<ul><li>ความหมายของการควบคุมภายใน </li></ul><ul><li> ระบบควบคุมภายในเป็นการจัดกระบวนการทำงานให้มีความเสี่ยง </li></ul><u...
<ul><li>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน </li></ul><ul><li>1. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมทั้งการดูแล </li><...
<ul><li>องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน </li></ul><ul><li>สภาพแวดล้อมของการควบคุม ( Control Environment) </li></ul><ul><l...
<ul><li>สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆซึ่ง </li></ul><ul><li>ร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้นในหน่วยรับตรวจหรือ...
<ul><li>ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความ </li></ul><ul><li>เสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ...
<ul><li>ความเสี่ยงสามารถจำแนกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ </li></ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เช่น การบริหารธุรกิจ การเมือ...
<ul><li>1. การระบุปัจจัยเสี่ยง ( Risk Identification) </li></ul><ul><li>ประเภทของความเสี่ยง </li></ul><ul><li>1.1 ความเ...
<ul><li>1.2 ความเสี่ยงภายนอก ( ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กรเอง ) </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจ / สังคม / การเมื...
<ul><li>2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง </li></ul><ul><li>การประเมินความถี่ / โอกาสที่จะเกิด โดยทั่วไปอาจใช้สถิติ </li></ul><ul...
<ul><li>โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง </li></ul>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้น ( เฉลี่ย ) ระดับคะ...
<ul><li>โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง </li></ul>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดขึ้น ระดับคะแ...
<ul><li>ผลกระทบ ( ด้านการเงิน ) </li></ul>ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก มากกว่า ...
<ul><li>ผลกระทบต่อองค์กร ด้านเวลา </li></ul>ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก ทำให้เ...
<ul><li>การจัดลำดับความเสี่ยง </li></ul><ul><li>รวมคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหายเพื่อ </li></ul><ul><li>จัดลำดั...
<ul><li>แผนภูมิความเสี่ยง </li></ul><ul><li>จัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารและคนในองค์กร </li></ul><ul><li>ได้เห็น...
<ul><li>3. การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management) </li></ul><ul><li>ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและค...
<ul><ul><li>1. การยอมรับความเสี่ยง (Accept) </li></ul></ul><ul><li>หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความ </...
<ul><ul><li>2. การลดความเสี่ยง (Reduce) </li></ul></ul><ul><li>พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบ...
<ul><ul><li>3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) </li></ul></ul><ul><li>ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการ...
<ul><ul><li>4. การแบ่งปันความเสี่ยง (Shave) </li></ul></ul><ul><li>ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความและการจัดก...
<ul><li>การพิจารณาเลือกแผนจัดการความเสี่ยง </li></ul><ul><ul><li>ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก </li></ul...
<ul><li>ความหมาย : </li></ul><ul><li>กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆที่ </li></ul><ul><li>ฝ่ายบริหารกำหนดใ...
<ul><li>ภายใต้แนวทางต่าง ๆ ที่เลือกนั้นจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่กำหนดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยง </li></ul><ul...
<ul><li>มาตรฐาน : ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่าง </li></ul><ul><li>พอเพียงและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากร อื่น ๆ ...
<ul><li>ข้อมูลและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ระบบข้อมูลสามารถสืบค้นและรายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องสถานะที่เป็นอยู่ขององ...
<ul><li>มาตรฐาน :  ฝ่าย บริหาร ต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล </li></ul><ul><li>โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  ...
<ul><li>การติดตามผล </li></ul><ul><li>แผนจัดการความเสี่ยงถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>ทราบถึ...
