Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T ugas guru besar

2,203 views

Published on

 • Be the first to comment

T ugas guru besar

 1. 1. Guru Besar:A. Pentadbiran:Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawabsecara langsungdalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dankakitangan bukanguru di sekolah sebagaimana berikut:1. Melaksanakan segala prosedur perlantikan dan pengesahan dalam jawatansemuakakitangan di bawah kelolaan dan bidang kuasanya.2. Melaksanakan segala prosedur perlantikan ke jawatan yang lebih tinggi bagisemuakakitangan di bawah jagaannya.3. Melaksanakan prosedur bagi menamatkan perkhidmatan perletakan,persaraan,penggantungan, pelepasan guru-guru dan kakitangan.4. Memastikan pelaksanaan dan langkah-langkah pengambilan perkhidmatandankursus dalam jawatan.5. Mengambil langkah-langkah tertentu yang berhubung kait dengan soalpercutiankakitangan di sekolahnya.6. Mewujudkan struktur organisasi sekolah bagi menentukan pembahagian kerjadantugas kakitangan sekolahnya.7. Menyediakan senarai tugas dan tanggungjawab guru dan kakitangan sokongan8. Menyimpan dan menyelenggarakan rekod-rekod peribadi guru dan kakitanganbukanguru.9. Menyediakan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan, Berkala, Laporan Sulit Khas,danLaporan Nilaian Prestasi Khas bagi semua kakitangan di bawahnya.10. Meluluskan permohonan penggunaan bangunan dan kemudahan yang adadisekolah mengikut syarat-syarat yang dibenarkan oleh pihak yang berkuasa.11. Menentukan sistem penyelenggaraan fail dilaksanakan dengan cara yangteraturdan sempurna.12. Merancang dan memastikan pelaksanaan takwin sekolah yang telah disusundanditetapkan itu berjalan dengan lancar.13. Memastikan bahawa segala retan-retan yang disediakan itu dilakukandengansempurna dan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.14. Menjadipengerusi Lembaga Tatatertib Sekolah.15. Menjadi Penasihat Persatuan Ibu Bapa
 2. 2. Guru dan memastikan bahawa segalakeputusan dilaksanakan dengan teratur danberkesan.16. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat yang diadakan di peringkat sekolahyangmelibatkan guru dan kakitangan.17. Menghadiri mesyuarat di Pejabat Pendidikan Daerah, Zon Sekolah,JabatanPendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia atau jabatan-jabatankerajaanyang lain.B. Kewangan:1. Menyediakan anggaran belanjawan sekolah seperti perbelanjaan mengurusdanperbelanjaan pembangunan.2. Mengurus dan menyempurnakan segala tuntutanperkapita dan lain-lain geranyang dikemukakan oleh pihak yang berkaitan dari semasake semasa.3. Menentukan segala kutipan atau yuran, sewa, asrama dan lain-lainsumberpendapatan dilaksanakan dengan sempurna.4. Merancang dan menguruskansegala bentuk pembelian dan pembayaran yangdilakukan oleh pihak sekolah.5.Mengurus dan menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan gaji, elaundanlain-lain bagi guru dan kakitangan.6. Mengurus dan menyelenggarakan buku tunai untuk Akaun Wang Kerajaan,WangSuwa dan Asrama serta Panjar Wang Runcit.7. Melakukan dan menyempurnakansegala persediaan yang diperlukan untuk auditakaun sekolah secara teratur dankemas.8. Menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan biasiswa pelajar-pelajarsekolah yang diberi oleh Kementerian Pendidikan dan lain-lain badan penaja.9.Menjadi Pengerusi Lembaga Tender dan Sebut Harga Sekolah mengikut syaratyangtelah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.10. Menentukan buku stok yangdisimpan dan disediakan di sekolah disediakandengan teratur dan kemas kini.11.Memperakukan segala tuntutan perjalanan, peperiksaan, elaun lebih masa, wangruncitdan sebagainya.12. Memastikan bahawa tatacara hapus kira dan hapus stok dilakukandengansempurna mengikut peraturan yang ada.13. Menjadi Setiausaha LembagaKewangan Sekolah dan pengelola sekolah danmenentukan bahwa semuanya itu berjalanlancar.C. Pembangunan Fizikal Sekolah:
 3. 3. 1. Melaksanakan pengawasan fizikal sekolah dan menentukan perjalanannyadilakukandengan cara yang baik dan teratur.2. Mengambil langkah-langkah penyelenggaraanbangunan sekolah dan kawasansekolah dari semasa ke semasa.3. Merancang danmenguruskan pelaksanaan projek-projek pembangunan kecil yangdiadakan disekolah.4. Merancang pertambahan fizikal sekolah jika ada dan jika perlu sepertipembinaandan pembaikian, memerlukan bangunan tambahan dan sebagainya.D. Pembangunan Kakitangan:1. Merancang dan melaksanakan program dan kursus bagi kemajuan guru danbukanguru untuk pengayaan dirinya.2. Mengadakan in house training, kolokium,mengambil kursus di luar, kursus dalamperkhidmatan ataupun mengadakan kursus-kursus untuk kakitangan di sekolahnya.3. Memberi segala galakan kepada guru dankakitangan agar melanjutkan pengajiandi peringkat yang lebih tinggi.E. Mengajar:1. Mengajar sekurang-kurangnya sembilan waktu seminggu dan mengikutperaturanyang telah ditetapkan bagi Guru Besar.F. Kurikulum:1. Menentukan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan berjalan denganteratur,berkesan dan mengikut perancangan.2. Memastikan pelaksanaan sukatanpelajaran atau kurikulum yang ditentukan olehKementerian Pendidikan berjalanmengikut peraturan.3. Merancang dan memastikan pelaksanaan sukatan pelajaran ataukurikulum disekolah berjalan dengan sempurna.4. Menentukan mata pelajaran pilihanuntuk pengajaran di sekolahnya denganmenetapkan guru-guru yang mengajar matapelajaran yang berkenaan.5. Menubuhkan panitia mata pelajaran atau LembagaKurikulum Sekolah untukmemastikan keberkesanan pelaksanaannya.6.Mempengerusikan mesyuarat panitia mata pelajaran jika difikirkan perlu.7. Menubuhkan beberapa buah jawatankuasa dan majlis lain yang difikirkanperlusebagai usaha untuk memastikan keberkesanan pengurusan sekolah.8.Menentukan kewujudan Pusat Sumber sekolah dan Guru Besar bertanggung- jawabterhadap perkembangan dan kemajuannya.9. Membina Blue Print sekolah untukmeningkatkan pencapaian pelajar dan bidangakademik.G. Ko-Kurikulum:
