Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The labour market in spain

207 views

Published on

De arbeidsmarkt in Spanje

De werkloosheid in Spanje, ondanks een daling in de afgelopen jaren blijft relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen en de neiging om te beginnen weer te stijgen in begin 2009. Echter, sommige economische sectoren nog steeds bieden professionele kansen voor buitenlanders, met inbegrip van marketing, import-export, hoogleraar, vertaling, het en nieuwe technologieën.
Je zou beter volledig voorbereid om te zoeken voor de werkgelegenheid in Spanje en solide professional en talenkennis hebben!
Spreekvaardigheid in het Spaans is vaak een essentiële voorwaarde voor het krijgen van een baan, behalve in sommige grote internationale ondernemingen waar werktalen zijn anders dan Spaans. Unskilled, seizoensgebonden of landbouw banen vereisen geen spreekvaardigheid in het Spaans.
Met betrekking tot de geografische verdeling van banen trekken Madrid en Barcelona veel buitenlandse werknemers vanwege hun bruisende economische activiteiten. Valencia heeft ook een sterke economische expansie in de afgelopen jaren ervaren en trekt ook veel buitenlandse werknemers. Er zijn ook veel toerisme of seizoensgebonden werkgelegenheid beschikbaar langs de kusten.
De minimum maandsalaris in Spanje is van €624 (bruto) voor een full time baan sinds 2009. Spaanse medewerkers profiteren van 22 vakantiedagen en 14 feestdagen per jaar. De wettelijke arbeidstijd is vastgesteld op 40 uur per week (maximaal 9 uur per dag).
Meestal de werkdag start later dan elders in Europa, rond 9 of 10 ben en later op de avond, ongeveer 7 of 8 pm eindigt.

http://barcelona.thetylergroup.org/2012/11/05/de-arbeidsmarkt-in-spanje/

Published in: Business
  • Be the first to like this

The labour market in spain

  1. 1. Thelabourmarketin Spain
  2. 2. Unemployment in Spain, despite a decline inrecent years remains relatively high in comparisonwith other European countries and tend to star t to riseagain in early 2009. However, some economic sectorsstill offer professional oppor tunities for foreigners,including marketing, impor t-expor t, Professor,translation, and new technologies. Youd be better fully prepared to search foremployment in Spain and solid professional andlanguage skills!Fluency in Spanish is often an essential prerequisitefor getting a job, except in some large inter nationalcompanies where working languages other thanSpanish. Unskilled, seasonal or agriculture jobs do notrequire fluency in Spanish.
  3. 3. With regard to the geographical distribution of jobsattract many foreign workers Madrid and Barcelona because oftheir vibrant economic activities. Valencia also has a strongeconomic expansion in recent years experienced and alsoattracts many foreign workers. There are also many tourism orseasonal employment available along the coasts. The minimum monthly salary in Spain is of € 624 (gross)for a full time job since 2009. Spanish employees benefit from22 vacation days and 14 holidays per year. The statutoryworking time is set at 40 hours per week (up to 9 hours perday). The workday usually start later than elsewhere inEurope, around 9 or 10 am and later in the evening, around 7 or8 pm ends.

×