Teacher's license

956 views

Published on

เอกสารการบรรยายของเจ้าหน้าที่คุรุสภา เมื่อวันที่ 15 พ.ย.55 ในการประชุมผู้ประสานงาน EP/MEP
ภาคกลางและภาคตะวันออก

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teacher's license

 1. 1. สไลด์ ประกอบการบรรยาย แนวปฏิบัตการขอใบประกอบวิชาชีพ ิ ของครู ชาวต่ างประเทศ ในหลักสู ตรEnglish/Mini English Program
 2. 2. ปิ ยพร ศรีนาง ผู้อานวยการกลุ่มบริการผู้ขอประกอบวิชาชีพ ํ สํ านักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํ านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2823155, 02- Tel: 02 – 2823155 02-2801728 Mobile: 089 - 0012672E-mail : proforeignteachers@ksp.or.th
 3. 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา
 4. 4. มาตรา 46 แห่ ง พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากร ทาง การศึกษา พ.ศ. 2546• มาตรา 46 ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดแสดงด้ วยวิธีใด ๆ ให้ ผ้ ูอนเข้ าใจ ื5 ว่ าตนมีสิทธิ หรือพร้ อมทีจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ ได้ 5 รับอนุญาตจากคุรุสภา และห้ ามมิให้ สถานศึกษารับผู้ไม่ ได้ รับใบอนุญาตเข้ าประกอบวิชาชีพควบคุม ใน สถานศึกษา เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากคุรุสภา
 5. 5. การขอประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย ของชาวต่ างประเทศสามารถขอได้ มีด้วยกัน 2 กรณี กรณีที5 1. การขอขึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ ;วิชาชีพครู ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี เสี ยค่ าธรรมเนียม 500บาท กรณีที5 2. การขออนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพโดยไม่ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 6. 6. คุณสมบัตการขอขึนทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ิ ;1. คุณวุฒิการศึกษา 1.1 ไม่ ตํ5ากว่ าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ 1.2 ไม่ ตํ5ากว่ าปริญญาอืน และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จาก 5 ต่ างประเทศ หรือ 1.3 ไม่ ตํ5ากว่ าปริญญาอืน และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ 5 ด้ านการศึกษาทีใช้ เวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 1 ปี 52. มีประสบการณ์ ในการสอนมาแล้ ว ไม่ น้อยกว่ า 1 ปี3. ผ่ านการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ4. หลักฐานการผ่ านการทดสอบวิชาชีพครู (กรณีครูไม่ ได้ มีคุณวุฒิตามข้ อ 1)
 7. 7. เอกสารหลักฐานประกอบการยืน 5• แบบคําขอ KS 01 APPLICATION FORM• รู ปถ่ าย 1 นิว จํานวน 2 ใบ ;• สํ าเนาวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา• สํ าเนาพาสปอร์ ตหน้ าแรก ถึงวีซ่าเป็ นปัจจุบันทีไม่ หมดอายุ (NON B, NON O) 5• สํ าเนาใบอนุญาตทํางาน ทียงไม่ หมดอายุ ณ วันทียนขอ (หน้ าแรกถึงปัจจุบัน) 5ั 5 ื5• สํ าเนาสั ญญาจ้ างฉบับปัจจุบัน (กําหนดวันทีเ5 ริ5มจ้ าง จนถึงวันสิ;นสุ ดการจ้ าง ทีชัดเจน) 5• สํ าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากต่ างประเทศ (ถ้ ามี)• สํ าเนาหนังสื อรับรองประสบการณ์ การทํางานไม่ น้อยกว่ า 1 ปี (ระบุวนทีเ5 ริ5ม-วันสิ;นสุ ดการจ้ าง) ั• สํ าเนาหนังสื อรับรองการผ่ านการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย• สํ าเนาหนังสื อรับรองผ่ านการทดสอบวิชาชีพครู (ถ้ ามี)• ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
 8. 8. การทดสอบมาตรฐานความรู้ มี 4 ฉบับฉบับที5 1 - ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู - นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาฉบับที5 2 - การพัฒนาหลักสู ตร - การจัดการเรียนรู้ - การบริหารจัดการในห้ องเรียนฉบับที5 3 - การวัดและประเมินผลการศึกษา - การวิจัยทางการศึกษาฉบับที5 4 - จิตวิทยาสํ าหรับครู - ความเป็ นครู
 9. 9. การทดสอบมาตรฐานความรู้ ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที5 5โทร. 02-280-6168 02-280-6226http://www.ksp.or.th หัวข้ อสมัครสอบความรู้ วชาชีพครู สําหรับชาวต่ างประเทศ ิ
 10. 10. อัตราค่ าธรรมเนียม ในการทดสอบวิชาชีพครู ฉบับละ 1,000 บาท จํานวน 4 ฉบับ ทั;งหมด 4,000 บาท
 11. 11. 1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูชาวต่ างประเทศ
 12. 12. การขออนุ ญาตให้ ชาวตางประเทศ ่ ประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุ ญาตประกอบ ่ วิชาชีพ
 13. 13. การขออนุ ญาตให้ชาวตางประเทศ ่ ประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุ ญาต ่ ประกอบวิชาชีพ• หนังสื ออนุญาตให้ ชาวต่ างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่ มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีกาหนดระยะเวลา ี ํ 2 ปี• สามารถขอได้ 2 ครั;ง
 14. 14. ขั;นตอนการทําหนังสื อ มีดงนี; ั1. โรงเรียนต้ องทําหนังสื อราชการ ถึง เลขาธิการคุรุสภา เรื5อง ขออนุญาตให้ ชาวต่ างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่ มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ี
 15. 15. 2. การเตรียมเอกสารประกอบคําขอ1. หนังสื อนําจากสถานศึกษา โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็ นใน การจ้ างครู ต่างประเทศเข้ ามาสอนในสถานศึกษา2. ใช้ แบบคําขออนุญาตฯ แบบ คส 103. สํ าเนาหนังสื อเดินทาง หน้ าแรกจนถึงหน้ าวีซ่าทีเ5 ป็ น Non-B ปัจจุบนทียงไม่ หมดอายุ หรือวีซ่า Non-O ซึ5งต้ องแนบ ั 5ั หลักฐานประกอบ เช่ น สํ าเนาทะเบียนสมรส4. สํ าเนาวุฒการศึกษา ต้ องไม่ ตากว่ าระดับปริญญาตรีทุกสาขาที5 ิ ํ5 เป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษา
 16. 16. ต่อ5. สํ าเนาผลการทดสอบความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS, TOEFL6. สํ าเนาสั ญญาจ้ าง หรือหนังสื อรับรองการจ้ าง7. รู ปถ่ ายหน้ าตรงขนาด 1 นิว จํานวน 2 ใบ ; ในกรณีทขอครั;งที5 2 ต้ องมีการพัฒนาตนเอง ี5 เช่ น เข้ าอบรมภาษาและวัฒนธรรม (Thai Lnguage,Cultureand Professional Ethics Course ) หรือ ทําการทดสอบความรู้ 9 มาตรฐาน
 17. 17. ตัวอย่ างหนังสื ออนุญาตให้ ชาวต่ างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดย ไม่ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 18. 18. ขอบคุณค่ ะ

×