 4. 4. 1. Memastikan penubuhan persatuan, dan kelab sukan dan permainan dan pasukan-pasukan unit pakaian seragam.2. Menentukan bahawa unit-unit ko-kurikulum ituberjalan dengan cergas, baik,teratur dan sempurna dengan susunan program yanglengkap, sesuai & praktikal.3. Menentukan perkembangan bakat dan potensi parapelajar dalam kegiatan ko-kurikulum seperti persatuan dan kelab, sukan dan permainandan juga pasukan unitberunifom.H. Hal Ehwal Pelajar:1. Menubuhkan Lembaga Disiplin Pelajar di sekolahnya dan memastikanbahawapelaksanaannya berjalan dengan berkesan.2. Menetap dan menggariskan satuperaturan dan undang-undang sekolah yangpraktikal untuk dipatuhi sepenuhnya olehsemua pelajar.3. Menubuhkan sebuah Lembaga Pengawas Sekolah yang terdiridaripada pelajaryang cergas, baik dari segi tingkah laku, berbudi pekerti dan bagusdalam akademikdan sukan.4. Menentukan perjalanan Lembaga Disiplin Pelajar,peraturan dan undang-undangdan Lembaga Pengawas dilaksanakan dengan baik,sempurna dan adil.5. Untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan dan kebajikan parapelajar,perkhidmatan yang berikut perlu diwujud dan dilaksanakan di sekolah denganbaik,iaitu:- (Bimbingan dan kaunseling, kesihatan, biasiswa dandermasiswa,keselamatan, riadah dan sistem mentor menti).I. Pengawasan Dan Penyeliaan:1. Menjadi tugas dan tanggungjawab Guru Besar untuk membuat penyelidikanterhadapperjalanan pengajaran dan pembelajaran di sekolahnya.2. Menjadi tugas Guru Besaruntuk mengawasi dan melaksanakan tugas-tugaspentadbiran, pengurusan, kewangan,pembangunan fizikal, kemajuan kakitanganpengajaran pembelajaran, kurikulum, ko-kurikulum dan dalam hal ehwal pelajar.3. Bertanggungjawab dalam memberi bimbingankepada Penolong KananPentadbiran, Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan KOserta Penyelia Petangdalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.4. Guru Besar memberibimbingan yang diperlukan kepada kakitangan bukan gurudalam melaksanakan tugas-tugas mereka.5. Memberi bimbingan kepada guru-guru dalam semua bidang tugas danpengajaranmereka agar ianya menjadi lebih berkesan dan menyeronokkan.6.
 5. 5. Pengawasan dan penyeliaan ini adalah untuk penilaian prestasi mereka yangakandibuat pada setiap hujung tahun.1.0 PENGURUS "LEARNING EXPERIENCES" – KERJA IKHTISAS1.1Penyelia dan pengawal polisi dan objektif sekolah yang telah diasaskandandiselaraskan kepada polisi Kementerian Pendidikan dan objektif Pendidikan Negeridannegara.1.2Menentukan sasaran sekolah, merancang dan melaksanakanproses pengajarandan pembelajaran sukatan pelajaran, rancangan pelajaran, jadualwaktu,penugasan guru dan sebagainya.1.3Menentukan kualiti volume kerjapelajar-pelajar dan pemeriksaan buku-bukupelajar.1.4Menentukan polisi-polisimengenai ujian dan peperiksaan serta menggunakan data -data untukperancangan dan tindakan susulan.1.5Menyelia proses pendidikan sama adadalam bilik darjah, pemeriksaan buku rekod guru atau perbincangan dengan guru / JKS /PMP.1.6Memeriksa buku kemajuan pelajar, buku profil, buku kedatangan danbuku kegiatankurikulum dari masa ke semasa.1 . 7 M e n e n t u k a n polisi untukaktiviti k o - k u r i k u l u m . 1.8Membaca dan meneliti laporan kegiatan ko -kurikulum serta memberi nasihat danbimbingan kepada guru dan pelajar.1 . 9 M e n g a j a r s e b i l a n g a n w a k t u .2.0 PEMBANGUNAN MAJU DIRI MURID2.1Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin secaramenyeluruh.Mengendalikan kes-kes disiplin yang dirujukkan oleh Badan Disiplin, berjumpadenganibubapa dan penjaga, PRS. K & K, guru ko-kurikulum dan sebagainya.2.2Melaksanakanprojek-projek khas seperti PMP, menyelia dan menilai keberkesanannya.3.0 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN (MANAGEMENT AND DEVELOPMENT)3.1 MURID-MURID3.1.1Menyelia pendaftaran kemasukan d an pertukaranmurid.3 . 1 . 2 M e n y e l i a buku jadual kedatangan m u r i d . 3.1.3Menyeliapemberian bantuan kepada murid -murid.3.1.4Menyelia Skim Pinjaman BukuTeks serta menentukan polisi dan senarai pelajar yang layak dan tidaklayak.3.1.5Menentukan polisi berkaitan dengan peperiksaan awamsepertimenentukan mata pelajaran yang akan diambil oleh murid.3.1.6Menyemak danmenandatangani sijil berhenti sekolah dan surat akuan.3.1.7Memastikan
 6. 6. program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna supaya wujud tahapkesihatan yang tinggi di kalangan murid.3.1.8Bertanggungjawab ke atas pembuangandan penggantungan murid-murid.3.1.9Bertanggungjawab ke ataskeselamatan murid di sekolah.3.2 PENGURUSAN PERSONEL3.2.1Menentukan pendaftaran, pengesahan dalam jawatan, penempatankedalam jawatan berpencen dan jenis cuti kakitangan sekolah.3.2.3Menolong kakitanganmenentukan sasaran kerja dan berbincang dari masa ke semasa mengenai sasarandan mutu kerja.3.2.3Menentukan tugasan dan bidang kerja (development ofstaff) danmenjalankan penyeliaan sepanjang tahun.3.2.4Mengambil tindakan / laporantatatertib ke atas pegawai di bawah bidang kuasanya.3 . 2 . 5 M e n j a g akebajikan k a k i t a n g a n . 3.3 KEWANGAN3.3.1Mengawal dan menyemakpemberian perkapita, gaji kakitangan, rekod akaun, laporan kewangan dan punca-punca kewangan suwa dan kerajaan.3.3.2Mengemas kini penyata akaun sekolahyang belum diaudit dan membuat tindakan susulan ke atas laporanaudit.3 . 3 . 3 M e n g a w a l stok-stok dan harta bendas e k o l a h . 3.3.4Mengawal perbelanjaan yang dibuat oleh semua bidang danmembuatanggaran perbelanjaan tahunan yang kos efektif.3.4 KEMUDAHANFIZIKAL3.4.1Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan persekitaransekolahberada dalam keadaan baik.3.4.2Mempertingkatkan keceriaan dan kecantikansekolah.3.4.3Menyelia dan menjaga kemud ahan dan keselamatan bangunansekolah.3.4.4Memastikan perabot sentiasa berada dalam keadaan baik danmembuatpengagihan yang berkesan.3.4.5Menyelia dan mengawal sistempencegahan kebakaran.3.4.6Bertanggungjawab ke atas harta bendasekolah.4.0 PEMBANGUNAN ORGANISASI DAN DIRI (SYNERGY)4.1Merancang danmenyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman, perbincangan,berkongsi maklumat, merangsang budaya, mencari maklumat danpengetahuan serta memberipeluang kepada guru memperkembangkan diri.4.2Mengawal `learning experiences’dengan berdasarkan pemerhatian, data dan salinan serta menggunakan maklumat yangdiperolehi untuk pembangunan`learning experiences’ murid.4.3Melaksanakan kursus
 7. 7. kesedaran dan pengunggulan kendiri guru. 4 . 4 P e n g l i b a t a n dalamaktiviti-aktiviti pendidikan k o m u n i t i . 5.0 PEMBANGUNAN DIRI (PERSONELDEVELOPMENT)5.1Membaca makalah, buku -buku ikhtisas, pengurusan danfilosofi, menghadiri kursus, seminar, bengkel bertukar-tukar fikiran dengan rakan-rakansekerja.5.2Menjalankan kajian. Mengumpul data dan menghasilkan kaedahyang baru yanglebih berkesan.5.3Menerbit artikel-artikel yang berkaitan denganbidang ikhtisas