 
 
<ul><li>วรโชค ไชยวงศ์ “ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)”  เข้าถึงใน http://www.dusithost.dusit.ac.th/~vanong=/k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นำเสนอระบบควบคุมภายใน

2,643 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นำเสนอระบบควบคุมภายใน

 1. 2. <ul><li>ความหมายของการควบคุมภายใน </li></ul><ul><li> ระบบควบคุมภายในเป็นการจัดกระบวนการทำงานให้มีความเสี่ยง </li></ul><ul><li>หรือ ปัญหา หรืออุปสรรคหรือข้อขัดข้อง ข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด </li></ul><ul><li>เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ บรรลุผลสำเร็จตาม </li></ul><ul><li>เป้าหมาย หรือ หมายถึง กระบวนการที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและ </li></ul><ul><li>บุคลากรของหน่วยรับตรวจกำหนดให้มีขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่าง </li></ul><ul><li>สมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ </li></ul>
 2. 3. <ul><li>วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน </li></ul><ul><li>1. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมทั้งการดูแล </li></ul><ul><li>รักษาทรัพย์สิน การป้องกันการรั่วไหล สูญเสีย และการทุจริต </li></ul><ul><li>2. ความน่าเชื่อถือของรายงาน </li></ul><ul><li>3. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง </li></ul>
 3. 4. <ul><li>องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน </li></ul><ul><li>สภาพแวดล้อมของการควบคุม ( Control Environment) </li></ul><ul><li>การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) </li></ul><ul><li>กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities ) </li></ul><ul><li>สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) </li></ul><ul><li>การติดตามประเมินผล ( Monitoring) </li></ul><ul><li>เอกสารอ้างอิง </li></ul>
 4. 5. <ul><li>สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆซึ่ง </li></ul><ul><li>ร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้นในหน่วยรับตรวจหรือทำให้การ </li></ul><ul><li>ควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามก็อาจทำให้การควบคุม </li></ul><ul><li>ย่อหย่อนลงได้ </li></ul>
 5. 6. <ul><li>ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความ </li></ul><ul><li>เสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึง </li></ul><ul><li>ประสงค์ ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ </li></ul><ul><li>เป้าหมายที่กำหนด </li></ul>
 6. 7. <ul><li>ความเสี่ยงสามารถจำแนกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ </li></ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เช่น การบริหารธุรกิจ การเมือง </li></ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความปลอดภัย </li></ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น การเงิน สภาพ </li></ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ เช่น กฎ ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น </li></ul>
 7. 8. <ul><li>1. การระบุปัจจัยเสี่ยง ( Risk Identification) </li></ul><ul><li>ประเภทของความเสี่ยง </li></ul><ul><li>1.1 ความเสี่ยงภายใน ( ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร ) </li></ul><ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านการเงิน และงบประมาณ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญา </li></ul></ul><ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านบำรุงรักษา และบริหารจัดการระบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล </li></ul></ul><ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน </li></ul></ul>
 8. 9. <ul><li>1.2 ความเสี่ยงภายนอก ( ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กรเอง ) </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจ / สังคม / การเมือง / กฎหมาย </li></ul><ul><li>ภัยธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>สงคราม / การก่อการร้าย </li></ul>
 9. 10. <ul><li>2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง </li></ul><ul><li>การประเมินความถี่ / โอกาสที่จะเกิด โดยทั่วไปอาจใช้สถิติ </li></ul><ul><li>และข้อมูลในอดีต แต่ควรใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กร </li></ul><ul><li>โดยรวมร่วมด้วย รวมทั้งการวิเคราะห์ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไป </li></ul><ul><li>ได้ทั้งหมด เพื่อให้สมเหตุสมผลยิ่งขึ้น </li></ul>
 10. 11. <ul><li>โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง </li></ul>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้น ( เฉลี่ย ) ระดับคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ระหว่าง 1-6 เดือนต่อครั้ง ระหว่าง 6-12 เดือนต่อครั้ง มากกว่า 1 ปีต่อครั้ง มากกว่า 5 ปีต่อครั้ง 5 4 3 2 1
 11. 12. <ul><li>โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง </li></ul>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดขึ้น ระดับคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก มากกว่า 80% 70-79% 60-69% 50-59% น้อยกว่า 50% 5 4 3 2 1
 12. 13. <ul><li>ผลกระทบ ( ด้านการเงิน ) </li></ul>ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก มากกว่า 10 ล้านบาท 5 แสนบาท - 10 ล้านบาท 1 แสนบาท - 5 แสนบาท 1 หมื่นบาท - 1 แสนบาท น้อยกว่า 1 หมื่นบาท 5 4 3 2 1
 13. 14. <ul><li>ผลกระทบต่อองค์กร ด้านเวลา </li></ul>ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 6 เดือน ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน 5 4 3 2 1
 14. 15. <ul><li>การจัดลำดับความเสี่ยง </li></ul><ul><li>รวมคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหายเพื่อ </li></ul><ul><li>จัดลำดับความสำคัญ และใช้ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่ง </li></ul><ul><li>จัดการก่อน </li></ul><ul><li>จัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารและคนในองค์กร </li></ul><ul><li>ได้เห็นภาพรวมว่าความเสี่ยงมีการกระจายตัวอย่างไร </li></ul>
 15. 16. <ul><li>แผนภูมิความเสี่ยง </li></ul><ul><li>จัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารและคนในองค์กร </li></ul><ul><li>ได้เห็นภาพรวมว่าความเสี่ยงมีการกระจายตัวอย่างไร </li></ul>ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 5 4 สูง มาก 3 สูง 2 ปาน กลาง 1 ต่ำ 1 2 3 4 5
