mimi G un Mutfillu Wimdentecoflegio imi Miiana, mi Manu e Eiianzaì 1mm a! zibwdaHaswurrzla aHa socieeacdciemniie- “The mm oHond 1mm sex umy io a suflmimhir SOUN uiaiogu sul (Elfi! deHu SVHAIPDO susxembiie e cei u m ai (ibo gammim m moro dcHn ma pm/ Mc dei plano a u dicihigxie mm (‘H n» miewoie UELNV omni Ami Dì zhn viqhr «di food asiumd H1 «mi oi zhn hxîcku oi Fìuuriviflmiuìivièwoiid Llvln Pomodoro (Pmmdenle («Mm iiiiemflmmie m! diviflu flwflhvnefllfliùvvè! miie Chiara Gaudi (deputata no: m e ai. Guida (Pvesldenie Axxodazione Amici Casa deHù (afllòh Dfln Vlrglnlfl coimeg. .. (Presidente Fonda: ne Casa della tariiàl sian. .." Venegon (stavimì "Siamo mm ndgiin La sfida dcHa susmmbii daiiammwiogia aHa uuhuca i Are wc aH «iaqiiev me cnaiiende mi zuflmflìb! mi mm diimrupuiuuylupohtics“ uiidimmio sul remadeHa fiagihlà da un punto dlvisîa 5o ciaia, hnhlltn, Sammvmcd Mnnnmitc A meeww un thetheme dmaqiiicynom a saciai poiieicai semwy ami ELUHDHVKS‘ poim olview Il progflko "Yak: care" e emu ma un: gmie alli competenza e Illì Ienac" dei pru- fessor Alfredo Vanoni che ci ha lasciato 21 aprile 2015. A lui e dedicano questo cicio di conlerenze.

×