 8. 8. .GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRA.Bidang Tugas:1. Melaksana dan menjalankan segala tugas dan tanggungjawab Guru Besarsemasaketiadaannya di sekolah.2. Mengajar sebilangan daripada waktu mengikut arahan Guru Besar yangditetapkandari semasa ke semasa.3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal yang berhubungkaitdengankurikulum, pentadbiran dan pengurusan sekolah, hubungan denganmasyarakat danjuga keselamatan.4. Membantu Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah yangmempunyaisidang petang.5. Memberi segala bantuan kepada Guru Besar dalam tugas menyelia danmenilaipengajaran dan pembelajaran di sekolah.6. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan, pengurusandanpelaksanaan program dan projek sekolah.B. Senarai Tugas:1. Memastikanpelaksanaan semua kursus pengajian yang telah ditetapkan olehKementerianPendidikan.2. Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, semester dan lain-lainnyaberjalan dengan lancar dan berkesan.3. Memastikan perjalanan panitia-panitiamata pelajaran itu dilaksanakan secarateratur dan baik.4. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan,pusatsumber, makmal dan bengkel.5. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikanitudilakukan dengan baik.6. Membantu dan membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru praktikumdanguru-guru yang baru mengajar dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.7. Membuat kajian terhadap segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulumdanmencadangkan tindakan susulan.8. Membantu dalam merancang dan menyelaraskan hal-hal yang berkaitan denganujian,peperiksaan, penilaian dan menyarankan tindakan susulan.
 9. 9. 9. Menyelaraskan pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingandanpemulihan yang ada di sekolah.10. Menyelaraskan segala program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah,PejabatPendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian PendidikanMalaysia.11. Membantu dalam menentukan buku-buku teks, bahan Pusat Sumber dan lain-lainbuku bacaan di samping menentukan kesesuaiannya.12. Menyusun jadual waktu kelas dan guru dan menyediakan jadual waktu gantianbagiguru yang sakit dan mereka yang ditimpa kemalangan dan mengalamikecemasan.C. Pentadbiran:1. Membantu bagi menentukan beban tugas guru dan kakitangan bukan gurusekolahadalah adil dan saksama.2. Membantu dan menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untukgurudan kakitangan bukan guru sekolahnya.3. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data, maklumat danjugaperangkaan yang diperlukan dari semasa ke semasa.4. Membantu merancang takwin sekolah dan dalam menentukan programaktivitisepanjang tahun.5. Membantu menyelia kerja-kerja semua guru dan kakitangan bukan guru.6. Membantu dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolahdalammenentukan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan.7. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk audit tahunan yang teraturbagisekolahnya.8. Menyelaras bagi semua pungutan yuran seperti wang runcit, sewa, asrama,sukandan permainan dan sebagainya.9. Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah dengan memberi pandangan terhadapsalahlaku pelajar dengan mengambil bahagian cergas dalam mesyuaat danjugaperbincangan.10. Menandatangani semua cek sekolah bersama-sama dengan Guru Besar danjugaPengerusi Persatuan Ibu Bapa Guru.
 10. 10. D. Kebersihan Dan Keindahan Sekolah:1. Membantu dalam merancang dan menyedia program bagi kebersihan dankeindahan sekolah.2. Memastikan bahawa program keceriaan sekolah dilaksanakan dengan jayanya oleh mereka yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakannya.E. Keselamatan:1. Merancang segala langkah keselamatan sekolah bersama-sama dengan GuruBesar.2. Merancang dan melaksanakan bersama-sama dengan Guru Besar, latihanmencegahkebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.F.Kantin:1 Membuat penyeliaan kantin sekolah bersama-sama dengan Penolong KananHalEhwal Murid.G. Buku Teks:1 Menentukan pemilihan dan penggunaan semua buku teks dan juga bukurujukansekolah.H. Tugas-Tugas Lain:1. Menjadi ahli jawatankuasa mana-mana persatuan/kelab di sekolahsebagaimanayang ditentukan oleh Guru Besar sekolah dari semasa ke semasa.2.Mewakili Guru Besar dalam berbagai-bagai upacara dan majlis rasmi yangdiadakan diluar sekolah sama ada oleh PPD, JPN, Kenterian Pendidikan ataupunyang dianjurkanoleh masyarakat setempat.Melaksanakan segala arahan dan tugas-tugas lain yangdiberikan oleh Guru Besardari semasa ke semasa.1.KURIKULUM1.1Menyedia dan menyusun jadual waktu kelas, jadual waktu guru sertajadual waktugantian.1 . 2 P e n g a j a r a n danpembelajaran.1.3Penyeliaan danp e n i l a i a n . 1 . 4 P e r l a k s a n a a n k u r s u s p e n g a j i a n . 1.5Menentukanrancangan pelajaran harian, mingguan danpenggalan.1.6Memastikan perjalanan panitia matapelajaran.1 . / B i m b i n g a n dan latihan kepada guru-guru
 11. 11. baru.1 . 8 K a j i a n laporan k u r i k u l u m . 1.9Perancangan danpenyelarasan berkaitan dengan ujian / penilaian.1 .10Menyelaras programkurikulum anjuran sekolah / PPD / JPN – UPSR.2.3.PENGURUSAN2.1Membantu dalam penentuan tugas guru / kakitangans o k o n g a n . 2.2Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan / kursus /latihan untuk guru /kakitangan.2.3Membantu menyelenggar a dan penyelaraskutipan data / maklumat dan perangkaan.2 . 4 M e m b a n t u merancangtakwim s e k o l a h . 2.5Membantu menyelia kerja-kerja kakitangansokongan.2.6Membantu menyediakan anggaran belanjawantahunan sekolah.2 . 7 M e n y e l a r a s semua jenis kutipany u r a n . 2.8Menjadi ahli jawatankuasa pelaporan tatatertib sekolah.4.5.PEMBANGUNAN MAJU DIRI MURID (PMD)3.1Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah –keceriaan /keindahan / kebersihan sekolah.3.2Merancang langkah-langkahkeselamatan – mencegah kebakaran.3 . 3 M e n g a d a k a n kursusmotivasi murid.6.7.PEMBANGUNAN KENDIRI (PERSONEL DEVELOPMENT)4.1Menganggotai jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masake semasa.4 . 2 M e n g h a d i r i k u r s u s , s e m i n a r , b e n g k e l d a n l a i n - l a i n .8.9.PEMBANGUNAN ORGANISASI (SYNERGY)5.1Hubungan ibu bapa / m a s y a r a k a t . 5.2Mengadakank u r s u s / l a t i h a n u n t u k p e r s o n e l . GURU PENOLONG KANAN 2 (PK HEM)TUGAS PENOLONG KANANHAL EHWAL MURIDA. Bidang Tugas:1. Menjalankan segalatugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika ketiadaanGuru Besar dan GPKPentadbiran.2. Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu ataubidangpengkhususan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke semasa.3.