 16. 17. <ul><li>3. การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management) </li></ul><ul><li>ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุม </li></ul><ul><li>กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะ </li></ul><ul><li>ทำให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น </li></ul><ul><li>ในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ </li></ul><ul><li>อย่างมีระบบ </li></ul><ul><li>การบริหารความเสี่ยง มี 4 วิธี ได้แก่ </li></ul>
 17. 18. <ul><ul><li>1. การยอมรับความเสี่ยง (Accept) </li></ul></ul><ul><li>หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความ </li></ul><ul><li>เสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่า </li></ul><ul><li>ประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ </li></ul><ul><li>ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น </li></ul>
 18. 19. <ul><ul><li>2. การลดความเสี่ยง (Reduce) </li></ul></ul><ul><li>พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง </li></ul><ul><li>ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การกำหนดผู้จัดจ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน </li></ul><ul><li>ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องดับเพลิง การ back up ข้อมูลเป็นระยะๆ การมี server สำรอง </li></ul>
 19. 20. <ul><ul><li>3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) </li></ul></ul><ul><li>ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแผนการสร้างรถไฟฟ้าเป็นรถ BRT ในเส้นทางที่ไม่คุ้มทุน การยกเลิกโครงการที่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน </li></ul><ul><li>ข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ </li></ul>
 20. 21. <ul><ul><li>4. การแบ่งปันความเสี่ยง (Shave) </li></ul></ul><ul><li>ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น </li></ul><ul><li>มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น ตัวอย่างเช่น </li></ul><ul><li>การทำประกัน คือการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การทำประกันภัย ประกันชีวิต ประกันอัตราแลกเปลี่ยน </li></ul><ul><li>การทำสัญญา คือการทำข้อตกลงต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจัดจ้างหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการแทน </li></ul>
 21. 22. <ul><li>การพิจารณาเลือกแผนจัดการความเสี่ยง </li></ul><ul><ul><li>ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก </li></ul></ul><ul><ul><li>วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนำมาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันที หรือในระยะยาว </li></ul></ul></ul><ul><li>ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต </li></ul>
 22. 23. <ul><li>ความหมาย : </li></ul><ul><li>กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆที่ </li></ul><ul><li>ฝ่ายบริหารกำหนดให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลด </li></ul><ul><li>หรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ </li></ul><ul><li>ตาม </li></ul>
 23. 24. <ul><li>ภายใต้แนวทางต่าง ๆ ที่เลือกนั้นจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่กำหนดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยง </li></ul><ul><li>กิจกรรมควบคุมในที่นี้ประกอบด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆและกิจกรรมที่ช่วยลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น การกำหนดกิจกรรมควบคุมจึงมีความครอบคลุมมากกว่าการควบคุมภายใน </li></ul><ul><li>กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม และระดับความเสี่ยงที่คงเหลือจากการปฏิบัติกิจกรรม </li></ul>
 24. 25. <ul><li>มาตรฐาน : ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่าง </li></ul><ul><li>พอเพียงและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากร อื่น ๆ อย่าง </li></ul><ul><li>เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ </li></ul><ul><li>สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา </li></ul>
 25. 26. <ul><li>ข้อมูลและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ระบบข้อมูลสามารถสืบค้นและรายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องสถานะที่เป็นอยู่ขององค์กร ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเช่น ข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้ขั้นตอนการกำหนดแนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยงมีข้อมูลที่เพียงพอ และติดตามผลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องทำให้บุคลากรทุกระดับสามารถสื่อสารกันได้ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และผู้บริหารได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง </li></ul>
 26. 27. <ul><li>มาตรฐาน : ฝ่าย บริหาร ต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล </li></ul><ul><li>โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผล </li></ul><ul><li>เป็นรายครั้ง </li></ul>
 27. 28. <ul><li>การติดตามผล </li></ul><ul><li>แผนจัดการความเสี่ยงถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้แผนจัดการความเสี่ยง </li></ul><ul><li>สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>มีการรายงานผลต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย </li></ul>
 28. 31. <ul><li>วรโชค ไชยวงศ์ “ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)” เข้าถึงใน http://www.dusithost.dusit.ac.th/~vanong=/kmkr/risk % 20 </li></ul><ul><li>วัลลภา ชูเมือง “ ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร ” เข้าถึงใน http://www.pt.tsv.ac.th/.../16072000958 </li></ul><ul><li>คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน “ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ” เข้าถึงใน http://www.psdg.dsdw.inlth/ ข้อมูลทำเว็บ /.../ rm และความคุมภายใน .ppt </li></ul><ul><li>อารมณ์ คัตตะวะศาสตร์ “ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” เข้าถึงใน http://www.home.KKu.ac.th/spongrat/.../risk_1c % 20KKU </li></ul>

×