บทที่ 3
             การตัดมุมที่มีลักษณะมนกลม:Round Edges
จุดประสงค
         1.บอกความแตกตางของ Wo...
16
2. คลิกเมาสที่ หรือ
  กดแปนคียบอรด ที่ R
  แลววาดรูปสี่เหลี่ยม
3. คลิกเมาสที่    จะได
  Extrude Profi...
17
5. คลิกเมาสที่    Round Edges
  จะได คุณสมบัติของ
  Round Edges ขึ้นมา ใหใสคาที่เรา
  ตองการตัดมุมในชอง R...
18
7. ให Save ชิ้นงานไว
8. ลําดับตอไปเปนการใสสีและวัสดุ
  ใหกับชินงาน
      ้
  คลิกเมาสที่    เลือ...
19
10. คลิกเมาสเลือก
  Image > New Image
11. คลิกเมาสเลือกชิ้นงานที่ Saveไว แลว
  คลิก OK
12. ไดชิ้นงานมา...
20
13. คลิกเมาสที่ Image >Materials
14. คลิกเมาสที่เครื่องหมาย + หนาหอวัสดุ
15. เวลาใชงานใหนําเมาสไปคลิกคา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

prodesk Lesson3

640 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

prodesk Lesson3

 1. 1. บทที่ 3 การตัดมุมที่มีลักษณะมนกลม:Round Edges จุดประสงค 1.บอกความแตกตางของ Workplane Base, Frontal,Lateral ได 2.เลือกใชงาน Workplane Base, Frontal,Lateral ไดถูกตองเหมาะสมกับงาน 3.สรางชิ้นงานวัตถุทรงตันได 4. ตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมได 5. บันทึกชิ้นงานได ตัวอยางงานทีจะสราง ่ เกิดจากการตัดมุมวัตถุ Round Edges มีขั้นตอนการสรางดังนี้ ชิ้นงานที่ตองการสราง 1. คลิกเมาสที่ หรือ กด Ctrl + N ที่แปนคียบอรด เพื่อเปดพืนทีทํางานใหม ้ ่
 2. 2. 16 2. คลิกเมาสที่ หรือ กดแปนคียบอรด ที่ R แลววาดรูปสี่เหลี่ยม 3. คลิกเมาสที่ จะได Extrude Profile >เลือก Add material Above Workplane ใสคาความสูง 150 mm จะได วัตถุทรงสี่เหลี่ยม 4. คลิกเมาสที่ Select Edges หรือกดแปนคียบอรดที่ “E” แลวเลือกเสนของมุมที่ตองการตัด “เสนที่เลือกสีแดง”
 3. 3. 17 5. คลิกเมาสที่ Round Edges จะได คุณสมบัติของ Round Edges ขึ้นมา ใหใสคาที่เรา ตองการตัดมุมในชอง Radius หรือ ใชเมาสลากจากจุดสีเหลือง ที่เกิดขึ้นเทาทีตองการ ่ ผลจากขั้นตอนที่ 5 จะไดภาพ 6. คลิก OK หรือ Enter จะไดงานตามที่ตองการ
 4. 4. 18 7. ให Save ชิ้นงานไว 8. ลําดับตอไปเปนการใสสีและวัสดุ ใหกับชินงาน ้ คลิกเมาสที่ เลือก Photo Album หรือ กดปุม Ctrl+Shift+A ที่คียบอรด 9. ไดหนาตาง Album1
 5. 5. 19 10. คลิกเมาสเลือก Image > New Image 11. คลิกเมาสเลือกชิ้นงานที่ Saveไว แลว คลิก OK 12. ไดชิ้นงานมาปรับแตงใสสีและวัสดุ
 6. 6. 20 13. คลิกเมาสที่ Image >Materials 14. คลิกเมาสที่เครื่องหมาย + หนาหอวัสดุ 15. เวลาใชงานใหนําเมาสไปคลิกคางแลว ลากกระปองวัสดุที่ตองการ มาเทใส ผลิตภัณฑที่สราง เมื่อเทเสร็จแลวจะเห็น ไฟเขียวสวางขึ้น ใหคลิกเมาสที่ ไฟเขียว หรือกดปุม F5 ที่แปนคียบอรด ไดงานตามตัวอยาง

×