 12. 12. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum, ko-kurikulum,disiplin,bimbingan dan kaunseling.4. Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajaradalah terjamin dan diaturmengikut prosedur dan peraturan.5. Menentukan bahawakebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan bantuankewangan berjalan denganlancar.6. Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah,perayaandan kantin sekolah berjalan dengan baik.7. Membantu Guru Besar dalammenyelia dan menilai prestasi perkhidmatan gurudan kakitangan bukan guru.8.Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolahagarperjalanannya menjadi lebih berkesan.B. Senarai Tugas:Pentadbiran1. Mengurus danmengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid disekolahnya.2. Menyemaksemua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan memastikanbahawa butirannyaadalah kemas kini.3. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru kekelas tertentudengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan.4. Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisidokumendan borang-borang yang tertentu.5. Menentukan bahawa butiran peribadipelajar yang berhenti sekolah dan bertukarke sekolah lain adalah lengkap dan kemaskini.6. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaransijilberhenti sekolah.7. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolahdengan kerjasamaGuru Besar, PK Pentadbiran, Penyelia Petang dan Pembantu Tadbir sekolah.8.Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalammenentukanpelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang tahun.C. Disiplin:1. Menentukanbahawa penerapan amalan-amalan dan nilai murni di peringkatsekolah dilaksanakandengan sempurna.2. Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuatkuasakan olehguru, kakitangan dan para pelajar.3. Bertindak sebagai guru penasihatLembaga Pengawas Sekolah danbertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas.4.Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yangmelanggarperaturan tatatertib dan salah laku.5. Menyelaras dan menyediakan rekoddisiplin dan membuat laporan lengkapmengenai pelajar terlibat.D. Bimbingan danDisiplin:1. Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dankaunseling.2. Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalampelaksanaanperkhidmatan bimbingan dan kaunseling.3. Menyelaras dan menyediakan
 13. 13. rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yangmenghadapi masalah dari segipelajaran akademik, sosial, kesihatan, kerjaya dansebagainya.4. Menyediakan laporanlengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatanbimbingan dan kaunselingjikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan.5. Merancang dan melaksanakan programkebajikan dan orentasi atau suaikenal bagipelajar-pelajar baru.E. ProgramPerlindungan:1. Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalangan parapelajar disekolahnya agar berjalan dengan baik.2. Memastikan segala programkesihatan pelajar dijalankan dengan sempurnaseperti menguruskan kad 001 dan kad002.3. Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan kantinsekolahuntuk menentukan kebersihan dan makanan yang berkhasiat.4. Menyelaraskansegala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan dikalangan pelajar.F.Skim Pinjaman Buku Teks:1. Menguruskan segala kutipan, pengumpulan data dan butiranperibadi para pelajaryang bakal menerima buku teks.2. Menyelaraskan hal-hal yangbersabit dengan pengeluaran, pengambilan,pengagihan dan hapuskira buku-buku teksdi sekolahnya.3. Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman bukuteks.4. Menyediakan anggaran belanjawan menguruskan SPBT di sekolahnya.G. Biasiswa Dan Bantuan:1. Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuanbiasiswa dan bantuan kewanganpelajar yang mencapai akademik yang tinggi darigolongan yang kurang berada.2. Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuankewangan kepada parapelajar di sekolah.3. Menguruskan segala tuntutan dan bayaranbiasiswa dan bantuan kewanganpelajar yang layak menerimanya.H. Ko-kurikulum:Sukan Dan Permainan:1. Membantu, merancang, melaksana dan menyeliakegiatan sukan dan permainandi semua peringkat.Persatuan Dan Kelab:1. Menyelarasdan menyelia segala program aktiviti persatuan dan kelab yangbercorakakademik.Pasukan Pakaian Seragam:1. Merancang strategi penglibatan para pelajardalam program kegiatan pasukanpakaian seragam.2. Menyelaras pelaksanaan,program kegiatan pasukan pakaian seragam yangdisediakan di sekolahnya.KoperasiDan Simpanan Pelajar:1. Menyelaraskan segala kegiatan yang berkaitan denganprogram koperasi diperingkat sekolah.2. Menganjurkan bersama dengan AmanahSaham Nasional dan Bank SimpananNasional atau lain-lain bank yang sesuai dengantujuan menggalakkan penabungandi kalangan pelajar.Tugas Dan Tanggungjawab Lain:1.
 14. 14. Membantu dan mengenal pasti guru-guru yang berbakat dalam kegiatan ko-kurikulum.2.Merancang dan mengadakan program latihan untuk guru-guru yang berpotensidalambidang itu.3. Merancang dan menentukan pelaksanaan program kegiatan ko-kurikulumuntukpara pelajar.Melaksanakan arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh GuruBesar darisemasa ke semasa.1.PEMBANGUNAN MAJU DIRI (PMD)1.DISIPLIN1.1.1Tahap kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah.1.1.2Menyelia rekoddan laporan disiplin.1.1.3Perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga murid.3.BIMBINGAN DAN KAUNSELING4.1.2.1Melaksana dan menguruskan projek -projek khas.1.2.2Merancang dan menyelaras program khas seperti kempen anti-dadah.1.2.3Memastikan langkah keselamatan murid semasa berada disekolahdilaksanakan.5.KESIHATAN1.3.1Menguruskan kemudahan rawatan murid. 1.3.2Merancang dan menyelarasprogram-program kesihatan murid dan kadtenaga asas.7.SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)1.4.1Menguruskan kutipan data, mengawalbuku-buku stok.1.4.2Mengawal pengagihan dan hapus kira.9.BIASISWA DAN BANTUAN1.5.1Menyelenggarakan peraturan -peraturan biasiswa ataubantuan.1.5.2Mengemas kini rekod -rekod biasiswa dan bantuan.11.PENGURUSAN BANTUAN PEMAKANAN
 15. 15. 1 . 6 . 1 P r o j e k S u s u S e k o l a h . 1.6.2Rancangan Makanan Tambahan (RMT)2.PENTADBIRAN.2.1Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaranmurid2 . 2 M e n g u r u s kemasukan dan penempatanmurid.2.3Menyemak buku jadual kedatanganm u r i d . 2.4Mengurus surat akuan, sijil berhenti sekolah dan lain -lain.2 . 5 M e n y e m a k b u k u l a p o r a n / r e k o d p r e s t a s i . 2.6Membantumenyediakan anggaran belanjawan sekolah. 2 . 7 M e m b a n t umerancang takwim sekolah.4.KURIKULUM.3.1Pengajaran dan p e m b e l a j a r a n . 3.2Merancang dan menyeliakursus motivasi dan kemahiran belajar.6.KO-KURIKULUM4.1Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan danpermainan /kelab serta pasukan unit beruniform.4 . 2 M e m b a n t u m e r a n c a n g t a k w i mko-kurikulum.4.3Menyelaras kegiatan BSN, Tabung Hajidll.4.4Merancang dan melaksanakan program perkhemahantahunan.8.PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN KENDIRI (SYNERGY)5 . 1 M e n g h a d i r i k u r s u s .5.2Mengadakan kursus dalaman (HEM)5.3Memperkayakanpengetahuan i k h t i s a s . 5.4Mengadakan hubungan dengan ibubapa /penjaga, masyarakat dan agensi luar. 5 . 5 P e n g l i b a t a n dalamP I B G . GURU PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM
 16. 16. TUGAS PENOLONG KANANKO-KURIKULUM1. PENGURUSAN KURIKULUM:1.1Merancang pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya.1.2Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebagaicontohdengan kemahiran yang ada padanya.1.3 Menggunakan ABM dengan cara yang betuldan bersistematik.1.4 Menentukan pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani dankesihatan denganlancar.1.5 Merancang program unjuran keluar bilik darjah.2.KURIKULUM (SUKAN, PERMAINAN, PASUKAN BERUNIFOM, PERSATUANDANKELAB):2.1 Merancang takwim kegiatan setiap bidang.2.2 Mengurus pemilihanpeserta kumpulan elit sekolah.2.3 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program danaktiviti.2.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.2.5Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian pelajar.3.PENGURUSAN:3.1 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang ko-kurikulum.3.2Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan ko-kurikulum.3.3 Menentukan langkahkeselamatan dalam setiap aktiviti ko-kurikulum telahdiambil penjelasan.3.4 Membantudan mengurus segala penerbitan sekolah.3.5 Menyelaras hari perayaan dan upacarasekolah.3.6 Menyelaras pembahagian murid dalam kumpulan/rumah danmeningkatkanpencapaian prestasi aktiviti setiap rumah.3.7 Mengurus dan menyeliaperalatan dan kemudahan ko-kurikulum.3.8 Memastikan rekod-rekod dan data kokodisenggarakan dengan baik.3.9 Mengenalpasti guru/murid yang berpotensi untuk majudengan mengadakanprogram khas untuk mereka.4. PEMBANGUNAN DIRI STAF:4.1Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.4.2 Menganggotai JK Kurikulum/ko-kurikulum yang dibentuk oleh pihak sekolah bagikemudahan pelajar.4.3 Bertindak sebagaisetiausaha perayaan di peringkat sekolah.4.4 Menyelaras kurikulum/ko-kurikulumbersepadu.5. PEMBANGUNAN DIRI PELAJAR:5.1 Menyertai kursus ko-kurikulum.5.2 Menyertai kempen/perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar.5.3Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang bertentu.6. SUKAN DAN PERMAINAN:6.1Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan/permainan disemuaperingkat.6.2 Merancang takwim sukan dan permainan sekolah.7.KELAB/PERSATUAN:7.1 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelabyang bercorakakademik.8. PASUKAN PAKAIAN SERAGAM:8.1 Merancang strategipenglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam.8.2 Menyelaras
 17. 17. pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.9. SETIAUSAHA SUKANSEKOLAH:9.1 Merancang kegiatan sukan untuk dua tahun ke hadapan.9.2 Menjagadan membina kemudahan / kelengkapan peralatan sukan, mengadakanstor, buku stok,menyimpan rekod kejohanan dan piala pusingan.9.3 Mengadakan tabung sukan,kutipan yuran sukan sekolah, MSS serta menentukananggaran perbelanjaan bagi tiap-tiap sesi persekolahan.9.4 Kegiatan tabung anugerah MSSM dari Tahun 1 serta kutipanyang diarahkan oleh jabatan atau kementerian.9.5 Menyertai pertandingan MSS daerahatau negeri.9.6 Mengadakan jadual latihan sukan / olahraga/ permainan untuk muridsekolah.9.7 Menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan sukan sekolah/ MSSD/MSST/MSSM.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar darisemasa kesemasa.1.PENGURUSAN KURIKULUM1.1Merancang pengajaran dan pembelajaran ma ta pelajaran yangdiajarnya.1.2Melaksanakan pengajaran - pembelajaran yang berkesansebagai contoh dengankemahiran yang ada padanya.1 . 3 M e n g g u n a k a n A B Mdengan betul dan s i s t e m a t i k . 1.4Menentukan pelaksanaan matapelajaran Pendidikan Jasmani berjalan lancar. 1 . 5 M e r a n c a n g p r o g r a maunjuran keluar bilik darjah.2.KO-KURIKULUM : SUKAN, PERMAINAN, UNIT BERUNIFORM, PERSATUAN & KELAB.2.1Merancang takwim permainan setiap bidang.2.2Memilihkumpulan peserta elit s e k o l a h . 2.3Menyelaras dan menyeliapelaksanaan program da n aktiviti.2.4Mengawal dan menilai setiapkegiatan mencapai m a t l a m a t n y a . 2.5Menyesuaikan program yangdirancang mengikut kesesuaian murid.4.PENGURUSAN3.1Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang ko -k u r i k u l u m . 3.2Menyediakan anggaran belanjawan pengur usan ko-kurikulum
 18. 18. sekolah.3.3Menentukan langkah keselamatan setiap aktiviti ko -kurikulumyang dirancang telahdiambil.3 . 4 M e m b a n t u dan menguruskan segalapenerbitan sekolah.3.5Menyelaras Hari Ucapan dan Perayaans e k o l a h . 3.6Menyelaras pembahagian murid dalam rumah danmeningkatkan pencapaianprestasi rumah.3 . 7 M e n g u r u s d a n m e n y e l i a s e t i a pperalatan k o - k u r i k u l u m . 3.8Memastikan rekod-rekod dan data ko-kurikulum diselenggara dengan baik.3.9Mengenalpasti guru/muridberpotensi untuk maju - mengadakan program khasuntuk mereka.6.PEMBANGUNAN DIRI MURID4.1Bertindak sebagai pegawai perkembangans e k o l a h . 4.2Menganggotai Jawatankuasa Ko -kurikulum / Kurikulum yangdibentuk oleh sekolahbagi kemudahan murid.4 . 3 B e r t i n d a k sebagaisetiausaha perayaan di peringkat sekolah.4.4Menye larasKurikulum / Ko-kurikulum bersepadu.8.PERKEMBANGAN KENDIRI (PERSONEL SYNERGY)5.1Menyertai kursus k o - k u r i k u l u m . 5.2Menyertai kempen /perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar. 5 . 3 M e n j a d ijurulatih dalam bidang-bidang tertentu.PERATURAN TETAP GURUKehadiran Bertugas:1. Berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/81 yang bertarikh 12September 1981menyebut bahawa semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan,kakitangan sekolah danpara pelajar dikehendaki berada di sekolah sekurang-kurangnyalima minit sebelumsekolah bermula. Bagaimanapun, guru bertugas harian perlu hadir disekolah kira-kira pukul 7.00 pagi.2. Adalah menjadi tanggungjawab para guru untukmengamalkan ketepatan masaitu sepanjang waktu bertugas di sekolah, semasa datangdan balik dari sekolah,ketika memasuki bilik darjah untuk mengajar dan masamenjalankan sesuatukegiatan di luar bilik darjah.3. Ketepatan masa juga bermaknaseseorang guru hendaklah mengikut jadualpengajaran dan tidak dibenarkanmeninggalkan kelasnya atau pun kawasan sekolah.4. Peraturan ketepatan masa
 19. 19. dikenakan kepada semua guru, kakitangan dan parapelajar.Kepatuhan Tugas:1. Semuaguru dan kakitangan hendaklah menandatangani buku kedatangan sebaiksahaja tiba disekolah dengan mencatatkan nama, masa sampai dan menurunkantanda tangan.2.Guru dan kakitangan tidak dibenar meninggalkan kawasan sekolah dengantidakmendapat keizinan Guru Besar terlebih dahulu.3. Mereka yang datang lewathendaklah berjumpa dengan Guru Besar denganmemberi sebab musabab kelewatan itu.4. Sekiranya tidak dapat menghadirkan diri disekolah kerana kecemasan atau jatuhsakit dan kemalangan, mereka perlumenghubungi pihak sekolah. Mereka jugadikehendaki mengemukakan sijil sakit kepadaGuru Besar apabila kembali bertugassemula.5. Guru-guru tidak dibenarkanmeninggalkan bilik darjah semasa mengajar kecualidengan mendapat kebenarandaripada Guru Besar terlebih dahulu.6. Kehadiran semua guru adalah wajib semasakegiatan dan upacara rasmi sekolahseperti Hari Sukan Tahunan, Hari PenyampaianHadiah, Mesyuarat Agung PersatuanIbu Bapa Guru untuk mengawasi para pelajar,melaksanakan tugas yang dipertang-gungjawabkan di samping memberi sumbanganbakti dan bantuan yang diperlukanbagi menjayakan upacara tersebut.7. Para guru yangtelah ditetapkan untuk mengawasi kegiatan ko-kurikulum, mestimenghadirkan diri.Sebarang kesulitan yang berbangkit disebabkan oleh ketiadaanguru pengawas adalahtanggungjawab guru itu sendiri.Tugas Akademik Guru:1. Guru hendaklah menunjukkansikap profesional dan budaya kerja yang bermututinggi.2. Kerja rumah hendaklahdiberikan kepada pelajar berdasarkan garis panduan yangdiberikan oleh Guru Besaratau guru kanan masing-masing. Semua kerja rumahhendaklah diperiksa dengan teliti.3.Ketua jabatan atau guru kanan mata pelajaran diberi kuasa untuk menyemakdanmenentukan bahawa buku rampaian, buku kerja dan lain-lain latihandiperiksadengan penuh teliti.4. Pemeriksaan buku tidak boleh dilakukan semasamengajar di dalam kelas kecualiguru itu mengawasi kerja pelajar di meja pelajar itusendiri.5. Guru yang ditugaskan sebagai guru ganti hendaklah mengisi waktu itudenganpelajaran yang difikirkan perlu dan ini merupakan juga tugas rasmi guruitu.Pengajaran itu mesti diisikan dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepadapelajar.6.Biasanya guru mempunyai waktu untuk mengajar sebagaimana yang ditetapkandalamjadual waktu masing-masing. Waktu tidak mengajar, terluang/rehat di sekolahadalah
 20. 20. dikira masa bekerja. Guru Besar boleh mengarahkan guru-gurumenggunakan masa ituuntuk menggantikan guru yang tidak hadir.7. Mereka perlu membuat persediaanmengajar seperti membaca buku tambahan,menulis buku ringkasan mengajar,menyediakan alat bantuan mengajar danmemeriksa buku latihan pelajar.8. Mereka jugaboleh mengadakan pertemuan dengan pelajar-pelajar yangbermasalah. Mereka jugaboleh melaksanakan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dan lain-lain tugas yang difikirkan perluatau diarahkan oleh pihak sekolah.Buku Ringkasan Mengajar:1. KementerianPendidikan telah menetapkan peraturan mengenai pengisian BukuRekod Mengajar.Peraturan ini hendaklah dipatuhi dan dilaksanakan dengansepenuhnya.2. Dalam BukuRekod Mengajar itu mesti mengandungi salinan jadual waktupersendirian termasukanalisisnya, salinan sukatan pelajaran, salinan kertas soalanpeperiksaan dankeputusan peperiksaan bagi tiap-tiap kelas yang diajar oleh guruitu.3. Pada tiap-tiaphari hujung minggu, Buku Rekod Mengajar yang telah siap diisiuntuk minggu berikutnyahendaklah diserahkan kepada Guru Besar. Buku RekodMengajar adalah menjadi hakmilik sekolah dan perlu diserahkan ke pejabat apabilaguru itu bertukar, bercuti panjang dan juga pada akhir tahun sekiranya GuruBesarmemerlukan agar dia berbuat demikian.Perhubungan Guru Dengan Pelajar:1.Guru perlu mempunyai hubungan mesra dengan semua pelajar dan sentiasabermukamanis. Mereka perlu memahami masalah pelajar.2. Disiplin pelajar adalah menjaditanggungjawab semua guru. Tindakan segeraperlulah diambil terhadap sebarangpelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pelajar.Kes-kes pelanggaran disiplin yangserius hendaklah dilaporkan kepada Guru Besaratau guru disiplin.3. Tiap-tiap guruadalah bertanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkandisiplin. Kesalahan yangberat sahaja hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar untukmendapat keputusan bagipelaksanaan yang berkesan.4. Perkara-perkara tatatertib yang dianggap berat adalahseperti menganggotaipertubuhan haram, membawa senjata merbahaya dengan tujuanjahat, memukulguru, mengancam keselamatan orang lain serta melanggar peraturansekolah.Pelajar juga dilarang menulis kepada akhbar tanpa memberitahu pihaksekolah,merosakkan harta sendiri, guru, pelajar, dan sekolah, mencuri, menghisaprokok danmengambil dadah, berjudi, meminum minuman keras dalam kawasansekolah,membantah hukuman guru, bersifat bongkak dan menghina guru atau Guru
 21. 21. Besar.5. Guru yang mengajar dalam kelas hendaklah mengawal disiplin pelajar-pelajarnya.6. Para guru hendaklah menunjukkan teladan, sikap dan perwatakan yangsesuaiuntuk dihormati dan dipandang tinggi oleh pelajar.7. Jika terdapat pelajarnyayang sakit atau ditimpa kemalangan, guru tersebuthendaklah melaporkannya kepadaguru bertugas harian atau penolong kanan dengansegera.Pakaian:1. Guru hendaklahkelihatan kemas dengan memakai pakaian yang sesuai semasabertugas di sekolah.2.Mereka tidak dibenarkan memakai selipar dan baju T walaupun pada waktupetangsemasa berada di sekolah.3. Pakaian formal mesti dipakai semasa upacara rasmisekolah.Potongan Rambut:1. Potongan rambut tidak boleh melebihi kolar baju bagiguru lelaki. Rambut perludiurus dan kelihatan kemas.Pelawat:1. Jangan benarkanpelawat termasuk jurujual berjumpa dengan pelajar di dalambilik darjah atau makmal.2.Pelawat atau jurujual hanya boleh berjumpa dengan guru sekiranya merekamendapatkebenaran daripada Guru Besar terlebih dulu.3. Perbincangan antara pelajar dan gurudengan pelawat atau jurujual hanya bolehdibuat di dalam bilik guru sahaja.KenyataanAkhbar:1. Guru adalah dilarang daripada membuat kenyataan akhbar walaupunbertindakatas nama Guru Besar atau pihak sekolah.Surat Rasmi:1. Semua surat rasmi yang hendak dihantar keluar dari sekolah sama ada dari guruataudari persatuan dan kelas hendaklah dikirim melalui Guru Besar.Lawatan:1. Sebaranglawatan yang dilakukan oleh persatuan dan kelab hendaklah terlebihdahulu mendapatkebenaran daripada Guru Besar dan Jabatan Pendidikan Negeri.2. Untuk lawatan keluar negeri, borang permohonan hendaklah dikirim ke JabatanPendidikan Negerimelalui Guru Besar. Surat itu mesti dikirim sekurang-kurangnyalima minggu sebelumlawatan dilakukan.Kutipan Wang:1. Guru penasihat yang dilantik untuk mengawasperjalanan persatuan dan kelabperlu mengawasi hal ini.2. Mereka perlu menentukanbahawa wang yang dipungut itu tidak disalahgunakanoleh persatuan dankelab.Pembukaan akaun bank adalah perlu jika wang yang berkenaan itu dianggapbesar jumlahnya.TUGAS DAN TANGGUNGJAWABGURU KELASBidang Tugas:1. Merekod dan mengemaskini butiran peribadi pelajar ke dalam bukujadualkedatangan, buku rekod mengajar, kad 001, kad 002 dan buku kemasukansekolah.2. Buku jadual kedatangan para pelajar hendaklah ditanda pada waktu yang
 22. 22. pertamapada setiap hari belajar.3. Memastikan pelajar membawa surat daripada ibubapa penjaga atau surat doktorsekiranya mereka tidak dapat menghadirkan diri disekolah.4. Bagi pelajar yang tidak hadir selama tiga hari berturut-turut dengantiadamemberi penjelasan dan sebab yang munasabah, guru darjahhendaklahmengirimkan surat amaran ponteng sekolah kepada penjaganya dengan satusalinanke pejabat sekolah.5. Sekiranya pelajar tidak hadir selama sebulan, namanyadikeluarkan dari buku jadual kedatangan. Kes-kes ini hendaklah dirujukkan kepada PKHEM terlebih dahulu.6. Menjalankan pengurusan bilik darjah seperti pemilihan ketuadarjah mengikutsuara ramai dalam kelas, membuat giliran bertugas, giliran kebersihan,alat tulis,perhiasan kelas, kerusi meja berada dalam keadaan teratur danmenguruskanpertukaran pelajar.7. Memungut yuran-yuran khas, yuran peperiksaan, sukandan permainan danmengeluarkan resit kepada pelajar dan merekodkannya ke dalambuku jadualkedatangan dan buku yuran.8. Menyerahkan kira-kira pungutan yuran padamasa yang ditetapkan pihak sekolah.9. Menguruskan pengagihan dan pemulanganSkim Pinjaman Buku Teks kepadapelajar dan memungut buku daripada pelajar yanghendak bertukar ke sekolah lain.10. Membantu Guru Besar dalam pengurusan biasiswa,mengirim surat-surat jemputan kepada ibu bapa, sijil berhenti sekolah dan suratakuan.11. Mengisi butiran semua ujian dengan lengkap untuk dikaji dan dianalisis.12.Mengambil, menyalin dan menyemak jadual waktu kelas masing-masingdanmemberitahu pelajar.13. Bertanggungjawab terhadap disiplin pelajar dalam kelasnyadan menanamsemangat rajin, tekun, dedikasi, berusaha dan kesedaran sivik.14. Melaporkan kes-kes yang tidak dapat diselesaikan oleh guru kepada guru PKHEMseperti ketidakhadiran, ponteng yang berulang, kesulitan memungut yuran danmasalahdisiplin lain.15. Merekodkan butiran peribadi yang lengkap mengenai kemasukanpelajar barudan mereka yang berhenti dalam Jadual Kedatangan, Buku RekodMengajar danBuku Daftar Kemasukan Pelajar.16. Bagi kelas-kelas peperiksaan adalahpenting baginya untuk mengisi borangmasuk peperiksaan. Mereka juga perlumemungut yuran peperiksaan dan membantumenyusun kerusi meja.17. Mengisi butirankemajuan akademik pelajar ke dalam Buku Kemajuan di sampingmenyediakan tabungmarkah atau mark sheet.18. Bertanggungjawab terhadap keselamatan perabot dankebersihan kelasnya.19. Menyediakan senarai tugas bagi pelajar dalam kelasnya untuk
 23. 23. tugaspembersihan kelas pada tiap-tiap hari persekolahan.20. Berada di sampingpelajarnya semasa pelajar beratur di kaki lima kelas dan padamasa perhimpunan haribiasa.21. Memastikan papan kenyataan kelas ditampalkan dengan makalah-makalah,maklumat dan berita-berita yang positif, membina dan terkini.Dalam tiap-tiappeperiksaan sekolah, guru mata pelajaran harus memberi markahkepada guru-gurukelas untuk meringankan beban tugas guru.TUGAS DAN TANGGUNGJAWABGURU DISIPLINBidang Tugas:1. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahunberikutnya.2. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalambidangakademik, kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan danpermainan.3. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman,sahsiah,daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan paraguru.Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi, jikalau didapatisesuaidan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru.4. Pemilihan calondilakukan oleh guru-guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar.5. Menentukan Ketuadan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihatlembaga pengawas dengannasihat guru-guru lain.6. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakandari semasa kesemasa di sekolah.7. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar disekolah sepanjang haripersekolahan.8. Menerima laporan daripada para pengawas danmengambil segala langkah dantindakan yang sesuai.9. Menentukan segala peraturandan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi olehpara pelajar sekolah.10.Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataandandi dalam bilik darjah.11. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkankesalahan-kesalahanbesar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepadapenggantungansementara atau pembuangan sekolah.12. Merekodkan segalakesalahan, hukuman dan denda yang dijatuhkan kepadapelajar di sekolahnya.13. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikanmasalahpelajar.14. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguanuntukmenguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan, upacara dan
 24. 24. majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah.Menguruskan pertandingan kebersihanbilik darjah pada tiap-tiap minggu danmengumumkan kelas yang paling kotor.TUGAS PEMBANTU TADBIR SEKOLAH1.0Menyediakan lembaran gaji setiapbulan.2.0Menyediakan dan menyimpan :2.1. Resit-resit bayaran2.2. Baucar tuntutan2.3. cek-cek sekolah2.4. menutup akaun sekolah setiap bulan.3.0Menyediakan tuntutan elaun lebih masa danpelajaran4.0Mengemas kini dan menyimpan fail sekolah.5.0Menyediakan penyata audit pada tiap-tiaptahun.6.0Menyediakan borang-borang cukai pendapatan.7.0Tugas-tugas lain :7.1. Membuat penyata bulanan.7.2. Menyelesaikan surat-menyurat.7.3. Urusan pendaftaran dan keluar / masuk murid-murid.7.4. Menyimpan stok sekolah selain daripada stok perpustakaan danS B . PT7.5. Menyediakan borang pesanan alatan sekolah.7.6. Mengarahkan tugas Pekerja Am Rendah.7.7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.8.0Menjadi setiausaha kepadaGuru Besar, mengingatkan Guru Besartentang suatu tindakan yang penting dan segeradilaksanakan.9.0Menentukan pejabat sekolah sentiasa kemas kini, kemas dan teratur.10.0Menyimpanrahsia sekolah (mematuhi arahan di bawah ARR kerajaan)11.0Membantu Guru Besar mengatur jadualcuti rehat bagi kakitangansekolah termasuk jadual ganti bagi Jaga. TUGAS PEMBANTU AMRENDAH1.0Mengatur, menyusun dan mengemas kini pejabat, bilik Penolong Kanandan GuruBesar.2.0Menjaga kebersihan pejabat.3.0Menyimpan dan menentukan kedudukan fail-failsekolah.4.0Menghantar surat-surat ke pejabat pos, Pejabat Pendidikan Daerah dan JabatanPendidikan Negeri.5.0Membantu kerani merekod surat-surat yang diterima dan yang akandihantar.6.0Mengumpul danmenyerah balik Buku Rekod Mengajar guru-guru.7.0Membantu kerani dalam urusanpejabat.8.0Bertanggungjawab di atas keselamatan perabot dan peralatan pejabat.9.0Menjaga bukurekod pejabat.10.0Mengumpul dan memulangkan kembali Jadual Kedatangan Murid.11.0Mencetaksurat-surat (cyclostile) yang berhubung dengan sekolahmenggunakan mesin pendua.12.0Mengedar
 25. 25. surat-surat siaran daripada Guru Besar / Pegawai PendidikanDaerah / Pengarah PendidikanTerengganu.13.0Membuka dan menutup (kunci) pejabat sekolah dan bilik Guru Besar.14.0Menjalankantugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar. TUGAS PEKERJA RENDAH AM1.0Menjaga danmenyimpan alat-alat perkebunan.2.0Memotong rumput, membersih semak-samun atau pokok-pokokkecilyang tidak berguna di kawasan sekolah.3.0Menanam, menggembur tanah, menyiram, membajaserta menjagasemua pokok hiasan sekolah yang di bawah bidang tugasnya.4.0Menolong guru sukan /permainan untuk menyediakan padangpermainan dan lain-lain kelengkapan padang /gelanggang.5.0Membaiki perabot dan harta benda sekolah yang rosak.6.0Menyusun, mengatur danmengangkat perabot-perabot yang diperlukanpada masa sesuatu majlis keramaian yang diadakan disekolah.7.0Menggantikan tugas Jaga semasa Jaga bercuti.8.0Membersih cermin-cermin, tingkap-tingkap dan juga dinding bangunansekolah.9.0Menjaga dan menyelenggarakan generator, mesinrumput, pam air danperkara-perkara yang berkaitan dengan enjin.10.0Membuka dan menutup pintupagar dan bilik darjah.11.0Menyapu dan membersihkan bilik darjah, kaki lima / koridor, tangga dan jugalongkang sekolah.12.0Memastikan semua suis lampu, kipas dan paip air ditutup selepasdigunakansupaya tidak berlaku pembaziran.13.0Memastikan bilik air dan tandas sentiasa berada dalam keadaanbersihdan selesa.14.0Menaik dan menurunkan bendera pada tiang yang dikhaskan setiap harikecualihari perhimpunan dan cuti am.15.0Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.SearchSearch History:Searching...Result 00 of 0000 results for result for p.SENARAI TUGAS-TUGAS DI SEKDownload or PrintAdd To Collection18.9KReads
 26. 26. 91Readcasts15Embed ViewsPublished byanon-843757FollowSearchTIP Press Ctrl-F⌘F to search anywhere in the document.Info and RatingCategory: Uncategorized.Rating: (10 Ratings)Upload Date: 08/05/2008Copyright: Attribution Non-commercialTags: This document has no tags.Flag document for inapproriate content
 27. 27. Related
 28. 28. 31 p.Senarai Tugas Guruhuszarudin17166 Reads 102 p.Fail Meja Ketua Pembantu Tadbir N22Roszelan45049 Reads
 29. 29. 5 p.Pembantu Am PejabatHanim Faridah Ismail4523 ReadsNextLeave a Comment
 30. 30. You must be logged in to leave a comment.SubmitCharacters: 400

×